Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

ankieta opinia

Komisja Europejska zaprasza rolników do udziału w ankiecie internetowej na temat uproszczenia zasad. Ankieta otwarta jest do 8 kwietnia br.

Komisja rozpoczyna ankietę internetową w celu bezpośredniego zebrania opinii rolników w UE. Ankieta jest otwarta od 7 marca do 8 kwietnia i będzie zawierała krótkie pytania, dostępne we wszystkich językach UE, takie jak: Ile czasu poświęca się każdego roku na zadania administracyjne związane ze stosowaniem pomocy i obowiązków sprawozdawczych? Czy korzystają z urządzeń mobilnych do dostarczania geotagowanych zdjęć? Jak oceniają złożoność różnych procedur i przepisów mających zastosowanie do gospodarstw rolnych? Czy w 2023 r. skorzystali z pomocy zewnętrznej, aby przygotować wniosek o przyznanie pomocy w ramach WPR? Odpowiedzi udzielone przez rolników zapewnią cenne informacje zwrotne, aby zrozumieć ich główne źródła obaw.

Ankieta pomoże określić źródła obciążeń administracyjnych i złożoności wynikające z przepisów WPR, a także innych przepisów dotyczących żywności i rolnictwa, zarówno w odniesieniu do ich stosowania na szczeblu krajowym, jak i związanych z nimi obowiązków w zakresie rejestracji i sprawozdawczości. Wstępne wyniki zostaną przedstawione już w połowie kwietnia. Równolegle zorganizowane zostaną wywiady z organizacjami rolników w celu uzupełnienia obrazu sytuacji.

Badanie to zapewni do lata jaśniejszy obraz głównych przeszkód administracyjnych postrzeganych i napotykanych przez rolników. Jego wyniki zostaną uwzględnione w bardziej szczegółowej analizie, która ma zostać opublikowana jesienią 2024 r., w celu wyjaśnienia źródeł złożoności dla rolników: Na szczeblu unijnym, krajowym, WPR oraz innych wymogów i polityk.

Od początku roku Komisja podejmuje działania w celu złagodzenia presji odczuwanej obecnie przez unijnych rolników. 12 lutego Komisja przyjęła częściowe odstępstwo od przepisów dotyczących gruntów ugorowanych (GAEC 8), o które wystąpili rolnicy i wiele państw członkowskich. Przed posiedzeniem Rady Ministrów Rolnictwa w dniu 26 lutego Komisja przekazała prezydencji belgijskiej szereg krótko- i średnioterminowych działań stanowiących podstawę dyskusji i wspólnych działań z krajami UE. Ankieta była jednym z zapowiedzianych działań krótkoterminowych, a także uproszczenie niektórych kontroli oraz wyjaśnienie pojęcia siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności. Przeprowadzono już rozmowy z państwami członkowskimi na temat tych dwóch ostatnich punktów.

Do połowy marca Komisja przedstawi kolejne wnioski dotyczące działań śródokresowych, które należy podjąć, a także działań mających na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności.

Więcej Informacji

Ankieta internetowa

Komisja Europejska przedstawia możliwości uproszczenia w celu zmniejszenia obciążeń dla rolników w UE

Oprac. BIWW

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce