Przejdź do treści

Trwają konsultacje publiczne dotyczące dwóch funduszy polityki spójności

KEDo 12 kwietnia 2023 r. trwają konsultacje publiczne związane z oceną Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Podczas konsultacji zainteresowane strony mają możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami i opiniami związanymi z interwencjami finansowanymi z EFRR oraz Funduszu Spójności w latach 2014-2020. Celem konsultacji jest umożliwienie głównym zainteresowanym stronom wyrażenia swoich poglądów i zaprezentowania doświadczeń w zakresie zrealizowanych inwestycji. Wyniki konsultacji z pewnością wpłyną też na kształtowanie obecnej i przyszłej polityki spójności.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online (dostępny w języku polskim).

Konsultacje publiczne skierowane są do podmiotów takich jak: organy monitorujące, kontrolne, oceniające, instytucje zarządzające programami operacyjnymi, obywatele, a także zainteresowane strony zaangażowane w realizację operacji w ramach EFRR i Funduszu Spójności jako promotorzy projektów lub beneficjenci w okresie programowania 2014-2020.

KE