Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

energia wiatrowaParlament zagłosował za zwiększeniem wykorzystania energii odnawialnej, zgodnie z planami Zielonego Ładu i REPowerEU.

Aktualizacja dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych, uzgodniona już między posłami do Parlamentu Europejskiego a Radą, zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii w Unii do 2030 roku do 42,5% . Państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia poziomu 45%.

W przepisach przewidziano szybsze procedury wydawania pozwoleń na budowę nowych elektrowni wykorzystujących energię odnawialną, takich jak panele słoneczne czy wiatraki, lub na adaptację istniejących. Jeżeli nowe instalacje energii odnawialnej znajdują się na obszarach docelowych energii odnawialnej, władze krajowe będą mieć najwyżej 12 miesięcy na ich zatwierdzenie. Poza takimi obszarami proces ten nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

W sektorze transportu wdrożenie odnawialnych źródeł energii powinno doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 14,5% do 2030 roku. Będzie to możliwe dzięki większemu wykorzystaniu zaawansowanych biopaliw i bardziej ambitnych kwot w odniesieniu do paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, takich jak wodór.

Posłowie zadbali też o to, by państwa członkowskie musiały określić orientacyjny cel dotyczący innowacyjnych technologii opartych na energii ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 5% nowo zainstalowanej mocy energii ze źródeł odnawialnych. Państwa członkowskie będą też ustalać wiążące ramy dotyczące transgranicznych projektów energetycznych. Posłowie nalegali na bardziej rygorystyczne kryteria dotyczące wykorzystania biomasy. Dzięki temu Unia nie będzie subsydiować niezrównoważonych praktyk. Pozyskiwanie biomasy powinno odbywać się w taki sposób, by zapobiegać negatywnemu wpływowi na jakość gleby i różnorodność biologiczną.

Kolejne kroki
Przepisy przyjęto stosunkiem głosów 470 do 120, przy 40 głosach wstrzymujących się. Aby dyrektywa weszła w życie, musi ją jeszcze zatwierdzić Rada.

 

Kontekst

Zmiana legislacyjna wynika z pakietu „Gotowi na 55”. Dostosowuje on istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii do nowego celu Unii, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Proponowane cele dodatkowo podniesiono w pakiecie REpowerEU. Ma on zmniejszyć zależność Europy od importu paliw kopalnych z Rosji w związku z jej napaścią na Ukrainę. Dyrektywa ta wprowadza również nowe środki, które mają skrócić procedurę zatwierdzania wdrażania odnawialnych źródeł energii.

 

Źródło: Parlament Europejski