Przejdź do treści

Program Erasmus+: tematy i nabory wniosków w 2023 r. część I edukacja dorosłych oraz kształcenie zawodowe 

W dniach 11-13 stycznia 2023 roku odbyła się X edycja Ogólnopolskich Dni Informacyjnych programu Erasmus+ organizowanych przez Fundację Systemu Rozwoju...

Dalszy wzrost finansowania dla nowego europejskiego Bauhausu – głównego katalizatora Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja przedstawia pierwsze sprawozdanie z postępu prac w ramach nowego europejskiego Bauhausu (NEB), w którym podsumowano osiągnięcia z pierwszych dwóch lat realizacji inicjatywy, a...

Komisja uruchamia mechanizm wspierania talentów w europejskich regionach

Europa posiada talenty. Talenty należy jednak pielęgnować, zwłaszcza że UE doświadcza ważnego przejścia demograficznego. Jest to jeszcze bardziej potrzebne w regionach...

Aktualności

KE określa wytyczne, które mają pomóc w radzeniu sobie z kryzysem energetycznym i sprawić, by Europa stała się bardziej ekologiczna i cyfrowa

mt_ignore2Komisja rozpoczęła dziś cykl europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2023 r. Pakiet opiera się na prognozie gospodarczej z jesieni 2022 r., z której wynika, że po silnym ożywieniu w pierwszej połowie roku gospodarka UE weszła obecnie w znacznie trudniejszą fazę. Szybkie i dobrze skoordynowane działania polityczne podczas pandemii COVID-19 przynoszą efekty, ale wskutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę przed UE stoją liczne i złożone wyzwania. Rekordowo wysokie ceny energii, wysokie stopy inflacji, niedobory dostaw, zwiększone poziomy zadłużenia i rosnące koszty finansowania zewnętrznego wpływają na działalność gospodarczą i zmniejszają siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Wyzwania te wymagają skoordynowanych działań w celu zapewnienia odpowiednich i przystępnych cenowo dostaw energii, stabilności gospodarczej i finansowej oraz ochrony gospodarstw domowych i przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansów publicznych. Jednocześnie potrzebne są szybkie działania w celu pobudzenia potencjalnego wzrostu gospodarczego i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy oraz realizacji zielonej i cyfrowej transformacji. Koordynacja polityki gospodarczej w ramach europejskiego semestru pomoże państwom członkowskim w osiągnięciu tych celów poprzez określenie priorytetów i dostarczenie jasnych i dobrze skoordynowanych wytycznych politycznych na nadchodzący rok.

Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Tegoroczna roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego przedstawia ambitny program na rzecz dalszego wzmocnienia skoordynowanych reakcji politycznych UE w celu złagodzenia negatywnych skutków skoku cen energii w perspektywie krótkoterminowej. Jednocześnie kluczowe znaczenie ma dalsze zwiększanie odporności społecznej i gospodarczej oraz wspieranie zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w perspektywie średnioterminowej, przy utrzymaniu elastyczności w stawianiu czoła nowym wyzwaniom. Podejście to jest zgodne z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, które stanowią integralną część europejskiego semestru.

Cztery priorytety w ramach europejskiego semestru pozostają następujące: promowanie zrównoważenia środowiskowego, wydajność, sprawiedliwość i stabilność makroekonomiczna, w celu wspierania konkurencyjnej zrównoważoności.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego budżet wynosi 723,8 mld euro w formie dotacji i pożyczek, nadal zapewnia stały strumień inwestycji w europejskie przedsiębiorstwa, infrastrukturę i umiejętności oraz wspiera ambitny program reform do 2026 r. Zgodnie ze stanem na dzień dzisiejszy Komisja zatwierdziła 26 krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności; wszystkie z nich zostały zatwierdzone przez Radę. Jak dotąd płatności dokonane w ramach instrumentu wyniosły ponad 135 mld euro.

REPowerEU, plan UE dotyczący szybkiego uniezależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych, uruchomi dodatkowe zasoby w celu zwiększenia odporności systemów energetycznych UE i zapobiegania ubóstwu energetycznemu dzięki ukierunkowanym inwestycjom i reformom. (…)

Źródło: KE