Wielkopolska w sieciach UE

Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości

adminw

SMN

Dzięki inicjatywie Biura Wielkopolski w Brukseli we wrześniu 2007 r. Wielkopolska dołączyła do kolejnej sieci współpracy regionów europejskich. Funkcjonuje ona w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów. Zasada pomocniczości została zdefiniowana w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej, który określa, że z wyjątkiem dziedzin należących do wyłącznej kompetencji UE, może ona podejmować działania tylko wtedy, gdy mają one większą skuteczność niż gdyby były prowadzone przez poziom krajowy, regionalny lub lokalny w państwach członkowskich UE.  Sieć jest narzędziem Europejskiego Komitetu Regionów monitorującym przestrzeganie zasady pomocniczości, w szczególności w zakresie kompetencji samorządowych. Innymi słowy – sieć powstała celem ułatwienia wzajemnego przekazywania informacji w trakcie całego cyklu polityki pomiędzy poziomem UE a władzami regionalnymi i lokalnymi w zakresie wniosków prawodawczych i dokumentów, których przejęcie wywoła bezpośrednie konsekwencje dla zarówno wspomnianych władz, jak i sfer polityki im podporządkowanych. Członkami sieci są np.  parlamenty, władze regionalne posiadające kompetencje prawodawcze, władze regionalne i lokalne nie dysponujące takimi kompetencjami, a także stowarzyszenia samorządów lokalnych w UE. Ponadto, do sieci mogą przystąpić reprezentanci izb parlamentów narodowych i delegacje krajowe w Europejskim Komitecie Regionów.

Więcej informacji: https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx, https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/networks.aspx