Przejdź do treści

Jednostki samorządowe w Horyzoncie Europa – tylko z Planem Równości Płci

gender equality planZgodnie z nowym kryterium kwalifikowalności do programu Horyzont Europa, jednostki publiczne (public bodies) w tym jednostki samorządu terytorialnego, urzędy miasta czy ministerstwa, ale również niektóre organizacje publiczne czerpiące profity ze swojej działalności, są zobligowane do posiadania Planu Równości Płci – GEP (Gender Equality Plan).

Chcesz aplikować do programu Horyzont Europa – nie zapomnij o przygotowaniu GEP! Nowe kryterium dotyczy projektów z terminem składania wniosków w 2022 r.

Posiadanie Planu Równości Płci należy zadeklarować już na etapie składania wniosku o dotację. GEP powinien być wdrożony w momencie podpisania Umowy Grantowej (Grant Agreement). Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do weryfikowania Planów Równości Płci na każdym etapie trwania projektu, również w okresie kiedy projekt podlega audytowi.

Wymóg posiadania GEP, poza instytucjami publicznymi, obowiązuje również instytucje naukowe oraz uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne.  GEP nie jest obowiązkowy dla podmiotów prawnych, takich jak prywatne organizacje nastawione na zysk, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) lub organizacje pozarządowe czy organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Masz wątpliwości czy mieścisz się w kategorii instytucji publicznej? Skonsultuj definicję KE.

Skuteczny GEP powinien opierać się na modelu zmian, który identyfikuje problemy, ich przyczyny oraz pożądane rezultaty. Zgodnie z priorytetami KE na lata 2022-2024, GEP to podstawowy instrument wspierający promocję równości płci w programie HE.

Ponadto, włączanie wymiaru równości płci do treści badań i innowacji jest obowiązkowe oraz jest brane pod uwagę przy ocenie wniosków w ramach kryterium doskonałości. Równowaga płci w zespołach badawczych jest z kolei kryterium uwzględnianym przy tworzeniu rankingu wniosków.

Brak uwzględnienia perspektywy równości płci w projektach do programu HE znacznie obniża ich atrakcyjność, przez co bardzo dobre wnioski trafiają na listy rezerwowe!

CZYTAJ TEŻ: Wsparcie dla przygotowania Planów Równości Płci (GEP) w otwartych konkursach grantowych

Jesteś jednostką samorządową? Zapraszamy na szkolenie z przygotowania GEP 31 marca 2022 w godz. 9:30-14:00.

Potrzebujesz konsultacji, zapraszamy do kontaktu:

Beata Oleksy
Ekspertka ds. Równości Płci w programie Horyzont Europa

Tel.: 571 226 625
Beata.Oleksy@ncbr.org.pl

Więcej informacji na temat Planów Równości Płci.