ROK 2020

Biuro Wielkopolski w Brukseli
 
 
 
 
 
 

I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1. Wizyta studyjna prorektorów ds. badań z uniwersytetów z Wielkopolski i
Lubuskiego

Z inicjatywy Biura Wielkopolski w Brukseli, Biura Województwa Lubuskiego w Brukseli oraz
Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych w Poznaniu w dniach 28-29
stycznia prorektorzy ds. badań z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu i Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyli w Brukseli szereg spotkań, których celem
było zwiększenie zaangażowania uczelni i naukowców w możliwości jakie stwarza program
ramowy na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa.

Podczas dwudniowej wizyty rektorzy spotkali się z Mariyą Gabriel, unijną komisarz ds.
innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, aby porozmawiać o priorytetach
nowej Komisji Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju oraz o głównych założeniach
programu Horyzont Europa i wprowadzonych względem poprzedniego programu
udoskonaleniach. Komisarz przedstawiła rektorom swój plan pracy w dziedzinie wspierania
nauki na najbliższe lata, deklarując wsparcie dla instytucji naukowych z regionów oraz z krajów
wideningowych, jakim jest m.in. Polska. O realnych możliwościach lobbyingu na rzecz rozwoju
nauki w Wielkopolsce i Lubuskiem dzięki funduszom z programu Horyzont Europa, jak i na
rzecz wsparcia zmian na obszarach pogórniczych z powstającego Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji Energetycznej, dyskutowano w siedzibie Wielkopolski w Brukseli
z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, wiceprzewodniczącym
parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ITRE prof. Zdzisławem
Krasnodębskim, byłym przewodniczącym komisji ITRE prof. Jerzym Buzkiem i posłem do PE
prof. Bogusławem Liberadzkim. Z kolei z obecnym przewodniczącym ITRE, Cristianem Buşoi,
rektorzy rozmawiali w Parlamencie Europejskim o długoterminowej strategii rozwiązywania
problemów w dziedzinie badań, szczególnie dotkliwych dla naukowców z państw Europy
Środkowo-Wschodniej, takich jak niejednolite poziomy finansowania badań i wynagradzania
naukowców w ramach grantów.

Sposoby na większe zaangażowanie wielkopolskich i lubuskich uczelni w Horyzont Europa,
pomysły na aktywizację polskich uczelni poprzez udział w przedsięwzięciach takich jak Misje
i Partnerstwa w Horyzoncie Europa oraz diagnoza problemów były tematami rozmowy
z Renzo Tomellinim, dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji Komisji
Europejskiej. Możliwości wspierania indywidualnych, wybitnych naukowców dzięki grantom
European Research Council i ich pionierskich i przełomowych badań, premiujących
doskonałość naukową, przybliżył rektorom i naukowcom Waldemar Kuett, dyrektor z Agencji
Wykonawczej Europejskiej Rady Badań Naukowych ERC. Z kolei o tym jak nawiązywać
międzynarodowe kontakty dzięki finansowaniu unijnemu dostępnemu poprzez Europejski 4
Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST rektorzy dyskutowali
z dyrektorem COST Ronaldem de Bruinem.

Funkcjonalne aspekty współpracy i wsparcia dla środowiska naukowego ze strony
samorządów województw na przykładzie działalności Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i w Brukseli przedstawiła Izabela Gorczyca,
dyrektor BIWW. Natomiast wiedzą o stanie negocjacji wieloletnich ram finansowych 2021-
2027 na badania i rozwój oraz wszelkich realnych aspektów dotyczących uczestnictwa polskich
uczelni w programie Horyzont Europa podzieliła się radca Agata Janaszczyk ze Stałego
Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, która na co dzień negocjuje kwestie istotne
z punktu widzenia polskiej nauki. Praktyczne doświadczenia w zakresie maksymalnego
wykorzystania wsparcia oferowanego przez programy ramowe Komisji Europejskiej
przedstawili rektorom także Maja Ferlinc ze Słoweńskiego Związku Biznesu i Badań
reprezentująca Uniwersytet w Lubljanie oraz Rickard Eksen z Biura Uniwersytetów
Południowej Szwecji w Brukseli, którzy podzielili się najlepszymi przykładami praktyk innych
europejskich uniwersytetów w ubieganiu się o dofinansowanie UE.

Wizytę przygotowała i koordynowała dyrektor BIWW I. Gorczyca.

2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020

14 października odbyło się wydarzenie „Communicating Science #EngageAudience”
(Komunikacja naukowa #ZaangażowaćOdbiorców), współorganizowane przez Biuro
Wielkopolski w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast
#EURegionsWeek. Wielkopolskę reprezentował dr Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu.

Sesja miała formę wirtualnej debaty w języku angielskim i została przygotowana przez
międzynarodowe konsorcjum „Regiony dla otwartej nauki”, którego partnerami oprócz
Wielkopolski były: Kraj Południowomorawski (Czechy), Murcja (Hiszpania), Slawonia, Barania
i Srem (Chorwacja), Carini (Włochy) oraz Nikozja (Cypr). Wśród prelegentów znaleźli się
przedstawiciele świata badań, nauki i innowacji z ww. regionów i miast, a główne
przemówienie wygłosiła Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań
i Innowacji (DG RTD) Komisji Europejskiej, Signe Ratso. Warsztat zgromadził ponad
60 odbiorców na platformie Zoom. Debatę można było także śledzić na żywo w serwisie
YouTube.

Reprezentujący Wielkopolskę, dr Piotr Rzymski, badacz i wykładowca na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu, skoncentrował się na komunikowaniu nauki w kontekście trwającej
pandemii COVID-19. Dr Rzymski przedstawił przykłady dobrych praktyk, takich jak np.
współpraca z mediami celem upowszechniania naukowych faktów na temat COVID-19, bez
względu na ich profil światopoglądowy, wykorzystanie mediów społecznościowych dla
propagowania wiedzy o wirusie, czy publikacja artykułu naukowego zachęcającego 5
do przeciwdziałania dyskryminacji związanej z COVID-19, którego idea została podjęta przez
szereg zagranicznych uniwersytetów. Wskazał także na potrzebę walki z tzw. fake news oraz
napływem niskiej jakości nauki lub pseudonauki podczas pandemii. Zwrócił uwagę
na krytyczne znaczenie nauki w czasach kryzysu i na konieczność jej komunikowania
społeczeństwu przez badaczy poprzez wszystkie możliwe kanały. Warto również nadmienić,
że pozostałym prezentacjom towarzyszyły również konkretne przykłady praktycznego
stosowania komunikacji naukowej, co pozwoliło uczestnikom warsztatu na zapoznanie się
z dobrymi praktykami w instytucjach o różnym charakterze, położeniu geograficznym
i warunkach działania.

Za organizację wydarzenia odpowiedzialna była E. Chomicz.

3. Warsztaty online nt. programu Horyzont Europa dla podmiotów z Wielkopolski i
województwa lubuskiego

Z inicjatywy BIWW oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych
UE w Poznaniu odbyły się warsztaty online poświęcone programowi na rzecz badań
i innowacji Horyzont Europa. Seria spotkań została przygotowana we współpracy z Centrum
Wizyt Komisji Europejskiej w Brukseli, która w okresie pandemii umożliwia organizowanie
wirtualnych spotkań z ekspertami z KE. Z uwagi na uczestnictwo przedstawicieli
zróżnicowanych środowisk, zorganizowano trzy spotkania, a ich programy dostosowano pod
potrzeby uczestników.

28 października odbyło się pierwsze z trzech spotkań poświęcone nowościom i zmianom
w programie HE, w którym uczestniczyli prorektorzy, indywidualni naukowcy oraz kierownicy
biur wspierających badaczy przy pisaniu wniosków. Z kolei 29 października tematem
warsztatów, na których obecni byli przedstawiciele środowiska biznesu, było przedstawienie
możliwości jakie oferuje program przedsiębiorcom. Ostatnie ze spotkań odbyło się 4 listopada
– zgromadziło uczelnianych pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie projektów, którzy
mieli okazję wysłuchać prezentacji o HE pod kątem aspektów finansowych.

Celem spotkań było przekazanie informacji nt. nowości i zmian w programie Horyzont Europa
oraz omówienie w jaki sposób można przygotować się do korzystania z programu
i partycypowania w przyszłych projektach. Uczestnicy warsztatów mogli również dowiedzieć
się jakie praktyczne korzyści odniosą beneficjenci programu, którymi mogą być zarówno
podmioty z otoczenia biznesu, jak i z szeroko rozumianego środowiska naukowego. Program
Horyzont Europa przybliżyły zgromadzonym przedstawicielki Dyrekcji Generalnej ds. Badań
Naukowych i Innowacji KE - A. Krzyżanowska i A. Paluch, a z kolei K. Tilman z Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE przedstawiła zasady działania tzw. Pieczęci
doskonałości (ang. Seal of Excellence), przyznawanej inicjatywom, które nie otrzymały
środków finansowych z budżetu konkursu w ramach programu HE. Ponadto, aspekty
finansowe programu Horyzont Europa ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących 6
wynagrodzeń i zmian w tym zakresie zostały omówione przez B. Trammer z Krajowego Punktu
Programów Badawczych UE.

W przygotowanie warsztatów zaangażowane było także Biuro Regionalne Województwa
Lubuskiego w Brukseli. Za organizację spotkań odpowiedzialna była p.o. dyr. BIWW M. Sylla.

4. Wideokonferencja nt. kobiet w badaniach i nauce – „WiSER – Women in Science
and European Research”

O kobietach w nauce i badaniach europejskich dyskutowano podczas konferencji „WiSER
– Women in Science and European Research” współorganizowanej w dniu 4 grudnia br. przez
Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk
w Brukseli. Wielkopolskie środowisko naukowe reprezentowała prof. Bogumiła Kaniewska,
pierwsza rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Celem wydarzenia było
zogniskowanie się wokół problematyki utrzymujących się nierówności na tle płci
w europejskim środowisku badawczym - kobiety nadal stanowią w nim zdecydowaną
mniejszość, a ich odsetek w instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie wynosi 22 %.
Sytuację kobiet w nauce pogorszyła utrzymująca się pandemia COVID-19, przekładając się
na zmniejszenie liczby prac akademickich oraz wniosków o stypendia składanych przez
kobiety, które często muszą godzić rozwój kariery zawodowej ze sprawowaniem obowiązków
rodzinnych. Powyższe tylko potwierdza konieczność wprowadzenia rozwiązań
instytucjonalnych, których zadaniem byłoby wsparcie kobiet w tych obszarach. Zaproszone
mówczynie - przedstawicielki instytucji UE i reprezentantki uniwersytetów, instytucji
badawczych oraz organizacji na rzecz promowania kobiet w badaniach i nauce dyskutowały
na temat możliwości i wyzwań związanych z wdrażaniem polityki równości płci w środowisku
akademickim i badawczo-rozwojowym.

W imieniu Maryi Gabriel unijnej komisarz ds. innowacji, badań, kultury i edukacji wydarzenie
otworzyła członkini jej gabinetu Snezhina Petrova, która podkreśliła duże znaczenie tematyki
związanej z kobietami w nauce i badaniach. Mówczyni poruszyła temat europejskiej
przestrzeni badawczej, która wspiera wdrażanie planów na rzecz równości płci (ang. Gender
Equality Plans) będących czynnikiem sprzyjającym wielu pozytywnym zmianom na szczeblu
państw członkowskich w obszarze badań. Ponadto, S. Petrova wskazała, iż w agendzie unijnej
szczególna uwaga poświęcona będzie dwóm obszarom: przeciwdziałaniu przemocy na tle płci
w środowisku akademickim oraz włączeniu wymiaru płci w kontekście badań i innowacji.

W trakcie wydarzenia, które moderował dr Michał Matlak, prelegentki dyskutowały w dwóch
panelach tematycznych. Pierwszy panel poświęcony został perspektywie europejskiej
w zakresie działań Unii Europejskiej na rzecz wspierania naukowczyń. Wskazano, iż
w przyszłym programie ramowym w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa
(HE) położony zostanie znacznie większy nacisk na wzmocnienie równości płci niż dotychczas.
Ponadto, w ramach programu HE przewidziane są środki finansowe na prowadzenie badań 7
dotyczących płci. Warto również podkreślić, że w marcu 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła
strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 pod hasłem „Unia Równości”.
Z kolei drugi panel dedykowano wymianie doświadczeń i poglądów na temat wzmacniania
pozycji i zaangażowania kobiet w środowiskach akademickich. Jedną z mówczyń była rektorka
UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, która przedstawiła trójstopniowe podejście wielkopolskiej
uczelni wobec marginalizowania kobiet w nauce – wskazanie problemu, jego diagnoza
i rozwiązanie. Profesor Kaniewska wskazała, że środowisko naukowe Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza stara się rozwiązać powyższą kwestię pracując nad nią w specjalnie
stworzonym do tego celu projekcie „Gdy nauka jest kobietą”. Profesor Kaniewska podkreśliła
także, że konieczne jest zwiększenie świadomości kobiet oraz ich wzajemna solidarność.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym Wielkopolanie reprezentujący
środowisko naukowe – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
a także Instytut Genetyki Roślin, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

Za przygotowanie wydarzenia odpowiedzialna była p.o. dyr. BIWW M. Sylla, J. Kubiak i M.
Raptis.

II. Działania dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-
2027, plan odbudowy dla Europy oraz polityka spójności po 2020 r.

1. Negocjacje budżetu UE na lata 2021-2027 i polityka spójności po 2020 r

Z początkiem 2021 r. obowiązywać zacznie kolejna perspektywa finansowa UE na lata 2021-
2027. Pracownicy BIWW na bieżąco monitorują negocjacje budżetu unijnego ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki związanej z polityką spójności, która ma kluczowe znaczenie dla
województwa.

W 2020 r. pracownicy BIWW uczestniczyli w następujących spotkaniach nt. przyszłej
perspektywy finansowej oraz polityki spójności:

2. Europejskie regiony na rzecz odbudowy Europy

Sytuacja epidemiologiczna na całym świecie, w tym w państwach członkowskich UE, wymusiła
na decydentach unijnych podjęcie wielu działań celem przeciwdziałania skutkom kryzysu.
Komisja Europejska opracowała plan odbudowy dla Europy, który umożliwi rozdysponowanie
750 mld euro na walkę ze stagnacją gospodarczą.
Pracownicy BIWW na bieżąco monitorowali działania UE w tym przedmiocie oraz
reprezentowali Wielkopolskę w inicjatywie na rzecz włączenia regionów w projekty unijne
związane z odbudową gospodarczo-społeczną po kryzysie związanym z pandemią. Prace grupy
zaowocowały powstaniem wspólnego stanowiska (więcej na str. 11).

Dodatkowo, 14 sierpnia E. Chomicz i M. Raptis brały udział w webinarium z przedstawicielką
Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej Urszulą Romańską,
która omówiła temat pt. „II filar planu odbudowy – narzędzie REACT-EU”. Organizatorem
spotkania online był Dom Polski Wschodniej.

III. Współpraca z regionami zagranicznymi

1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i
Nowej Akwitanii

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2020 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej
Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była
bieżąca działalność biur oraz omawianie działań podejmowanych w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w kontekście organizacji pracy. Spotkania
dyrektorów odbyły się w dniach: 13 marca, 20 marca, 29 kwietnia, 7 maja, 13 maja, 4 czerwca,
10 czerwca, 17 czerwca, 3 lipca, 14 lipca, 3 września, 15 września, 6 października, 30
października, 24 listopada oraz 11 grudnia.

Europejska Sieć Przedsiębiorczości

W listopadzie, na jednym ze spotkań czterech regionów, przedstawiciele Hesji poruszyli temat
planów KE w odniesieniu do zmiany warunków ramowych Europejskiej Sieci
Przedsiębiorczości (EEN) po 2021 r. Poinformowali, że budżet sieci w 2022 r. zostanie znacznie
zmniejszony, co wzbudziło wątpliwości, czy prowadzenie ośrodków EEN jest wykonalne. Hesja
poprosiła o pomoc w ustaleniu, czy w regionach partnerskich zmniejszenie budżetu również
stanowi problematyczną kwestię. BIWW skontaktował się w tej sprawie z Poznańskim Parkiem
Naukowo-Technologicznym, Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Kaliskim
Inkubatorem Przedsiębiorczości, z których niektóre uznały tę kwestię za problematyczną.
Zdobyte informacje BIWW przekazał Hesji, z którą ustalono wspólne stanowisko w tej sprawie.
Po kontakcie z Dyrekcją Generalną ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości
i MŚP Komisji Europejskiej, BIWW otrzymał informację, że zarówno budżet na sieć EEN nie
zostanie zmieniony, jak i wprowadzone zostaną inne dogodne rozwiązania dla
zainteresowanych podmiotów.

Współpraca w ramach przygotowania wspólnego stanowiska dot. planu odbudowy

Wielkopolska, Hesja, Emilia-Romania, Nowa Akwitania oraz regiony europejskie nawiązały
współpracę na rzecz włączenia regionów w inicjatywy unijne związane z odbudową
gospodarczo-społeczną po kryzysie związanym z pandemią. Zaangażowane regiony
przygotowały wspólne stanowisko dot. zwiększenia roli regionów w proces odbudowy, w tym
włączenia ich w opracowanie oraz realizację działań objętych Instrumentem na rzecz 10
Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do inicjatywy Wielkopolskę zaprosił włoski region
Emilia-Romania (więcej str. 11).

2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2020

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu warsztatu

W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (ETRM) 2020 Biuro Informacyjne
Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, wspólnie z partnerami (regionami: krajem
południowomorawskim, Murcją, Wschodnią Slawonią, Baranją i Zachodnim Sremem oraz
miastami: Nikozją i Carini), zorganizowało w ramach konglomeratu „Regiony dla Otwartej
Nauki” międzynarodową debatę pt. „Communicating Science #EngageAudience”
(komunikacja naukowa #ZaangażowaćOdbiorców). Wydarzenie odbyło się 14 października
w trybie online. Województwo wielkopolskie reprezentował w niej dr hab. Piotr Rzymski
z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

1 kwietnia Dyrektor BIWW I. Gorczyca i E. Chomicz wzięły udział w wideokonferencji dot.
organizacji warsztatu w ramach ETRM 2020 i przygotowania wraz z partnerami zgłoszenia do
Europejskiego Komitetu Regionów. Ponadto, E. Chomicz uczestniczyła również w kolejnych
spotkaniach przygotowawczych z partnerami konglomeratu, które miały miejsce: 14 kwietnia,
14 lipca oraz 9 października (połączenie testowe online przed warsztatem). E. Chomicz
pozostawała w bieżącym kontakcie mailowym z partnerami konglomeratu i dr. hab. Piotrem
Rzymskim, celem określenia wkładu Wielkopolski w warsztat, ustaleń organizacyjnych,
planowania promocji wydarzenia i przekazywania materiałów. Prowadziła również działania
promocyjne zachęcające do udziału w wydarzeniu w serwisach społecznościowych – Twitterze
i Facebooku.

W związku z pandemią COVID-19 tegoroczna edycja ETRM odbyła się w całości w trybie online.
Przez trzy tygodnie, pracownicy BIWW mieli okazję zdalnie uczestniczyć w wielu wydarzeniach
w ramach ETRM dotyczących m.in. polityki spójności i jej instrumentów, Europejskiego
Zielonego Ładu oraz tworzenia możliwości dla obywateli Unii Europejskiej.

3. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

a) Współpraca z Bretanią i regionami europejskimi w ramach „Koalicji Europejskich
Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

W 2020 r. pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach „Koalicji Europejskich Regionów
Rolniczych” i na bieżąco monitorowali kwestie związane
z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Koalicja liczy obecnie 16 regionów - Azory,
Andaluzja, Autonomiczna Prowincja Bolzano - Południowy Tyrol, Owernia-Rodan-Alpy,
Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Bretania, Kastylia i Léon, Emilia-Romania, Estremadura, 11
Lombardia, Nowa Akwitania, Kraj Loary, Okręg Sibiu, Toskania, Wielkopolska (więcej o Koalicji
jest na str. 18-21)

b) Współpraca z regionami europejskimi w ramach Europejskiej Sieci Regionów na rzecz
Badań i Innowacji ERRIN

Sieć ERRIN jest główną organizacją funkcjonującą w Brukseli, która zajmuje się tematyką
związaną z badaniami i nauką. W skład sieci wchodzi obecnie ponad 130 podmiotów z całej
Europy, które w ramach ERRIN-u wymieniają doświadczenia w zakresie badań i innowacji.
W 2020 r. zespół BIWW brał udział w spotkaniach grup roboczych, których Wielkopolska jest
członkiem tj. biogospodarka, inteligentne specjalizacje, inwestycje i innowacje, a także
otwarta nauka. BIWW pomagał również szukać wśród członków sieci partnerów do projektów
unijnych realizowanych przez podmioty z Wielkopolski (więcej o sieci ERRIN na str. 21-23).

c) Współpraca z regionami europejskimi w ramach Europejskiej Platformy Regionów
Podmiejskich PURPLE

W 2020 r. pracownicy BIWW dzięki zaangażowaniu Wielkopolski w prace sieci PURPLE mieli
możliwość na bieżąco monitorować zagadnienia związane z tematyką istotną dla regionów
z punktu widzenia obszarów podmiejskich, tj. transportu, zielonej infrastruktury, zmian
klimatycznych oraz zarządzania publicznego. W skład sieci wchodzi obecnie 12 regionów z
8 państw członkowskich UE: Dublin, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France,
Mazowsze, MHAL (część holenderska), Randstad, South-East England, Południowe Morawy,
West Midlands i Wielkopolska (więcej na str. 23-24).

d) Współpraca z regionami europejskimi na rzecz przygotowania wspólnego stanowiska
ws. europejskiego planu odbudowy

Z inicjatywy hiszpańskiego biura przedstawicielstwa Katalonii w Brukseli, 24 regiony
europejskie (Badenia-Wirtembergia, Baleary, Bawaria, Bolzano-Bozen (Południowy Tyrol),
Dolna Austria, Emilia-Romania, Flandria, Hesja, Katalonia, Kraj Basków, Lacjum, Nowa
Akwitania, Oksytania, Tyrol, Walencja, Walonia, Wyspy Alandzkie, Vorarlberg, Żupania
bielowarsko-bilogorska, Żupania kopriwnicko-kriżewczyńska, Żupania krapińsko-zagorska,
Żupania medzimurska, Żupania varażdińska oraz Wielkopolska) z 9 państw członkowskich
UE nawiązały współpracę na rzecz włączenia regionów w inicjatywy unijne związane
z odbudową gospodarczo-społeczną po kryzysie związanym z pandemią. Zaangażowane
regiony przygotowały wspólne stanowisko dot. zwiększenia roli regionów w proces
odbudowy, w tym włączenia ich w opracowanie oraz realizację działań objętych Instrumentem
na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Na poziomie unijnym list został przekazany
do głównych decydentów , a z kolei na szczeblu krajowym otrzymali go: Prezes Rady 12
Ministrów, Marszałek Senatu, Stały Przedstawiciel RP przy UE, a także wszyscy polscy Posłowie
i Posłanki do PE.

Wielkopolska, jako jedyny polski region, przystąpiła do inicjatywy na zaproszenie włoskiego
regionu partnerskiego – Emilii Romanii, który podobnie jak pozostałe dwa regiony partnerskie
z Domu Regionów (Hesja i Nowa Akwitania) jest podmiotem zaangażowanym w prace.

Treść stanowiska była konsultowana z Departamentem Polityki Regionalnej, zaś Biuro
Współpracy Międzynarodowej wsparło BIWW w zakresie uzyskania zgody Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na przystąpienie do inicjatywy. Spotkania robocze w tym przedmiocie odbyły
się w następujących dniach: 10 listopada, 20 listopada, 27 listopada i 16 grudnia, a BIWW
reprezentowała p.o. dyr. M. Sylla wraz z J. Kubiak. Dodatkowo 17 grudnia przedstawiciele
Katalonii, Nowej Akwitanii, Dolnej Saksonii i Wielkopolski spotkali się z członkiem Gabinetu
Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów (KR)-Pierlugi Bodą oraz dyrektorem
Dyrektoriatu ds. legislacyjnych w KR-Thomasem Wobbenem. Celem spotkania była dyskusja
na temat możliwości współpracy między platformą i KR oraz wzmocnienia przekazu w zakresie
zaangażowania regionów w tworzenie krajowych planów odbudowy. Wielkopolskę
w spotkaniu reprezentowała p.o. dyr. M. Sylla.

e) Współpraca z podmiotami czeskimi

2 kwietnia E. Chomicz uczestniczyła w wydarzeniu online Science Café pod hasłem „Przepływ
informacji w czasach COVID-19”. Organizatorami dyskusji było Czeskie Biuro Łącznikowe ds.
Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Centrum Czeskie w Brukseli oraz Przedstawicielstwo
Kraju Południowomorawskiego w Brukseli. Gościem spotkania był ekonomista Lukáš Tóth

IV. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi

W kontekście rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego, w ocenie BIWW,
na szczególne uwzględnienie zasługuje polityka badawczo-innowacyjna Unii Europejskiej.
W tym zakresie ważne jest podejmowanie działań mających na celu wspieranie wielkopolskich
uczelni i jednostek naukowo-badawczych w ich działalności międzynarodowej przy
wykorzystaniu polityk, instrumentów i mechanizmów dostępnych na poziomie unijnym.
Kluczowym narzędziem jest ramowy program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont
2020, oraz przyszły program ramowy Horyzont Europa.

Z analizy opublikowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec 2017 r. wynika,
że biorąc pod uwagę poziom wykorzystania środków w programie Horyzont 2020, Polska
plasuje się na przedostatnim miejscu wśród państw będących beneficjentami programu. 13
Projektom z Polski zostało przyznane dofinansowanie wynoszące zaledwie 1,98 % całej puli
Horyzont 2020 dla państw członkowskich UE, na łączną sumę wynoszącą zaledwie 1,3 % całej
puli środków finansowych Horyzont 2020 dla krajów UE. Świadczy to o istnieniu dużego
potencjału pozostającego do wykorzystania.

W związku z tym, BIWW prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz zwiększenia udziału
wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w inicjatywach Komisji Europejskiej,
w szczególności maksymalizacji wykorzystania szans na udział w naborach w ramach
kończącego się programu Horyzont 2020. Wśród podjętych przez BIWW w 2020 r. działań było,
poza bieżącą działalnością informacyjną, długoterminowe zacieśnienie współpracy z władzami
uczelni, organizacja wizyty studyjnej dla prorektorów ds. badań z wielkopolskich
uniwersytetów (więcej informacji str. 3-4) oraz warsztatów nt. programu Horyzont Europa
(więcej informacji str. 5-6). Dodatkowo, BIWW pozostawał w ścisłym kontakcie
z sekretariatem prof. B. Kaniewskiej, rektorki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, w związku z organizacją konferencji poświęconej kobietom w badaniach oraz
nauce, w której pani rektor wzięła udział jako mówczyni (więcej informacji str. 6-7.).

W kwestiach merytorycznych i organizacyjnych BIWW współpracuje z Regionalnym Punktem
Kontaktowym Programów Badawczych UE w Poznaniu (RPK), Biurem Promocji Nauki „PolSCA”
Polskiej Akademii Nauk w Brukseli (więcej informacji na temat współpracy str. 16-17 ), radcą
ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz biurem Business and
Science Poland w Brukseli (więcej na temat współpracy str. 17-18).

1. Bieżąca działalność informacyjna

BIWW na bieżąco przekazuje parterom regionalnym w tym uniwersytetom, jednostkomnaukowo-badawczym, przedsiębiorcom, informacje o możliwościach składania wniosków,
poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz o możliwościach
pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. W ramach swojej
działalności BIWW zainicjował ścisłą współpracę z władzami wielkopolskich uczelni w celu
przekazywania informacji o kształcie programu Horyzont Europa, możliwościach uzyskania od
BIWW wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, udziału w przewidzianych programem
możliwościach współpracy czy promocji działalności uniwersyteckiej na arenie
międzynarodowej.

We wrześniu do UMWW wpłynęła prośba o udzielenie informacji nt. działalności zagranicznej
polskich samorządów. Wnioskującym o udzielenie informacji był doktorant z Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku, który przygotowuje rozprawę doktorską w tym przedmiocie.
Całość materiału powstała we współpracy z BWM (o współpracy z BWM więcej na str. 35).14
Przedstawiciele wielkopolskich uczelni, którzy wyrazili zainteresowanie działaniami w ramach
Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji ERRIN otrzymują również regularne informacje
na temat realizowanych przez sieć przedsięwzięć i pojawiających się możliwości
przystępowania do projektów.

2. Wizyty studyjne i warsztaty dla przedstawicieli władz uczelni i jednostek naukowo-badawczych

28-29 stycznia BIWW we współpracy z przedstawicielstwem regionu lubuskiego w Brukseli
oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programów Badawczych UE zorganizował serię
spotkań wielkopolskich i lubuskich prorektorów ds. badań i nauki z kluczowymi decydentami
Unii Europejskiej. Tematyka spotkań koncentrowała się na perspektywach, szansach
i możliwościach przyszłego programu ramowego Horyzont Europa (więcej na stronie 3-4).

W październiku oraz listopadzie z inicjatywy BIWW we współpracy z Biurem Regionalnym
Województwa Lubuskiego w Brukseli, Centrum Wizyt w Komisji Europejskiej oraz
Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Poznaniu, zorganizowało
serię warsztatów online nt. nowości i zmian w programie Horyzont Europa oraz omówienia
w jaki sposób można przygotować się do korzystania z programu i uczestniczenia w przyszłych
projektach (więcej na str 5-6).

3. Działania na rzecz promocji wielkopolskiej nauki

Na początku stycznia w związku z delegacją do Poznania dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała
się z prorektorem kierującym Szkołą Doktorską Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu prof. dr. hab. R. Naskręckim, aby omówić możliwości współpracy Biura Wielkopolski
w Brukseli i UAM w kontekście wspierania działań związanych z wykorzystywaniem
instrumentów, mechanizmów i polityk unijnych oraz przygotowanego programu spotkań
wysokiego szczebla w Brukseli dla prorektorów ds. badań wielkopolskich uczelni. Ponadto,
podczas delegacji odbyły się spotkania I. Gorczycy z prorektorem ds. nauki i współpracy z
zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego prof. K. Szoszkiewiczem oraz Dziekanem Wydziału
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prof. UAM A. Stelmachem nt. współpracy i wsparcia
wielkopolskiej nauki.

Dodatkowo, w styczniu odbyło się spotkanie I. Gorczycy z kierowniczką działu programów
badawczych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym J. Bosiacką-Kniat nt. współpracy
przy organizacji spotkań w Brukseli dla prorektorów ds. badań wielkopolskich i lubuskich
uniwersytetów (więcej na str. 3-4)

Na początku stycznia dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się w Poznaniu z prof. dr. hab. R. Ramlau,
Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola 15
Marcinkowskiego w Poznaniu oraz członkiem Zgromadzenia Misji ds. Nowotworów w ramach
programu Horyzont Europa nt. jego udziału w misji.

4 lutego BIWW zorganizował dla prof. R. Ramlau serię spotkań w Brukseli z m.in. polskimi
posłami do Parlamentu Europejskiego – J. Buzkiem, A. Halickim oraz E. Kopacz. Z dwójką
ostatnich wymienionych europosłów prof. Ramlau miał wspólną konferencję prasową nt.
walki z rakiem.

W 2020 r. BIWW współpracował także z Politechniką Poznańską. W październiku na prośbę dr.
inż. K. Walasa (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki) BIWW pomógł w znalezieniu
partnerów do projektu w ramach jednego z naborów dotyczących Europejskiego Zielonego
Ładu: Zielone lotniska i porty jako multimodalne węzły dla zrównoważonej i inteligentnej
mobilności w programie Horyzont 2020. W wyniku zgłoszenia Politechniki Poznańskiej przez
BIWW jako jednego z potencjalnych partnerów do konsorcjum tworzonego przez sieć ERRIN,
przedstawiciele poznańskiej uczelni nawiązali kontakt z innymi instytucjami zainteresowanymi
tym naborem i podjęli decyzję o koordynowaniu projektu.
Pracownik BIWW J. Kubiak brała udział w spotkaniach projektowych w dniach 3 i 18 grudnia.
W dniu 17 grudnia p.o. dyrektor i pracownik BIWW spotkali się z dr K. Walasem w sprawie
wsparcia Politechniki ze strony BIWW w procesie przygotowania projektu. Termin składania
projektu do Komisji Europejskiej mija 26 stycznia 2021 r. Sprawę koordynowała J. Kubiak.

1 grudnia p.o. dyr. BIWW M. Sylla i J. Kubiak uczestniczyły z spotkaniu z władzami Politechniki
Poznańskiej (PP): rektorem prof. dr. hab. inż. T. Jesionowskim, prof. PP dr. hab. inż.
W. Sumelką, prof. dr. hab. inż. M. Wieczorkowskim oraz prof. PP dr. hab. inż. P. Śniatałą.
Podczas spotkania przedstawicielki BIWW omówiły działalność Biura oraz perspektywy
współpracy i wsparcia dla uczelni, a także opowiedziały o możliwościach związanych
z członkostwem w sieci ERRIN (więcej informacji o sieci str. 21-23). Z kolei reprezentanci PP
przybliżyli temat projektu Uniwersytet Europejski EUNICE (European University for
Customised Education), którego PP jest liderem. Ponadto, uczestnicy spotkania rozmawiali
o możliwościach związanych z realizacją projektów finansowanych z programów UE oraz
o promocji PP w Brukseli.

V. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi
biurami regionalnymi i innymi podmiotami

1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii, Stałym Przedstawicielstwem RP
przy Unii Europejskiej i Stałym Przedstawicielstwem RP przy NATO

21 stycznia Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski zaprosił do siedziby
Ambasady przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli, celem omówienia projektów
zaplanowanych na 2020 r. Podczas spotkania BIWW reprezentowała M. Raptis.

24 stycznia dyrektor BIWW I. Gorczyca, na prośbę Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności
w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, spotkała się z grupą studentów I i II
roku studiów magisterskich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego, celem przedstawienia działalności BIWW i omówienia zadań koordynatora
polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów.

28 stycznia podczas wizyty studyjnej prorektorów ds. badań z wielkopolskich i lubuskich
uniwersytetów odbyło się spotkanie z radczynią ds. badań naukowych w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy UE Agatą Janaszczyk, która omówiła stan negocjacji Wieloletnich
Ram Finansowych na lata 2021-2027 na badania i rozwój, a także realne aspekty dotyczące
uczestnictwa polskich uczelni w programie Horyzont Europa (więcej informacji na str. 3-4 ).

Ponadto, w związku z organizacją przez społeczność Sojuszu Północnoatlantyckiego
tradycyjnego przedsięwzięcia charytatywnego pod nazwą NATO Charity Bazaar, Polski
Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE gen. broni Janusz
Adamczak zwrócił się do BIWW z prośbą o przekazanie na loterię fantową materiałów
promocyjnych. BIWW przekazał wybrane przedmioty promujące Wielkopolskę.

2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

Dyr. BIWW I. Gorczyca oraz p.o. dyrektor M. Sylla regularnie współpracują z polskimi biurami
regionalnymi w ramach działalności w charakterze koordynatorek polskiej delegacji do
Europejskiego Komitetu Regionów.

16 stycznia i 22 stycznia dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z przedstawicielką Biura
Województwa Lubuskiego w Brukseli J. Suchecką, by omówić wspólnie organizowane
spotkania wysokiego szczebla w Brukseli dla prorektorów ds. badań wielkopolskich
i lubuskich uniwersytetów (więcej informacji jest dostępnych na str. 3-4) – dla obu
województw działa ten sam Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE.

BIWW oraz Biuro Przedstawicielskie Województwa Lubuskiego w Brukseli wspólnie
zorganizowały w październiku oraz listopadzie serię warsztatów poświęconych nowościom
i zmianom w programie Horyzont Europa oraz omówieniu w jaki sposób można przygotować 17
się do korzystania z programu i partycypowania w przyszłych projektach (więcej informacji str.
5-6).

3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli zorganizowało cykl spotkań dla przedstawicieli biur
regionalnych. 17 stycznia odbyło się spotkanie z dyrektor niemieckiego biura łącznikowego ds.
nauki V. Reichl, dr A. Lurson (biuro przedstawicielskie Badenii Wirtembergii w Brukseli) oraz
dr. K. Ahlbornem (biuro przedstawicielskie Saksonii w Brukseli) nt. partnerstw europejskich,
w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca
i H. Tadych. 7 lutego dyrektor I. Gorczyca oraz H. Tadych uczestniczyli w spotkaniu
z przedstawicielem duńskiego biura ds. nauki w Brukseli J. Madsenem nt. procedury
komitetowej w odniesieniu do programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa.
6 marca miało miejsce spotkanie z oficerem projektowym w Agencji Wykonawczej ds. Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) Stellą Skowrońską nt. Europejskiej Rady Innowacji,
w którym wzięły udział E. Chomicz oraz M. Raptis. 2 października E. Chomicz i M. Raptis
uczestniczyły w spotkaniu z A. Hebdą (Dyrekcja Generalna ds. Badań naukowych i innowacji,
Komisja Europejska), która przedstawiła temat Otwartej Nauki.

Ponadto, 19 lutego M. Raptis i H. Tadych wzięli udział w spotkaniu podsumowującym
dotychczasowe działania Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli w związku z zakończeniem
pełnienia obowiązków w Biurze ówczesnej dyrektor dr hab. M. Molędy-Zdziech.

15 stycznia dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu z ówczesną
dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA dr hab. M. Molędą-Zdziech oraz dr J. Kramarczyk, które
dotyczyło organizacji konferencji pt. „WiSER – Women in Science and European Research”
(więcej o wydarzeniu str. 6-7). Kolejne spotkania w tym przedmiocie odbyły się: 4 lutego oraz
24 lutego w siedzibie BIWW, a zaś w spotkania w trybie online przeprowadzone zostały
w następujących dniach: 19 maja, 10 września, 28 września, 1 grudnia oraz 3 grudnia,
a 7 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące wydarzenie. P.o. dyrektor BIWW M. Sylla
pozostawała w bieżącym kontakcie z pracownikami Biura Promocji Nauki PolSCA w sprawie
organizacji konferencji „WiSER – Kobiety w nauce i europejskich badaniach”.

4. Współpraca z Business & Science Poland w Brukseli

Business & Science Poland (BSP) jest Związkiem Pracodawców zarejestrowanym w Polsce.
Misją BSP jest wspieranie polskich przedsiębiorców i naukowców w efektywnym
kształtowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków
unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje. 24 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca
wraz z przedstawicielką Biura Lubuskiego w Brukseli J. Suchecką spotkała się z p.o. dyrektor 18
generalną ds. badań i innowacji BSP E. Kocińską – Lange, aby omówić współpracę oraz
możliwości wspierania wielkopolskiej nauki w Brukseli. Temat współpracy biur oraz promocję
wielkopolskiego środowiska akademickiego w Brukseli kontynuowała 21 września p.o.
dyrektor BIWW M. Sylla, która również spotkała się z dyr. E. Kocińską-Lange.

Business & Science zorganizowało w 2020 r. cykl spotkań online nt. przyszłego programu na
rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa (2021-2027) dla przedstawicieli biur
regionalnych. Pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach w następujących dniach:
3 czerwca, 1 lipca, 21 września, 13 listopada i 8 grudnia. Po spotkaniach zostały sporządzone
notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji.
Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup
odbiorców z Wielkopolski.

VI. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych

1. Współpraca z Koalicją Europejskich Regionów Rolniczych

W 2018 r. województwo wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem nieformalnej sieci
„Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”, która składa się obecnie z 16 regionów
z siedmiu państw członkowskich UE: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Rumunii
i Polski. Koalicja wypracowała wspólne stanowisko dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR), w którym podkreślona jest kluczowa rola regionów w kształtowaniu tej polityki.
Regiony wchodzące w skład Koalicji podejmują działania, aby jej stanowisko odzwierciedlone
zostało w unijnym procesie decyzyjnym.

W pierwszej połowie 2020 r. Koalicja przyjęła stanowisko ws. unijnej strategii „Od pola do
stołu”, w którym m.in. zaapelowała o stworzenie zrównoważonej unijnej polityki
żywnościowej, która zapewnić by miała wszystkim mieszkańcom UE dostęp do wysokiej
jakości żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu autonomii oraz godnych warunków życia
rolnikom, a także bezpieczeństwa żywnościowego. W dokumencie Koalicja zaapelowała
o powtórne wprowadzenie terminu „regionalnych instytucji zarządzających” odnośnie
rozwoju obszarów wiejskich, a także zwróciła się z prośbą o całkowite włączenie regionów
w procesy przygotowań krajowych planów strategicznych oraz do organów ds. koordynacji,
które powstały na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

29 maja Pani Vesna Caminades z Południowego Tyrolu zaproponowała Koalicji dołączenie
do inicjatywy uruchamianej przez Gubernatora Południowego Tyrolu, Pana Arno
Kompatschera, dotyczącej zamówień publicznych w zakresie żywności, powiązanej
ze strategią „Od pola do stołu”. Pomysł wstępnie poparła Estremadura.19

W lipcu, po zaakceptowaniu dotychczasowych stanowisk Koalicji oraz akceptacji pozostałych
członków, do Koalicji dołączył Okręg Sibiu – region partnerski Województwa Wielkopolskiego.
Proces ten koordynowała E. Chomicz, utrzymując kontakt z przedstawicielką Sibiu Panią Doris
Cristiną Banciu i przedstawicielami Koalicji.

W październiku członkowie Koalicji rozpoczęli negocjacje ws. wspólnego stanowiska Koalicji
nt. zielonej architektury WPR, którego wersję roboczą przygotowała Bretania.
W ramach aktywności Koalicji w 2020 r. odbył się szereg spotkań, w których uczestniczyli
pracownicy BIWW:

 BIWW i Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR) na bieżąco współpracują w zakresie
działań prowadzonych przez Koalicję. Wszystkie informacje dot. aktualnej działalności Koalicji
były przekazywane przez BIWW Departamentowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ponadto
pracownik BIWW odpowiedzialny za sprawy związane z siecią, udzielał wsparcia DR tłumacząc
dokumenty z j. angielskiego na j. polski. BIWW konsultował sprawy merytoryczne związane
z poszczególnymi stanowiskami Wielkopolski z DR, a następnie przedstawiał je na spotkaniach
Koalicji.

2. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

 1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej
Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca
w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy.
Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań
i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje
także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się
w konsultacje i debaty, reprezentując interesy swoich członków.

ERRIN podzielony jest na 13 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne
spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2020 r. Wielkopolska,
zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach
następujących 4 grup: Inteligentne specjalizacje, Biogospodarka, Nauka i edukacja dla
społeczeństwa (wcześniej: Otwarta nauka) oraz Inwestycje i innowacje.

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres,
który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym 22
kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN np. przy rozpowszechnianiu
informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów
finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach
i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze
informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji.

Zgromadzenia Ogólne

 25 czerwca odbyło się wiosenne Zgromadzenie Ogólne (Annual Meeting) sieci. Spotkanie
zostało przeprowadzone w formie online i podzielono je na dwie części. Pierwsza część
wydarzenia została poświęcona debacie politycznej pt. „Wpływ COVID-19 na Wieloletnie
Ramy Finansowe (WRF) oraz badania i innowacje – czy odbudowa Europy będzie zielona?”
z udziałem D. Mesa, członka gabinetu Wiceprzewodniczącego Wykonawczego KE ds.
Europejskiego Zielonego Ładu F. Timmermansa oraz M. Vorländera, kierownika wydziału
edukacji i badań w Stałym Przedstawicielstwie Niemiec przy UE. W trakcie drugiej części
spotkania przedstawiona została prezentacja oraz przeprowadzono głosowanie ws. kwestii
formalnych związanych z funkcjonowaniem sieci ERRIN. Na spotkaniu obecna była p.o.
dyrektor BIWW M. Sylla i E. Chomicz. 10 grudnia odbyło się jesienne Zgromadzenie Ogólne
sieci ERRIN, w którym uczestniczyły p.o. dyrektor BIWW M. Sylla i M. Raptis. Wydarzenie
otworzyła M. Gabriel, unijna komisarz ds. innowacji, nauki, edukacji i młodzieży, która
w przesłanym do organizatorów nagraniu podziękowała przedstawicielom regionów za ich
zaangażowanie na rzecz promowania badań i nauki. Spotkanie zostało podzielone na dwie
części – podczas pierwszej z nich uczestniczył R. Schroder z Dyrekcji Generalnej ds. badań
i innowacji KE, który poruszył temat odnowionej Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz
tematykę misji w ramach programu Horyzont Europa. Druga część wideokonferencji objęła
kwestie formalne m.in. zatwierdzono członków Zarządu i przyjęto budżet na 2021 rok, a także
omówiono działalność sieci, w tym jej priorytety na 2021 r.

Spotkania grup roboczych

W 2020 r. E. Chomicz, J. Kubiak oraz M. Raptis wzięły udział w następujących spotkaniach
poszczególnych grup roboczych:
1) Inteligentne specjalizacje: 22 czerwca
2) Inwestycje i innowacje: 6 maja, 29 października
3) Nauka i edukacja dla społeczeństwa: 11 września
4) Biogospodarka: 10 czerwca, 15 września, 10 listopada 23

Po spotkaniach zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze
kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane
do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski.

W czerwcu BIWW przesłał do sieci ERRIN odpowiedzi na ogłoszone przez nią ankiety
nt. efektywności publicznego wsparcia dla innowacji MŚP w Europie, oraz nt. wsparcia
strategii inteligentnych specjalizacji w zakresie badań i innowacji dla odbudowy po pandemii
COVID-19. Ankiety zostały wypełnione dzięki wkładowi Departamentu Gospodarki,
Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego
UMWW.

W sierpniu Departament Gospodarki udzielił BIWW informacji nt. regionalnej strategii
inteligentnych specjalizacji, zaangażowania w obszarze badań i innowacji oraz prowadzonych
w tym kontekście projektów, co pozwoliło na uzupełnienie profilu Wielkopolski na stronie sieci
ERRIN.

W październiku sieć ERRIN zwróciła się do członków z prośbą o pomoc w wypracowaniu
wspólnych priorytetów na 2021 r. BIWW rozesłał informację do partnerów w regionie
nt. możliwości przesyłania zagadnień, które są istotne z punktu widzenia Wielkopolski.
Uzyskane informacje zostały przekazane sieci ERRIN. Dodatkowo, 23 października
p.o. dyrektor M. Sylla i J. Kubiak spotkały się z A. Wieczorek, przedstawicielką sieci ERRIN,
w celu omówienia aktualnych możliwości współpracy.

W wyniku zgłoszenia Politechniki Poznańskiej przez BIWW jako jednego z potencjalnych
partnerów do konsorcjum tworzonego przez sieć ERRIN, przedstawiciele poznańskiej uczelni
nawiązali kontakt z innymi instytucjami zainteresowanymi tym naborem i podjęli decyzję
o koordynowaniu projektu (więcej informacji str. 15).

 3. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

 Zgromadzenia Ogólne

16 czerwca odbyło się 32. Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w formie online, w którym jako
przedstawicielka Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła dr Grażyna Łyczkowska
(Zastępca Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego), zaś BIWW
reprezentowała E. Chomicz w charakterze obserwatora. Wydarzenie obejmowało prezentację
aktualnej działalności oraz omówienie przyszłych planów sieci.

W dniach 1-2 grudnia odbyło się 33. Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE, którego gospodarzem
była Wielkopolska. Głównym tematem Zgromadzenia był wpływ pandemii na rozwój
obszarów podmiejskich. Regiony partnerskie PURPLE, w tym Wielkopolska reprezentowana 24
przez pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biura
Wielkopolski w Brukseli od czerwca br. pracują nad dokumentem pt. „Obszary podmiejskie
w obliczu wyzwań Covid 19”.

Podczas 33. Zgromadzenia Ogólnego Pan Marszałek W. Jankowiak przedstawił sytuację
wielkopolskiej kolei w czasach pandemii, wskazując jak ważną rolę pełni transport zbiorowy
oraz jakie są zagrożenia dla jego funkcjonowania. Ponadto przedstawił szereg działań
prowadzonych przez Samorząd Województwa mających na celu utrzymanie dotychczasowego
poziomu funkcjonowania wielkopolskich kolei. Rozpoczęta przez Pana Marszałka dyskusja nt.
transportu zbiorowego aktywnie wpisze się w inicjatywę Europejskiego Roku Kolei, który
będzie obchodzony 2021 roku.

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

W pierwszej połowie 2020 r. spotkania grupy roboczej oraz grupy lobbingowej sieci PURPLE
zostały odwołane ze względu na COVID-19. Z kolei w drugiej połowie roku, J. Kubiak
uczestniczyła w spotkaniach gruby lobbingowej w dniach 4 i 23 listopada oraz 9 grudnia.
Spotkania dotyczyły konsultacji ws. Długoterminowej Wizji dla Obszarów Wiejskich oraz
wniosku o organizację wydarzenia w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021.
Sieć PURPLE pozostaje zaangażowana w realizację projektu ROBUST, który w drugiej połowie
roku został oficjalnie przedłużony do 21 listopada 2021 r. Wyniknęło to z konieczności
odwołania szeregu planowanych wcześniej wydarzeń projektowych przez ograniczenia
związane z pandemią COVID-19.

Aktualnie sieć PURPLE bierze także udział w I etapie naboru do programu LIFE w zakresie
zarządzania i informacji środowiskowej, jako partner w projekcie dot. prac w zakresie zielonej
i niebieskiej infrastruktury na obszarach podmiejskich, prowadzonym przez region
transgraniczny Drielandenpark. Zgłoszenie zostało pozytywnie ocenione w pierwszym etapie
naboru, który jest dwustopniowy - ostateczne wyniki konkursu będą znane na przełomie
stycznia i lutego 2021 r. Jeśli zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie i uda się mu przejść
także drugi etap naboru, projekt rozpocznie się jesienią 2021 r.

2 grudnia przyjęte zostało stanowisko PURPLE ws. wpływu kryzysu COVID-19 na regiony
podmiejskie. Stanowisko przedstawia podmiejski kontekst globalnej pandemii dot. zmian
w zakresie przemieszczania się w obrębie i pomiędzy różnymi typami obszarów (miejskimi,
wiejskimi i podmiejskimi), transportu, korzystania z przestrzeni publicznej, skutków
środowiskowych, żywności, kwestii gospodarczych, bioróżnorodności i usług
ekosystemowych, nowych warunków i sposobów świadczenia pracy, a także rozwoju
cyfryzacji, korzystania z gruntów i świadczenia usług publicznych.25

Wśród innych zagadnień poruszanych mailowo znalazły się m.in. nabór wniosków ws.
Europejskiego Zielonego Ładu w ramach programu Horyzont 2020 czy przyszłość WPR
i rolnictwo na obszarach miejskich i podmiejskich.

BIWW utrzymuje bieżący kontakt z przedstawicielami sieci PURPLE oraz WBPP, a także
przekazuje informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia
Wielkopolski. Dodatkowo, J. Kubiak była odpowiedzialna za przetłumaczenie programu
Zgromadzenia Ogólnego dla Marszałka W. Jankowiaka oraz za wszystkie dokumenty grupy
lobbingowej.

 VII. Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej

 1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

BIWW współpracuje ściśle z biurami posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie
organizacji wspólnych inicjatyw lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk
z Wielkopolski, działalności BIWW i możliwości nawiązania współpracy. W 2020 r. BIWW
pozostawało w kontakcie z wybranymi posłami do PE:

Pracownicy BIWW uczestniczyli ponadto w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez
europosłów i pracowników PE : 9 czerwca M. Raptis wzięła udział w spotkaniu online, którego
gospodarzem był europoseł F. Bogović, przewodniczący grupy roboczej „Biogospodarka”,
które dotyczyło biogospodarki obiegowej. Z kolei E. Chomicz uczestniczyła w szeregu spotkań
zorganizowanych przez Koalicję Europejskich Regionów Rolniczych z asystentami europosłów
i europosłami zajmującymi się tematyką rolnictwa w PE (więcej na str. 19-21).

2. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

Dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Komisji
Europejskiej dotyczących obszarów zgodnych z priorytetami Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Pracownicy BIWW uczestniczyli w następujących spotkaniach
z przedstawicielami KE:

BIWW korzystał również ze wsparcia ze strony Komisji Europejskiej w trakcie wizyty studyjnej
prorektorów ds. badań i nauki z uniwersytetów wielkopolskich oraz lubuskich, którzy w trakcie
pobytu w Brukseli spotkali się z Mariyą Gabriel, unijną komisarz ds. innowacji, badań
naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, by omówić kwestie związane z m.in.
wykorzystywaniem środków finansowych z unijnych programów na rzecz badań i innowacji
(więcej na str. 3-4). Ponadto, 14 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis spotkały się z Ioaną
Petre i Petrem Schenkiem (Dyrekcja Generalna ds. badań i nauki) oraz Karoliną Tilman
(Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej), celem omówienia ram współpracy
przy organizacji wspólnego wydarzenia pt. „Jak wdrożyć synergie z programem Horyzont
Europa na poziomie regionalnym?”, które było zaplanowane na 7 kwietnia, lecz z uwagi na
COVID-19 zostało ostatecznie odwołane.

W dniach 22-24 września miały miejsce organizowane przez KE trybie online Europejskie Dni
Badań i Innnowacji (EU R&I Days), w których uczestniczył zespół BIWW. Celem wydarzenia
była dyskusja nad kształtem kolejnego programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji
Horyzont Europa. Dodatkowo, EU R&I Days miały za cel umożliwienie tzw. procesu co-design
nowego programu ramowego HE dzięki wspólnej debacie między przedstawicielami KE
i interesariuszami z rozmaitych środowisk, od naukowego po samorządowe.

Z inicjatywy BIWW oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE
w październiku i listopadzie odbyły się warsztaty online poświęcone programowi na rzecz
badań i innowacji Horyzont Europa. Spotkania organizowane były we współpracy z E. Krzemień
z Centrum Wizyt w Komisji Europejskiej. M. Sylla pozostawała w tym przedmiocie w stałym
kontakcie mailowym, a ponadto 13 października odbyła spotkanie przygotowawcze 28
z E. Krzemień oraz A. Paciorek z Komisji Europejskiej, celem doprecyzowania programów
warsztatów (więcej str. 5-6).

4 grudnia odbyło się wspólne wydarzenia BIWW oraz Biura Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej
Akademii Nauk w Brukseli – konferencja o kobietach w nauce i badaniach europejskich,
podczas której słowo wprowadzające wygłosiła członkini gabinetu M. Gabriel unijnej komisarz
ds. innowacji, badań, kultury, edukacji oraz młodzieży (więcej o wydarzeniu str. 6-7).

W związku z zapytaniem z regionu z Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o., BIWW
uzyskał informacje od Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji KE ws. kwestii regulacji unijnych
dot. pomocy publicznej dla lotnisk w związku z pandemią COVID-19. Uzyskane informacje nt.
aktualnych lub planowanych regulacji KE w zakresie pomocy publicznej dla lotnisk zostały
przekazane G. Bykowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z
o.o. (więcej informacji str. 34).

VIII. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w
Europejskim Komitecie Regionów

Dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz p.o. dyrektor BIWW M. Sylla zajmują się przygotowaniem
wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu
Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne,
przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty
przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów,
grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy.
BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka
w Brukseli.

Dyrektor BIWW oraz p.o. dyrektor BIWW pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami
Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP
przy UE oraz UMWW.

1. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów
(KR) wziął udział w sesjach plenarnych i posiedzeniach Prezydium, które odbyły się w dniach
11-13 lutego, 11 września, 7 grudnia oraz 8-10 grudnia.

Podczas pierwszej sesji plenarnej KR, która odbyła się w dniach 11-13 lutego w Brukseli
Marszałek Marek Woźniak został ponownie wybrany wiceprzewodniczącym Prezydium
Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Głosami polskich członków KR, Marszałkowi
powierzono także po raz kolejny funkcję przewodniczącego polskiej delegacji narodowej. 29

W nowej kadencji M. Woźniak jest również członkiem Prezydium Grupy Europejskiej Partii
Ludowej. Marszałek Marek Woźniak, który zasiada w KR nieprzerwanie od 2006 r., po raz
kolejny – w nowej kadencji 2020-2025 - pełni funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium KR.
Ponadto, Marszałek Marek Woźniak w obecnej kadencji KR piastuje stanowisko
przewodniczącego polskiej delegacji. Z jego inicjatywy, od 2008 r. delegacja aktywnie działa
na forum KR, spotykając się i zajmując stanowisko w kwestiach istotnych z punktu widzenia
polskich samorządów.

W trakcie sesji plenarnej rozpoczynającej nową kadencję Europejskiego Komitetu Regionów,
członkowie wybrali jej przewodniczącego oraz pierwszego wiceprzewodniczącego.
Przewodniczącym, z ramienia grupy EPL, został Apostolos Tzitzikostas. Na stanowisko
pierwszego wiceprzewodniczącego, z ramienia Grupy Europejskich Socjalistów (PES), wybrany
został Vasco Cordeiro z Portugalii – szef rządu regionalnego Azorów.

Drugiego dnia sesji plenarnej członkowie KR wzięli udział w debacie na temat Konferencji
w sprawie przyszłości Europy z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Šuicą,
odpowiedzialną za demokrację i demografię. Spotkali się również z ministrem administracji
publicznej Chorwacji Ivanem Malenicą, który zaprezentował priorytety chorwackiej
prezydencji w Radzie UE. Istotna z punktu widzenia polskiej delegacji była przyjęta opinia
i poprzedzająca ją debata na temat praworządności w krajach członkowskich Unii
Europejskiej. W dyskusji głos zabrał Marszałek Marek Woźniak. Samorządowcy przyjęli także
opinie dotyczące m.in. polityki ochrony środowiska na poziomie lokalnym oraz zjawiska
drenażu intelektualnego w UE. Pod głosowanie poddane zostały: rezolucja KR w sprawie
rocznej strategii zrównoważonego wzrostu na 2020 r. i stanowisko wobec programu prac
Komisji Europejskiej na 2020 r. Zadecydowano także, że w nowej kadencji KR powołane
do życia zostaną dwie nowe grupy - robocza ds. Zielonego Ładu oraz ds. kontaktów z Wielką
Brytanią.

13 lutego odbyły się posiedzenia inauguracyjne sześciu komisji KR. Marszałek Marek Woźniak,
podobnie jak w poprzedniej kadencji, przez najbliższe 5 lat pracował będzie w Komisji COTER,
zajmującej się polityką spójności i budżetem UE oraz w Komisji CIVEX, która skupia się
na kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem, sprawiedliwością, zarządzaniem i polityką
sąsiedztwa.

W dniach 7-10 grudnia odbyła się trzydniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu
Regionów (KR), w której udział wziął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak. Podczas posiedzenia poruszono wiele aktualnych kwestii agendy unijnej, które są
ważne dla europejskich samorządów lokalnych i regionalnych. Dotyczyły one m. in.
zwiększenia ambicji klimatycznych podczas pandemii COVID-19; skutków terytorialnych
brexitu i umowy między UE a Wielką Brytanią; odbudowy i zwiększenia odporności
na obszarach wiejskich oraz programu prac Komisji Europejskiej na 2021.

W ramach przygotowań do sesji Europejskiego Komitetu Regionów, M. Woźniak, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego uczestniczył również w posiedzeniu Prezydium KR, grupy 30
politycznej Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Przewodniczył także spotkaniu polskiej delegacji
w KR.

2. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się
w dniach: 3 marca, 28 maja, 10 lipca, 24 września oraz 26 listopada.

3 marca Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji COTER. Komisja przyjęła
program prac na rok 2020, a głównymi tematami dyskusji były działania w ramach tzw.
Zielonego Ładu - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i zrównoważony rozwój miast.
Podczas posiedzenia komisja COTER przyjęto także opinię na temat „Odnowy Karty lipskiej
na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich”. Dokument ten, podpisany 13 lat
temu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, zawiera rekomendacje i zobowiązania
w kwestiach zintegrowanego rozwoju miast oraz wzmocnienia miejskich struktur
decyzyjnych. Uaktualnienie dokumentu w duchu Zielonego Ładu konieczne jest z uwagi na
fakt, że to miasta odpowiedzialne są w głównej mierze za kryzys klimatyczny, a zarazem mają
największy potencjał jako siła napędowa zmian.

28 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie online komisji COTER Europejskiego Komitetu
Regionów, w którym wziął udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Spotkanie poświęcone było doświadczeniom europejskich samorządów w walce ze skutkami
pandemii wywołanej COVID-19 oraz jej wpływowi na politykę spójności i wieloletnie ramy
finansowe. Drugim ważnym punktem był ogłoszony przez Komisję Europejską w dniu 27 maja
kompleksowy pakiet dotyczący planu odbudowy. Gościem posiedzenia był Marc Lemaître,
dyrektor generalny Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Polityki regionalnej i miejskiej.

10 lipca 2020 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak wziął zdalnie udział
w posiedzeniu komisji COTER. Posiedzenie skupiło się na zagadnieniach trzech opinii
przygotowywanych aktualnie przez członków Komisji, poświęconych kolejno sprawiedliwym
standardom życia, Europejskiemu Roku Kolei 2021 oraz transportowi publicznemu w miastach
i na obszarach metropolitalnych. Sprawozdawcami dwóch ostatnich spośród ww.
dokumentów byli członkowie polskiej delegacji do KR.
Członkowie zgodnie apelowali, że konieczne jest zwiększenie środków na transport
i infrastrukturę, aby odzyskać zaufanie obywateli do korzystania z środków transportu
publicznego dotkniętego również skutkami pandemii COVID-19. Zrównoważony i inteligentny
transport wykorzystujący nowe technologie cyfrowe, zasilany paliwami alternatywnymi jest
ważnym elementem dla osiągnięcia założeń Zielonego Ładu.

26 listopada podczas posiedzenia komisji COTER, Marszałek Marek Woźniak przedstawił
w imieniu polskiej delegacji oświadczenie w sprawie użytej przez Rządy RP i Węgier groźby 31
zablokowania pakietu budżetowego UE. Pakiet ten obejmuje wieloletni budżet UE oraz
Fundusz Odbudowy.
Marszałek Woźniak wyraził zaniepokojenie delegacji zapowiedzią weta z powodu objęcia
pakietu budżetowego klauzulą praworządności. M. Woźniak podkreślił rolę praworządności
dla przedstawicieli samorządów zaznaczając, iż opóźnienie przepływu środków byłoby
ogromnym zagrożeniem dla samorządów, ponieważ uniemożliwiłoby realizację wielu
inwestycji. Mimo, że oświadczenie nie zostało przyjęte przez polską delegację jednogłośnie,
to spotkało się z poparciem wielu przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z różnych
krajów UE. Podkreślali oni, iż praworządność jest podstawową wartością w Europie i z tego
względu kwestie jej dotyczące powinny być debatowane również na forum Europejskiego
Komitetu Regionów.

3. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych
i Zewnętrznych - CIVEX

Marszałek Marek Woźniak uczestniczył w posiedzeniu komisji CIVEX, które wziął udział
w posiedzeniu komisji CIVEX, które odbyło się 26 lutego 2020 roku.

26 lutego Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu komisji CIVEX Europejskiego
Komitetu Regionów. Komisja przyjęła program prac na 2020, a głównymi tematami dyskusji
były Konferencja nt. przyszłości Europy, dialog władz samorządowych z obywatelami,
wykorzystanie technologii cyfrowej w celu wzmocnienia demokracji przedstawicielskiej
i sprawowania władzy na szczeblu lokalnym, a także wyzwania przed jakimi stoi demokracja
lokalna na Bałkanach Zachodnich. Członkowie spotkali się m.in. z przedstawicielami
Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i gabinetu Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Podczas posiedzenia członkowie komisji przyjęli również priorytety prac na ten rok, wśród
których znalazły się przyszłość Europy, dobre sprawowanie rządów i zasada pomocniczości;
demokracja i promowanie europejskiego stylu życia; migracja, integracja i polityka azylowa;
a także europejskie polityki sąsiedztwa, rozszerzenia i rozwoju.

4. Posiedzenia polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Europejskiego
Komitetu Regionów, które odbyły się w 11 lutego oraz 8 grudnia.
Podczas pierwszego posiedzenia w 2020 r. Marszałek Wielkopolski po raz kolejny został
wybrany na przewodniczącego polskiej delegacji. Ponadto, członkowie delegacji zgłaszali
gotowość do pracy w poszczególnych stałych komisjach funkcjonujących w ramach KR,
tj. CIVEX (Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych
i Zewnętrznych), COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE), ECON 32
(Komisja Polityki Gospodarczej), ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii), NAT
(Komisja Zasobów Naturalnych) oraz SEDEC (Komisja Polityki Społecznej, Edukacji,
Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury).

8 grudnia w ramach przygotowań do grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu
Regionów odbyło się spotkanie członków polskiej delegacji. W jej trakcie dyskutowano
na temat priorytetów prac polskiej delegacji na lata 2020-2025 oraz bieżących kwestii
związanych z działalnością w KR.

5. Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

Koordynatorkami polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów są dyrektor BIWW
I. Gorczyca oraz p.o. dyrektor M. Sylla.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

a) przygotowanie planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań
polskiej delegacji;

b) przygotowanie priorytetów prac delegacji na lata 2020-2025;

Priorytety prac polskiej delegacji na lata 2020-2025 przygotowane zostały przez pracowników
BIWW i objęły przede wszystkim: przyszłość polityki spójności po 2020 r.; budżet unijny
– wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027; Wspólną Politykę Rolną i rozwój obszarów
wiejskich po 2020 r.; Europejski Zielony Ład, politykę badawczą; pobudzenie innowacji,
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; demokrację oraz wartości europejskie, transformację
cyfrową.

c) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji;

Działania koordynatorek delegacji obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich
członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz
koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez
Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorki na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami
samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują
się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli
Województwa Wielkopolskiego. Na bieżąco współpracują także z Dyrektoriatem
ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji
wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.33

4 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Miasta
Stołecznego Warszawy nt. zaangażowania prezydenta Rafała Trzaskowskiego w działalność
Europejskiego Komitetu Regionów.

a) uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR;

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego
Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 27 delegacji
narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących
i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. P.o. dyrektor BIWW M. Sylla uczestniczyła
w spotkaniach koordynatorów delegacji narodowych, które odbyły się w dniach: 24.03, 15.05,
26.06, 8.09, 8.10, 3.12.

b) monitoring i wsparcie w związku z uzupełnieniem składu do polskiej delegacji KR;

IX. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje prezentacje, zgodnie
z potrzebami płynącymi od partnerów z regionu. Ich uczestnikami są samorządowcy,
przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań
jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup
z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów
europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach
programów unijnych.

28-29 stycznia odbyła się wizyta studyjna prorektorów ds. badań uniwersytetów
z Wielkopolski, którą zorganizowało BIWW oraz Biuro Przedstawicielskie Woj. Lubuskiego
w Brukseli. Dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła prorektorom działalność i pracę Biura
oraz opowiedziała o możliwościach współpracy w zakresie promocji nauki w Brukseli (więcej
str. 3-4).

Na czerwiec przygotowywana była wizyta studyjna członków Komisji Strategii Rozwoju
Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, która ostatecznie ze względu na pandemię
na COVID-19 została odwołana. Przedsięwzięcie było organizowane wspólnie z BWM (więcej
o współpracy z BWM str. 35).

1 grudnia odbyło się spotkanie z władzami Politechniki Poznańskiej, w trakcie którego p.o.
dyrektor BIWW M. Sylla i J. Kubiak przedstawiły funkcjonowanie Biura oraz omówiły
możliwości współpracy, promocji i wsparcia dla uczelni w środowisku międzynarodowym
(więcej informacji str.15).

X. Współpraca z UMWW

1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu
Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, członka Prezydium
Europejskiego Komitetu regionów oraz Prezydium Europejskiej Partii Ludowej (więcej
informacji na str. 28-31 ).

BIWW pozostawał również za pośrednictwem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w kontakcie z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w kontekście prac w ramach
Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions) (więcej informacji na str. 18-21).
Dodatkowo, na początku stycznia dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się w Poznaniu
z Wicemarszałkiem K. Grabowskim.

13 stycznia dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła sprawozdanie z działalności BIWW
w 2019 r. podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy
Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

W listopadzie Marszałek J. Bogusławski zwrócił się do BIWW z prośbą o pomoc w zdobyciu
informacji dot. kwestii regulacji unijnych dot. pomocy publicznej dla lotnisk w związku
z pandemią COVID-19. BIWW skontaktował się w tej sprawie z Dyrekcją Generalną
ds. Konkurencji KE i zdobył informacje nt. aktualnych lub planowanych regulacji KE w zakresie
pomocy publicznej dla lotnisk, którą przekazał G. Bykowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Portu
Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

2. Departamenty i Biura UMWW

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi
aktualnie negocjacjami dot. przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz przyszłości
finansów unijnych. Na początku stycznia dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się w Poznaniu
z dyrektorem Departamentu Polityki Regionalnej G. Potrzebowskim, celem rozmowy nt.
bieżącej współpracy między jednostkami.

BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na wyżej wymienione tematy. W ramach
współpracy DPR udzielił BIWW wsparcia w zakresie wypełniania ankiety ogłoszonej przez sieć
ERRIN nt. efektywności publicznego wsparcia dla innowacji MŚP w Europie oraz ankiety
pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na samorządy lokalne i regionalne: sprawowanie rządów, 35
finanse i plan naprawy”, która przeprowadzona została przez Europejski Komitet Regionów
we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Na prośbę BIWW,
DPR udostępnił materiały dot. zmian, które przeprowadzono w Wielkopolsce dzięki
funduszom europejskim.

BIWW konsultował się z DPR ws. kwestii merytorycznych podczas przygotowywania
wspólnego stanowiska regionów europejskich dot. zwiększenia roli regionów w proces
odbudowy, w tym włączenia ich w opracowanie oraz realizację działań objętych Instrumentem
na rzecz odbudowy i zwiększania odporności (więcej str. 11).

DPR udostępnił również informacje na temat Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania
Odporności oraz listę projektów województwa wielkopolskiego w ramach naboru
do Krajowego Planu Odbudowy, które zostały wybrane przez członków Zarządu. DPR wypełnił
na prośbę BIWW ankietę dotycząca Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
w kontekście regionów podmiejskich w ramach działań Wielkopolski w sieci PURPLE.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

BIWW było w stałym kontakcie z DR w związku z pracami „Koalicji Europejskich Regionów
Rolniczych”. BIWW konsultowało z Departamentem Rolnictwa poszczególne postulaty
Koalicji, stanowiska Wielkopolski, a także wkład regionu w opracowywane dokumenty (więcej
informacji na temat prac Koalicji na str. 18-21). Ponadto J.Kubiak odpowiedzialna za sprawy
związane z siecią, udzielała wsparcia DR tłumacząc dokumenty z j. angielskiego na j. polski.

Na początku stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie dyr. BIWW I. Gorczyca z dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi M. Paczyńską dot. bieżącej współpracy między
jednostkami.

J. Kubiak była w kontakcie z Departamentem ws. spotkania nt. omówienia roli regionów
w zarządzaniu działaniami w ramach krajowych dokumentów strategicznych na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich po 2020 r., które odbyło się 14 grudnia pomiędzy Koalicją, Europejskim
Komitetem Regionów i DG Agri w Komisji Europejskiej. Podczas spotkania przedstawione
zostały postulaty Koalicji dot. zaangażowania regionów w zarządzanie i wdrażanie II filaru WPR
oraz trudności, które regiony napotykają w zakresie przygotowywania się do nowego sposobu
wdrażania WPR. Wielkopolskę na wydarzeniu reprezentowała dyrektor M. Paczyńska, która
mówiła nt. zaangażowania władz regionalnych w proces konsultacji (więcej nt. Koalicji str. 18-
21)

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

BIWW udzielało BWM informacji na temat postępów prac „Koalicji Europejskich Regionów
Rolniczych”.

Dodatkowo, biura współpracowały przy organizacji wizyty studyjnej w Belgii członków Komisji
Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. Ostatecznie z uwagi na
COVID-19 przyjazd radnych do Belgii został odwołany.

W ramach współpracy BWM przekazał BIWW informacje dot. kwestii formalnych związanych
z uzyskaniem zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zaangażowanie się w prace
nieformalnej platformy, której prace zaowocowały przygotowywaniem wspólnego listu
regionów europejskich nt. zwiększenia roli regionów w proces odbudowy, w tym włączenia
ich w opracowanie oraz realizację działań objętych Instrumentem na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności (więcej informacji str. 11).

Biura współpracowały także w przygotowywaniu odpowiedzi dot. działalności zagranicznej
polskich samorządów, w związku z prośbą o udzielenie powyższej informacji przez doktoranta
z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (więcej informacji str. 13).

Departament Gospodarki (DRG)

BIWW pozostaje w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych
z członkostwem województwa wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji
(ERRIN). W 2020 r. współpraca w tym zakresie przyjęła następujące formy:

Departament Wdrażania Programu Regionalnego (DWP)

Departament Wdrażania Programu Regionalnego udzielił BIWW wsparcia w zakresie
wypełniania ankiety ogłoszonej przez sieć ERRIN nt. efektywności publicznego wsparcia dla
innowacji MŚP w Europie.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DOW)

Na początku stycznia dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się w UMWW z dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich I. Mroczek, w celu omówienia bieżącej współpracy jednostek.

Jednostki podległe

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest
w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP
przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych. Przekazuje również informacje
nt. możliwości projektowych, konsultacji oraz inicjatyw unijnych interesujących z punktu
widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej sieci (więcej
informacji na str.23-24).

 XI. Współpraca z biznesem

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

W listopadzie, BIWW skontaktował się z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym,
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości
ws. zmiany warunków ramowych Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości i ustaleniu, czy
zmniejszenie budżetu sieci nie spowoduje niemożliwości prowadzenia jej ośrodków (więcej
str. 9)

Przedstawiciele wielkopolskiego środowiska biznesu uczelni, którzy wyrazili zainteresowanie
działaniami w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji ERRIN otrzymują również
regularne informacje na temat realizowanych przez sieć przedsięwzięć i pojawiających się
możliwości przystępowania do projektów.

Z inicjatywy BIWW oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE
w Poznaniu odbyły się warsztaty online poświęcone programowi na rzecz badań i innowacji
Horyzont Europa. Jedno ze spotkań skierowane było do przedstawicieli środowiska biznesu,
którym przedstawiono możliwości jakie oferuje program przedsiębiorcom.

XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze
szczególnym uwzględnieniem JST

Wsparcie dla podmiotów z regionu

BIWW udzielał również kilku podmiotom z Wielkopolski wsparcia w zakresie poszukiwania
partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. BIWW
na podstawie informacji przesłanych przez organizacje z regionu opracował i rozesłał
do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania
partnerów.

Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania zwrócił się
do BIWW z prośbą o pomoc we wskazaniu i nawiązaniu kontaktu z przedstawicielem instytucji
unijnej, celem zaproszenia jej w charakterze prelegenta na wydarzenie Forum Rozwoju Miast.
Sprawą zajmowała się p.o. dyrektor M. Sylla.

XIII. Działalność informacyjna

1. Strona internetowa

BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane
są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE,
zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE,
działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum
unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem
a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są notatkami prasowymi BIWW
lub pochodzą zinnych źródeł: m.in. EURACTIV, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego
i jego Przedstawicielstwa w Polsce oraz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych UE czy z Biura PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Strona prowadzona jest
również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W 2020 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 290 artykułów
i informacji. Za działalność informacyjną w BIWW w 2020 r. odpowiedzialni byli H. Tadych (od
stycznia do 17 kwietnia), Ewa Chomicz (od 20 kwietnia do 16 października) oraz M. Raptis (od
19 października).

2. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie
internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów
zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje
o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek
administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji
w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych
regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

W 2020 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał
w formie newsletterów 26 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów. Na ogłoszenia otrzymano 61
odpowiedzi, w tym 47 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz od 14 organizacji
zagranicznych.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW
umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania
wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy
w województwie mogą opracować własne projekty.40
Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów
zajmowała się M. Raptis.

3. Newslettery

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do
konkretnych grup odbiorców podzielonych na 27 kategorie tematyczne np.: jednostki
administracji publicznej, środowiska: naukowe, kultury, biznesu. Biuletyny zawierają wybrane
i najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim,
istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów
wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli
regionu w Brukseli. W 2020 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano
282 informacji.

4. Media społecznościowe

Od 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto
dostępne jest pod adresem @WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco
informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum
europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. W
2020 r. na portalu Twitter BIWW opublikował 206 postów. W tym okresie profil śledziły 198
osób.

Ponadto BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro
Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców
województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji
dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów
związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do
programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli.
Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro
Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2020 r. pojawiło się 254 informacji.
Liczba sympatyków profilu to 790 osób.

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków
Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek
dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są
informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych 41
z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także
aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2020 r. pojawiło się
13 informacji. Profil polubiło 302 osób.

Działalność informacyjna BIWW w 2020 r. objęła również utworzenie na stronie internetowej
www.wielkopolska.eu specjalnej zakładki poświęconej zagadnieniom związanym z kryzysem
COVID-19.

Przygot. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, grudzień 2020 r