Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

European Universities 13

Komisja Europejska ogłosiła wyniki zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2024 r. dotyczących inicjatywy „Uniwersytety Europejskie”, która zapewnia wsparcie sojuszom instytucji szkolnictwa wyższego. Dzięki wynikom 14 nowych sojuszy europejskich szkół wyższych przyłączy się do 50 wcześniej wybranych sojuszy, które otrzymają do 14,4 mln euro w ciągu czterech lat.

Te 64 sojusze europejskich szkół wyższych obejmują ponad 560 wszelkiego rodzaju instytucji szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Europy. Wyniki są ważnym etapem w europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych, jakim jest utworzenie do połowy 2024 r. co najmniej 60 sojuszy europejskich szkół wyższych z ponad 500 uniwersytetami.

Sojusze europejskich szkół wyższych łączą nowe pokolenie Europejczyków i umożliwiają im studiowanie i pracę w różnych krajach europejskich, w różnych językach oraz w różnych sektorach i dyscyplinach akademickich. Studenci mogą uzyskać dyplom ukończenia studiów na wysokim poziomie, łącząc studia w kilku krajach europejskich, przyczyniając się do zwiększenia międzynarodowej atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. Sojusze te wnoszą również innowacje do regionów Europy, umożliwiając studentom współpracę z naukowcami, naukowcami, przedsiębiorstwami, miastami, władzami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

64 sojusze obejmują 35 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie UE, a także Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Czarnogórę, Republikę Północno-Macedonia, Norwegię, Serbię i Turcję. Są one mocno zakorzenione w społecznościach i sieciach innowacji i skupiają prawie 2200 partnerów stowarzyszonych, od organizacji pozarządowych po przedsiębiorstwa, miasta, władze lokalne i regionalne oraz instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w procesie bolońskim. Na przykład partnerami stowarzyszonymi jest prawie 40 instytucji szkolnictwa wyższego z Ukrainy.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2024 r. wspiera również utworzenie wspólnoty praktyków dla uniwersytetów europejskich, wzmacniając wzajemne uczenie się między sojuszami i zwiększając rozpowszechnianie wyników i modeli wielokrotnego użytku w szerszym sektorze szkolnictwa wyższego.

Jesienią tego roku działalność rozpocznie 14 nowych sojuszy uniwersytetów europejskich i wspólnoty praktyków dla uniwersytetów europejskich.

Komisja będzie nadal wspierać sojusze na rzecz europejskich szkół wyższych i wszelkiego innego rodzaju partnerstwa między instytucjami szkolnictwa wyższego w celu łatwiejszej realizacji wspólnych programów studiów, jak określono również w planie działania dotyczącym europejskiego dyplomu przedstawionym w marcu 2024 r.

Kontekst ogólny

Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie” wspiera ponadnarodowe sojusze średnio dziewięciu instytucji szkolnictwa wyższego, które mogą obejmować różnego rodzaju placówki, takie jak uniwersytety kompleksowe i badawcze, uniwersytety nauk stosowanych, instytuty technologiczne, szkoły sztuki oraz instytucje szkolnictwa wyższego i zawodowego. Te instytucje szkolnictwa wyższego rozwijają długoterminową strukturalną, zrównoważoną i systemową współpracę w dziedzinie edukacji, w synergii z badaniami naukowymi i innowacjami, ponad granicami, oraz przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych. Oferują one programy nauczania realizowane wspólnie na uniwersytetach, w ramach których studenci, pracownicy i naukowcy ze wszystkich części Europy mogą korzystać z płynnej mobilności.

Przed szczytem społecznym w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Komisja zaproponowała przywódcom UE inicjatywę dotyczącą europejskich szkół wyższych w ramach ogólnej wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. W przedstawionej w 2022 r. europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych określono ambicję wspierania co najmniej 60 sojuszy europejskich szkół wyższych obejmujących ponad 500 instytucji szkolnictwa wyższego do połowy 2024 r. W tym celu w obecnym okresie programowania 2021–2027 przewiduje się rekordową kwotę 1,1 mld EUR w ramach programu Erasmus+. Wsparcie dla wymiaru badawczego sojuszy europejskich szkół wyższych można uzyskać w ramach inicjatywy „Europejska doskonałość” w ramach programu „Horyzont Europa”.

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ na 2024 r. skupiało się na dwóch komponentach. Zaoferowano w nim wsparcie dla tworzenia nowych sojuszy europejskich szkół wyższych w całej Europie, skupiających różne instytucje szkolnictwa wyższego wokół wspólnych wizji strategicznych, a także utworzenie wspólnoty praktyków dla sojuszy europejskich szkół wyższych.

Więcej Informacji

Źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce