Przejdź do treści

Marszałek na posiedzeniu Komisji EDUC Komitetu Regionów w Brukseli

bruksela_75.jpgW dniu 21. września w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji i Badań Naukowych EDUC, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak. Po przyjęciu projektu porządku obrad komisja zatwierdziła protokół poprzedniego, czerwcowego posiedzenia EDUC. Pierwszym punktem było omówienie opinii w sprawie skuteczniejszego wspierania badań i innowacji w regionach UE. Większą część posiedzenia komisji zajęło wystąpienie, reprezentującej prezydencję portugalską, Any Cristiny Neves, która jednocześnie przewodzi grupie roboczej w Radzie do spraw badań.

Kolejnym punktem posiedzenia komisji był projekt opinii w sprawie „Godnego starzenia się w społeczeństwie informacyjnym”. Sprawozdawca Riso Koivisto, przewodniczący Rady Regionalnej Tampere, podkreślił jak ważną rolę mogą pełnić inwestycje w technologie teleinformatyczne (ICT) w procesie poprawy jakości życia osób starszych, wspomaganiu ich integracji społecznej i umożliwianiu osobom starszym wniesienie wkładu w postaci doświadczenia życiowego w rozwój społeczeństwa. Komisja zgodnie poparła rozwój produktów i usług ICT przyjaznych osobom starszym a także zwróciła uwagę na różnice dzielące regiony w tym zakresie oraz wyraziła potrzebę wymiany strategii i praktycznych doświadczeń. W dalszym ciągu posiedzenia komisja omówiła opinię w sprawie europejskiego programu działań na rzecz kultury w dobie globalizacji świata. Sprawozdawca opinii, pełnomocnik kraju związkowego Brandenburgia ds. federalnych i europejskich, Gerd Harms wyraził swoje zadowolenie faktem, iż Komisja Europejska podkreśliła decydującą rolę kultury w stosunkach między krajami członkowskimi i regionami, lecz także w relacjach z krajami trzecimi, co wiąże się z potrzebą opracowania kompleksowej agendy kultury. Komisja EDUC wyznaczyła również priorytety podejmowanych działań w zakresie kultury, tj. propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego oraz promocję kultury jako ważnego elementu w stosunkach międzynarodowych, a także siły pobudzającej kreatywność w przemyśle (strategia lizbońska). W czasie sprawozdania podkreślona została skuteczność realizowanego obecnie programu „Kultura 2007”. Zwrócono również uwagę na najbardziej atrakcyjny projekt kulturalny UE, jakim jest program „Europejska Stolica Kultury”.Następnie komisja EDUC zajęła się dokumentem roboczym pt. „Promowanie czynnego zaangażowania obywatelskiego młodzieży poprzez edukację”, przedstawionym przez sprawozdawcę, Claude du Granrut, radną regionu Pikardii. W obliczu nieznajomości podstaw tworzących Unię Europejską, szczególnie niekorzystnej w przypadku młodzieży, komisja podkreśliła znaczenie edukacji w kształtowaniu świadomości i postaw demokratycznych i obywatelskich względem UE. Należy dążyć do poprawy warunków edukacji aktywnego obywatelstwa m.in. poprzez przekazywanie wiedzy o kompetencjach i działaniu instytucji unijnych w ciągu całego okresu nauki szkolnej. W dalszej części posiedzeń kolejny sprawozdawca, Marek Olszewski, wójt gminy Lubisz, przedstawił opinię perspektywiczną w sprawie edukacji i ponoszenia świadomości w promowaniu rozwoju zrównoważonego. Zrównoważony rozwój obejmuje zarówno rozwój gospodarczy, jak i ochronę środowiska i rozwój społeczny, powinien zatem zajmować ważne miejsce w działaniach edukacyjnych. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż administracja samorządowa na poziomie regionalnym i lokalnym powinna brać aktywny udział w kształtowaniu polityki informacyjnej i edukacyjnej, również w kwestii zrównoważonego rozwoju. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, odniósł się do wypowiedzi sprawozdawcy podając m.in. przykłady sprawdzonych rozwiązań, projektów i akcji, podejmowanych na polu edukacji na temat zrównoważonego rozwoju przez władze lokalne i regionalne, szkoły, uczelnie w Wielkopolsce. Dzięki podejmowanym akcjom możliwe stało się dotarcie za pomocą wszelkich dostępnych środków (Internet, kampanie publiczne, środki masowego przekazu) do jak najszerszej grupy odbiorców w każdym wieku – dzieci, nastolatków, dorosłych, rodziców, osób starszych.Ostatnią kwestią podejmowaną w czasie obrad komisji był komunikat w sprawie śródokresowego przeglądu strategii w dziedzinie nauk o życiu i biotechnologii. Dokument przedstawił Karl Döhler, członek parlamentu krajowego Bawarii. Komisja po raz kolejny podkreśliła znaczenie nauk o życiu i biotechnologii ze względu na międzynarodową konkurencyjność i zrównoważony rozwój UE – zdobycze nauk o życiu i biotechnologii wykorzystywane są w takich dziedzinach jak: opieka zdrowotna, starzenie się społeczeństwa, zaopatrzenie w energię i kwestia globalnego ocieplenia, sektor rolno-spożywczy. Komisja uznała, iż w zasadzie strategia w dziedzinie nauk o życiu i biotechnologii realizowana w latach 2002-2006 spełniła swoje zadania i w przypadku większości działań wskazana jest kontynuacja. Sesja Plenarna, na której zostaną przyjęte omówione przez EDUC opinie, odbędzie się w dniach 10-11. października 2007 br.