Przejdź do treści

Marszałek na posiedzeniu Komisji RELEX Komitetu Regionów w Brukseli

W dniu 19. września w Brukseli odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej RELEX, której członkiem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.   Komisja zatwierdziła protokół majowego posiedzenia oraz omówiła projekt opinii KOR w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego nowej inicjatywy w ramach europejskiej współpracy międzyregionalnej pt. „Synergia czarnomorska”. Zarówno sprawozdawca opinii Krasimir Mirew (BG) jak i przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską podkreślili ogromne znaczenie europejskiej polityki sąsiedztwa jako instrumentu wspierającego rozszerzanie Unii i prowadzenie pokojowej polityki UE z krajami basenu Morza Czarnego.

Jednocześnie Komisja wskazała na konieczność rozwijania współpracy na szczeblu lokalnym, pomiędzy regionami i miastami. Taka kooperacja stanowi podstawowy warunek powodzenia polityki sąsiedztwa. Komisja RELEX uznaje konieczność wspierania współpracy międzyregionalnej we wszystkich istotnych dziedzinach takich jak: transport, energetyka, ochrona środowiska, przepływ towarów i usług, żegluga morska. Współpraca czarnomorska to poważne wyzwanie dla państw ościennych UE. Dlatego Unia powinna wspierać reformy oraz promować prawa człowieka i zasady demokratyczne. Przyjęcie opinii w sprawie synergii czarnomorskiej przewidziano na początek 2008 r., podczas Sesji Plenarnej KOR. Posiedzenie Komisji RELEX w swej drugiej części objęło debatę w ramach okrągłego stołu nt. współpracy UE z Rosją na poziomie lokalnym w kontekście nowej polityki wymiaru północnego. Debata rozpoczęła się słowem wstępnym Komisarza ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa pani Benity Ferrero-Waldner. Strona rosyjska reprezentowana była bardzo licznie, m.in. przez ambasadora Władimira Czyżowa, stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy UE, Walerija Serdiukowa, gubernatora obwodu leningradzkiego, przedstawicieli MSZ Rosji i.in. Podstawą stosunków dwustronnych z Rosją jest dziesięcioletnia Umowa o partnerstwie i współpracy (PCA), która weszła w życie dnia 1 grudnia 1997 r., a od tego roku będzie sukcesywnie przedłużana aż do momentu podpisania kolejnego porozumienia. Konsultacje między UE i Rosją mają miejsce regularnie: dwa razy do roku odbywają się szczyty, oprócz tego strony współpracują w ramach Stałej Rady Partnerstwa (PPC), spotkań na szczeblu ministerialnym, oraz współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentem rosyjskim. W listopadzie 2006 r. odbył się szczyt w sprawie wymiaru północnego, w którym udział wzięły UE, Rosja, Norwegia i Islandia. W celu jeszcze intensywniejszej współpracy i dialogu między Federacja Rosyjską, Norwegią, Islandią i państwami członkowskimi UE potrzebna jest według członków komisji RELEX z jednej strony współpraca nastawiona na wyniki, a z drugiej strony ustanowienie ram dla polityki wymiaru północnego.Kolejnym ważnym punktem w stosunkach UE-Rosja była rezolucja w sprawie 19 szczytu UE-Rosja przyjęta przez Parlament Europejski w maju 2007 roku. Miała ona na celu podkreślenie znaczenia dobrych stosunków sąsiedzkich oraz wzmocnionej współpracy handlowo-gospodarczej między UE a Rosją, a także zaznaczenie głównych obszarów współpracy, jak przestępczość zorganizowana, zagrożenia dla środowiska oraz bezpieczeństwa w regionie i na świecie. Pozostałe aktualne programy i projekty dotyczące współpracy Rosja-UE to: program pomocy technicznej, tzw. TACIS, stworzony w celu wspierania procesu transformacji (od 1991 r. do 2006 r.) oraz przewidziany na lata 2007-2013 Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), obejmujący programy - krajowy, regionalny, współpracy transgranicznej (7 programów, w których może uczestniczyć Rosja) oraz program międzyregionalny. Następne, i ostatnie w tym roku, posiedzenie Komisji Relex odbędzie się 7 listopada.