Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

lasy

Komisja Europejska zatwierdziła 171 nowych projektów w całej Europie w ramach programu LIFE na rzecz środowiska i klimatu, o wartości ponad 396 mln euro. Dzięki wymogom współfinansowania programu uruchomi on inwestycje o łącznej wartości ponad 722 mln EUR, co stanowi wzrost o 28,5 % w porównaniu z ubiegłym rokiem. Projekty z niemal wszystkich krajów UE będą korzystać ze wsparcia UE w ramach następujących podprogramów: przyroda i różnorodność biologiczna; „gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”; łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej oraz przejście na czystą energię.

Projekty LIFE przyczyniają się do osiągnięcia szerokiego zakresu celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie klimatu, energii i środowiska, w tym celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Wspierają one różnorodność biologiczną i odbudowę zasobów przyrodniczych, poprawiają jakość życia Europejczyków poprzez ograniczenie zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych, zwiększają obieg zamknięty w gospodarce i odporność na zmianę klimatu oraz przyspieszają przejście na czystą energię w całej Europie. 

Przykłady projektów, na które przyznano dofinansowanie

Jeden z największych projektów dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej dotyczy 13 państw członkowskich UE i innych państw europejskich zajmujących się przyłowami na północnym Atlantyku, Morzu Bałtyckim i Morzu Śródziemnym. Projekt prowadzony przez Niderlandy ma na celu zminimalizowanie – a w miarę możliwości wyeliminowanie – przyłowów w zaangażowanych regionach zgodnie z unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030.

Aby promować gospodarkę o obiegu zamkniętym i jakość życia, jeden z projektów w Bułgarii będzie promował zrównoważoną konsumpcję, zapobieganie i selektywną zbiórkę odpadów z udziałem władz lokalnych, przedsiębiorstw i obywateli. Celem projektu jest pokazanie, w jaki sposób tradycyjne składowanie odpadów na wysypiskach w Bułgarii można zastąpić nowymi systemami zbiórki i recyklingu odpadów „od drzwi do drzwi”.

Francuski projekt wspierający łagodzenie zmiany klimatu ma na celu wykazanie technicznej i ekonomicznej wykonalności innowacyjnego i opłacalnego systemu fotowoltaicznego przed wprowadzeniem go na rynek. Technologia ta obejmuje bifacyjne panele słoneczne, które są zawieszone nad niewykorzystywanymi miejscami, takimi jak kanały, baseny i zbiorniki. Technologia ta pomoże w generowaniu większej ilości energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczeniu konkurencji w zakresie użytkowania gruntów.

Nowy projekt obejmujący wiele krajów będzie również wspierać przejście na czystą energię w łańcuchu wartości HORECA (hotel, restauracja, catering) w siedmiu krajach UE. Celem projektu jest przeszkolenie ponad 500 pracowników i zaangażowanie około 10000 zainteresowanych stron w branży zakwaterowania i usług gastronomicznych, aby zaoszczędzić równoważną energię wynoszącą 390 mln żarówek rocznie.

W skrócie: nowe projekty w ramach finansowania UE w wysokości 396 mln euro

Przyroda i różnorodność biologiczna

29 projektów dotyczących przyrody i różnorodności biologicznej, których łączny budżet wynosi blisko 211 mln EUR (z czego UE wniesie około 140 mln EUR), przyczyni się do odbudowy ekosystemów słodkowodnych, morskich i przybrzeżnych oraz siedlisk; poprawa stanu ochrony ptaków, owadów, gadów, płazów i ssaków; poprawa zarządzania; oraz wspieranie wdrażania i przestrzegania odpowiednich przepisów UE, takich jak dyrektywa ptasia i siedliskowa oraz unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. W ten sposób przyczynią się one również do wdrożenia przez UE globalnego porozumienia w sprawie różnorodności biologicznej z Kunmingu/Montrealu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia

W ramach projektów LIFE uruchomione zostaną ponad 298 mln EUR, z czego UE przeznaczy ponad 94 mln euro na wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym i poprawę jakości życia

Łącznie 36 projektów będzie dotyczyło zużycia wody, odpadów elektrycznych, chemikaliów, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia hałasem, aby pomóc w poprawie jakości życia obywateli UE i opracowaniu technologii wspierających plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym

Ponadto pięć projektów przyczyni się do poprawy zarządzania środowiskiem i informowania o nim poprzez umożliwienie konsumentom życia nietoksycznego i dokonywania zrównoważonych wyborów żywieniowych, a także poprzez wspieranie gmin w przyjmowaniu najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i we wdrażaniu porozumienia w sprawie zielonego miasta. UE przeznaczy około 6 mln euro na całkowity budżet projektu w wysokości prawie 10 mln EUR. 

Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej

Ogółem 34 projekty o wartości około 110 mln EUR (w ramach których UE zapewni około 65 mln EUR) przyczynią się do łagodzenia zmiany klimatu, przystosowania się do niej oraz zarządzania w zakresie klimatu i informacji związanych ze skutkami zmiany klimatu. Przyspieszą one wdrażanie Europejskiego prawa o klimacie i strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu poprzez ułatwienie przejścia na neutralną dla klimatu, zrównoważoną i odporną gospodarkę europejską.

Projekty te dotyczą m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych; usuwanie dwutlenku węgla na gruntach rolnych i leśnych; zrównoważone systemy żywnościowe; energia odnawialna i poprawa efektywności energetycznej; przyjazne dla klimatu alternatywy dla fluorowanych gazów cieplarnianych; przystosowanie się do zmiany klimatu na obszarach miejskich i wiejskich, a także większa gotowość na ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak fale upałów i powodzie. 

Przejście na czystą energię

67 projektów o łącznym budżecie przekraczającym 102 mln EUR (z czego UE zapewnia około 97 mln EUR) przyczyni się do poprawy warunków rynkowych i regulacyjnych w UE w zakresie przejścia na czystą energię, w szczególności w zakresie promowania i wdrażania efektywności energetycznej i rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na małą skalę. 

Projekty te wspierają realizację polityki w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych określonych w planie REPowerEU i pakiecie „Gotowi na 55”, a także nadrzędnych celów unii energetycznej. 

Kontekst ogólny

W ciągu 31 lat istnienia programu LIFE współfinansowano ponad 6000 projektów dotyczących działań w dziedzinie środowiska i klimatu w całej UE i państwach stowarzyszonych. 171 ogłoszonych dziś projektów wybrano spośród ponad 751 wniosków złożonych w ramach zaproszenia do składania wniosków LIFE 2022 opublikowanego w maju 2022 r.

Komisja Europejska zwiększyła środki finansowe na program LIFE o prawie 60 % na lata 2021–2027, osiągając kwotę 5,43 mld EUR. Dotacjami finansowanymi w ramach programu LIFE zarządza CINEA – Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska.

Więcej Informacji

Streszczenie projektów

Program LIFE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu

Źródło: Komisja Europejska