Przejdź do treści

Osiągnięcia UE w zakresie badań i innowacji: sprawozdanie i zalecenia na przyszłość

2020.05.28 Osiągnięcia UE fotoKomisja opublikowała 27 maja najnowsze sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Przeanalizowano w nim europejskie osiągnięcia na tle całego świata. W sprawozdaniu zaznaczono, że badania naukowe i innowacje powinny stanowić wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, regionów i państw w sposób zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu. Wzmacnianie systemów innowacji nie może pozostawiać nikogo w tyle, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych. Podkreślono także wagę zapewnienia Europejczykom odpowiednich umiejętności potrzebnych w dobie rewolucji technologicznej, a także istotną rolę polityki w dziedzinie badań i innowacji w zwiększaniu wydajności przedsiębiorstw, dzięki czemu miejsca pracy i wartość ekonomiczna tworzone są w zrównoważony sposób. W tegorocznej edycji tego sprawozdania, sporządzanego co dwa lata, przedstawiono 11 zaleceń dotyczących polityki w interesie ludzi, Ziemi i naszego wspólnego dobrobytu.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Badania naukowe i innowacje są kluczowym elementem naszych działań w obliczu bezprecedensowego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i mogą znacząco wspomóc odbudowę gospodarki. Tegoroczne sprawozdanie dowodzi, jak istotną rolą do odegrania mają badania naukowe i innowacje w transformacji ekologicznej i cyfrowej, które potrzebuje Europa. Program „Horyzont 2020” i nowy program „Horyzont Europa” odgrywają zasadniczą rolę w tych przemianach.

 

UE należy do głównych graczy w dziedzinie produkcji naukowej i naukowej doskonałości: przykładowo, to w Unii powstało 25 proc. najczęściej cytowanych na świecie publikacji naukowych poświęconych klimatowi i 27 proc. tej klasy publikacji na temat biogospodarki. Jeżeli chodzi o wnioski patentowe w tych dwóch dziedzinach, UE również jest w czołówce (24 proc. wniosków dotyczących klimatu i 25 proc. w obszarze biogospodarki). Trzeba jednak kolejnych działań, aby wyniki badań można było wykorzystywać w zrównoważonych rozwiązaniach rynkowych, a także zbudować silną Europejską przestrzeń badawczą i zwiększyć efektywność publicznych systemów badań naukowych. Badania i innowacje podlegają transformacji cyfrowej, polityka w tym obszarze musi zatem uwzględniać najbardziej zaawansowane technologie i umiejętności cyfrowe badaczy, a jednocześnie promować otwartą naukę i zapewniać wystarczający poziom inwestycji w infrastrukturę danych o wysokiej jakości. „Horyzont Europa”, kolejny program ramowy UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji, znacząco przyczyni się do rozwoju i lepszego ukierunkowania badań i innowacji dzięki podejściu opartemu na realizację misji i europejskim partnerstwom.

Doskonałość naukowa UE i jej czołowe osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i innowacji posłużyły jako punkt wyjścia do opracowania 11 zaleceń zaproponowanych w sprawozdaniu. Podzielono je na trzy główne grupy:

  • badania i innowacje na rzecz bezpiecznej i sprawiedliwej przestrzeni dla ludzkości;
  • badania i innowacje na rzecz globalnego przywództwa;
  • badania i innowacje na rzecz gospodarki i społeczeństwa.

Zalecenia te wytyczają drogę dla badań i innowacji służących realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnieniu ich w polityce i inicjatywach UE na rzecz sprawiedliwej i cyfrowej Europy neutralnej dla klimatu, zapewniając jednocześnie zwiększenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw i regionów.

Kontekst

W sprawozdaniu dotyczącym wyników UE w zakresie nauki, badań i innowacji przeanalizowano dynamikę badań i innowacji, a także europejskie dokonania i czynniki rozwoju w tych obszarach. Analizę makroekonomiczną opartą na wskaźnikach połączono z dogłębnym podejściem analitycznym, aby stworzyć dokument, który będzie przekonujący zarówno dla decydentów i specjalistów z dziedziny badań i innowacji, jak i ekonomii i finansów. Jest to trzecia edycja tej publikacji, wydawanej co dwa lata przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej. Poprzednie wydanie (z 2018 r.) dostępne jest na stronie internetowej.

Więcej informacji

Sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji

Infografika – W kierunku zrównoważonej i konkurencyjnej Europy

Infografika – 10 najważniejszych faktów i liczb

Film – sprawozdanie z 2020 r. dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji

Interaktywne sprawozdanie – sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji

Autor: Komisja Europejska