Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

sztuczna inteligencja2

Powstanie Biuro ds. Sztucznej Inteligencji w celu wzmocnienia wiodącej roli UE w zakresie bezpiecznej i godnej zaufania AI.

Komisja przedstawiła utworzony w ramach Komisji Urząd ds. Sztucznej InteligencjiMa on na celu umożliwienie przyszłego rozwoju, wdrażania i wykorzystywania sztucznej inteligencji w sposób sprzyjający korzyściom społecznym i gospodarczym oraz innowacjom, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Urząd będzie odgrywał kluczową rolę we wdrażaniu aktu w sprawie sztucznej inteligencji, zwłaszcza w odniesieniu do modeli sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania. Będzie również działać na rzecz wspierania badań naukowych i innowacji w dziedzinie godnej zaufania sztucznej inteligencji, a UE stanie się liderem w dyskusjach międzynarodowych.

Biuro ds. Sztucznej Inteligencji składa się z:

  • Dział ds. regulacji i zgodności, który koordynuje podejście regulacyjne w celu ułatwienia jednolitego stosowania i egzekwowania aktu w sprawie sztucznej inteligencji w całej Unii, ściśle współpracując z państwami członkowskimi. Jednostka będzie wnosić wkład w dochodzenia i ewentualne naruszenia, nakładając sankcje;
  • Dział ds. Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, koncentrujący się na identyfikacji ryzyka systemowego bardzo zdolnych modeli ogólnego przeznaczenia, możliwych środków łagodzących, a także podejść do oceny i testowania;
  • Dział ds. doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki, który wspiera i finansuje badania i rozwój w celu wspierania ekosystemu doskonałości. Koordynuje inicjatywę GenAI4EU, stymulując rozwój modeli i ich włączanie do innowacyjnych zastosowań;
  • AI for Societal Good Unit (AI for Societal Good Unit) w celu opracowania i wdrożenia międzynarodowego zaangażowania Biura ds. Sztucznej Inteligencji w AI dla dobra, takiego jak modelowanie pogody, diagnozy nowotworów i cyfrowe bliźniaki na rzecz odbudowy;
  • Dział ds. Innowacji i Koordynacji Polityki w dziedzinie Sztucznej Inteligencji, który nadzoruje realizację strategii UE w zakresie AI, monitorowanie tendencji i inwestycji, stymulowanie absorpcji sztucznej inteligencji za pośrednictwem sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych i tworzenie fabryk sztucznej inteligencji oraz wspieranie innowacyjnego ekosystemu poprzez wspieranie piaskownic regulacyjnych i testów w rzeczywistych warunkach jazdy.

Szef Biura ds. Sztucznej Inteligencji będzie pracować pod kierownictwem głównego doradcy naukowego, aby zapewnić doskonałość naukową w ocenie modeli i innowacyjnych podejść, a także doradcy ds. międzynarodowych, który będzie kontynuował nasze zobowiązanie do ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi w zakresie godnej zaufania sztucznej inteligencji.

Struktura i zadania Biura ds. Sztucznej Inteligencji

Urząd ds. Sztucznej Inteligencji będzie zatrudniał ponad 140 pracowników do wykonywania swoich zadań. W skład personelu wejdą specjaliści w dziedzinie technologii, asystenci administracyjni, prawnicy, specjaliści ds. polityki i ekonomiści.

Urząd zapewni spójne wdrażanie aktu w sprawie sztucznej inteligencji. W tym celu będzie wspierać organy zarządzające w państwach członkowskich. Urząd ds. Sztucznej Inteligencji będzie również bezpośrednio egzekwować przepisy dotyczące modeli sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania. WE współpracy z twórcami sztucznej inteligencji, środowiskiem naukowym i innymi zainteresowanymi stronami Urząd ds. Sztucznej Inteligencji będzie koordynować opracowywanie najnowocześniejszych kodeksów postępowania, testowanie i ocenę modeli sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania, zwracać się o informacje, a także w razie potrzeby stosować sankcje.

Aby zapewnić świadome podejmowanie decyzji, Urząd ds. Sztucznej Inteligencji będzie współpracować z państwami członkowskimi i szerszą społecznością ekspertów za pośrednictwem specjalnych forów i grup ekspertów. Na szczeblu UE Urząd ds. Sztucznej Inteligencji będzie ściśle współpracować z Europejską Radą ds. Sztucznej Inteligencji, w której skład wejdą przedstawiciele państw członkowskich. Panel naukowy niezależnych ekspertów zapewni silne powiązania ze środowiskiem naukowym, a dalsza wiedza fachowa zostanie zebrana w ramach forum doradczego, reprezentującego zrównoważony wybór zainteresowanych stron, w tym przemysłu, przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, środowisk akademickich, ośrodków analitycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Urząd ds. Sztucznej Inteligencji będzie promować innowacyjny unijny ekosystem godnej zaufania sztucznej inteligencji. Przyczyni się on do osiągnięcia tego celu, zapewniając doradztwo w zakresie najlepszych praktyk i umożliwiając dostęp do piaskownic w zakresie sztucznej inteligencji, testów w rzeczywistych warunkach jazdy i innych europejskich struktur wsparcia na rzecz absorpcji sztucznej inteligencji, takich jak ośrodki testowo-doświadczalne w sztucznej inteligencji, europejskie centra innowacji cyfrowych i fabryki sztucznej inteligencji. Będzie on wspierał działania w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki oraz wdrażał inicjatywy, takie jak GenAI4EU, w celu zapewnienia, aby modele o ogólnym zastosowaniu sztucznej inteligencji opracowane w Europie i wyszkolone za pomocą unijnych superkomputerów były dopracowywane i zintegrowane z nowymi zastosowaniami w całej gospodarce, stymulując inwestycje.

Ponadto Urząd ds. Sztucznej Inteligencji zapewni strategiczne, spójne i skuteczne europejskie podejście do sztucznej inteligencji na szczeblu międzynarodowym, stając się globalnym punktem odniesienia.

Kolejne kroki

Opisane powyżej zmiany organizacyjne wejdą w życie z dniem 16 czerwca. Pierwsze posiedzenie Rady ds. Sztucznej Inteligencji powinno odbyć się do końca czerwca. Urząd ds. Sztucznej Inteligencji przygotowuje wytyczne dotyczące definicji systemu sztucznej inteligencji i zakazów, które mają zostać wprowadzone sześć miesięcy po wejściu w życie aktu w sprawie sztucznej inteligencji. Urząd przygotowuje się również do koordynowania opracowywania kodeksów postępowania w odniesieniu do obowiązków dotyczących modeli sztucznej inteligencji ogólnego zastosowania, w terminie 9 miesięcy od wejścia w życie.

Kontekst ogólny

W kwietniu 2021 r. Komisja zaproponowała unijny akt w sprawie sztucznej inteligencji oraz nowy skoordynowany plan z państwami członkowskimi, aby zagwarantować bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli i przedsiębiorstw, a jednocześnie wzmocnić inwestycje i innowacje we wszystkich państwach UE. Unijny akt w sprawie sztucznej inteligencji został wstępnie uzgodniony przez współprawodawców w grudniu 2023 r. i jest pierwszą na świecie kompleksową ustawą o sztucznej inteligencji. Akt w sprawie sztucznej inteligencji powinien wejść w życie do końca lipca 2024 r.

W styczniu 2024 r. Komisja uruchomiła pakiet środków mających na celu wsparcie europejskich przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w rozwoju godnej zaufania sztucznej inteligencji (AI). W ramach tych środków przyjęto decyzję Komisji o utworzeniu Urzędu ds. Sztucznej Inteligencji.

Więcej Informacji

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce