Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

fundusze budżet UE

Komisja zaproponowała roczny budżet UE na 2025 r. w wysokości blisko 200 mld euro. Kwotę tę uzupełnią 72 mld euro w ramach planu odbudowy po pandemii – NextGenerationEU. Środki te mają służyć realizacji priorytetów UE oraz pomóc stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. Wniosek Komisji w sprawie budżetu będzie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim i Radzie UE, a następnie ma zostać przez nie przyjęty. 

Budżet UE pozwala państwom członkowskim osiągnąć razem więcej, niż gdyby działały w pojedynkę. Przykładem tego może być finansowanie projektów infrastruktury lub reagowanie na kryzysy. Unijny budżet łączy zasoby, sprzyja jedności i zapewnia wsparcie wszystkim krajom UE i ich mieszkańcom, a także innym krajom spoza UE, a przy tym wzmacnia gospodarkę i pozycję geopolityczną Europy.

W długoterminowym budżecie UE określa się priorytety i limity wydatków na kilka lat. W ramach tych limitów co roku negocjowany i przyjmowany jest budżet roczny. 

Unijny budżet finansowany jest głównie ze środków stanowiących odsetek dochodu narodowego brutto każdego kraju UE, a także z ceł od importu towarów spoza UE, niewielkiej części podatku VAT pobieranego przez poszczególne kraje UE oraz wpłat uzależnionych od ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi w każdym z krajów UE.

Na co wydaje się pieniądze 

Środki z budżetu na 2025 r. zostaną przeznaczone na cele, w przypadku których mogą przynieść największe korzyści, biorąc pod uwagę potrzeby krajów UE i krajów partnerskich na całym świecie. Pieniądze te ułatwią przeprowadzenie zielonej i cyfrowej transformacji, tworzenie miejsc pracy oraz finansowanie unijnego wsparcia dla Ukrainy. Pomogą też zaradzić problemom migracyjnym oraz skutkom kryzysu na Bliskim Wschodzie. Zwiększą też zdolności do reagowania na klęski żywiołowe i wspierać będą kluczowe technologie krytyczne. Z unijnego budżetu finansowana będzie również realizacja wszystkich bieżących unijnych projektów i polityk w obszarach rolnictwa, rozwoju regionalnego, badań naukowych i innowacji, działań w dziedzinie klimatu, obronności, zdrowia, bezpieczeństwa, infrastruktury satelitarnej i wielu innych.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy na temat projektu budżetu rocznego na 2025 r.

Roczny budżet UE na 2025 r.

Korzyści wynikające z budżetu UE

W jaki sposób budżet UE jest przyjmowany, wydatkowany i finansowany

Fundusze odbudowy w Twoim kraju lub regionie

NextGenerationEU

Źródło: Komisja Europejska

Grafika: Komisja Europejska