Przejdź do treści

Polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów

Polacy uczestniczą w pracach Europejskiego Komitetu Regionów od lipca 2003 roku, kiedy to do tego unijnego gremium przyjęto 95 członków-obserwatorów z 10 krajów wchodzących do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Od momentu akcesji polscy delegaci zasiadają w KR w roli pełnoprawnych członków.

20110706112321.pngPodstawowym zadaniem członków krajowej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów jest reprezentowanie na forum europejskim interesów polskich samorządów. Robią to poprzez udział – w charakterze opiniodawczym – w unijnym procesie legislacyjnym oraz podejmowane przez KR z własnej inicjatywy rezolucje. Do zadań członków KR zalicza się także informowanie na forum unijnym o kwestiach istotnych dla polskich władz regionalnych i lokalnych, a także propagowanie we własnych środowiskach w kraju działań podejmowanych przez Unię Europejską.

Choć członkowie polskiej delegacji, podobnie jak reprezentanci innych państw, należą do ponadkrajowych grup politycznych (obecnie jest ich sześć), to przed każdą sesją plenarną KR odbywają spotkania w krajowym gronie, by poinformować się o swoich pracach i omówić najistotniejsze z polskiego punktu widzenia sprawy. Na posiedzenia polskiej delegacji często zapraszani są również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i innych instytucji. Oprócz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych, delegaci uczestniczą też w różnego rodzaju konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych przy współudziale KR zarówno w Brukseli, jak i w wielu krajach członkowskich UE.

W związku z polską prezydencją w Radzie UE w II półroczu 2011 członkowie delegacji byli inicjatorami kilku znaczących wydarzeń zorganizowanych przez KR w Polsce. Na zaproszenie Marka Woźniaka w Poznaniu odbyło się 8 września inauguracyjne spotkanie Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), a dzień później – wyjazdowe posiedzenie Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Z inicjatywy Adama Struzika 19 października w Warszawie obradowała komisja COTER, a kolejnego dnia ta sama komisja – dzięki Leszkowi Świętalskiemu i Jerzemu Zająkale – zorganizowała seminarium „Jaka polityka spójności na obszarach wiejskich po 2013 r.?”, odbywające się w ramach I Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich.

Koordynacją prac polskiej delegacji zajmuje się Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.