Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

Europa neutralna emisyjnie - wiatrak Akt UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie ma sprawić, by Europa stała się ośrodkiem produkcji czystych technologii i zielonych miejsc pracy.

16 marca br. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktu UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie w celu zwiększenia skali produkcji czystych technologii w UE i zapewnienia, aby Unia była dobrze przygotowana do przejścia na czystą energię. Inicjatywa ta została ogłoszona przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w ramach planu przemysłowego Zielonego Ładu.

Akt wzmocni odporność i konkurencyjność produkcji technologii neutralnej emisyjnie w UE oraz sprawi, że nasz system energetyczny stanie się bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony. Akt stworzy lepsze warunki do tworzenia neutralnych emisyjnie projektów w Europie i przyciągnie inwestycje, tak aby do 2030 r. przyjąć podejście zakładające ogólne strategiczne zdolności produkcyjne w zakresie technologii neutralnych emisyjnie lub osiągnąć co najmniej 40 proc. potrzeb Unii w zakresie ich wdrażania. Przyspieszy to postępy w realizacji celów UE w zakresie klimatu i energii na 2030 r. oraz przejścia na neutralność klimatyczną, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności przemysłu UE, tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy i wspieraniu wysiłków UE na rzecz niezależności energetycznej.

Wraz z wnioskiem dotyczącym europejskiego aktu w sprawie surowców krytycznych i reformą struktury rynku energii elektrycznej w akcie UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie określono jasne ramy europejskie mające na celu zmniejszenie zależności UE od wysoce skoncentrowanego importu. Opierając się na wnioskach wyciągniętych z pandemii COVID-19 i kryzysu energetycznego wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę, pomoże on zwiększyć odporność europejskich łańcuchów dostaw czystej energii.

Proponowane przepisy dotyczą technologii, które w znacznym stopniu przyczynią się do obniżenia emisyjności. Należą do nich: energia fotowoltaiczna i energia słoneczna termiczna, lądowa energia wiatrowa i energia z morskich źródeł odnawialnych, baterie i instalacje magazynowe, pompy ciepła i energia geotermalna, elektrolizery i ogniwa paliwowe, biogaz/biometan, wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla oraz technologie sieciowe, zrównoważone paliwa alternatywne, zaawansowane technologie wytwarzania energii z procesów jądrowych z minimalnymi odpadami z cyklu paliwowego, małe reaktory modułowe i powiązane paliwa najwyższej klasy. Strategiczne technologie neutralne emisyjnie określone w załączniku do rozporządzenia otrzymają szczególne wsparcie i podlegają 40-procentowemu wskaźnikowi referencyjnemu produkcji krajowej.

Kluczowe działania stymulujące inwestycje w neutralną emisyjnie produkcję

Akt UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie opiera się na następujących filarach.

  • Określenie warunków podstawowych: akt poprawi warunki inwestowania w technologie neutralne emisyjnie poprzez poprawę informacji, zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z realizacją projektów oraz uproszczenie procesów wydawania pozwoleń. Ponadto w akcie proponuje się nadanie priorytetu strategicznym projektom neutralnym emisyjnie, które uznaje się za niezbędne do wzmocnienia odporności i konkurencyjności przemysłu UE, w tym miejscom, w których można bezpiecznie składować wychwycone emisje CO2. Projekty te będą mogły korzystać z krótszych terminów wydawania zezwoleń i usprawnionych procedur.
  • Przyspieszenie wychwytywania CO2: w akcie określono cel UE polegający na osiągnięciu do 2030 r. rocznej mocy zatłaczania 50 mln ton do strategicznych składowisk CO2 w UE, przy proporcjonalnym wkładzie ze strony unijnych producentów ropy naftowej i gazu. Usunie to główną barierę dla rozwoju wychwytywania i składowania CO2 jako ekonomicznie opłacalnego rozwiązania klimatycznego, w szczególności dla sektorów, w których trudno jest zmniejszyć zużycie energii.
  • Ułatwienie dostępu do rynków:  aby zwiększyć dywersyfikację dostaw technologii neutralnej emisyjnie, akt nakłada na organy publiczne obowiązek uwzględnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i odporności w odniesieniu do technologii neutralnych emisyjnie w zamówieniach publicznych lub aukcjach.
  • Podnoszenie umiejętności: akt wprowadza nowe środki mające na celu zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej wspierającej produkcję technologii neutralnych emisyjnie w UE, w tym utworzenie akademii przemysłu neutralnego emisyjnie, przy wsparciu i nadzorze ze strony Platformy Europy Neutralnej Emisyjnie. Przyczynią się one do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w tych kluczowych sektorach.
  • Wspieranie innowacji: akt ten umożliwia państwom członkowskim tworzenie piaskownic regulacyjnych w celu testowania innowacyjnych technologii neutralnych emisyjnie i stymulowania innowacji w elastycznych warunkach regulacyjnych.
  • Platforma Europy Neutralnej Emisyjnie będzie wspierać Komisję i państwa członkowskie w koordynowaniu działań i wymianie informacji, w tym dotyczących partnerstw przemysłowych na rzecz neutralności emisyjnej. Komisja i państwa członkowskie będą również współpracować w celu zapewnienia dostępności danych w celu monitorowania postępów w realizacji celów aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. Platforma Europy Neutralnej Emisyjnie będzie wspierać inwestycje poprzez określenie potrzeb finansowych, wąskich gardeł i najlepszych praktyk w odniesieniu do projektów w całej UE. Będzie również sprzyjać kontaktom między europejskimi sektorami neutralnymi emisyjnie, wykorzystując w szczególności istniejące sojusze przemysłowe.

W celu dalszego wspierania wykorzystania wodoru odnawialnego w UE, a także importu od partnerów międzynarodowych, Komisja przedstawia dziś również swoje pomysły dotyczące projektu i funkcji Europejskiego Banku Wodoru. Jest to wyraźny sygnał, że Europa jest miejscem produkcji wodoru.

Jak zapowiedziano w planie przemysłowym Zielonego Ładu, jesienią 2023 r. w ramach funduszu innowacyjnego uruchomione zostaną pierwsze aukcje pilotażowe dotyczące produkcji wodoru odnawialnego. Wybrane projekty otrzymają dotację w formie stałej premii za kilogram wyprodukowanego wodoru na okres maksymalnie 10 lat eksploatacji. Zwiększy to rentowność projektów i obniży ogólne koszty kapitałowe. Unijna platforma aukcyjna może również oferować państwom członkowskim aukcje jako usługę, co także ułatwi produkcję wodoru w Europie. Komisja dalej bada, w jaki sposób zaprojektować międzynarodowy wymiar Europejskiego Banku Wodoru, aby zachęcić do importu wodoru odnawialnego. Wszystkie elementy Europejskiego Banku Wodoru powinny zacząć funkcjonować przed końcem roku.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji na temat aktu UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie

Zestawienie informacji na temat Europejskiego Banku Wodoru

Akt UE w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie

Plan przemysłowy Zielonego Ładu na miarę epoki neutralności emisyjnej

Komunikat prasowy dotyczący planu przemysłowego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład

Europejski akt w sprawie surowców krytycznych

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce