Przejdź do treści

Rozpoczęły się konsultacje nt. dekarbonizacji budynków w miastach i regionach – wypełnij kwestionariusz do 3 września!

 
 

pexels skitterphoto piatek minOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów przeprowadzają badanie w zakresie dekarbonizacji budynków w miastach i regionach. Głównym celem badania jest pozyskanie kluczowych danych w przedmiocie głównych trendów oraz polityki w tym zakresie, w ramach programu OECD „Zwiększanie efektywności energetycznej w miastach i regionach”.

Dlaczego problematyka dekarbonizacji budynków w miastach i regionach jest istotna?

- budynki mają fundamentalne znaczenie w zakresie przejścia na gospodarkę bezemisyjną, gdyż odpowiadają one za prawie 1/3 emisji związanych z energią w skali światowej oraz za znaczną część emisji w miastach. Pomimo, że nowe budynki są istotne w gospodarkach wschodzących charakteryzujących się szybkim wzrostem powierzchni użytkowej, modernizacja już istniejących konstrukcji pod kątem efektywności energetycznej ma fundamentalne znaczenie w państwach należących do OECD, w których tempo budowy nowych budynków jest niskie;

- energooszczędne budynki przynoszą wiele dodatkowych korzyści m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, poprawę stanu zdrowia oraz zmniejszenie wydatków gospodarstw domowych na energię – wszystkie te czynniki są zasadnicze dla ekologicznego ożywienia po pandemii COVID-19;

- zarówno miasta, jak i regiony mają unikalną możliwość działania na rzecz dekarbonizacji zasobów budowalnych, gdyż są one nie tylko właścicielami wielu budynków publicznych, ale również posiadają odpowiednie narzędzia jak np. uwzględnianie elementów lokalnych w tworzeniu polityki, wspieranie zaangażowania obywateli i innowacyjnych działań lokalnych oraz wpływanie na zagospodarowanie przestrzenne;

- wykorzystanie potencjału energetycznego w budynkach musi być uwzględnione w podejściu  wszystkich rządów, które pełnią ważną rolę w zakresie ułatwiania ambitnych działań na poziomach niższych niż krajowe poprzez uwzględnienie uwarunkowań terytorialnych.

Jakie są cele badania? 

Założeniem prowadzonego badania jest zgromadzenie głównych danych oraz informacji dotyczących kluczowych trendów, danych oraz polityk związanych z efektywnością energetyczną w budynkach w różnych miastach i regionach. Udzielone odpowiedzi ułatwią opracowanie kompleksowego zestawienia, które stanowić będzie źródło informacji dla decydentów na wszystkich poziomach władzy oraz ekspertów w ich staraniach na rzecz wykorzystania potencjału efektywności energetycznej w budynkach.

Ankieta kierowana jest głównie do miast oraz regionów z państw OECD, aby uzyskać informacje na temat:

-  podstawowych polityk (planów, ram regulacyjnych oraz instrumentów gospodarczych), których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków w miastach oraz regionach;

-  głównych przeszkód w podejmowaniu na większą skalę przedsięwzięć na rzecz efektywności energetycznej budynków w miastach i regionach;

- dostępnych dobrych praktyk;

- bieżącego stanu efektywności energetycznej w budynkach i powiązanych z nim czynników lokalnych w miastach i regionach.

Kto powinien wziąć?

Do wypełnienia kwestionariusza zachęca się przede wszystkim podmioty odpowiedzialne za efektywność energetyczną w budynkach w miastach oraz regionach. Ponadto, udział w badaniu mogą również wziąć wszystkie miasta oraz regiony, niezależnie od stopnia zaawansowania strategii, planów oraz programów dotyczących tematyki efektywności energetycznej w budynkach.

W jaki sposób należy przesłać odpowiedzi?

Ankietę można wypełnić online, jednakże jest możliwość wypełnienia jej w programie Microsoft Word, ale tym celu należy skontaktować się z wyznaczoną osobą - Atsuhito Oshima (atsuhito.oshima@oecd.org).

Uwaga!

Kwestionariusz można wypełnić do 3 września 2021 r. w wybranych języku urzędowym Unii Europejskiej. 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. ERRIN