Przejdź do treści

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

    EU20 WLKP LOGOTYP RGB KOLOR

Biuro Wielkopolski w Brukseli Wielkopolska BXL

20230524 131413

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął udział w 155. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 23-25 maja w Brukseli. Jej tematami przewodnimi były zarządzanie kryzysowe i wzmocnienie odporności UE, przegląd unijnego budżetu na lata 2021-27 oraz obchody Europejskiego Miesiąca Różnorodności. Podczas sesji przyjęto opinie, które dotyczyły m.in. przekrojowej zasady „nie szkodzić spójności”, wyeliminowania długotrwałego bezrobocia oraz zrównoważonych systemów żywnościowych.

Przed rozpoczęciem sesji plenarnej odbyło się wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR. Samorządowcy z obu krajów dyskutowali na temat Partnerstwa Wschodniego i wojny w Ukrainie, relacji pomiędzy rządem i samorządem w obu krajach, przyszłości polityki spójności oraz strategii makroregionalnej dla regionu Karpat obejmującego samorządy z Polski i Rumunii. Marszałek Marek Woźniak, który przewodniczył spotkaniu wspólnie z szefem rumuńskiej delegacji Alinem-Adrianem Nicą, podkreślił, że spotkanie było pierwszym krokiem w dialogu pomiędzy oboma delegacjami krajowymi i zaproponował rozszerzenie współpracy o inne tematy, które są obszarami zainteresowania samorządowców z tych obu dużych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

na_slider

Jako przewodniczący polskiej delegacji do KR, Marszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył także w spotkaniu szefów delegacji krajowych z przewodniczącym Komitetu Regionów. Nawiązując do rozpoczynającej się debaty na temat przyszłości polityki spójności, Marek Woźniak zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie tej polityki spójności dla europejskich regionów, zwłaszcza tych z Europy Środkowo-Wschodniej oraz konieczność zapewnienia jej elastyczności i jak najlepszego dostosowania do potrzeb poszczególnych regionów. Odwołał się również do trwającej wojny w Ukrainie, której temat wywołuje coraz większe znużenie wśród Europejczyków, co przekłada się na spadające zaangażowanie opinii publicznej. Podkreślił także konieczność zaangażowania samorządów w proces odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. 

W przeddzień sesji plenarnej, podczas posiedzenia Prezydium, Komitet Regionów oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podpisały porozumienie dotyczące zwiększenia wsparcia dla miast i regionów UE w ich staraniach na rzecz ochrony dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ukraińskich. Marszałek Marek Woźniak wraz z innymi członkami Prezydium miał również możliwość zapoznania się z głównymi kierunkami prac nadchodzącej prezydencji hiszpańskiej, które będą dotyczyć kwestii ekologicznych, społecznych i cyfrowych, w tym agendy społecznej i agendy cyfrowej UE, łączności między różnymi obszarami oraz zrównoważonego charakteru mobilności miejskiej i międzymiastowej.

W związku z trwającymi odchodami miesiąca różnorodności UE, sesję plenarną otworzyła debata na temat równości, różnorodności i włączenia społecznego. Europejscy samorządowcy zwracali uwagę na utrzymujące się nierówności ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, religię, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Helena Dalli, komisarz UE do spraw równości, która wzięła udział w debacie, pokreśliła rolę samorządów w budowaniu unii równości i walce z dyskryminacją w Europie. W ramach sesji dyskutowano również na temat równości płci w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, w którym udział kobiet w charakterze pełnoprawnych członków wynosi obecnie 24%.

Europejscy samorządowcy debatowali również z Janezem Lenarčičem, komisarzem UE ds. zarządzania kryzysowego na temat konieczności poprawy odporności na kryzysy i ekstremalne zjawiska pogodowe, takich jak powodzie, susze, czy pożary lasów, które w ostatnich latach pojawiają się coraz częściej w różnych częściach kontynentu. Komisarz podkreślił konieczność promowania kultury lepszego przygotowania społecznego na sytuacje kryzysowe i tworzenia bardziej odpornych społeczności na poziomie lokalnym w całej Europie.

W debacie na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych, gośćmi sesji plenarnej KR byli europarlamentarzyści - Jan Olbrycht oraz Margarida Marques. Zasygnalizowali potrzebę rewizji 7-letniego budżetu UE oraz zwrócili uwagę na problem rosnących kosztów kredytów związanych z finansowaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wsparcia Ukrainy. Po zakończeniu debaty przyjęto opinię na temat perspektywy lokalnej i regionalnej dotyczącej śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych.  

20230525_105258

Na zakończenie sesji do przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych UE, za pośrednictwem przekazu wideo, zwrócił się Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziękując za dotychczasowe wsparcie udzielone ukraińskim samorządom, zaapelował o ścisłą współpracę pomiędzy samorządami z UE i Ukrainy w procesie odbudowy kraju po wojnie w przyszłości. Zwrócił też uwagę na europejskie doświadczenia w zakresie decentralizacji, które mogą stanowić wzór do naśladowania w jego kraju. 

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli