Przejdź do treści

podróż

Ruch bezwizowy ułatwia kontakty międzyludzkie i wzmacnia więzi biznesowe, społeczne i kulturowe między UE i państwami partnerskimi. Jednak jego utrzymanie wymaga stałej czujności i reagowania na nadużycia.

Ruch bezwizowy przynosi znaczne korzyści gospodarcze, społeczne i kulturowe oraz promuje podróże i sektor turystyki. Przynosi on korzyści państwom członkowskim UE i krajom partnerskim. Polityka wizowa jest również ważnym narzędziem współpracy UE z krajami partnerskimi.

Jednocześnie zmieniający się kontekst geopolityczny przyniósł nowe wyzwania związane z ruchem bezwizowym. W związku z tym istotne jest, aby UE była dobrze przygotowana do radzenia sobie z przypadkami nadużywania ruchu bezwizowego, takimi jak na przykład wzrost liczby przybywających osób o nieuregulowanym statusie ze względu na brak dostosowania do polityki wizowej UE, programy obywatelstwa dla inwestorów w państwach objętych ruchem bezwizowym lub zagrożenia hybrydowe, takie jak sponsorowane przez państwo instrumentalne traktowanie migrantów.

W celu szybszego i bardziej zdecydowanego reagowania na te wyzwania Komisja proponuje przegląd obecnego mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego. Wniosek stanowi realizację zobowiązania przewodniczącej Ursuli von der Leyen podjętego przed posiedzeniem Rady Europejskiej 20 marca 2023 r. do wzmocnienia mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego i monitorowania państw zwolnionych z obowiązku wizowego.

Do wniosku dołączono szóste sprawozdanie w ramach mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego.

I. Wzmocnienie mechanizmu zawieszającego ruch bezwizowy

Obecnie mechanizm ten może być uruchamiany jedynie w szczególnych przypadkach, na przykład nagłego i znacznego wzrostu nielegalnej migracji lub zagrożeń dla bezpieczeństwa. Proponowana zmiana obejmie:

  • rozszerzenie podstaw do zawieszenia ruchu bezwizowego, tak jak w przypadku niewystarczającego dostosowania do polityki wizowej UE, zagrożeń hybrydowych i funkcjonowania programów obywatelstwa dla inwestorów;
  • wydłużenie czasu trwania obecnej procedury, aby zapewnić więcej czasu na działania naprawcze. Wprowadza się nowy tryb pilny w celu szybszego reagowania w razie potrzeby, takiej jak znaczny wzrost liczby przybywających osób lub zagrożenia dla bezpieczeństwa.
  • wzmocnienie obowiązków Komisji w zakresie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do wszystkich państw zwolnionych z obowiązku wizowego, w których zidentyfikowano wyzwania.

II. Szóste sprawozdanie w ramach mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego

Od 2017 r. Komisja wydaje sprawozdania roczne w ramach mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego. Szóste sprawozdanie obejmuje państwa prowadzące dialog w sprawie liberalizacji reżimu wizowego z Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego, a także państwa Pacyfiku i Karaibów, które wprowadziły programy obywatelstwa dla inwestorów.

W sprawozdaniu stwierdzono, że wszystkie osiem państw musi podjąć dalsze działania w celu dostosowania swojej polityki wizowej do polityki UE i kontynuować wysiłki na rzecz zapobiegania składaniu bezzasadnych wniosków o azyl. Konieczne są również dalsze wysiłki na rzecz zapobiegania nielegalnej migracji, a także walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. W sprawozdaniu podkreślono również obawy Komisji dotyczące programów obywatelstwa dla inwestorów, które promują bezwizowy dostęp do UE.

Komisja będzie nadal wdrażać nowe kompleksowe podejście do monitorowania zapowiedziane w komunikacie z maja 2023 r., obejmujące wszystkie państwa trzecie zwolnione z obowiązku wizowego. W oparciu o wyniki tego procesu monitorowania Komisja w dalszym ciągu będzie przedstawiała sprawozdania na temat państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego w związku z wyzwaniami związanymi z migracją i bezpieczeństwem.

Dalsze kroki

Wniosek Komisji dotyczący zmiany mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego będzie przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Komisja będzie w dalszym ciągu co najmniej raz w roku składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Monitorowanie aspektów związanych z wymogami liberalizacji reżimu wizowego będzie również nadal uwzględniane w przygotowywanym przez Komisję co roku pakiecie „rozszerzenie” oraz, w stosownych przypadkach, w negocjacjach w sprawie przystąpienia do UE.

Dodatkowe informacje

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce