Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

 

liście

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w dwanaście nowych projektów strategicznych w całej Europie w ramach programu LIFE, aby wesprzeć realizację ambicji UE w zakresie środowiska i klimatu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Oczekuje się, że w ramach projektów uruchomione zostaną znaczne dodatkowe środki z innych źródeł finansowania UE, w tym z funduszy rolnych, strukturalnych, regionalnych i badawczych, a także z funduszy rządów krajowych i inwestycji sektora prywatnego.

 

Dwanaście projektów sztandarowych przyznanych w dziesięciu państwach członkowskich UE  

Finansowanie przyznane dwunastu projektom strategicznym w BułgariiCzechachIrlandiiHiszpaniiFrancji, we Włoszech, na Litwie, w AustriiPolsce i Finlandii umożliwi tym państwom osiągnięcie krajowych celów w zakresie środowiska i klimatu, podczas gdy zwiększają one nakłady na transformację ekologiczną UE.

Jeżeli chodzi o środowisko, wybrane strategiczne projekty przyrodnicze w ramach programu LIFE i strategiczne projekty zintegrowane przyniosą korzyści ekosystemom morskim, przy czym do 2030 r. planuje się wyznaczenie co najmniej 30 proc. terytoriów morskich Irlandii jako chronionych obszarów morskich (MPA-LIFE-IRELAND). Poprawią one również jakość powietrza w województwie podkarpackim w Polsce, zmniejszając jednocześnie ubóstwo energetyczne i zwiększając efektywność energetyczną (LIFE Podkarpackie); a także przyczynią się do poprawy jakości wody i gospodarki wodnej na Litwie (LIFE SIP Vanduo).  

Wybrano również sześć innych projektów mających na celu pobudzenie przyrody i różnorodności biologicznej. Finlandii program Priodiversity LIFE ma na celu wdrożenie regionalnych planów działania na rzecz różnorodności biologicznej oraz budowanie zdolności. W północnych Włoszech w ramach programu LIFE NatConnect2030 podjęte zostaną działania na ponad 500 obszarach w celu zwiększenia różnorodności biologicznej i wzmocnienia korytarzy ekologicznych. Program LIFE SNAP Ireland będzie ukierunkowany na bariery utrudniające wdrażanie irlandzkiego funduszu działań priorytetowych Natura 2000. Francuska krajowa strategia ochrony różnorodności biologicznej zaangażuje władze lokalne i zmobilizuje obywateli do wspierania zmian w sposobie życia i produkcji za pośrednictwem programu LIFE BIODIVFr. W Czechach PROSPECTIVE LIFE wdroży „aktywne narzędzia ochrony gatunków”, aby pomóc odwrócić spadek liczebności co najmniej 25 gatunków. Wreszcie w Austrii program LIFE AMooRe ma na celu odbudowę ponad 1400 hektarów torfowisk, w tym 13 różnych siedlisk i 37 gatunków o wysokiej wartości ochronnej.

Jeżeli chodzi o zmianę klimatu, projekt ACE LIFE pomoże Finlandii osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2035 r. poprzez ograniczenie emisji z rolnictwa, transportu ciężkiego i maszyn oraz stopniowe wycofywanie paliw kopalnych wykorzystywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach przemysłowych. LIFE PYRENEES4CLIMA jest projektem transgranicznym realizowanym przez Hiszpanię, Francję i Andorę, którego celem jest przyspieszenie przystosowania się do zmiany klimatu w Pirenejach poprzez poprawę wiedzy i zdolności radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu dla przyrody, ludzi i gospodarki. Ponadto w Bułgarii w ramach programu LIFE-SIP CLIMA-SUMP wdrożone zostaną plany zrównoważonej mobilności miejskiej w sześciu gminach, aby pomóc w osiągnięciu bezemisyjnej mobilności na drodze do neutralności klimatycznej. 

Kontekst

Program LIFE to unijny instrument finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Od 1992 za jego pośrednictwem realizowane są różne inicjatywy ekologiczne: współfinansowaniem ze środków LIFE objęto do tej pory ponad 5500 projektów w całej UE i w państwach trzecich. Na okres 2021–2027 Komisja zwiększyła finansowanie programu LIFE o prawie 60 %, do 5,4 mld euro, i uwzględniła nowy podprogram dotyczący przechodzenia na czystą energię. Programem LIFE zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Strategiczne projekty przyrodnicze i strategiczne projekty zintegrowane programu LIFE wspierają wdrażanie prawodawstwa i polityki UE w zakresie środowiska i klimatu na szczeblu regionalnym, wieloregionalnym, krajowym lub ponadnarodowym. 

Mają one opierać się na sukcesie projektów zintegrowanych LIFE, które były finansowane w latach 2014–2020, aby pomóc Europie stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. oraz z powodzeniem wdrożyć Europejski Zielony Ład

Projekty LIFE wspierają unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimaturamową dyrektywę wodnądyrektywę w sprawie jakości powietrzadyrektywę ramową w sprawie strategii morskiejPlan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętymplan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń i prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, a także przyczyniają się do przejścia na czystą energię oraz innych krajowych, regionalnych, miejskich lub sektorowych strategii i planów w dziedzinie klimatu. 

Więcej informacji

Projekty strategiczne LIFE – krótkie opisy 

Program LIFE 

Europejski Zielony Ład

Źródło: Komisja Europejska