Przejdź do treści

Program Erasmus+: tematy i nabory wniosków w 2023 r. cz. III młodzież, sport, Europejski Korpus Solidarności

ErasmusPrzedstawiamy trzecią część naszego kompendium wiedzy dotyczącego programu Erasmus+ i ogłaszanych w jego ramach naborów wniosków w 2023 roku. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat sektorów młodzież oraz sport, a także Europejskiego Korpusu Solidarności. 

 • MŁODZIEŻ - sekcja skierowana do osób w wieku od 13 do 30 lat oraz kadry i pracowników młodzieżowych bez ograniczeń wiekowych. Z dofinansowania mogą skorzystać podmioty takie jak: grupy nieformalne, stowarzyszenia, szkoły, fundacje, organizacje pozarządowe, Ochotnicze Hufce Pracy, organizacje samorządowe, kluby sportowe, studenckie, ale też grupy i osoby indywidualne ubiegające się o wsparcie w ramach programu DiscoverEU. Wszystkie wymiany w sektorze „Młodzież” w odróżnieniu od sektora „Edukacja wyższa” odbywają się przez realizację metod edukacji nieformalnej mogącej mieć postać: warsztatów, szkoleń, animacji, debat, dyskusji, pikników naukowych, czy też wydarzeń organizowanych w formule online.

W ramach tego sektora istnieją dwa rodzaje akcji:

 • Mobilności edukacyjne (akcja I) w ramach których realizowane są takie działania jak:
 • Wymiany młodzieżowe,
 • Mobilności kadry i pracowników młodzieżowych
 • Projekty partycypacyjne
 • Wyjazdy w ramach programu DiscoverEU

Akcja I rozróżnia dwa typy mobilności:

 • mobilność osób młodych
 • mobilność kadry i pracowników młodzieżowych.

Mobilność osób młodych jest organizowana dla minimum dwóch grup młodzieży z różnych państw, będących pod opieką pełnoletniego lidera. Grupy te realizują mobilność w jednym z wybranych krajów programu. Wymiana jest możliwa na okres od 5 do 21 dni. Minimalna liczba uczestników uprawnionych do udziału w programie to 16 osób, maksymalna 60. W przypadku osób młodych o mniejszych szansach wyrażających chęć udziału minimalna liczba uczestników wynosi 10.

Mobilność kadry skierowana jest do osób pracujących z młodzieżą w celu nabycia dodatkowych kompetencji oraz rozwoju zawodowego. Dofinansowanie może być uzyskane na organizacje wyjazdów studyjnych, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych. Wymiana jest możliwa w jednym z dwóch krajów mobilności na okres od 2 do 60 dni. Maksymalna liczba uczestników uprawnionych do udziału w projekcie to 50 osób.

Termin składania wniosków: 23 lutego 2023 r. godz. 12:00.

 • Partnerstwa (akcja II)

W akcji II wyróżnia się dwa typy projektów:

 • Partnerstwa na małą skalę
 • Partnerstwa współpracy.

Partnerstwa na małą skalę skierowane są do nowych i mniej doświadczonych podmiotów. Wsparcie wynosi 30 - 60 tys. euro.

Partnerstwa współpracy ukierunkowane są na większą, międzynarodową współpracę. Dofinansowanie jest przyznawane w trzech wysokościach 120 - 250 - 400 tys. euro.

Celem akcji II jest włączanie społeczne czy zielony Erasmus (działania na rzecz walki ze zmianą klimatu i bardziej ekologiczne środowisko).

Termin składania wniosków: 22 marca 2023 r., godz. 12:00 oraz 4 października 2023 r. godz. 12:00

Sektor „Młodzież” oferuje również cieszący się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem program wyjazdów po Europie DiscoverEU - skierowany do osiemnastolatków. Do programu mogą zgłaszać się grupy, ale też osoby indywidualne, które w momencie wyjazdu ukończyły 18 lat, zamieszkujące kraje Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone. Inicjatywa umożliwia młodym zdobycie biletów na podróż (głównie koleją) przez okres od 1 do 30 dni. Dla osób z mniejszymi szansami uruchomiono program DiscoverEU Inclusion Action umożliwiający oprócz biletów sfinansowanie pobytu uczestników.

Więcej informacji na stronach:

 • SPORT – sekcja skierowana do instytucji lub organizacji prowadzącej działalność  w obszarze aktywności fizycznej i sportu powszechnego. Z dofinansowania mogą skorzystać podmioty takie jak: kluby, związki sportowe, fundacje, stowarzyszenia czy spółki.

W ramach tego sektora istnieją dwa rodzaje akcji:

 • Zdecentralizowana – akcja I

W ramach akcji I można uzyskać dofinansowanie w ramach działania w zakresie mobilności pracowników w dziedzinie sportu. Wyróżniono dwa typy mobilności: obserwacja pracy oraz wyjazdy w celach szkoleniowych i trenerskich. Projekt może trwać od 3 do 18 miesięcy, maksymalna liczba uczestników wynosi 10. By wziąć udział w projekcie należy nadać swojej organizacji numer OID (z ang. Organisation ID – OID). Projekty mogą być realizowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych (Liechtenstein, Norwegia, Macedonia Północna, Islandia, Serbia, Turcja).

Termin składania wniosków: 23 lutego godz. 12:00 (za pośrednictwem portalu WebGate - Erasmus+ and European Solidarity Corps platform (europa.eu))

 • Centralna – akcja II

W ramach akcji II wyróżniono cztery typy projektów:

 • Partnerstwa współpracy
 • Partnerstwa na małą skalę
 • Niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe
 • Budowanie potencjału w dziedzinie sportu.

W przypadku Partnerstw współpracy czas realizacji projektów wynosi od 12 do 36 miesięcy, przy minimalnej liczbie partnerów wynoszącej 3 z trzech różnych krajów programu. Dofinansowanie jest przyznawane w trzech wysokościach: 120 - 250 - 400 tys. euro.

W przypadku Partnerstw na małą skalę czas realizacji projektów wynosi 6 do 24 miesięcy, przy minimalnej liczbie partnerów wynoszącej 2 z dwóch różnych krajów programu. Wsparcie wynosi 30 - 60 tys. euro.

W przypadku Niekomercyjnych, europejskich imprez sportowych wymieniono dwa rodzaje międzynarodowych wydarzeń: europejskie oraz lokalne. W tej kategorii wyróżniono trzy stawki ryczałtowe. Dla wydarzeń o zasięgu lokalnym są to 200 tys. euro (dla minimum trzech partnerów z trzech różnych krajów programu) i 300 tys. euro (dla minimum sześciu partnerów z sześciu różnych krajów programu, natomiast dla wydarzeń o zasięgu europejskim wymienia się jedną stawkę ryczałtową w wysokości 450 tys. euro dla minimum dziesięciu partnerów z dziesięciu różnych krajów programu). We wszystkich przypadkach czas realizacji projektu wynosi od 12 do 18 miesięcy. Dofinansowanie nie dotyczy zawodów sportowych odbywających się regularnie, chyba że organizacja złoży wniosek o wsparcie działań finansowych.

Budowanie potencjału w dziedzinie sportu to obszar skierowany na wzmocnienie polityk w dziedzinie sportu krajów bałkańskich takich jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo i Czarnogóra. Projekty w tej kategorii mogą być realizowane przez okres roku, dwóch lub trzech lat. Projekt jest tworzony przez minimum cztery organizacje: dwie z dwóch różnych krajów programu oraz dwie z co najmniej jednego z państw trzecich niestowarzyszonych. Kwota dofinansowania jest przyznawana w przedziale od 100 do 200 tys. euro.

Tematyka projektów musi być związana z jednym z priorytetów określonych dla dziedziny Sportu.

Termin składania wniosków: 22 marca 2023 r. godz. 17:00 (za pośrednictwem strony Funding & tender opportunities)

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI (EKS) jest programem Komisji Europejskiej umożliwiającym osobom w wieku od 18 do 30 lat działania w sektorze społecznym, angażując się w inicjatywy lokalne lub wolontariat. Aplikacje mogą składać instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, firmy, grupy nieformalne. Europejski Korpus Solidarności w odróżnieniu od programu Erasmus+ jest programem nieedukacyjnym, silnie podkreślającym aspekt społeczny, pomocowy.

Celem projektów lokalnych (solidarnościowych) jest odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności. Grupa nieformalna młodzieży ubiegająca się o dofinansowanie powinna liczyć nie mniej niż 5 osób. Uczestnicy realizując projekt powinni przedstawić własną definicję solidarności (Komisja Europejska nie definiuje jej). Dofinansowanie jest możliwe w postaci stawek ryczałtowych. Od 2023 r. miesięczna kwota dofinansowania to 595 euro, jednak można uzyskać dodatkowe środki w kwocie 888 euro angażując coacha przy realizowaniu projektu (przy maksymalnie 12 dniach pracy). Młodzież ma możliwość przedstawienia swoich propozycji rozwiązywania realnych problemów w swojej lokalnej społeczności przez szereg działań takich jak: aktywizacja mieszkańców (w szczególności seniorów) czy wyrównywanie szans, tym samym ulepszając przestrzeń w której żyją.

Terminy składania wniosków: 23 lutego 2023 r.,  4 maja 2023 r., 4 października 2023 r.

Wolontariat ma celu pracę młodych na rzecz społeczności i czerpania z tego obopólnych korzyści. Działania mogą być związane z udziałem w kampaniach społecznych, ekologicznych czy też wspierać ruchy na rzecz praw człowieka. Może być realizowany zarówno w kraju ojczystym jak i za granicą.

Możliwe są dwie formy realizowania wolontariatu:

 • indywidualne (do 12 miesięcy)
 • grupowe (od 2 tygodni do 2 miesięcy).

Organizacja, która planuje wziąć udział w projekcie musi otrzymać Znak Jakości, który potwierdza spełnianie standardów EKS. Wniosek o jego przyznanie można złożyć za pośrednictwem strony Narodowa Agencja EKS | Europejski Korpus Solidarności.

Terminy składania wniosków: 23 lutego 2023 r., 4 października 2023 r.

 

Link do strony Erasmusa: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl