Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

badanie opinii

Ostatnie badanie Eurobarometru przeprowadzone przez Parlament Europejski przed czerwcowymi wyborami pokazuje świadomość obywateli i zaniepokojenie obecnym kontekstem geopolitycznym.

Publikacja przedwyborcza ujawnia pozytywny trend wzrostowy kluczowych wskaźników wyborczych, a do oddania głosu przez obywateli UE w dniach 6-9 czerwca pozostało zaledwie kilka tygodni. Zainteresowanie wyborami, świadomość tego, kiedy się odbędą, a także prawdopodobieństwo oddania głosu wzrosły od ostatniego badania jesienią 2023 r., kiedy to mierzono je po raz ostatni. Wzrosty są jeszcze bardziej uderzające w porównaniu z badaniem przeprowadzonym wiosną 2019 r. (trzy miesiące przed poprzednimi wyborami europejskimi).

60% respondentów twierdzi obecnie, że są zainteresowani głosowaniem w czerwcu (+3 punkty procentowe w porównaniu z jesienią 2023 r. i +11 punktów procentowych w porównaniu z lutym/marcem 2019 r.) . 71% twierdzi, że jest prawdopodobne, że zagłosuje (od 7 do 10 w skali od 1 do 10), co stanowi +3 punkty procentowe w porównaniu z jesienią 2023 r. i +10 punktów procentowych w porównaniu z lutym/marcem 2019 r. Wyniki sugerują, że obywatele UE są bardzo świadomi znaczenia wyborów w obecnym kontekście geopolitycznym, a ośmioro na dziesięcioro (81%) respondentów zgadza się, że głosowanie jest jeszcze ważniejsze. Większość respondentów we wszystkich państwach członkowskich zgadza się z tym stwierdzeniem.

W przypadku polskich obywateli, wyniki plasują się ponad europejską średnią. 63% Polek i Polaków twierdzi że są zainteresowani głosowaniem w wyborach, co stanowi wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z lutym/marcem 2019 r., jak również 70% twierdzi, że jest prawdopodobne, że zagłosuje, co stanowi +18 punktów procentowych w porównaniu z lutym/marcem 2019 r.

Obecnie, 81% obywateli UE ma pozytywny lub neutralny obraz Parlamentu Europejskiego, podczas gdy tylko 18% jest negatywnie nastawionych. Co więcej, większość w UE (56%) chciałaby, aby PE odgrywał ważniejszą rolę, podczas gdy tylko 28% chciałoby, aby było odwrotnie, a 10% chciałoby utrzymania obecnej roli.

W Polsce aż 88% obywateli postrzega Parlament Europejski pozytywnie lub co najmniej neutralnie, negatywne wrażenie sprawia on tylko na 11% respondentów. Polki i Polacy w 51% odpowiedzi stwierdzili, że popierają wzrost roli Parlamentu Europejskiego, 37% chciałoby, by było odwrotnie, a 8% uznało, że nie należy niczego zmieniać.

Priorytetami dla obywateli UE przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, są m.in. kwestie związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Aż 33% respondentów ze wszystkich państw członkowskich UE uznało ten problem za najistotniejszy. Na drugim miejscu znalazły się zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym (32%). Trzecim najczęściej wymienianym tematem było wsparcie gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy (31%).

Dla Polek i Polaków również obronność okazała się kwestią najistotniejszą, wskazało ją aż 37% ankietowanych. Na drugim miejscu respondenci umieścili sprawy związane ze zdrowiem publicznym (36%), a trzecią lokatę zajęło wsparcie gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy z wynikiem 31%.

Znaczenie, jakie obywatele przywiązują do obrony i bezpieczeństwa UE, wzrosło w trakcie kadencji parlamentarnej, szczególnie w świetle wojny agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Jest to obecnie wymieniane jako pierwszy (lub wspólny pierwszy) priorytet kampanii wyborczej w dziewięciu krajach, z najwyższymi wynikami w Danii (56%), Finlandii (55%) i na Litwie (53%).

Podobnie, patrząc w przyszłość, obywatele i obywatelki UE zgodnie stawiają obronę i bezpieczeństwo (37%) jako najważniejszy priorytety w umacnianiu pozycji UE na świecie. Kwestie energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe/rolnictwo zajmują wspólnie drugie miejsce (oba na poziomie 30%). Chociaż czworo na dziesięcioro obywateli twierdzi, że rola UE stała się ważniejsza w ciągu ostatnich lat, 35% uważa, że pozostała taka sama, a 22%, że zmalała. Na poziomie krajowym, względna większość w 15 krajach uważa, że rola UE na świecie stała się ważniejsza na przestrzeni lat, przy czym odsetek ten wynosi 67% w Szwecji, 63% w Portugalii i 60% w Danii. Tymczasem obywatele Słowenii i Czech najczęściej twierdzą, że rola UE stała się mniej ważna (odpowiednio 32% i 30%).

Prawie trzy czwarte obywateli (73%, +3 punkty procentowe w porównaniu z jesienią 2023 r.) twierdzi, że działania UE mają wpływ na ich codzienne życie, w tym jedna piąta (20%), dla której mają one "bardzo duży" wpływ. Ponadto zdecydowana większość Europejczyków zgadza się, że ich kraj, ogólnie rzecz biorąc, czerpie korzyści z członkostwa w UE (71%). Wyniki te są stabilne w porównaniu z jesienią 2023 r. i nadal utrzymują się na wysokim poziomie w całej UE.

W Polsce, aż 78% procent obywateli uważa, że Unia Europejska ma wpływ na ich życie. Przeciwnego zdania jest 20%, a 2% jest niezdecydowanych. 81% Polaków zgodnie stwierdziło, że Polska czerpie korzyści z członkostwa we Wspólnocie, przeciwnego zdania było zaledwie 15% badanych.

Pełne wyniki można znaleźć tutaj.

Kontekst

Badanie „Eurobarometr” Parlamentu Europejskiego Wiosna 2024 zostało przeprowadzony przez agencję badawczą Verian (wcześniej Kantar). Odbyło się w okresie od 7 lutego do 3 marca 2024, we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono osobiście, a wywiady wideo (CAVI) wykorzystano dodatkowo w Czechach, Danii, Finlandii i na Malcie. Łącznie zrealizowano 26 411 wywiadów. Wyniki dla wskaźnika UE zostały zważone zgodnie z wielkością populacji w każdym kraju.

Źródło: Parlament Europejski