Przejdź do treści

Unia Europejska przeznaczyła 95 mln euro na rzecz finansowania pomysłów na projekty, które przyspieszać mają przejście na czystą energię!

Graphs and smartphoneDo 12 stycznia 2022 r. jest otwarte zaproszenie do składania wniosków w ramach programu LIFE w zakresie przejścia na czystą energię (ang. Life Clean Energy Transition) obejmującego 18 różnych tematów.

Jakie kryteria muszą spełniać pomysły na projekty, aby uzyskać dofinansowanie?

- tworzenie ram politycznych na rzecz przejścia na czystą energię na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

- usprawnienie rynku w zakresie przejścia na czystą energię za pośrednictwem wprowadzenia technologii, cyfryzacji, nowych usług i modeli biznesowych, a także rozwoju powiązanych kompetencji zawodowych;

-  pozyskiwanie prywatnych środków finansowych na inwestycje w zrównoważoną energię oraz wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych projektów inwestycyjnych w obszarze czystej energii;

- zaangażowanie oraz wzmocnienie pozycji obywateli w procesie przechodzenia na czystą energię.

Zapoznaj się z tematami konkursowymi!

 - Kształtowanie umiejętności – ponowne uruchomienie krajowych platform i map drogowych;

- Wprowadzanie na szeroką skalę przemysłowych rozwiązań w dziedzinie głębokiej odbudowy;

- Wykorzystywanie zaleceń z audytów energetycznych dotyczących transformacji energetycznej przedsiębiorstw;

- Unijna wspólnota praktyków „Zintegrowanych usług renowacji domów”;

- Zintegrowane usługi renowacji domów;

- Innowacyjny systemy finansowania inwestycji w zrównoważoną energię;

- Przełomowy asystent ds. rozwoju projektu – pomoc techniczna w zakresie tworzenia granic rynkowych dla inwestycji w zrównoważoną energię;

- Uwzględnienie finansowania zrównoważonej energii w ramach kluczowego kierunku polityki oraz włączenie charakterystyki energetycznej do kryteriów i standardów unijnego zrównoważonego finansowania;

- Przygotowanie mechanizmów wsparcia dla wspólnot energetycznych oraz innych inicjatyw obywatelskich w zakresie zrównoważonej energii;

- Uwzględnienie interwencji związanych z budynkami w najbardziej zagrożonych obszarach;

- Inicjowana przez społeczność transformacja w kierunku czystej energii w regionach występowania węgla, torfu i łupków bitumicznych;

- Podjęcie wyzwania związanego ze wzrostem zapotrzebowania na chłodzenie budynków w kolejnych latach;

- Efektywne wdrażanie głównych przepisów prawnych w obszarze zrównoważonej energii;

- Opracowanie warunków dla światowej poprawy inteligentnej gotowości europejskich budynków;

- Szeroko prowadzony dialog dotyczący klimatu i energii, aby usprawnić zarządzanie energią;

- Wsparcie techniczne dla planów oraz strategii przechodzenia na czystą energię w gminach i regionach;

- Opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz systemów umownych na rzecz inteligentnych i zintegrowanych sektorowo usług energetycznych;

- Wspieranie wykorzystania zrównoważonej energii w całym łańcuchu wartości w przemyśle oraz usługach.

Uwaga! Ze szczegółami dotyczącymi konkretnych tematów możesz zapoznać się tu. Dodatkowe wskazówki są również dostępne w tym miejscu.

Oprac. Biuro Wielkopolski na podst. KE