Przejdź do treści

Rolnictwo: Inauguracja dorocznego Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE

Dziś Parlament Europejski, Rada i Komisja świętują inaugurację dorocznego „Dnia Rolnictwa Ekologicznego w UE”. Wszystkie trzy instytucje podpisały wspólną deklarację, zgodnie...

Szkolenia KE dotyczące m.in. komisyjnego portalu F&T i rozliczania projektów

Komisja Europejska zaprasza na szkolenia online dotyczące posługiwania się portalem Funding & Tenders w celu wyszukania partnerów do projektu, kosztów...

Komisja uruchamia nową aplikację Erasmus+ i europejską legitymację studencką

Komisja uruchomiła dziś nową aplikację Erasmus+, co stanowi ważny etap w cyfryzacji programu Erasmus+. Dzięki nowej aplikacji, dostępnej we wszystkich...

Aktualności

Koronawirus: Komisja zwiększa finansowanie badań naukowych, przeznaczając 120 mln euro na 11 nowych projektów w celu zwalczania wirusa i jego wariantów

horizon europe logoKomisja wybrała 11 nowych projektów o wartości 120 mln euro w ramach programu „Horyzont Europa” – największego europejskiego programu w zakresie badań naukowych i innowacji (2021–2027) – w celu wsparcia i umożliwienia pilnych badań nad koronawirusem i jego wariantami. Wspomniane środki finansowe są częścią szeregu działań w zakresie badań naukowych i innowacji podjętych w celu walki z koronawirusem i stanowią wkład w ogólne działania Komisji na rzecz zapobiegania skutkom wywołanym koronawirusem i jego wariantami, łagodzenia ich i reagowania na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 „Inkubator Hera”.

W 11 wybranych projektach bierze udział 312 zespołów badawczych z 40 krajów, w tym 38 uczestników z 23 krajów spoza UE.

Jak zauważyła komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija GabrielUnia Europejska podejmuje zdecydowane działania w celu walki z kryzysem związanym z COVID-19. Dziś intensyfikujemy nasze wysiłki badawcze, aby sprostać wyzwaniom i zagrożeniom powstałym w wyniku wariantów koronawirusa. Dzięki wsparciu na rzecz tych nowych projektów badawczych oraz wzmacnianiu i otwieraniu odpowiedniej infrastruktury badawczej, nadal walczymy z obecną pandemią, a także przygotowujemy się na przyszłe zagrożenia.

Większość projektów umożliwi wsparcie badań klinicznych nad nowymi sposobami leczenia i szczepionkami, a także tworzenie dużych kohort i sieci współpracy w zakresie koronawirusa z krajami spoza Europy, oraz przyczyni się do tworzenia powiązań z inicjatywami europejskimi. Inne projekty wzmocnią i poszerzą dostęp do infrastruktury badawczej zapewniającej świadczenie usług lub niezbędnej do udostępniania danych, wiedzy fachowej i zasobów badawczych wśród naukowców, aby umożliwić badania nad koronawirusem i jego wariantami. Infrastruktura ta obejmuje już działające elementy, takie jak europejska platforma danych dotyczących COVID-19 i odpowiednie europejskie infrastruktury badawcze w zakresie nauk biologicznych.

Wybrane konsorcja będą współpracować z innymi podobnymi inicjatywami i projektami na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, aby zmaksymalizować synergię i komplementarność oraz uniknąć powielania wysiłków badawczych. Przyczynią się one do utworzenia unijnego urzędu ds. gotowości i reagowania na wypadek stanu zagrożenia zdrowia (HERA), dzięki czemu UE będzie w stanie przewidywać przyszłe pandemie i lepiej sobie z nimi radzić.

Kontekst

W lutym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła wprowadzenie europejskiego planu gotowości do obrony biologicznej – Inkubatora HERA – który ma na celu przygotowanie Europy na zwiększone zagrożenie związane z wariantami koronawirusa. Inkubator HERA stanie się płaszczyzną współdziałania świata nauki, przemysłu i organów publicznych i pozwoli wykorzystać wszelkie dostępne zasoby, aby umożliwić Europie reagowanie na to wyzwanie.

W kwietniu Komisja ogłosiła nowe zaproszenia dotyczące pilnych badań nad wariantami koronawirusa o początkowym budżecie w wysokości 123 mln euro uruchomionych po raz pierwszy jako nadzwyczajne środki finansowe w ramach programu „Horyzont Europa” Chociaż finansowanie tych 11 projektów jest uzależnione od ostatecznej decyzji Komisji oraz podpisania umów o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont Europa” w nadchodzących miesiącach, zespoły badawcze mogą już rozpocząć pracę.

Komisja jest liderem w zakresie wspierania badań naukowych i innowacji oraz koordynowania europejskich i światowych wysiłków badawczych, w tym gotowości na wypadek pandemii. UE zadeklarowała 1,4 mld euro na globalną reakcję na pandemię koronawirusa, z czego 1 mld euro pochodzi z programu „Horyzont 2020” – poprzedniego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020). Nowe projekty uzupełnią projekty finansowane wcześniej w ramach programu „Horyzont 2020” w celu walki z pandemią.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji – 11 nowych projektów badawczych dotyczących walki z wariantami koronawirusa

Koronawirus: Komisja uruchamia 123 mln euro na badania naukowe i innowacje w celu zwalczania zagrożeń związanych z wariantami

Przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłasza inaugurację Inkubatora HERA mającego na celu zapobiegania zagrożeniom związanym z wariantami koronawirusa

Unijne badania naukowe i innowacje w kontekście koronawirusa

Koronawirus – reakcja Komisji

autor: KE