Przejdź do treści

ROK 2019

 

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2019 roku

 

    I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

 

    1. Wizyta Członka Zarządu WW Marzeny Wodzińskiej w Komisji Europejskiej

 

2 kwietnia w Brukseli Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkała się z unijną komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Creţu. Komisarz przekazała decyzję o unijnym dofinansowaniu dla jednego z kluczowych projektów, który będzie realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, tj. stworzenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Budowa ośrodka będzie wynosiła prawie 430 mln zł, z czego ponad połowę sfinansuje Unia Europejska. Będzie to największa i najnowocześniejsza placówka pediatryczna w regionie.

 

Komisarz Creţu podpisała łącznie 25 decyzji o unijnym wsparciu dla inwestycji w poszczególnych regionach Europy. Jedenaście z nich dotyczyło Polski, pozostałe natomiast Bułgarii, Grecji, Rumunii, Portugalii, Włoch, Czech, Niemiec oraz Malty. „Te 25 projektów stanowią przykłady tego, jak UE pracuje nad poprawą codziennego życia naszych obywateli: m.in. poprzez poprawę jakości wody pitnej, szybszy transport kolejowy czy nowoczesne szpitale. W bieżącym okresie budżetowym przyjęłam 258 dużych projektów infrastrukturalnych o wartości 32 bilionów euro z funduszy unijnych. Te projekty są,  w pewnym sensie, ambasadorami polityki spójności i jestem dumna z każdego z nich” – powiedziała Corina Creţu podczas uroczystości.

 

BIWW był odpowiedzialny za zorganizowanie wizyty p. M. Wodzińskiej w Brukseli oraz za wsparcie, również w zakresie tłumaczenia polsko-angielskiego, podczas jej pobytu. 

 

 

    2. Wizyta studyjna członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW w Brukseli

 

W dniach 2-3 kwietnia w Brukseli miała miejsce wizyta radnych z Wielkopolski, która poświęcona była kwestiom integracji migrantów. Członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkali się m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz burmistrzem Mechelen. Politycy wzięli również udział w lekcji dla dzieci z klasy migrantów w jednej z brukselskich szkół. Z radnymi spotkała się również Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca, która przedstawiła działalność i pracę Biura, a także plany na ten rok oraz możliwości współpracy.

 

Program wyjazdu studyjnego koncentrował się wokół dwóch obszarów dotyczących migracji. Z jednej strony radni zapoznali się z unijną polityką w obszarze integracji cudzoziemców i możliwościami uzyskania dodatkowego finansowania, z drugiej natomiast poznali najlepsze praktyki realizowane przez belgijskie samorządy oraz inne regiony europejskie w tym zakresie. W trakcie wizyty radni mieli okazję spotkać się z posłami do Parlamentu Europejskiego: Krystyną Łybacką, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Zdzisławem Krasnodębskim oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Europejskiej (KE). Głównym tematem rozmów były działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie integracji cudzoziemców oraz możliwości finansowania projektów z tego obszaru. Justyna Głodowska-Wernert oraz Antoine Savary 

z KE zaznaczyli, że wyzwania związane z integracją różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Unijna polityka integracyjna musi na te zróżnicowane terytorialnie potrzeby skutecznie odpowiadać, dlatego tak ważne jest, aby Komisja współpracowała w tym zakresie nie tylko z państwami, ale również włączała w nią unijne samorządy. To właśnie w miastach, regionach i na wsiach odbywa się cały proces integracyjny – podkreślali przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ze swojej strony wielkopolscy radni przedstawili potrzeby i wyzwania stojące przed Wielkopolską, głównie związane z napływem Ukraińców do regionu i potrzebą ich integracji.

 

Ważnym tematem rozmów były kwestie finansowania polityki imigracyjnej. Komisja Europejska ma nadzieję na trzykrotne zwiększenie budżetu Funduszu Azylu Migracji i Integracji w kolejnym okresie programowania na lata 2021-2027. Na poziomie UE podejmowane są również działania mające na celu wpisanie kwestii integracji migrantów w formie procentowej do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. O tym, jak samorządy mogą wykorzystywać finansowanie unijne w praktyce mówił Luis Miranda z sieci EARLALL (Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Uczenia się przez Całe Życie). Przedstawił on przykłady czterech projektów realizowanych w różnych częściach Europy, w ramach których odbywa się społeczno-zawodowa integracja uchodźców i migrantów. Projekty są finansowane z programu Erasmus + oraz Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Na decyzję o dofinansowaniu czekają dwa projekty złożone właśnie do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

O tym, jak w praktyce wygląda integracja migrantów członkowie Komisji mogli przekonać się na przykładzie belgijskiego miasta Mechelen, gdzie spotkali się z jego burmistrzem Bartem Somersem, urzędnikami miejskimi i osobami zaangażowanymi społecznie. Mechelen to wielokulturowe miasto (około 83 tys. mieszkańców), które jeszcze dwadzieścia lat temu borykało się z problemami przestępczości, przemocy i narkotyków. Obecnie jest ono znane głównie z prowadzonej z sukcesem integracji społecznej i gospodarczej migrantów. Burmistrz Bart Somers został doceniony przez Światową Fundację Gospodarzy Miast, która przyznała mu tytuł World Mayor za zarządzanie miastem. Dzięki jego polityce w Mechelen w harmonii żyje sto dwadzieścia dziewięć narodowości mówiących w sześćdziesięciu dziewięciu różnych językach. Prelegenci podkreślali, jak ważne jest wieloaspektowe włączanie cudzoziemców w życie miasta. Dzieje się to m.in. przez pomoc imigrantom, także tym z bardzo niskimi kwalifikacjami, w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy. Ważna jest również wymiana kulturowa, która odbywa się np. poprzez integrację w ramach czasu wolnego. Jako dobrą praktykę zaprezentowano tu mecz piłkarski drużyny migrantów z urzędnikami Mechelen.

 

Istotnym tematem podejmowanym podczas wyjazdu studyjnego była integracja poprzez edukację. Aby poznać, jak odbywa się ona w praktyce radni odwiedzili jedną z belgijskich szkół podstawowych, gdzie spotkali się z jej dyrektorem Dimitrim Van Den Doorenem. Zaprezentował on, jak funkcjonuje system nauczania dzieci z rodzin przybywających do Belgii i nie znających języka francuskiego. Uczą się one w oddzielnych klasach języka francuskiego oraz jednocześnie – żeby zintegrować się z resztą dzieci – uczestniczą w pozostałych zajęciach według standardowego trybu nauczania. Radni mieli również okazję wziąć udział w jednej z lekcji klasy „migracyjnej”.

 

W wizycie studyjnej, której program został przygotowany przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, udział wzięli radni: Przewodniczący Komisji Andrzej Plichta, Zbigniew Czerwiński, Patrycja Przybylska, Małgorzata Stryjska, Tadeusz Tomaszewski, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. BIWW był również odpowiedzialny za przygotowanie wydarzenia od strony technicznej oraz obsługę wizyty. 

 

 

    3. Tym Razem Głosuję – debata w Poznaniu nt. wyborów europejskich

 

6 maja w Poznaniu z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy odbyła się debata pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”. Jej celem było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, które miały miejsce 26 maja tego roku. W debacie uczestniczyły dwie wielkopolskie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Łybacka i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Ida Musiałkowska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez BIWW we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań w ramach inicjatywy Parlamentu Europejskiego „Tym Razem Głosuję”.

 

Wydarzenie otworzyły prof. Ewa Małuszyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Izabela Gorczyca, dyrektor BIWW oraz Bogumiła Frąckowiak, kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań. W swoich wystąpieniach podkreśliły, że ważne jest, aby uczestnicy debaty stali się ambasadorami wyborów europejskich - nie tylko sami poszli zagłosować 26 maja, ale także zachęcili do głosowania innych. 

 

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce przed 26 maja odbyły się 3-krotnie, nie przekroczyła 30 procent. Między innymi o tym, jakie są tego przyczyny oraz co można zrobić, aby ją zwiększyć dyskutowano podczas debaty, której moderatorem był dr Krzysztof Gołata z Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczestniczki jako możliwą receptę na zwiększenie frekwencji zaproponowały możliwość głosowania przez internet oraz wydłużenie czasu głosowania do dwóch dni, jak ma to miejsce w niektórych krajach unijnych. Krystyna Łybacka podkreśliła, że jednym z podstawowych problemów jest brak wiedzy o UE. Mówiła o tym, że w szkołach powinny odbywać się lekcje nt. Unii Europejskiej, jej instytucji i ich wpływu na codzienne życie obywateli. Również media powinny mieć obowiązek informowania o Unii Europejskiej. Posłanka Łybacka zaproponowała również zmianę w sposobie komunikacji nt. wyborów, np. prezentując konkretne sprawy ważne dla Europejczyków, którymi Parlament Europejski zajmie się w kolejnej kadencji. „Gdyby pięć lat temu zadano pytanie, czy chcesz, aby dzięki działaniu Parlamentu Europejskiego zniesiono roaming, to zagłosować poszłoby na pewno więcej osób” – podkreślała posłanka.

 

Podczas debaty zwrócono uwagę na swoisty paradoks: z jednej strony frekwencja w wyborach do PE jest niska, ale z drugiej strony poparcie dla UE w Polsce jest największe w całej Unii. Posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaznaczyła, że euroentuzjazm Polaków świadczy o tym, że ludzie w Polsce wierzą w europejskie wartości i Polacy chcą być częścią europejskiej wspólnoty. Zaznaczyła jednak również, że wybory są niepopularne, dlatego że ludzie żyją w zamkniętych środowiskach i nie interesują się tym, co dzieje się daleko od nich. Podobnego zdania była również profesor Ida Musiałkowska, która podkreśliła, że ludzie nie głosują, ponieważ uważają swój głos za nieznaczący, nie mają zaufania do władzy, a Parament Europejski – w ich mniemaniu - nie zajmuje się sprawami, które ich dotyczą. Według profesor czynnikiem, który może pomóc w zrozumieniu UE i integracji europejskiej jest nauka innych kultur, która odbywa się między innymi w ramach programu Erasmus. Debata była zwieńczeniem cyklu informacyjnego, który Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego rozpoczęło 100 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Celem cyklu było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, popularyzacja wiedzy na temat europarlamentu, między innymi poprzez wywiady, artykuły i ciekawostki z nim związane (więcej na str. 62). 

 

 

    4. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „Europa zagłosowała”

 

27 maja 2019 r. w Domu Regionów w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Europa zagłosowała”, w której dziennikarze z Francji, Niemiec, Polski i Włoch komentowali wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Emilię-Romanię, Hesję i Nową Akwitanię.

 

Konferencję otworzył dyrektor przedstawicielstwa Hesji Friedrich von Heusinger w imieniu dyrektorów czterech regionów partnerskich, podkreślając kluczowe znaczenie ostatnich wyborów dla przyszłości Europy. Françoise Chotard, moderatorka dyskusji i eksperta ds. europejskich stwierdziła, że wskazuje na to chociażby frekwencja (50,95 %), która była wyższa niż w czterech poprzednich wyborach (2014, 2009, 2004 i 1999), kiedy nie przekroczyła 50 %.

 

Dziennikarze uczestniczący w debacie zastanawiali się m.in. nad nowym kształtem Parlamentu Europejskiego. Peter Müller z Der Spiegel zwrócił uwagę na to, że w dwóch państwach założycielskich UE, Francji i Włoszech, duży sukces odniosły partie eurosceptyczne (Liga Północna Matteo Salviniego oraz Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen). Jeśli chodzi o Francję, Isabelle Ory z francuskiej stacji radiowej Europe 1 zauważyła, że partia Marine Le Pen wygrała z partią rządzącego Emmanuela Macrona jedynie jednym punktem procentowym. Natomiast Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, zaznaczyła, że wybory europejskie stanowią preludium do wyborów krajowych do polskiego parlamentu, które będą miały miejsce jesienią tego roku. „Wyniki wyborów ukazują – podkreśla – podział na bardziej konserwatywną i katolicką południowo-wschodnią część Polski oraz bardziej otwartą zachodnio-północną”. Dodała, że w nowym Parlamencie Europejskim znajdzie się aż 6 byłych polskich premierów, a o wzroście znaczenia wyborów do tej instytucji świadczy bardzo duży wzrost frekwencji z 23,83% do 43%.

 

Ważnym tematem poruszanym podczas debaty była również kwestia objęcia najważniejszych stanowisk politycznych w Brukseli po wyborach. Dziennikarze z Polski i Niemiec zgodzili się co do tego, że niemiecki kandydat na szefa Komisji Europejskiej, Manfred Weber (przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej) nie jest tak mocnym kandydatem, jak wydawało się wcześniej (w Europie nie ma też zasadniczego poparcia dla Fransa Timmermansa). Peter Muller zauważył, że Angela Merkel była dosyć wycofana w trakcie wyborów – początkowo popierała przewodniczącego EPL, natomiast później stało się to mniej widoczne. Isabelle Ory podkreśliła z kolei, że prezydent Francji nie wskazał swojego kandydata na szefa Komisji – wcześniej myślano, że może nim być Michel Barnier, francuski polityk i główny negocjator UE ds. brexitu, niemniej w tamtym czasie coraz większe poparcie uzyskiwała komisarz unijna Margrethe Vestager. Anna Słojewska dodała, że być może nowym szefem KE powinien zostać przedstawiciel nowych państw członkowskich UE, np. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Dziennikarze zastanawiali się również, kto może zostać nowym szefem Rady Europejskiej i zastąpić na tym miejscu Donalda Tuska. Włoska dziennikarka Barbara Roffi zaznaczyła, że Grupa Wyszehradzka poparła w ostatnim czasie obecną kanclerz Niemiec, niemniej dziennikarz Der Spiegel uznał, że z jej strony nie widać zainteresowania objęciem tego stanowiska.

 

Według uczestników konferencji wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Europa jest obecnie bardziej podzielona niż 5 lat temu. 

 

 

    5. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” – debata z udziałem Marszałka Marka Woźniaka w UMWW

 

29 maja Marszałek Marek Woźniak spotkał się z rektorami wielkopolskich uczelni wyższych oraz dyrektorami jednostek naukowo badawczych. Spotkanie pt. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” zorganizowane z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE w Poznaniu odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Debata z wielkopolskim środowiskiem naukowo-badawczym dotyczyła  możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenia zaangażowania województwa w programy ramowe na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marszałek Marek Woźniak, posłanka do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, dyrektor BIWW Izabela Gorczyca oraz rektorzy i władze jednostek naukowo-badawczych z woj. wielkopolskiego i lubuskiego (uniwersytety, akademie, politechnika i instytuty badawcze). 

 

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z trwającymi przygotowaniem do kolejnej perspektywy finansowej w obszarze badań i innowacji. Podczas spotkania Marszałek Woźniak podkreślił, że w związku z planami Unii Europejskiej na zwiększenie środków w nowym programie ramowym na rzecz badań i innowacji ważna jest wspólna dyskusja, oraz skupienie się na jeszcze efektywniejszej współpracy między samorządem a jednostkami naukowymi w regionie. 

 

W ramach wspierania potencjału wielkopolskiej nauki w kontekście unijnych programów na rzecz badań i innowacji, Marszałek Woźniak zaproponował zintensyfikowanie działań w Brukseli. Dyskutowano m.in. o powołaniu osoby, która będzie odpowiedzialna za obszar Horyzontu Europa w wielkopolskim przedstawicielstwie w Brukseli, o możliwościach wsparcia przez samorząd działań na rzecz nauki i wpisania ich  do przyszłego WRPO oraz konsultacji w tym względzie w Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania rozmawiano również o organizacji wizyty studyjnej do Brukseli przez BIWW oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu po powołaniu nowej Komisji Europejskiej i ustaleniu przyszłego budżetu (początek 2020 r.).

 

Innymi tematami, na które zwróciła uwagę dyr. I. Gorczyca były zaangażowanie się podmiotów z regionu w konsultacje planu strategicznego do programu Horyzont Europa, nabór na członków Misji w przyszłym programie Horyzont Europa, lobbing tematów do tzw. Partnerstw (PPI), stworzenie grupy roboczej (platformy komunikacyjnej) – docelowo koordynowanej przez osobę z Brukseli odpowiedzialnej za program Horyzont Europa.

 

 

    6. Negocjacje dotyczące budżetu UE po wyborach do PE – debata w Domu Regionów

 

29 maja we wspólnej siedzibie czterech regionów partnerskich, Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii w Brukseli odbyła się debata z szefem gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera ds. budżetu, Michaelem Hagerem pt. „Spojrzenie na negocjacje WRF po wyborach europejskich”. Dyskutowano o negocjacjach toczących się wówczas wokół wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027, perspektywach ich zakończenia, oraz o nowych elementach budżetowych, które mogą pojawić się po 2021 roku.

 

„Co do zasady państwa członkowskie znajdują porozumienie co do budżetu na sam koniec negocjacji. My mamy nadzieję, że stanie się to wcześniej” – podkreśliła przedstawicielka regionów partnerskich Marie-Pierre Mesplède, dyrektorka przedstawicielstwa Nowej Akwitanii. Zaznaczyła również, że w obecnych negocjacjach cztery regiony partnerskie, Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski są sprzymierzeńcami.

 

Podczas debaty Michael Hager zwrócił uwagę, że obecnie priorytetowe kwestie z punktu widzenia Komisji Europejskiej to modernizacja budżetu, uproszczenie, jego jakość oraz szybkość ustalenia kształtu przyszłych finansów. Szef gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera mówił także o tym, że wobec brexitu i niechęci państw członkowskich do zwiększania nakładów na finanse unijne – cięcia w niektórych obszarach budżetowych będą konieczne. Wskazał również na nowe elementy przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych: instrument budżetowy dla strefy euro, który ma łączyć się z europejskim semestrem, oraz instrument budżetowy dotyczący przestrzegania praworządności w państwach członkowskich UE. W kontekście tego drugiego mechanizmu Michael Hager zaznaczył, że chodzi w nim o „ochronę gospodarczych i finansowych interesów UE”, a samo narzędzie ma „zamrażać środki” na wypadek, gdyby jedno z państw nie przestrzegało praworządności. Choć, jak stwierdził „zdaje sobie sprawę, że spotka się tutaj z różnymi pozycjami negocjacyjnymi w Radzie UE”. W kwestii ustalenia unijnego budżetu, powiedział „Chcemy osiągnąć porozumienie i ustalić budżet za prezydencji fińskiej w Radzie UE na jesień tego roku (…) Fińska prezydencja ma dobrą pozycję negocjacyjną: są zainteresowani polityką spójności i mają silny sektor rolniczy”. W związku z polityką spójności, szef gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera podkreślił, że ta część budżetu UE to „historia sukcesu i nie możemy nie brać pod uwagę wagi tych funduszy”. Natomiast odnosząc się do Wspólnej Polityki Rolnej zaznaczył z kolei, że brana pod uwagę jest większa kontrola ze strony państw członkowskich tego sektora, oraz że jest to ostatni obszar, który nie został jeszcze uzgodniony w samym Parlamencie Europejskim.

 

 

    7. Przemysł 4.0 – konferencja w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się konferencja zorganizowana w ramach wizyty studyjnej pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele przemysłu, uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu, którzy spotkali się z członkami instytucji unijnych i polskich ministerstw (Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji). Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk i Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

 

Seria dwudniowych spotkań była okazją do zaprezentowania w Brukseli potencjału polskiego środowiska innowacyjnego w takich gałęziach jak rolnictwo, robotyka, sztuczna inteligencja, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne etc. Przedstawiciele firm i instytucji działających na arenie polskiej i międzynarodowej wymienili się doświadczeniami, zaprezentowali swoje strategie rozwoju, a także nawiązali współpracę w kontekście przyszłych projektów. Spotkanie umożliwiło również dyskusję o tym, jak polskie organizacje mogą efektywnie korzystać z europejskich inicjatyw i programu wspierającego badania i innowacje Horyzont 2020 oraz przyszłego – Horyzont Europa. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślili m.in., że jeszcze w ramach kończącego się już programu Horyzont 2020 na wsparcie badań i innowacji w przyszłym roku zostanie przeznaczonych 13,2 mld euro. Natomiast na nabory do Horyzontu Europa trzeba będzie poczekać, aż do momentu decyzji Rady co do ostatecznego budżetu unijnego. Wiadomo już, że nowymi priorytetami w tym programie będą technologia, cyfrowość, ekonomia i zrównoważony rozwój.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

    8. Uczczenie wejścia 15-lecia wejścia Polski do UE

 

    a) 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej zostało uczczone przez przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli 28 marca. W efekcie wspólnych dyskusji  stwierdzono, że najodpowiedniejszą formą upamiętnienia tej rocznicy będzie symboliczne zdjęcie wykonane w parku Cinquantenaire. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali Polacy pracujący na co dzień w instytucjach unijnych, placówkach dyplomatycznych, stowarzyszeniach i organizacjach działających w Brukseli. 28 marca kilkuset Polaków utworzyło symboliczną „piętnastkę” w kolorach białym i czerwonym. Wydarzenie rejestrowały media, które przygotowały relację z przedsięwzięcia, a zdjęcie posłużyło do promocji rocznicy w mediach społecznościowych.

 

    b) 26 czerwca polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów 

w Brukseli  zorganizowały wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się w Europejskim Komitecie Regionów. Jako mówcy udział w nim wzięli m.in. Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula, polskie samorządy reprezentował Marszałek Olgierd Geblewicz. Podkreślili oni zmianę, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki finansowemu wparciu unijnemu oraz ważną rolę, jaką odgrywają polskie regiony w Unii Europejskiej. W tym kontekście Markku Markkula wskazał na znakomitą działalność Marszałka Marka Woźniaka w Brukseli i Europejskim Komitecie Regionów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów, sieci europejskich, gabinetów komisarzy unijnych oraz innych regionów europejskich.

 

 

    9. Konferencja 4 regionów partnerskich z okazji 25-lecia KR

 

10 lipca w Domu Regionów w Brukseli odbyła się konferencja z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Udział w niej wzięli Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Isabelle Boudineau, przewodnicząca komisji COTER i wiceprezydent Nowej Akwitanii oraz Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. Wydarzenie zorganizowane zostało przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanię i Emilię-Romanię. 

 

„W roku 25-lecia istnienia Komitetu chcemy dyskutować o jego roli wśród instytucji europejskich. Europejski Komitet Regionów cały czas intensywnie pracuje nad swoją pozycją. Po latach widoczny jest w tej kwestii postęp” - rozpoczął spotkanie Marszałek Marek Woźniak. Odnosząc się do kierunków, w których powinien rozwijać się Europejski Komitet Regionów, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaproponował nadanie samorządom roli strażnika europejskiej legislacji. „Moglibyśmy uczynić Europejski Komitet Regionów czymś na wzór Senatu Europejskiego” – wysunął. Z tym postulatem zgodził się Marszałek Woźniak, który podkreślił, że twarde umiejscowienie Komitetu w strukturze instytucji unijnych nadałoby mu realny wpływ na proces legislacyjny. „Zaproponowano podobne rozwiązania na arenie krajowej – izba wyższa polskiego Parlamentu mogłaby składać się z przedstawicieli samorządów jednostek terytorialnych” - mówił marszałek Woźniak. Zdaniem Lambertza na najbliższą przyszłość wystarczająco satysfakcjonujące byłoby, aby Komisja Europejska i Rada brały pod uwagę zdanie Europejskiego Komitetu Regionów już na wczesnych etapach procesu legislacyjnego. W jego opinii tylko takim sposobem zapewni się na chwilę obecną pracom Komitetu należytą skuteczność. 

 

Politycy zgodzili się, że pomimo, iż Europejski Komitet Regionów pełni jedynie rolę doradczą wobec instytucji europejskich, w ciągu ostatnich 25 lat nadał on tempo integracji samorządów w ramach polityki europejskiej. Najlepiej reprezentuje on interesy unijnych mieszkańców. „Władze regionalne znają problemy mieszkańców znacznie lepiej niż rządy centralne” - mówił Mark Weinmeister, a Isabelle Boudineau podkreśliła: „My samorządowcy musimy być głosem poziomu terytorialnego.” Z kolei Marszałek Woźniak zwrócił uwagę na inne ważne zadanie stojące przed KR - prowadzenie dyskusji z obywatelami. „Musimy uświadamiać mieszkańcom, jak wiele Unia im daje. Aktywne uczestnictwo  w Europejskim Komitecie Regionów to nie tylko praca, ale też informacja dla obywateli o tej pracy” – wyjaśnił. „Jeżeli chcemy by Europa odniosła sukces, należy zdać sobie sprawę, że nie chodzi o Brukselę czy Strasburg, ale o ludzi z tysięcy miast, miasteczek i wsi”- zauważył z kolei Karl-Heinz Lambertz. „Przez ostatnie 25 lat władze regionalne stały się pośrednikiem między Unią Europejską a jej mieszkańcami. Dzięki temu Europejski Komitet Regionów będzie miał wystarczająco pracy na kolejne 25 lat” – zakończył konferencję przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

 

 

    10. Wizyta Członka Zarządu WW Jacka Bogusławskiego w Brukseli

 

W dniach 23-25 lipca, podczas wizyty w Brukseli Jacek Bogusławski przygotowanej przez BIWW, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, omówił aspekty transformacji energetycznej Wielkopolski z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, wziął udział w konferencji o inteligentnych specjalizacjach regionów polskich oraz spotkał się z przedstawicielami kraju związkowego Hesja.

 

Jacek Bogusławski spotkał się 24 lipca br. z wielkopolską europoseł pełniącą funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, którą poinformował o staraniach podejmowanych przez wielkopolski samorząd w pozyskiwaniu środków na odnawialne źródła energii w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaznaczył, że środki na transformację energetyczną są istotnym elementem konsultowanej właśnie wieloletniej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Była premier wyraziła zainteresowanie podejmowanymi działaniami o poprawę jakości środowiska naturalnego przy okazji zmian w sektorze energetycznym w Wielkopolsce. Podczas spotkania z Friedrichem von Heusingerem, dyrektorem Przedstawicielstwa Hesji w Brukseli, Jacek Bogusławski omówił szanse dla Wielkopolski w zakresie nowoczesnych form ochrony środowiska na podstawie dotychczasowych doświadczeń regionu partnerskiego. Przedmiotem rozmowy były w szczególności wprowadzone w Hesji rozwiązania w zakresie energetyki wodorowej, w tym innowacyjnych napędów samochodów dostawczych, autobusów, pojazdów kolejowych i miejsc ich tankowania. 

 

W trakcie wizyty Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uczestniczył także w konferencji pt. „Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich”. Spotkanie miało na celu przybliżenie tworzenia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych i konkurencyjnych w skali europejskiej rozwiązaniach, a w jej ramach - partnerstw biznesowych z podmiotami z UE ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej. 

 

 

    11. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019

 

9 października w siedzibie Wielkopolski w Brukseli, w ramach 17. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, odbyła się międzynarodowa debata współorganizowana przez BIWW nt.  transformacji energetycznej. Współorganizatorami wydarzenia byli, obok Wielkopolski, Barcelona, Malmö, Kopenhaga, Hanower, Roeselare i „Dublin Climate Action”. Podczas debaty Wielkopolskę reprezentował Jakub Jackowski, zastępca dyrektora z Departamentu Gospodarki UMWW, który mówił o projekcie stworzenia Doliny Wodorowej na obszarach pogórniczych w subregionie konińskim.

 

„Pochodzimy z siedmiu różnych państw członkowskich, ale przyświeca nam jeden cel jakim jest osiągnięcie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla” – otworzyła wydarzenie na temat przejścia z energetyki węglowej do wykorzystania odnawialnych źródeł energii Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Debata była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Wielkopolską, a partnerami z Belgii, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Szwecji, u których proces ten jest obecnie bardziej zaawansowany. „W jednej z gmin regionu Kopenhagi udało się od początku lat 90. zredukować emisję dwutlenku węgla o 70%”  – mówiła Marie-Louise Lemgart reprezentująca Region Stołeczny Kopenhagi. Z kolei Anna Ardenberg ze szwedzkiego Malmö przekonywała, że jej miasto do 2030 r. zamierza korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. „Subregion koniński, który wytwarza 10% energii w Polsce, potrzebuje wsparcia w przejściu przez transformację energetyczną” – wyjaśnił Jakub Jackowski. „Chcemy zachować tradycyjny dla Konina przemysł energetyczny. Zamiast węgla chcemy jednak wykorzystać wodór, farmy wiatrowe i źródła geotermalne”. Plany przejścia na energię wodorową są rozważane nie tylko przez subregion koniński: również w północnej części Wielkopolski już teraz bierze się je poważnie pod uwagę.

 

Jakub Jackowski zwrócił uwagę, że energetyka węglowa ma w Polsce długą historię i jest kojarzona z okresem dobrobytu, dlatego ważne jest, aby przedstawić jasną wizję zmian i  powodów, dla których są one niezbędne. „Wielkopolski samorząd rozumie, jak ważne jest podnoszenie świadomości mieszkańców. Transformacja energetyczna zaczyna się od ludzi, bo to oni muszą w rezultacie zmienić swoje życie i znaleźć nowe zatrudnienie” - podkreślił, zaznaczając, że takie zmiany wymagają długoterminowych strategii skierowanych na zmianę profilu zawodowego mieszkańców. Przedstawił ideę Porozumienia na rzecz Sprawiedliwej Transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej: „Budujemy porozumienia między partnerami społecznymi i samorządami lokalnymi, aby zaangażować obywateli w cały proces transformacji energetycznej”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisał porozumienie, którego sygnatariuszami zostało ponad 40 podmiotów reprezentujących sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe. „Nawet jeśli zdobędziemy pieniądze, ale nie przekonamy do zmian obywateli, nie uda nam się niczego zmienić” – podsumował Jackowski.

 

 

    12. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem premier Ewy Kopacz

 

9 października w Domu Regionów regiony partnerskie Wielkopolska, Hesja, Nowa Akwitania i Emilia-Romania zorganizowały konferencję, by upamiętnić i wymienić się spostrzeżeniami na temat wydarzeń przełomu 1989 r. widzianych z perspektyw dwóch stron Żelaznej Kurtyny dzielącej Europę i same Niemcy, oraz największego rozszerzenia UE w 2004 r. O tym jakie były oczekiwania ludzi wtedy i jakie są dzisiaj, jak Europa radziła sobie i radzi z wyzwaniami oraz czy UE zmniejsza dysproporcje gospodarcze i społeczne między Zachodnią i Wschodnią Europą, dyskutowali politycy i eksperci z Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii.

 

„Powiedzmy o tym, jak pokojowy bunt i mądrość naszych negocjatorów doprowadziły do największego z naszych zwycięstw – obalenia komunizmu w Europie” - podkreśliła rolę Polski w Jesieni Narodów Ewa Kopacz. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego wspominała sytuację Polaków w poprzedniej epoce, ich dążenia do zmian ustrojowych, a następnie do otwarcia się na Zachód i integracji z Unią Europejską i NATO. Do osobistych wspomnień z końca lat 80. nawiązał Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. „Bez ludzi Solidarności, bez ludzi protestujących na ulicach miast NRD, którzy przezwyciężyli własny strach i obawy, nie moglibyśmy razem dziś tutaj siedzieć” - zaznaczył. W tym samym tonie wypowiedział się w trakcie debaty ekspertów prof. Paweł Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca podkreślił, że Polska była jedynym państwem bloku wschodniego, w którym zrywy wolnościowe następowały cyklicznie i z coraz większą częstotliwością. 

 

Piętnaście lat po tych wydarzeniach miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. do Unii przystąpiła m.in. Polska. „To była gigantyczna, tytaniczna praca. To był wysiłek milionów obywateli. Po wejściu do Unii Europejskiej 

i NATO było już łatwiej” – wspominała proces akcesyjny Ewa Kopacz. Dołączenie do europejskiej rodziny wiązało się dla Polaków z nową perspektywą pokoju i przyszłości demokracji, wolności i dobrobytu gospodarczego. Była premier podkreśliła rolę, jaką odegrała Unia Europejska w ostatnich 15 latach dla rozwoju Polski: „Europa stworzyła ramy: prawa, wolności, solidarności. Bez tych ram, bez społecznego i technicznego know-how by nam się nie udało”. Prof. Stachowiak z kolei nawiązał do bezprecedensowego wymiaru tej nadzwyczaj udanej integracji: „Podział na dwie Europy na rzece Łabie istniał przez setki lat, a byliśmy w stanie zasypać tę różnicę w zaledwie 15 lat”.

 

Goście starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania stoją przed Europą dzisiaj. Eksperci zwrócili uwagę na rosnącą konkurencję gospodarczą ze strony Chin i USA, której rynek europejski musi stawić w najbliższych latach czoła. „Europa nie może być tylko obszarem między USA a Chinami” – przypomniał prof. Patrizio Bianchi, minister ds. europejskich Emilii-Romanii. Prof. Stachowiak, myśląc o przyszłości integracji Unii Europejskiej, wyraził z kolei przekonanie, że należy czerpać z historii, aby unikać błędów w przyszłości. „Celem powinna być praca nad naszą pamięcią” – powiedział. Natomiast prof. Bianchi nawiązał do długofalowych celów, jakie wyznaczyła dla Europy Strategia Lizbońska i Strategia Europa 2020 - uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie. Przypomniał, że w tym celu krajom europejskim potrzeba więcej demokracji, równości i sprawiedliwości. „Nasze dzieci nie mogą widzieć tych deklaracji tylko na piśmie” - zaznaczył. Ewa Kopacz, myśląc o przyszłości Europy, apelując o wskrzeszenie entuzjazmu na miarę tego z 1989 r., zaalarmowała: „Dziś albo zainwestujemy w Europę – podwójnie w jej wzmocnienie i w pogłębienie integracji, albo wypłyniemy na wzburzone wody globalnego nieładu pozbawieni realnych narzędzi wpływu”.

 

    13.  „Polska zagłosowała” – debata nt. polskich wyborów w Domu Regionów

 

15 października miała miejsce debata pt. „Polska zagłosowała” we wspólnej siedzibie Wielkopolski i Hesji w Brukseli.  Dwa regiony partnerskie zorganizowały spotkanie nt. polskich wyborów parlamentarnych w ramach szerszego cyklu „Europa po wyborach”, który odbywa się z inicjatywy Hesji. 

 

„Jeżeli chcesz odnieść sukces w wyborach, musisz stworzyć koalicję” – powiedziała Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli, otwierając spotkanie. Nawiązała w ten sposób do faktu, że choć w wyborach do Sejmu sukces odniosło 5 bloków politycznych, w ławach sejmowych zasiądą przedstawiciele 15 różnych partii. Zwróciła również uwagę, że wysoki udział społeczeństwa w procesie decydowania o władzy świadczy o żywym zainteresowaniu nim Polaków i efektywnych kampaniach profrekwencyjnych. „Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 2019 r. była najwyższa spośród wszystkich polskich wyborów od 1989 roku - w głosowaniu wzięło udział 61,74% uprawnionych. To o 10 % więcej niż 4 lata temu” – podkreśliła Izabela Gorczyca. Wskazała także, że w Wielkopolsce frekwencja była jeszcze wyższa niż w kraju i wyniosła 62,95 proc., natomiast w samym okręgu poznańskim - 73,95 proc. i była jedną z najwyższych w Polsce.

 

„Wynik Prawa i Sprawiedliwości jest niższy od zakładanego przed wyborami przez członków tej partii” – zaznaczyła Anna Słojewska, brukselska korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”. Podczas spotkania przedstawiła i omówiła ona wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Wskazała, że nie różnią się one znacząco od tych przewidywanych w sondażach. Dziennikarka zwróciła uwagę, że partia rządzącą, choć z wyższym łącznym wynikiem niż 4 lata temu, zdobyła taką samą ilość mandatów w Sejmie RP. Utraciła natomiast większość w Senacie, co może oznaczać wydłużenie procesu legislacyjnego w polskim parlamencie. Zgodnie z przewidywaniami, do ław poselskich powrócili przedstawiciele Lewicy. 

 

    14. Spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z wielkopolskimi europosłami

 

16 października odbyło się  spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z udziałem nowo wybranych wielkopolskich europosłów. Premier Leszek Miller, prof. Zdzisław Krasnodębski i dr Sylwia Spurek podzielili się z Wielkopolanami i sympatykami Wielkopolski swoimi wrażeniami z pierwszych tygodni nowej kadencji w debacie prowadzonej przez Izabelę Gorczycę, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Spotkanie zostało dodatkowo uświetnione wernisażem wystawy „Ponad granicami” malarstwa Wielkopolanina Bogdana Galewskiego.

 

Tradycją stało się już, że pierwsze spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli po wyborach europejskich odbywa się z udziałem nowo wybranych wielkopolskich eurodeputowanych. Posłowie odpowiedzieli na pytanie o plany i cele, jakie wyznaczają sobie na najbliższe pięć lat oraz w jaki sposób chcą przełożyć swoje dotychczasowe doświadczenia na działalność w Brukseli. Posłanka Sylwia Spurek opowiedziała o swojej wieloletniej pracy na rzecz praw człowieka, a w ostatnich latach także – praw zwierząt, którą chce kontynuować w Brukseli. „Chcę, aby Unia zajmowała się przemocą wobec kobiet, ale nie jest to nadal kompetencja UE, dlatego rozmawiałam już o możliwości zastosowania traktatowej procedury passerelle”. Zaznaczyła również, że zamierza włączyć się w prace PE w m. in. w kwestiach walki z rakiem. Z kolei prof. Krasnodębski jako pierwszy wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań i Energii, zamierza aktywnie zajmować się kwestią transformacji energetycznej obszarów górniczych oraz środkami unijnymi na badania i naukę. „W sprawie programów i funduszy naukowych, trzeba zaznaczyć, że więcej płacimy niż uzyskujemy z UE (…) Dlatego ważny jest udział Polaków w gremiach decydujących o przyznawaniu środków dla polskiej nauki - mówił prof. Krasnodębski o wsparciu badań w Polsce. Premier Leszek Miller wskazał swoje priorytety na kolejne pięć lat w nawiązaniu do obszarów tematycznych komisji parlamentarnych, w których zasiada. W komisji Rynku Wewnętrznego i Konsumenta chciałby zająć się podwójną jakością towarów w krajach Unii Europejskiej. Natomiast w Komisji Spraw Społecznych chciałby podjąć temat europejskiej płacy minimalnej, który rozbrzmiewa od czasu ogłoszenia priorytetów nowej Komisji Europejskiej. 

 

W trakcie spotkanie członkowie Klubu Wielkopolan mieli jednocześnie okazję obejrzeć wystawę „Ponad Granicami” wielkopolskiego artysty Bogdana Galewskiego. Sprowadzone na wernisaż w siedzibie Wielkopolski w Brukseli obrazy zainspirowane są rodzimą Wielkopolską oraz pobytami w trzech regionach Unii Europejskiej: hiszpańskiej Andaluzji, francuskiej Normandii i belgijskiej Brukseli. 

 

    15. Debata o transformacji cyfrowej MŚP w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

6 listopada odbyła się konferencja „Going Digital” nt. konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora MŚP zorganizowana przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii we współpracy z państwowymi bankami rozwoju z pięciu krajów UE i udziałem Komisji Europejskiej. Podczas wydarzenia instytucje z Polski (BGK), Francji (Bpifrance), Niemiec (KfW), Hiszpanii (ICO) oraz Wielkiej Brytanii (British Business Bank) zaprezentowały wspólny raport European SME Survey analizujący wyzwania i szanse dla europejskich MŚP w obszarze cyfryzacji.

 

„Muszę powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa w badanych pięciu krajach europejskich są w dobrej kondycji finansowej” - rozpoczęła Vivien Lo z KfW, prezentując konkluzje raportu European SME Survey. Wskazała, że MŚP, dążąc do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych, odnotowują dynamiczny wzrost przychodów. Podkreśliła jednak, że aby utrzymać tę dobrą koniunkturę, MŚP muszą inwestować więcej w cyfryzację. Według wyników badania obecnie zaledwie 54% MŚP we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii uważa zastosowanie nowych technologii za konieczne do utrzymania konkurencyjności w przyszłości. Przedstawicielka KfW wskazała, że jedną z przyczyn niskiego zainteresowania wdrażaniem technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach jest strach przed utratą pracy. Raport wskazuje, że MŚP spodziewają się, że cyfryzacja wyeliminuje niektóre zadania i stanowiska w ich firmie. „Uważamy jednak, że wprost przeciwnie. Cyfryzacja doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w MŚP” – uspokajała Lo na zakończenie, zaznaczając, że większość z przedsiębiorstw deklaruje utrzymanie liczby pracowników w przyszłości na dotychczasowym poziomie lub nawet jej zwiększenie.

 

Podczas panelu z udziałem specjalistów z trzech europejskich instytucji finansowych, Komisji Europejskiej i przedstawiciela sektora MŚP rozmawiano m. in. o tym, że w celu osiągnięcia dalszych postępów w procesie transformacji cyfrowej europejskie MŚP muszą pokonać inne przeszkody, w tym te związane z brakiem infrastruktury cyfrowej. „MŚP potrzebują taniego, stabilnego i szybkiego łącza internetowego, jakie dostarczyć może tylko sieć 5G. Bank Gospodarstwa Krajowego chce finansować i wspierać budowę sieci 5G w Polsce” - mówił Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Za drugą w kolejności przeszkodę w cyfryzacji MŚP raport wskazuje niewystarczające umiejętności informatyczne – zarówno wśród pracowników sektora, jak i na zewnętrznym rynku pracy.  Eksperci zgodzili się na koniec, że przedsiębiorstwa muszą pokonać przeszkody na drodze do cyfryzacji, bo bez tego nie wytrzymają konkurencji na rynku.

 

 

    16. 10. edycja Dnia św. Marcina w Brukseli

 

14 listopada w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Dnia św. Marcina w Brukseli. „Rogal świętomarciński tak naprawdę łączy nas ponad różnymi podziałami. Widać to w Poznaniu 11 listopada, ale – i z tego jestem osobiście niezwykle szczęśliwa – widać to również w Brukseli” – otworzyła obchody Dnia Świętego Marcina Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Świeżo wypiekane rogale świętomarcińskie, wystawa z okazji 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, występy na żywo i tradycyjne specjały wielkopolskiej kuchni przybliżyły gościom atmosferę wielkopolskiego święta podczas jubileuszowej edycji wydarzenia w Brukseli.

 

W wieczorze, na zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka, wzięło udział prawie 400 gości, w tym ambasadorowie Polski i innych krajów europejskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Europejskiej, Komisji, Europejskiego Komitetu Regionów, regionów partnerskich. „Święty Marcin, który dzieli się swoim płaszczem z biedakiem, czy sam rogal, który powstał po to, by nakarmić biednych – to symbole ludzkiej dobroci” – przytoczyła wartości przyświecające radosnemu świętu obchodzonemu w sposób szczególny w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, dyrektor Gorczyca. Przypomniała, że obchodzone współcześnie święto to promocja postaw jak bezinteresowność, dzielenie się, empatia i niesienie mu pomocy. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Hora, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, otworzył wyjątkową wystawę prac malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych z okazji okrągłego jubileuszu uczelni, która na zaproszenie Biura Wielkopolski w Brukseli uświetniła tegoroczne wydarzenie. „Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na wystawę obchodzącego swoje 100-lecie największego w Polsce uniwersytetu artystycznego” – mówił. Goście mieli okazję zapoznać się ze specjalnie zaaranżowanym zbiorem kilkunastu prac poznańskich artystów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Wśród prac znalazły się m.in. rzeźba dr Igora Mikody przedstawiająca popiersie zamyślonego człowieka, czy rzeźba dr Rafała Kotwisa nawiązująca do coraz większej roli elektroniki w życiu człowieka. Na wystawie nie zabrakło również obrazów wykonanych tradycyjną techniką oleju na płótnie, jak i takich malowanych na szkle i lustrze.

 

Przez ostatnie lata tradycją stało się, że goście skosztować mogą wypiekanych na miejscu rogali świętomarcińskich przygotowanych przez cukierników z Poznania. Są one pierwszym produktem z naszego regionu, który został wpisany do unijnego rejestru produktów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym i legendarnym już w Brukseli symbolem Wielkopolski. Część artystyczną zapewniła Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006, która zaprezentowała etiudę parateatralną o postaci i życiu św. Marcina. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu zespołów The Raisins oraz Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele. Goście mogli skosztować pieczonej gęsiny, wielkopolskiej białej kiełbasy czy pyr z gzikiem przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania „Solna Dolina”, zawdzięczającej swoją nazwę złożom soli w okolicach Kłodawy.

 

 

    17. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w PE oraz  spotkanie z belgijskim LGD-em „Kempen Zuid”

 

W dniach 13-15 listopada na zaproszenie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, w Belgii gościła Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina”, która przyjechała, aby zaprezentować wielkopolską kuchnię i dobra mineralne Wielkopolski Wschodniej podczas jubileuszowej 10. edycji obchodów Dnia św. Marcina w Brukseli zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli. Wizyta wielkopolskiego LGD-u została wzbogacona o spotkanie z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz oraz o wizytę w belgijskim regionie Antwerpii, gdzie przedstawiciele Wielkopolski mieli okazję wymienić dobre praktyki z Lokalną Grupą Działania „Kempen Zuid”.

 

W ramach obchodów Dnia św. Marcina grupa zaprezentowała zestaw wyselekcjonowanych produktów lokalnych. Nie mogło zabraknąć tradycyjnej pieczonej gęsiny, wielkopolskiej białej kiełbasy, pyr z gzikiem i innych specjałów regionalnej kuchni. Tego samego dnia członkowie LGD spotkali się w Parlamencie Europejskim z wielkopolską europoseł Ewą Kopacz, która przedstawiła im swoją działalność parlamentarną. Spotkanie w trakcie trwającej sesji plenarnej było doskonałą okazją do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje Parlament Europejski oraz tematami, nad którymi obecnie pracują polscy europosłowie. Ostatniego dnia wizyty przedstawiciele „Solnej Doliny” odwiedzili miejscowość Kasterlee we Flandrii, gdzie spotkali się z belgijską Lokalną Grupą Działania „Kempen Zuid”. Obie grupy zaprezentowały swoją działalności i projekty, nad którymi obecnie pracują oraz wymienili doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Następnie przedstawiciele belgijskiego LGD zaprosili „Solną Dolinę” do odwiedzenia gospodarstwa rolnego, gdzie realizowany jest projekt poszpitalnej rehabilitacji i rekonwalescencji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

 

Wizyta została zorganizowana przez Biuro Wielkopolski w Brukseli we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. LGD „Solna Dolina” działa na terenie powiatu kolskiego, który jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią Wielkopolski. Swoją nazwę zawdzięcza złożom soli i czynnej kopalni w okolicach Kłodawy. W skład stowarzyszenia wchodzą przede wszystkim zaangażowani w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności mieszkańcy gmin Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz oraz członkowie organizacji pozarządowych.

 

    18. Wideokonferencja nt. europejskich partnerstw w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

22 listopada z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, Biuro Wielkopolski w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu zorganizowali warsztat online pt. „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych”. Eksperci z Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i przedstawiciele istniejących partnerstw zebrali się w Brukseli, żeby podzielić się wiedzą z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw oraz samorządów zgromadzonymi w Poznaniu nt. partnerstw europejskich w funkcjonujących obecnie programie Horyzont 2020 i przyszłym Horyzont Europa.

 

Celem warsztatów było przekazanie informacji na temat tego na czym polegają i czego dotyczą europejskie partnerstwa w programach ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Ważnym elementem dyskusji było również zaprezentowanie możliwości angażowania się w partnerstwa oraz uczestnictwa we wspólnych projektach finansowanych ze środków unijnych. Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Izabelę Gorczycę, dyrektorkę Biura Wielkopolski w Brukseli i Joannę Bosiacką-Kniat, kierownik Działu Programów Badawczych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, mogli dowiedzieć się, jakie praktyczne korzyści odniosą podmioty z Wielkopolski i województwa lubuskiego, biorąc udział w partnerstwach europejskich.

 

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Maria Reinfeld i Andrei Lintu, zaprezentowali uczestnikom warsztatów strukturę istniejących obecnie partnerstw oraz stan prac w tym obszarze na kolejną perspektywę finansową po 2020 r. Przedstawione zmiany przewidują połączenie zbieżnych tematycznie partnerstw, dzięki czemu zredukowana zostanie ich liczba oraz otrzymają one większe środki finansowe, uproszczone i ujednolicone będą również zasady ich funkcjonowania. 

 

„W partnerstwach jest jeszcze wiele otwartych kwestii, które zwiększają szanse na to żebyśmy wpłynęli na to, jak ten program ma wyglądać” – zaznaczyła Agata Janaszczyk, radca ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE, odnosząc się do stopnia negocjacji nowego programu Horyzont Europa i bardziej szczegółowo opowiadając o dostępnych typach partnerstw europejskich na lata 2021-27. Przedstawiła interesujące z punktu widzenia wielkopolskich i lubuskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw partnerstwa współfinansowane, gdzie partnerzy wnoszą wkłady finansowe i niepieniężne oraz partnerstwa współprogramowane, które funkcjonować będą na podstawie umów zawartych między Komisją Europejską a prywatnymi i publicznymi partnerami. Zainteresowanie wzbudziły także partnerstwa zinstytucjonalizowane, które zawierane są pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi, traktowane jako zobowiązanie polityczne do podjęcia danego tematu i gwarancja, że polskie jednostki będą uczestniczyły w badaniach nad jego rozwojem.

 

„Zależy nam na tym, aby faktycznie zaaktywizować udział i obecność partnerów z Wielkopolski w kolejnym programie ramowym UE na rzecz badań i innowacji” – podsumowała dyrektor Izabela Gorczyca, zachęcając do bliższego zapoznania się z listą kilkudziesięciu partnerstw, które powstaną po 2020 r. 

 

    19. Wizyta studyjna delegacji gruzińskiej w Brukseli

 

„Jeżeli na przykładzie partnerstwa Imeretii z Wielkopolską, pokażemy innym gruzińskim regionom jakie korzyści z tego płyną, mogą na tym wiele zyskać” – Ketevan Akhvlediani, uczestniczka Wielkopolskiej Akademii Samorządności z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji

W dniach 9-14 grudnia delegacja z Gruzji wzięła udział w wizycie studyjnej w stolicy Unii Europejskiej zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Gruzińskie urzędniczki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji, Regionu Imeretia i Miasta Kutaisi miały okazję zapoznać się z kwestiami współpracy UE-Gruzja, programów unijnych oraz na własne oczy poznać funkcjonowanie instytucji europejskich oraz przedstawicielstw regionalnych.

Wizytę w Brukseli rozpoczęło spotkanie z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, który powitał w stolicy Unii Europejskiej członkinie delegacji i pogratulował im udziału w Akademii. Marszałek zaprosił je następnie do wspólnego udziału w posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). O polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, opowiedziała koordynatorka delegacji Izabela Gorczyca. Uczestniczki Akademii spotkały się także z Heinzem-Peterem Knappem, sekretarzem generalnym Grupy EPL w KR, z którym rozmawiały o działaniach na szczeblu lokalnym i regionalnym w ramach Partnerstwa Wschodniego, a na spotkaniu z urzędnikami KR dowiedziały się o inicjatywie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), której inauguracja odbyła się w 2011 r. w Poznaniu. 

Podczas studyjnego tygodnia, miał miejsce szereg spotkań w Komisji Europejskiej (KE). Prezentację na temat struktur i głównych działań nowej Komisji przedstawił im Robert Sołtyk z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji KE. Na spotkaniu w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (EEAS), Gruzinki omówiły postępy Gruzji we wdrażaniu podpisanego w 2014 r. Układu stowarzyszeniowego między UE a Gruzją. Urzędnicy podkreślili postępy Gruzji w dziedzinie rządów prawa czy edukacji, jednocześnie wskazując obszary, które nadal wymagają poprawy. Następnie, na spotkaniu z Janisem Rungulisem ze specjalnej grupy zadaniowej East Stratcom, przedyskutowano pozytywne doświadczenia EEAS w komunikacji strategicznej we współpracy z Gruzinami oraz przedstawiono zagrożenia dla stabilności krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez stosowanie płatnej międzynarodowej propagandy ze strony Rosji i wskazano dobre praktyki w jej zwalczaniu.

„Od 2009 r. Unia Europejska pomogła stworzyć w Gruzji ponad 10 tys. miejsc pracy i udzieliła pomocy finansowej prawie 40 tys. gruzińskich przedsiębiorstw” – podkreślała podczas kolejnego spotkania, o pomocy UE dla Gruzji, Michaela Hauf z Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa KE. Natomiast o możliwościach i konieczności współpracy z Gruzją w basenie Morza Czarnego opowiedziała Simona Pohlova z zespołu ds. współpracy transgranicznej. Korzyści wynikające z uczestnictwa tzw. nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w polityce spójności przedstawił Krzysztof Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE. Z kolei zaprezentowany tego samego tygodnia przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład przybliżył Gruzinkom w detalach Andrzej Januszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, a korzyści dla europejskich rolników, wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej - Mariusz Legowski z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE.

Jeden z dni uczestniczki stażu poświęciły na odwiedzenie Parlamentu Europejskiego (PE), gdzie do tajników jego funkcjonowania i historii jego powstania, z uwzględnieniem wpływu upadku żelaznej kurtyny na kształtowanie instytucji europejskich, wprowadził je Leszek Gaś z Dyrekcji ds. Komunikacji PE. „Europejską agendę dużo łatwiej jest w Gruzji implementować na poziomie regionalnym, niż krajowym” – podkreślił doradca parlamentarny ds. polityki zagranicznej Błażej Duber, który ze szczególnym ukierunkowaniem na Gruzję, opowiedział o działalności parlamentarnej komisji ds. zagranicznych (AFET) i zgromadzeniu parlamentarnym Euronest. „Każdy zainteresowany w Gruzji postrzega ścieżkę euroatlantycką jako najlepsze rozwiązanie dla jego kraju” -  zaznaczył z kolei Robert Golański, doradca polityczny z PE, który spotkał się ze reprezentacją Gruzji by przybliżyć wzajemne relacje międzyparlamentarne PE z tym krajem, w tym Delegację ds. stosunków z Kaukazem Południowym i Stowarzyszenie Parlamentarne UE-Gruzja. Dodatkowo członkinie delegacji odwiedziły ekspozycję stałą centrum dla zwiedzających PE Parlamentarium oraz Domu Historii Unii Europejskiej. 

„Rada Europejskich Gmin i Powiatów stworzyła inicjatywę PLATFORMA, aby przekonać instytucje europejskie do wzmocnienia zdecentralizowanej współpracy z regionami partnerskimi” – mówił z kolei Boris Tonhauser, kierujący inicjatywą w Radzie Europejskich Gmin i Regionów. Podczas spotkania Gruzinki miały okazję dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób europejskie miasta i regiony wspierają swoich wschodnich sąsiadów. O tym jak funkcjonują przedstawicielstwa regionów w Brukseli, jakie cele sobie stawiają oraz jak udaje im się osiągać, opowiedzieli Izabela Gorczyca, szefowa reprezentacji Wielkopolski w Brukseli, oraz Nemanja Malić z biura Republiki Srpskiej.  Na koniec tygodniowej wizyty w Brukseli, Gruzinki spotkały się z Maką Botchorishvili, zastępczynią szefa misji przy Unii Europejskiej, w Ambasadzie Gruzji w Belgii.

Wizyta studyjna w Brukseli odbyła się w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności, programu stażowego kierowanego cyklicznie do urzędników administracji wybranych regionów zagranicznych bliskich Wielkopolsce. Pierwszy tydzień stażu, w dniach 1-8 grudnia br., odbył się w Wielkopolsce i był poświęcony rozwojowi regionalnemu i miejskiemu oraz zagadnieniom z zakresu przedsiębiorczości. Drugi tydzień, w dniach 9-14 grudnia, zorganizowany został przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, podczas którego grupa zapoznała się z kwestiami związanymi z funduszami europejskimi i strategią UE wobec ich kraju.

 

 

    II. Działania dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.

 

BIWW monitoruje negocjacje dot. przyszłości polityki spójności, jako polityki o kluczowym znaczeniu dla województwa. Informacje przekazuje do podmiotów w regionie, w tym do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. Bazując na stanowisku czterech regionów: Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii nt. przyszłości polityki spójności jako najważniejszej polityki inwestycyjnej UE (inauguracja dokumentu w tej sprawie miała miejsce 25 stycznia 2018 r. podczas konferencji z komisarz unijną ds. polityki miejskiej i regionalnej Coriną Cretu) oraz informacjach przekazywanych przez departamenty merytoryczne UMWW reprezentuje interesu Wielkopolski w Brukseli odnośnie przyszłości polityki spójności. 

 

W ramach ww. działań dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczyli w następujących spotkaniach:

 

    • 1 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej nt. przebiegu negocjacji w Radzie nad pakietem dla polityki spójności po 2020 roku oraz synergii między polityką spójności a nowym programem na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa;

    • 14 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. alternatywnych źródeł finansowania taboru kolejowego, który nie będzie uzyskiwał wsparcia z polityki spójności w przyszłym budżecie UE;

    • 20 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w polskim wydziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) nt. postępów ws. negocjacji dotyczących przyszłości polityki spójności;

    • 16 maja M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

    • 11 czerwca M. Raptis brała udział w konferencji w Domu Polski Wschodniej pt. „The European Semester and Cohesion Policy – Towards a new European strategy post-2020” w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, która dotyczyła planów powiązania polityki spójności z europejskim semestrem;

    • 3 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu dla przedstawicielstw regionalnych w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności oraz obszaru komunikacji;

    • 17 września dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu w polskim wydziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności oraz komunikacji dot. polityki spójności;

    • 5 grudnia M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu w przedstawicielstwie Pragi 

w Brukseli z przedstawicielami DG REGIO i DG CNECT (Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii) Komisji Europejskiej. Spotkanie było poświęcone synergiom między polityką spójności, Horyzontem Europa i innymi politykami unijnymi.

    • 16 grudnia br. S. Trzybiński brał udział w spotkaniu dla przedstawicieli polskich biur regionalnych z ministrami Małgorzatą Jarosińską – Jedynak i Jerzym Kwiecińskim w Domu Polski Wschodniej. Tematem spotkania była przyszła perspektywa finansowa UE.

 

 

    III. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowo -badawczymi

 

W kontekście rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego, w ocenie BIWW, na szczególne uwzględnienie zasługuje polityka badawczo-innowacyjna Unii Europejskiej. W tym kontekście ważne jest podejmowanie działań mających na celu wspieranie wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych w ich działalności międzynarodowej przy wykorzystania polityk, instrumentów i mechanizmów dostępnych na poziomie unijnym. Kluczowym narzędziem jest tutaj ramowy program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020,  oraz przyszły program ramowy Horyzont Europa. 

 

Z analizy opublikowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec 2017 r. wynika, że biorąc pod uwagę poziom wykorzystania środków w programie Horyzont 2020, Polska plasuje się na przedostatnim miejscu wśród państw będących beneficjentami programu. Projektom z Polski zostało przyznane dofinansowanie wynoszące zaledwie 1,98 % całej puli Horyzont 2020 dla krajów UE, na łączną sumę wynoszącą zaledwie 1,3 % całej puli środków finansowych Horyzont 2020 dla krajów UE. Świadczy to o istnieniu dużego potencjału pozostającego do wykorzystania.

 

W związku z tym, BIWW od początku 2019 roku prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz zwiększenia udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w inicjatywach Komisji Europejskiej, w szczególności maksymalizacji wykorzystania szans na udział w naborach w ramach kończącego się programu Horyzont 2020. Wśród podjętych przez BIWW w 2019 r. działań było, poza bieżącą działalnością informacyjną, długoterminowe zacieśnienie współpracy z władzami uczelni, a także szereg działań związanych z końcem okresu programowania 2014-2020 i kształtowaniem programu na rzecz badań i rozwoju na lata 2021-2027. 

 

W kwestiach merytorycznych i organizacyjnych BIWW współpracuje z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Poznaniu (RPK) i radcą ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

 

 

    1. Bieżąca działalność informacyjna

 

BIWW na bieżąco przekazuje parterom regionalnym w tym uniwersytetom, jednostkom-naukowo-badawczym, przedsiębiorcom, informacje o możliwościach składania wniosków, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. W ramach swojej działalności BIWW zainicjował ścisłą współpracę z władzami wielkopolskich uczelni w celu przekazywania informacji o kształcie programu Horyzont Europa, możliwościach uzyskania od BIWW wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, udziału w przewidzianych programem możliwościach współpracy czy promocji działalności uniwersyteckiej na arenie międzynarodowej.  

 

 

    2. Wizyty studyjne i warsztaty dla przedstawicieli władz uczelni i jednostek naukowo-badawczych

 

29 maja w siedzibie UMWW w Poznaniu, BIWW zorganizowało spotkanie Marszałka Marka Woźniaka z dla władz i przedstawicieli uczelni spotkanie pt. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” dotyczące możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenia zaangażowania województwa w programy ramowe na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa (więcej na str. 10).

19 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca odbyła w Poznaniu spotkanie z władzami rektorskimi Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie zwiększenia aktywności uczelni w obszarze programów ramowych na rzecz badań i innowacji i zintensyfikowanie obecności wielkopolskich uczelni w Brukseli.  

23 października odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), które reprezentowały Marta Stelmach-Mardas, Karolina Michalak i Bożena Raducha. Wizyta odbyła się z inicjatywy dyr. I. Gorczycy, oraz została zorganizowana przez BIWW.  Przedstawicielki Uniwersytetu spotkały się z ekspertką sieci ERRIN ds. zdrowia Anett Ruszanov w sprawie zaangażowania UMP w Europejskie Partnerstwo Innowacyjne jako tzw. Reference Site. Odbyły spotkanie w Komisji Europejskiej z Anną Lönnroth Sjödén, szefową działu Healthy Lives Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji na temat możliwości, jakie nowy program ramowy Horyzont Europa stwarza w obszarach uznanych przez Uniwersytet za najważniejsze pod względem potencjału badawczego: aktywnego starzenia się, programowania metabolicznego i innowacyjnych technologii farmaceutycznych. Potencjalne obszary współpracy z BIWW omówione zostały na spotkaniu w Biurze Wielkopolski w Brukseli z dyrektor I. Gorczycą. Przedstawicielki UMP uczestniczyły także w spotkaniu grupy roboczej ERRIN ds. Zdrowia nt. spersonalizowanej medycyny. W efekcie spotkań podjęta została współpraca z Departamentem Zdrowia UMWW przy wspólnym złożeniu wniosku o Reference Site (więcej na str. 43 i 60). 

22 listopada z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, Biuro Wielkopolski w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu zorganizowali warsztat online pt. „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych” (więcej na str. 22). 

Dyrektor BIWW współpracuje z przedstawicielstwem regionu Lubuskiego w Brukseli, oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Program Badawczych UE w celu przygotowania serii spotkań wielkopolskich i lubuskich rektorów ds. badań i nauki  z kluczowymi decydentami Unii Europejskiej. Tematyka spotkań  wysokiego szczebla, które odbędą się 28-29 stycznia 2020 roku w Brukseli, koncentrować się będzie na perspektywach, szansach i możliwościach przyszłego programu ramowego Horyzont Europa. W przededniu rozpoczęcia nowego programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa, który obowiązywać będzie w latach 2021-2027, konieczne jest nawiązanie dialogu z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za politykę badawczą i naukową. Mając na uwadze objęcie kluczowych stanowisk decyzyjnych na poziomie UE związanych z kształtowaniem tej polityki: m.in. przez Maryię Gabriel, unijną komisarz odpowiedzialną za badania naukowe czy Cristiana-Silviu Buşoi, nowego przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, ta potrzeba wydaje się jeszcze bardziej uzasadniona.

 

 

    3. Wsparcie wielkopolskich kandydatów w naborze na członków Misji w programie Horyzont Europa

 

13 maja Komisja Europejska opublikowała zaproszenie dla wysokiej klasy ekspertów do zaangażowania się w tworzenie Misji w Horyzoncie Europa. Stworzone z ekspertów rady i zgromadzenia misji, które doradzać Komisji w zakresie identyfikacji i realizacji wyzwań w pięciu obszarach: zmiany klimatyczne; rak; zdrowe oceany i morza;  inteligentne miasta neutralne klimatycznie; zdrowe gleby i żywności.  

Dyrektor BIWW I. Gorczyca, w odpowiedzi na ogłoszenie Komisji Europejskiej, zaangażowała się w zachęcenia wielkopolskiego środowiska naukowego do wyłania potencjalnych kandydatów do rad i zgromadzeń, oraz następnie do budowania poparcia dla wielkopolskich kandydatur wśród kluczowych decydentów unijnych: europosłów, komisarzy, członków gabinetów komisarzy oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Odbyła w tym celu szereg spotkań i rozmów, pozyskanie dla kandydatów pisemne i ustne rekomendacje, które następnie przełożyły się na wynik ostatecznej selekcji dokonywanej przez Komisję Europejską. W ramach podjętych działań, dyr. Gorczyca blisko współpracowała z wielkopolskimi kandydatami, jak i – tam gdzie było to możliwe – z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. 

Dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się osobiście 19 lipca z prof. Rodrygiem Ramlau, Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w celu przeprowadzenia rozmowy o zaangażowaniu BIWW w zapewnienie jego udziału w  Misji ds. walki z rakiem. 

W rezultacie podjętych działań, wśród członków Zgromadzeń Misji znalazło się dwóch naukowców z Wielkopolski: prof. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Misji dot. walki z rakiem; oraz prof. Zbigniew Kundzewicz, kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w Misji dot. zmian klimatycznych.  

 

 

4. Konsultacje programu Horyzont Europa

 

W 2019 r. Komisja Europejska zaprosiła do udziału w procesie współkształtowania przyszłego programu Horyzont Europa na okres po 2020 r. Do zabrania głosu w konsultacjach zaproszono wszystkie osoby zainteresowane przyszłymi priorytetami UE w dziedzinie badań i innowacji, które mogły wypełnić ankiety na temat Planu strategicznego programu Horyzont Europa. Współopracowywanie strategii obejmowało zebranie doświadczeń na temat całego cykl życia projektu, od ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków i ich oceny po skuteczną sprawozdawczość i efektywne wykorzystanie wyników. Otrzymane informacje posłużyły do przygotowania wytycznych dla programów prac i zaproszeń do składania wniosków dotyczących pierwszych czterech lat funkcjonowania programu (2021-2024). 

BIWW promował udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w prowadzonym przez Komisję Europejską procesie współkształtowania z udziałem partnernów społecznych. BIWW czterokrotnie przekazywało wielkopolskim władzom samorządowy, organizacjom pozarządowym oraz uczelniom wyższym, ośrodkom badawczymi, pozostałym naukowcom i przedstawicieli biznesu informacje o prowadzonych konsultacjach. Informacje dostępne były w formie newslettera i poprzez stronę internetową. Dyr. BIWW I. Gorczyca wystosowała także odrębną wiadomość skierowaną do przedstawicieli władz uczelni wyższych, oferując pomoc BIWW w udziale w konsultacjach, a także poruszyła ten temat podczas spotkania 29 maja Marszałka Marka Woźniaka z władzami i przedstawicielami wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych. 

Wydarzeniem podsumowującym konsultacje, w trakcie którego odbył się drugi etap procesu współdecyzji, były Europejskie Dniach Badań Naukowych i Innowacji w Brukseli. Udział w nich wzięła dyr. I. Gorczyca, która zaprezentowała w ich trakcie m.in. stanowisko prof. Ramlau w kontekście walki z rakiem.

5 listopada w Centrum Współpracy z UE na rzecz Organizacji Naukowych (KoWi) odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział dyrektor I. Gorczyca i S. Trzybiński, pt. „Rezultaty konsultacji w zakresie programu Horyzont Europa” z cyklu IGLO OPEN.  

 

 

5. Działania na rzecz promocji wielkopolskiej nauki

 

16 kwietnia i 9 maja w siedzibie BIWW w Brukseli, w związku z przygotowywanym przez BIWW spotkaniem Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni w Poznaniu, przedstawiciele Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli omawiali z dyrektor BIWW I. Gorczycą kwestie związane z unijnymi programami ramowymi na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W celu przygotowania spotkania BIWW spotkał się również 26 kwietnia w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z Agatą Janaszczyk, radczynią ds. badań naukowych.

27 maja dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciechem Horą w celu omówienia promocji uniwersytetu podczas 10. edycji Dnia św. Marcina w Brukseli. W wyniku spotkania 14 listopada 2019 r. w siedzibie UMWW w Brukseli odbyła się wystawa prac plastycznych i malarskich z okazji 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a program artystyczny przedstawiła uniwersytecka grupa Asocjacja.

28 i 29 maja dyrektor BIWW spotkała się w Poznaniu z przedstawicielami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Tematem spotkania była możliwości współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie promocji udziału w naborach w ramach programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W efekcie spotkania zostało zorganizowane wideokonferencja „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych” 22 listopada. Przygotowywane jest również spotkanie dla rektorów uczelni wyższych w styczniu 2020 r.

28 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz J. Bosiacka-Kniat z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uczestniczyły w grupie roboczej zorganizowanej przez przedstawiciela Komisji Europejskiej Gerarda Carata w kontekście projektu Stairway to Excellence dla regionalnych instytucji zarządzających. Celem spotkania było wsparcie naborów w ramach programu Horyzont 2020 w synergii ze regionalnymi/krajowymi strategiami na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS3. Kwestiami omówionymi podczas grupy roboczej były: mechanizmy wspierające budowanie zdolności w ramach uczestnictwa w programie ramowym, badania i innowacje oraz partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz wdrażania RIS3, krajowe punkty kontaktowe i ich rola w H2020 dla RIS3, transnarodowe sieci we wdrażaniu RIS3, efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej i technologicznej w kontekście RIS3.

9 lipca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektorki i pracowników BIWW z przedstawicielami biura Południowych Moraw w Brukseli, dyrektor V. Nováčkovą i S. Raszkovą, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w obszarze badań i innowacji w czeskim regionie. W spotkaniu uczestniczył również David Marek, przedstawiciel Południowomorawskiego Centrum Innowacji, który zaprezentował Regionalną Strategię Innowacyjną na lata 2014-2020 – będącą w istocie wieloletnim planem działań, w oparciu o który wdrażane są rozwiązania w zakresie wspierania konkurencyjności opartej na działalności innowacyjnej oraz maksymalizacji korzyści ekonomicznych związanych z inwestycjami publicznymi w badania i edukację. We wdrażanie strategii zaangażowane są władze regionalne, władze miasta, regionalne centrum ds. innowacji, cztery największe uniwersytety w regionie oraz Czeska Akademia Nauk.

12 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Marią Reinfeld i Andreiem Lintu, na temat Partnerstw Publiczno-Prywatnych w programach ramowych na rzecz badań i innowacji (PPI). Tematem spotkania było funkcjonowanie partnerstw w programie Horyzont 2020 oraz proponowane zmiany i planowane nowe rodzaje partnerstw po 2020 r. Ponadto omówiono proponowane obszary tematyczne partnerstw i wskazano praktyczne korzyści z uczestnictwa w partnerstwach europejskich. Efektem spotkania było zaproszenie przedstawicieli Komisji Europejskiej do udziału w wideokonferencji nt. Partnerstw, która odbyła się listopada.  

23 sierpnia dyrektor BIWW I. Gorczyca i H. Tadych uczestniczyli  w spotkaniu z przedstawicielem środowiska naukowego Turcji, dr Mahmutem Sami Islekiem, koordynatorem Biura ds. Relacji Międzynarodowych na Uniwersytecie Eskişehir Osmangazi w Turcji. Podczas spotkania przybliżony został profil działalności uniwersytetu, a także możliwości i obszary współpracy z uniwersytetem. W rezultacie wysłano do uczelni akademickich w województwie wielkopolskim newsletter o poszukiwaniu partnerów w celu nawiązania współpracy bilateralnej i w ramach Erasmus+.

4 września dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Ewą Kocińską-Lange, p.o. dyrektor ds. badań i rozwoju Business&Science Poland w Brukseli, ośrodka powołanego w lipcu 2019 r. w celu wspierania pozycji polskich naukowców w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój z funduszy UE. Celem spotkania było nawiązanie długoterminowej współpracy oraz wymiana informacji na temat możliwości pozyskiwania wsparcia dla wielkopolskiego środowiska naukowo-badawczego.  

13 września dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. planowania strategicznego i nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa. W spotkaniu wzięli udział Agata Janaszczyk, radczyni ds. badań naukowych ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Dominik Sobczak z Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji z Komisji Europejskiej. 

16 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Wielkopolski w Brukseli, dyr. BIWW I. Gorczycy i S. Trzybińskiego z Anett Ruszanov, pracownikiem sieci zarządzającym projektami z obszaru medycyny. Podczas spotkania zostały omówione kwestie wizyty przedstawicieli Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Brukseli w ramach grupy roboczej „Zdrowie” nt. spersonalizowanej medycyny i zaangażowania Uniwersytetu Medycznego w Europejskie Partnerstwo Innowacyjne.

W ostatnim kwartale 2019 r. dyr. BIWW I. Gorczyca współpracowała z Biurem Promocji Nauki PAN nad przygotowaniem wydarzenia w marcu 2020 r. związanego z promocją aktywności kobiet w nauce. Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji nt. współpracy z Biurem Promocji Nauki PAN znajduje się na str. 39.

 

 

    IV. Współpraca z regionami zagranicznymi

 

        1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii

 

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2019 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność biur i planowane wspólne inicjatywy. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 24 stycznia, 14 lutego, 21 marca, 17 kwietnia, 10 maja, 6 i 24 czerwca, 21 sierpnia, 5 września i 27 listopada.

Wspólne wydarzenia

 

27 maja odbyła się konferencja czterech regionów, podczas której omówiono wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego (więcej na str. 8).

 

29 maja w Domu Regionów odbyła się debata nt. negocjacji wokół budżetu UE po wyborach europejskich z udziałem Michaela Hagera,  szefa gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera ds. budżetu pt. „ Spojrzenie na negocjacje WRF po wyborach europejskich”. (więcej na str. 11).

 

10 lipca odbyła się konferencja czterech regionów partnerskich z udziałem Marszałka Marka Woźniaka oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla Heinza-Lambertza z okazji 25-lecia KR (więcej na str. 13).

 

9 października miała miejsce konferencja 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego  - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem byłej Premier Ewy Kopacz (więcej na str. 16).

 

15 października odbyła się debata pt. „Polska zagłosowała” zorganizowana przez regiony Wielkopolskę i Hesję w siedzibie Domu Regionów. W debacie udział wzięły dyr. BIWW 

I. Gorczyca oraz Anna Słojewska, brukselska korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”. (więcej na str. 17).

 

6 listopada odbyła się konferencja „Going Digital” nt. konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora MŚP zorganizowana przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii. (więcej na str. 19).

 

 

        2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019 

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu warsztatu

BIWW podczas przygotowań do organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 r. współpracowało z partnerami z Barcelony, Malmö, Kopenhagi, Hanoweru, Roeselare i Dublinu przy organizacji międzynarodowej debaty pt. „Miasta i regiony w kierunku zrównoważonych rozwiązań w ramach transformacji energetycznej”. Wydarzenie odbyło się 9 października w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli, województwo wielkopolskie reprezentował w niej Jakub Jackowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW w Poznaniu (więcej na str. 15).

Wielkopolska po raz kolejny została wiceliderem konglomeratu, który od początku roku współpracował przy przygotowaniu wydarzenia. Dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński wzięli udział w spotkaniu inaugurującym przygotowania do tegorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się 30 stycznia w Europejskim Komitecie Regionów. Uczestniczyli również w spotkaniach z partnerami konglomeratu, które miały miejsce 19 lutego i 22 maja i 30 września.  7 lutego I. Gorczyca spotkała się ponadto z zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki w Parlamencie Europejskim, Jakubem Jackowskim, by omówić możliwą współpracę w ramach ETRM 2019.

 

 

        3. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

 

Współpraca z Bretanią i regionami europejskimi w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

 

W 2019 r. pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” i na bieżąco monitorowali kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Koalicja liczy obecnie 14 regionów (Bretania, Kraj Loary, Nowa Akwitania, Owernia-Rodan-Alpy, Emilia-Romania, Toskania, Tyrol Południowy, Andaluzja, Kastylia i León, Estremadura, Azory, Bawaria, Badenia-Wirtembergia i Wielkopolska). 

W 2019 r. odbył się szereg spotkań Koalicji, na których obecni byli przedstawiciele BIWW: Dyrektor BIWW I. Gorczyca, S. Trzybiński lub H. Tadych. Spotkania partnerów Koalicji miały miejsce: 18 stycznia, 15 lutego, 1 i 10 kwietnia, 16 maja, 28 czerwca, 12 lipca, 5 września, 24 września, 14 października i 5 grudnia. 

 

W pierwszej połowie 2019 r. w kwestiach polityki rolnej BIWW pozostawało w stałym kontakcie z posłami do Parlamentu Europejskiego Czesławem Siekierskim i Andrzejem Grzybem; w drugiej połowie roku BIWW nawiązało kontakt z nowym komisarzem ds. rolnictwa, Januszem Wojciechowskim, ws. planowanej na początek 2020 r. konferencji Koalicji z udziałem komisarza w siedzibie Wielkopolski w  Brukseli (więcej na str. 41).

 

Prezentacja działalności BIWW pracownikowi przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny

 

12 lutego w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli odbyło się z spotkanie z N. Malicem, pracownikiem przedstawicielstwa Bośni

i Hercegowiny w Brukseli i dyrektor BIWW Izabelą Gorczycą. Spotkanie miało na celu prezentację zadań, działań i aktywności podejmowanych przez przedstawicielstwo województwa w Brukseli, które mogą posłużyć jako inspiracja do działalności przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny. Współpraca była kontynuowana w drugim półroczu, kiedy to przedstawiciel Bośni i Hercegowiny został zaproszony do przygotowania prelekcji w ramach brukselskiej części programu Akademii Samorządowej dla przedstawicielek Gruzji. Zapoznał on je z funkcjonowaniem w Brukseli przedstawicielstwa regionu spoza Unii Europejskiej, wskazując na możliwości oraz wyzwania w swojej działalności (więcej na str. 23).  

 

Spotkanie z przedstawicielstwem Południowych Moraw ws. badań i innowacji

 

9 lipca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektkir i pracowników BIWW 

z przedstawicielami biura Południowych Moraw w Brukseli, dyrektor V. Nováčkovą 

i S. Raszkovą, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w obszarze badań i innowacji 

w czeskim regionie. W spotkaniu uczestniczył również David Marek, przedstawiciel Południowomorawskiego Centrum Innowacji (więcej na str. 31). 

 

Spotkanie z Damianem Weymannem ws. wystawy fotografii w ramach Klubu Wielkopolan w 2020 r.

 

3 września w siedzibie BIWW dyrektor I. Gorczyca i S. Trzybiński spotkali się z Damianem Weymannem ws. potencjalnej współpracy w ramach Klubu Wielkopolan, która dotyczyć miałaby wystawy polskiej fotografii w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli w 2020 r. 

i promocji polskich i wielkopolskich artystów.

 

Buisness & Science Poland w Brukseli

 

Business & Science Poland (BSP) jest Związkiem Pracodawców zarejestrowanym w Polsce. Misją BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w efektywnym formowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje. 4 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się p.o. dyrektora BSP Ewą Kocińską-Lange, by omówić możliwą współpracę 

z Biurem Wielkopolski w Brukseli w ramach wspólnych obszarów zainteresowań. Na zaproszenie BSP dyr. Gorczyca spotkała się 23 września z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, podczas którego zaprezentowała priorytety i wyzwania stojące przed Wielkopolską w kontekście aktywności w Brukseli.   

 

10 września M. Raptis, H. Tadych i S. Trzybiński byli obecni na wydarzeniu „Back to Business” organizowanym przez BSP. 

 

Współpraca z BSP jest kontynuowana – p.o. Dyrektora Ewa Kocińska Lange została zaproszona na spotkanie z rektorami wielkopolskich i lubuskich uczelni, które zaplanowane jest na styczeń 2019 r. w Brukseli. Organizatorem wydarzenia są Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, przedstawicielstwo Województwa Lubuskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu. 

 

Spotkanie z Karolem Tofilem, przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w Brukseli

 

4 września dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis spotkały się z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w Brukseli, Karolem Tofilem, w związku z organizacją wydarzenia nt. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw zorganizowanego 6 listopada z partnerami z Hesji oraz Nowej Akwitanii w siedzibie Domu Regionów (więcej na str. 19).

 

Spotkanie z Viktorem Kovacicem z Slovenian Business & Research Association

 

30 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z Viktorem Kovacicem, przedstawicielem Slovenian Business & Research Association w Biurze Wielkopolski w Brukseli w celu przekazania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie działalności Biura w kontekście usprawnienia działalności słowackich biur regionalnych.

 

 

    V. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi oraz innymi podmiotami

 

    1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii, Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, Instytutem Polskim w Brukseli

 

W ramach wydarzeń orgaznizowanych w 2019 r. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej zaprosiła przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli do omówienia potencjalnej współpracy i wspólnie realizowanych przedsięwzięć. 9 maja dyrektor BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim i Konsul RP Agnieszką Paciorek. W trakcie spotkania ustalono, że Biuro Wielkopolski 

w Brukseli zaangażuje się do współpracy w ramach organizowanego przez ambasadę rajdu rowerowego śladami 1 Polskiej Dywizji Pancernej Generała Maczka pt. „Liberation Bike Ride”, który rozpoczął się 14 września 2019 w miejscowości Tielt we Flandrii. Dyrektor BIWW nawiązała kontakt z burmistrzem Szamotuł, w celu włączenia gminy do współorganizacji festynu, który miał miejsce podczas rajdu rowerowego. Wybór Szamotuł związany był z wieloletnią współpracą pomiędzy obydwoma miastami. BIWW I. Gorczycy reprezentowała Szamotuły podczas spotkanie Ambasadorem A. Orzechowskim ws. rajdu rowerowego, które odbyło się również 28 sierpnia. 

 

Wielkopolska podobnie jak pozostałe regiony włączyła się w przygotowania wystawy „Armoured Wings” organizowanej przez Ambasadę RP w Belgii dla uczczenia 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii. BIWW pozostawało w kontakcie z Departamentem Sportu i Turystyki, który przekazał zdjęcie Wielkopolski, następnie prezentowane podczas wystawy, która od 25 maja go grudnia była prezentowana na terenie Flandrii. 

  

W 2019 r. odbyła się także organizowana przez Ambasadę RP XI edycja konkursu Polak Roku w Belgii. Podczas rozmów z Ambasadą RP dyr. BIWW I. Gorczyca ustaliła, że wydarzenie uświetni występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, która stanowi jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występ miał miejsce 12 listopada w Brukseli (więcej na str. 60). 

 

11 lipca miało miejsce spotkanie dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli, Agnieszki Boleckiej, z dyrektor BIWW I. Gorczycą oraz M. Raptis nt. potencjalnej współpracy między Instytutem Polskim w Brukseli a Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Współpraca miałaby dotyczyć zaprezentowania w Belgii performancu rzeźbiarzy z wielkopolskiej z grupy „Brygada Pigmaliona”. BIWW zaaranżowało również kolejne spotkanie w tej sprawie miedzy Dyrektor Paciorek, a Rektorem Uniwersytetu W. Horą w dniu 14 listopada.

 

26 kwietnia miało miejsce spotkanie dyrektor i pracowników BIWW w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z Agatą Janaszczyk, radczynią ds. badań naukowych. Spotkanie miało na celu omówienie przyszłości polityki badawczo-naukowej 

w Unii Europejskiej, nowego programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa oraz przygotowań do organizowanego przez BIWW spotkania Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni dot. perspektyw dla wielkopolskiej nauki po 2020 r. w kontekście polityki unijnej (więcej na str. 10).

 

 

    2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

 

Przedstawicielstwa polskich biur regionalnych w Brukseli współpracowały przy organizacji wspólnych wydarzeń. Zaangażowały się między innymi w przygotowanie obchodów 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz wydarzenia organizowane przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii (więcej na str. 12). 

 

Ponadto dyr. BIWW I. Gorczyca regularnie współpracuje z polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności w charakterze koordynatora polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Brukselskie przedstawicielstwa Wielkopolski i Lubuskiego współpracują przy organizacji wyjazdu studyjnego dla rektorów odpowiedzialnych za obszar badań z wielkopolskich i lubuskich uczelni wyższych. Spotkania z kluczowymi decydentami unijnymi w tym obszarze są przewidziane na styczeń 2020 r. W ramach organizacji tego wydarzenia o charakterze lobbingowo – informacyjnym biura współpracują z Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programów Badawczych w Poznaniu. 

 

31 stycznia S. Trzybiński uczestniczył w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej nt. biegu Polish Run organizowanego przez Ambasadę RP w Brukseli oraz Dom Polski Wschodniej. 1 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej dot. przyszłości polityki spójności i Horyzontu 2020. 4 lutego z kolei miało miejsce spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Biurze Regionalnym Pomorskiego w celu omówienia działań dot. uczczenia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 5 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis wzięły udział w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej, gdzie zostały przedstawione „Główne założenia programu Horyzont Europa”. 11 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z dyr. Biura Regionalnego Woj. Lubuskiego w Brukseli J. Suchecką, by omówić plan zorganizowania spotkań na wysokim szczeblu dla rektorów wielkopolskich i lubuskich uczelni związanych z wdrażaniem programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa. 21 sierpnia, 7 listopada i 11 grudnia odbyły się następne ze spotkań dyr. BIWW I. Gorczycy i dyr. J. Sucheckiej dot. wizyty środowiska naukowego z obu regionów.

 

14 lutego 2019 r. M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska dla przedstawicieli polskich regionów z przedstawicielstwem organizacji Eurofima. Tego samego dnia dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska celu omówienia działań związanych z 15-leciem przystąpienia Polski do UE. 

 

13 marca w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie z Rafałem Rybackim z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nt. „Finansowania projektów samorządowych ze środków zewnętrznych”, w którym uczestniczyła I. Gorczyca. 14 marca z kolei brała udział w spotkaniu nt. „Stanu negocjacji nt. Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej perspektywie finansowej UE”, które miało miejsce również w Domu Polski Wschodniej. 12 kwietnia I. Gorczyca spotkała się w Domu Polski Wschodniej z innymi przedstawicielami biur regionalnych w celu dalszych działań w kwestii uczczenia tej rocznicy.

 

13 września dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. planowanie strategicznego i nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. 

 

18 listopada w Biurze Wielkopolski w Brukseli odbyło się szkolenie, przeprowadzone przez koordynatorkę polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów I. Gorczycę. Było ono skierowane do przedstawicieli polskich biur regionalnych, tych regionów, które uzyskają nowych członków i zastępców w kolejnej kadencji KR. Celem spotkania było zaprezentowanie funkcjonowania polskiej delegacji w KR oraz wsparcie działań ww. członków i zastępców.   

 

 

    3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

 

Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli w 2019 r. zorganizowało cykl spotkań dla przedstawicieli biur regionalnych. Pierwszy cykl poświęcony był zagadnieniu dezinformacji. 17 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej Robertem Sołtykiem nt. unijnych planów walki z dezinformacją, w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński. 12 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu z B. Thomasem nt. dezinformacji w kontekście brexitu. 4 marca miało miejsce spotkanie z ówczesną europosłanką dr Agnieszką Kozłowską-Rajewicz pt. „Gender w czasach postprawdy” – również w kontekście walki z dezinformacją, w którym wziął udział S. Trzybiński. 

 

Drugi cykl przygotowany dla przedstawicieli biur regionalnych poświęcony był unijnym programom na rzecz badań i innowacji Horyzontowi 2020 i Horyzontowi Europa. 16 kwietnia w Biurze Wielkopolski w Brukseli przedstawiciele biura PolSCA omówili z dyr. BIWW I. Gorczycą kwestie związane z unijnymi programami ramowymi na rzecz badań i innowacji. Spotkanie odbyło się w związku z przygotowywanym przez BIWW spotkaniem Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni w Poznaniu (więcej na str. 10). Unijne programy na rzecz badań innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa były również tematem spotkania z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk w Brukseli w siedzibie BIWW, które odbyło się 9 maja. 20 maja dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w biurze PolSCA z radczynią ds. badań naukowych A. Janaszczyk ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE dotyczącym procesu przygotowywania programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. 24 czerwca dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński wzięli udział w spotkaniu w biurze PolSCA dot. konstrukcji II filaru Horyzontu Europa. 12 lipca w Biurze PolSCA odbyło się spotkanie z cyklu "Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA", w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz M. Raptis. Gościem spotkania była ekspertką Maja Ferlinc z Slovenian Business and Research Association, która podzieliła się z dobrymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie wspierania partycypacji słoweńskich naukowców w programie Horyzont 2020. 23 sierpnia miało miejsce spotkanie z dr Mahmutem Sami Islekiem, koordynatorem Biura ds. Relacji Międzynarodowych na Uniwersytecie Eskişehir Osmangazi w Turcji, w którym wzięli udział dyr. BIWW I. Gorczyca i H. Tadych. Ze spotkania została przesłana notatka do partnerów w regionie z informacją nt. możliwości współpracy z tureckim uniwersytetem. 9 września dyr. I. Gorczyca, M. Raptis i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Biurze PolSCA z Marzeną Guz-Vetter z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji w Komisji Europejskim poświęconym nowej Komisji Europejskiej i stojącym przed nią wyzwaniom. 4 października dyr. BIWW I. Gorczyca i H. Tadych brali udział w spotkaniu w biurze PolSCA z Aleksandrą Schoetz-Sobczak z Agencji Wykonawczej ds. badań naukowych Komisji Europejskiej: tematem spotkania były granty Marie Skłodowskiej-Curie, a dokładnie program RISE (Research and Innovation Staff Exchange), którego celem jest wymiana pracowników zajmujących się badaniami w ramach różnych sektorów i z różnych krajów. 8 listopada dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w biurze Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, którego gościem była Katalin Alfoldi. Przedstawiła ona prezentację na temat programu COST (European Cooperation in Science and Technology). 6 grudnia dyr. BIWW I. Gorczyca, M. Raptis i H. Tadych uczestniczyli w spotkaniu z Marią de Carli i Ioaną Petrą z Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych KE, którego tematem były synergie między Horyzontem Europa a innymi programami UE, w szczególności polityką spójności.

 

Biuro Wielkopolski w Brukseli współpracowało również z Biurem Promocji Nauki PAN w Brukseli i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy organizacji konferencji „Transformacja i digitalizacja przemysłu”, która miała miejsce 4-5 czerwca (więcej na str. 12). Obecnie BIWW współpracuje z Biurem PAN nad przygotowaniem wydarzenia w marcu 2020 r. związanego z promocją aktywności kobiet w nauce. Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

 

 

    VI. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych

 

    1. Współpraca w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” 

 

W 2018 r. województwo wielkopolskie włączyło się w prace nieformalnej sieci „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”, która składa się obecnie z 14 regionów z sześciu państw członkowskich UE: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec i Polski. Koalicja wypracowała wspólne stanowisko dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w którym podkreślona jest kluczowa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Regiony wchodzące w skład Koalicji podejmują działania, aby prezentowane stanowisko odzwierciedlone zostało w unijnym procesie decyzyjnym. 

 

Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z regionami Koalicji np. przy promowaniu zapisów wspólnego stanowiska. Biorą też udział w spotkaniach  i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań „Koalicji”. W ramach realizacji tego zadania pracownicy BIWW pozostają w bieżącym z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej (więcej na str. 34 i 41).

 

W 2019 r. Koalicja podjęła szereg działań i inicjatyw które miały na celu aktywny lobbying i uwzględnienie jej stanowiska w instytucjach unijnych: Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. 

 

- Koalicja w pozytywny sposób odniosła się do wyników głosowania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w Parlamencie Europejskim z 2 kwietnia br., w którym posłowie zagłosowali za regionalnymi organami zarządzającymi odpowiedzialnymi za zarządzanie i wdrażanie interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie głosowania w znacznej mierze odzwierciedlone zostało stanowisko Koalicji: uwzględniono regionalne instytucje zarządzające, regionalne komitety monitorujące, programy regionalne, a słowa „region” i „regionalny” są wymienione w przybliżeniu 127 razy w rozporządzeniu, zaczynając od art. 1. Wynika ten jest efektem intensywnych i skutecznych działań lobbingowych prowadzonych w Parlamencie Europejskim. Według Koalicji wynik głosowania zapewnia obietnicę dostosowania WPR do lokalnych potrzeb. Koalicja kontynuuje współpracę z posłami do Parlamentu Europejskiego w celu wspierania silnej WPR oraz roli regionów w jej wdrażaniu. 

 

- 5 czerwca br. w Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli i ekspertów z regionów Koalicji z przedstawicielami gabinetu komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana 

i urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI), w którym Wielkopolskę reprezentowała Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Podczas spotkania przedstawiony został model zarządzania WPR, w którym uwzględniona jest większa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Eksperci z regionów zaprezentowali praktyczne przykłady korzyści dla rolnictwa, wynikające z regionalnego zarządzania WPR. I. Gorczyca, podkreśliła znaczenie, jakie dla Wielkopolski ma regionalizacja tej polityki oraz wartość dodaną jaką stanowiłoby jej zdecentralizowanie dla rozwoju regionalnego. Przedstawiciele Komisji odnieśli się do stanowiska Koalicji, informując, że zaprezentują pisemną informację zwrotną na temat zaproponowanego modelu zarządzania WPR, na podstawie którego Koalicja może zbudować bardziej precyzyjne i szczegółowe pytania, aby utrzymać dyskusję z Komisją na poziomie technicznym. Komisja wyraziła zgodę na ułatwienie zorganizowania spotkania przy okazji prezydencji fińskiej w celu dyskusji w sprawie roli regionów na podst. najnowszego projektu Rady dotyczącego strategicznego planu rozporządzenia WPR. Koalicja uznała, że będzie musiała zaakceptować wiele kompromisów, aby móc utrzymać dyskusję techniczną z DG AGRI oraz możliwie z Radą. 

 

- 17 października H. Tadych uczestniczył w spotkaniu z europosłami z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, które odbyło się w siedzibie Domu Regionów; S. Trzybiński tego samego dnia brał udział w konferencji „Zarządzanie, wspólna organizacja rynku i wskaźniki geograficzne w nowej Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r.”, która odbyła się w Siedzibie Domu Regionów.

 

- 8 listopada H. Tadych uczestniczył w spotkaniu z Kari Valonen, rzecznikiem fińskiej prezydencji ds. Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa Rady UE (SCA). Tematem spotkania były najnowsze informacje o stanie negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej na forum Rady UE, w tym kwestie budżetowe na lata 2021-2027. Przedstawiono także plan działania fińskiej prezydencji w kwestiach związanych z rolnictwem do końca 2019 r., termin spodziewanego raportu podsumowującego i tematy, które zostaną przekazane chorwackiej prezydencji wraz z początkiem 2020 r. 

 

- 10 grudnia H. Tadych uczestniczył wraz z przedstawicielami regionów członkowskich Koalicji w inauguracji European Food Forum – wspólnej inicjatywy pod przewodnictwem politycznym, która ma być forum, którego celem jest promowanie otwartego dialogu na temat zrównoważonych systemów produkcji żywności wśród decydentów politycznych, uczestników łańcucha dostaw żywności, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk naukowych i innych instytucji publicznych. Prezesem inicjatywy jest Posłanka Róża Thun.

 

BIWW przygotowało również tłumaczenie nowego dokumentu Koalicji, „Manifestu dla uczciwej i zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej w służbie regionów”, który został podpisany przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego 12 września w Rennes. 

 

 

 

 

 

    2. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

 

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty, reprezentując interesy swoich członków. 

 

ERRIN podzielony jest na 13 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2019 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących kilku grup.

 

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach 

i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji. 

 

Zgromadzenia Ogólne

 

11 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne (Annual Meeting) sieci. Głównym tematem spotkania była propozycja Komisji Europejskiej w kwestii nowego europejskiego programu na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa. Ponadto omówiono kwestie finansowe, bieżącą działalność sieci oraz plan działań na kolejne miesiące 2019 r. Na spotkaniu obecna była dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński. 3 grudnia M. Raptis uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym (Annual Meeting) poświęconym zatwierdzeniu nowych członków zarządu ERRIN, kwestiom finansowym, a także najważniejszym wydarzeniom w 2019 r. i priorytetom na rok 2020.

 

Spotkania grup roboczych

 

W 2019 r. dyrektor BIWW I. Gorczyca, M. Raptis oraz S. Trzybiński wzięli udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych: 

1) Inteligentne specjalizacje: 22 marca, 14 czerwca i 17 czerwca

2) Inwestycje i innowacje: 6 czerwca, 23 października

3) ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne): 4 kwietnia

4) Zdrowie: 21 października

5) Otwarta nauka: 8 listopada

6) Transport: 2 lipca

7) Biogospodarka: 19 listopada

Po części ze spotkań zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski. 

 

Współpraca w zamach grupy roboczej Zdrowie

 

BIWW intensywnie współpracowało w 2019 r. w obszarze zdrowia. Do współpracy włączyło również Uniwersytet Medyczny oraz Departament Zdrowia UMWW. 

 

16 września 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Wielkopolski w Brukseli, dyr. BIWW I. Gorczycy i S. Trzybińskiego z Anett Ruszanov, pracownikiem sieci zarządzającym projektami z obszaru medycyny. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z aktywizacją działań w kontekście współpracy z Uniwersytetem Medycznym oraz Dep. Zdrowia. 

 

Na zaproszenie BIWW przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego wzięły udział w spotkaniu grupy roboczej Zdrowie nt. medycyny spersonalizowanej, które odbyło się 21 listopada. Wspólnie z Dyr. BIWW obyły również spotkanie z Anett Ruszanov ws. możliwości włączenia się w inicjatywę unijną dotyczącą „Reference Site”. W efekcie tego spotkania Uniwersytet Medyczny wspólnie z Samorządem Województwa reprezentowanym przez Dep. Zdrowia bierze udział w naborze wniosków na „Reference Site” (więcej na str. 28 i 60).

 

 

    3. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

 

Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu 

 

28-29 maja odbyło się XXX Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w Poczdamie. Na Zgromadzeniu Ogólnym obecni byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Marek Bryl oraz Grażyna Łyczkowska - zastępca dyrektora WBPP w Poznaniu. 27 września odbyło XXXI Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w Brukseli. Na Zgromadzeniu Ogólnym byli obecni dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu Marek Bryl, Grażyna Łyczkowska - zastępca dyrektora WBPP w Poznaniu oraz S. Trzybiński.

 

 

 

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

 

Grupa robocza składa się z przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli oraz ekspertów z regionów przynależących do sieci (Brandenburgia, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, Południowe Morawy, Wielkopolska, South East England i Flandria) i zajmuje się tematyką istotną dla regionów z punktu widzenia obszarów podmiejskich: m.in. transportu, zarządzania publicznego, zmian klimatu, krajobrazu, zielonej infrastruktury. Spotkanie grupy miało miejsce 25-26 marca, podczas którego skupiono się na tematyce transportu podmiejskiego. Podczas spotkania grupy omówiono także sprawy wewnętrzne sieci, realizację projektu ROBUST, propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej ws. wieloletnich ram finansowych, politykę spójności, a także przyszłe możliwości projektowe sieci. 

W trakcie spotkania grupy roboczej w marcu Wielkopolska przekazała również władzom Sieci PURPLE Kartę regionów podmiejskich (Peri-Urban Charter), którą podpisało kilkadziesiąt miast i gmin podmiejskich województwa wielkopolskiego. Deklaracje te są wyrazem poparcia dla działalności prowadzonej przez Europejską Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE i nie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego żadnych zobowiązań. W dniach 18-19 września w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyły się spotkania grupy roboczej dot. tematyki krajobrazu podmiejskiego, którym przewodniczyła delegacja z Wielkopolski. Podczas spotkań grupy dyskutowano nt. europejskiej konwencji krajobrazowej, prawnych i innych narzędzi do ochrony krajobrazu, definicji krajobrazu podmiejskiego i kwestii związanych z zarządzaniem krajobrazem podmiejskim. 21-22 listopada miała miejsce grupa robocza, która poświęcona była dyskusji nt. dokumentów tematycznych sieci PURPLE, nowym informacjom nt. realizacji projektu ROBUST, kwestiom NUTS (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) oraz omówieniu wspólnego wydarzenia dot. krajobrazu w 2020 r. w Brukseli.

 

Grupa lobbingowa składa się z biur przedstawicielstw regionalnych w Brukseli (Brandenburgia, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, Południowe Morawy, Wielkopolska, South East England i Flandria) i monitoruje istotne polityki unijne z punktu widzenia sieci PURPLE, reprezentuje sieć PURPLE podczas wydarzeń w Brukseli oraz na poziomie instytucji UE. Podczas spotkania grupy lobbingowej 16 maja br. zostały ustalone 4 priorytetowe obszary, na których skupiać się będą członkowie grupy: 1) regionalne strategie rozwoju po 2020 r., 2) zrównoważona Europa do 2030 r., 3) polityka rozwoju terytorialnego/polityka spójności, 4) polityka miejska/rozwoju. Grupa lobbingowa przygotowała roczny plan aktywności oraz wykazała obszary zaangażowania danych regionów w określone polityki (polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna, polityka klimatyczna etc.), na bazie których będzie obserwować i badać istotne dla sieci PURPLE stanowiska, dokumenty, aktywności etc. Spotkania grupy lobbingowej odbyły się 10 stycznia, 16 maja i 12 grudnia. Poza tym grupa lobbingowa pozostaje w stałym kontakcie i wymienia się informacjami nt. projektów, w które może zaangażować się sieć PURPLE.

 

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także za asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE.

 

 

    4. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się  przez całe życie EARLALL

 

 

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy. 7 marca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielką sieci Noelią Cantero nt. perspektyw współpracy i obecnej działalności sieci. 11 marca S. Trzybiński uczestniczył 

w spotkaniu sieci EARLALL, podczas którego omówiono bieżące inicjatywy sieci oraz wysłuchano prezentacji przedstawiciela Komisji Europejskiej nt. Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. 2 kwietnia Luis Miranda z sieci EARLALL spotkał się z grupą wielkopolskich radnych w Brukseli, którym przedstawił cztery projekty realizowane przez sieć w różnych częściach Europy, których celem jest społeczno-zawodowa integracja uchodźców i migrantów (więcej na str. 5). 27 września H. Tadych uczestniczył 

w spotkaniu sieci EARLALL dotyczącym przedsiębiorczości młodych osób na obszarach wiejskich.

 

 

    5. Współpraca w ramach innych sieci i inicjatyw

 

16 stycznia S. Trzybiński wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez „The Vanguard Initiative” w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy UE nt. międzyregionalnych innowacyjnych inwestycji (tzw. Komponent 5), które stanowić będą nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w zakresie współpracy regionalnej po 2020 r.

 

 

    VII. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

 

    1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

 

BIWW współpracuje ściśle z Posłami do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski, inicjatywach związanych z Wielkopolską oraz działalnością BIWW. W 2019 r. BIWW pozostawało w kontakcie z wybranymi posłami do PE:

    • 3 kwietnia w ramach wizyty studyjnej członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW w Brukseli wielkopolscy radni spotkali się europosłami Krystyną Łybacką, Zdzisławem Krasnodębskim i Agnieszką Kozłowską-Rajewicz (więcej na str. 5); 

    • 6 maja na zaproszenie BIWW udział w debaty nt. wyborów europejskich w Poznaniu wzięły europosłanki Krystyna Łybacka oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (więcej na str. 7); 

    • 23 maja dyrektor BIWW I. Gorczycy spotkała się z przedstawicielami gabinetu premiera Jerzego Buzka ws. możliwości współpracy i promocji wielkopolskiej nauki w Brukseli (więcej na str. 29);

    • 29 maja europosłanka  Krystyna Łybacka wzięła udział na zaproszenie BIWW w spotkaniu Marszałka Woźniaka z przedstawicielami wielkopolskiej nauki (więcej na str. 10);

    • 18 i 19 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z nowo wybranymi wielkopolskimi europosłami: premier Ewą Kopacz i prof. Zdzisławem Krasnodębskim. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy z BIWW, wsparcia dla wielkopolskiej nauki oraz wspólnych obszary działań województwa i europarlamentarzystów;

    • 10 lipca Marszałek Marek Woźniak i dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkali się w siedzibie Wielkopolski w Brukseli z nowo wybraną europosłanką Sylwią Spurek. Tematem spotkania były możliwości współpracy z SWW oraz wsparcie dla wielkopolskiej nauki;

    • 23-25 lipca, podczas wizyty w Brukseli Jacek Bogusławski przygotowanej przez BIWW, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, spotkał się z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz (więcej na str. 14);

    • 5 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z w Parlamencie Europejskim z ministrem Leszkiem Millerem, by omówić możliwe obszary i zakres współpracy.

    • 10 września dyrektor I. Gorczyca oraz H. Tadych spotkali się w siedzibie BIWW z europosłanką Andżeliką Możdżanowską w celu przedyskutowania potencjalnej współpracy i wspólnych obszarów działań.

    • 9 października w Domu Regionów regiony partnerskie Wielkopolska, Hesja, Nowa Akwitania i Emilia-Romania zorganizowały konferencję, by upamiętnić i wymienić się spostrzeżeniami na temat wydarzeń przełomu 1989 r. widzianych z perspektyw dwóch stron Żelaznej Kurtyny dzielącej Europę i same Niemcy, oraz największego rozszerzenia UE w 2004 r. Wystąpienie otwierające, na zaproszenie BIWW, wygłosiła premier Ewa Kopacz (więcej na str. 13);

    • 16 października odbyło się  spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z udziałem nowo wybranych wielkopolskich europosłów: premiera Leszka Millera, prof. Zdzisława Krasnodębskiego i dr Sylwii Spurek (więcej na str. 18);  

    • Premier Ewa Kopacz w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez BIWW spotkała się 14 listopada z wielkopolską Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” (więcej informacji na str. 21).

 

Pracownicy BIWW uczestniczyli ponadto w spotkaniach i konferencjach w Parlamencie Europejskim: 29 stycznia M. Raptis i S. Trzybiński wzięli udział w konferencji z udziałem europosłów Jana Olbrychta i Lamberta van Nistelrooija nt. usług publicznych dla osób starszych i inicjatywach unijnych związanych z tą tematyką; 5 marca M. Raptis brała udział w wydarzeniu z Krzysztofem Hetmanem dot. społecznej rewitalizacji i wzrostu gospodarczego w małych miastach.

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i Jan Olbrycht byli również zaproszeni przez Marszałka Marka Woźniaka na posiedzenia polskiej delegacji do KR w celu omówienia stanu negocjacji wokół wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Posiedzenia odbyły się 6 lutego i 9 kwietnia (więcej na str. 53).

 

 

    2. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

 

Dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących obszarów zgodnych z priorytetami Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 19 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. mobilności miejskiej z Piotrem Rapaczem z Komisji Europejskiej. 20 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w polskim oddziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO) nt. postępów ws. negocjacji dotyczących przyszłości polityki spójności oraz kwestiach komunikacji związanej z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na zaproszenie oddziału tłumaczeń Komisji Europejskiej 11 marca Biuro Wielkopolski w Brukseli uczestniczyło również w szkoleniu z komunikacji wielojęzycznej i wypowiedzi publicznych.

 

5 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca brała udział w spotkaniu Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych w Komisji Europejskiej z przedstawicielami gabinetu komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana i urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI) (więcej na str. 41).

 

28 czerwca w Komisji Europejskiej dyr. BIWW I. Gorczyca, na zaproszenie Gerarda Carata z Komisji Europejskiej, wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej skupiającej regionalne instytucje zarządzające w celu przedyskutowania naborów w ramach programu „Horyzont 2020” w synergii ze regionalnymi/krajowymi strategiami na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS3 (więcej na str. 31).

 

12 lipca miało miejsce spotkanie dyr. BIWW I. Gorczycy w Komisji Europejskiej z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji nt. partnerstw europejskich, które stanowią część programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Ze spotkania została przesłana notatka do partnerów w regionie. W efekcie tego spotkania, przedstawiciele Komisji Europejskiej wzięli udział 22 listopada wideokonferencji „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych”, która obyła się z inicjatywy BIWW (więcej na str. 22).   

 

15 lipca odbyło się spotkanie dyrektor BIWW z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji o infrastrukturze badawczej.  

 

W dniach 24-26 wrzesień miały miejsce organizowane przez Komisję Europejską Europejskie Dni Badań i Innowacji (EU R&I Days), w których uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca. Celem wydarzenia, w którym wzięło udział kilka tysięcy uczestników, w tym naukowców, przedstawicieli organizacji badawczych czy pozarządowych, była dyskusja nad kształtem kolejnego programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. EU R&I Days miały za zadanie umożliwienie tzw. procesu co-design nowego programu ramowego Horyzont Europa dzięki wspólnej debacie między przedstawicielami Komisji Europejskiej i interesariuszy z rozmaitych środowisk, od naukowego po samorządowe (więcej na str. 30).  

 

 

    VIII. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów

 

Dyrektor BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli. 

Dyrektor BIWW  pozostaje w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

 

 

            1. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów (KR) wziął udział w sesjach plenarnych i posiedzeniach Prezydium, które odbyły się w dniach 5-7 lutego, 9-11 kwietnia, 25-27 czerwca, 7-9 października oraz 4-5 grudnia 2019 roku.

 

Pierwsza sesja plenarna w dniach 5-7 lutego poświęcona była w dużej części uhonorowaniu postaci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

W trakcie rozpoczęcia sesji Marszałek Marek Woźniak podkreślił potrzebę zachowania pamięci o Pawle Adamowiczu i odniósł się w swoim wystąpieniu do tematu mowy nienawiści. Z inicjatywy polskiej delegacji KR przyjął następnie rezolucję nawołującą do przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom popełnianym z nienawiści. 

Do udziału w sesji zaproszona została p.o. Prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz członkowie jego rodziny. W dalszej części sesji plenarnej członkowie KR spotkali się z Tiborem Navracsicsem, unijnym komisarzem ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu. Komisarz podkreślił, że inwestowanie w ludzi, zwłaszcza w młodych, jest kluczowe dla przyszłości Europy. Następnie Premier Rumunii Viorica Dăncilă zaprezentowała główne obszary, nad którymi w pierwszym półroczu 2019 r. pracowała Rada Unii Europejskiej: spójność, bezpieczeństwo, wspólne wartości europejskie. W trakcie sesji plenarnej Marszałek Marek Woźniak wziął udział w spotkaniu koordynatorów delegacji narodowych.

W dniach 9-11 kwietnia odbyła się sesja plenarna, której tematami przewodnimi były prawa i wartości unijne, integracja imigrantów i budżet UE na lata 2021-2027. W trakcie sesji, w dniu 10 kwietnia z inicjatywy polskiej delegacji miała miejsce ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy w Europejskim Komitecie Regionów poświęconej byłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Następnie przeprowadzona została debata na temat praw i wartości unijnych z udziałem Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Koena Lenaertsa, prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie sesji miała miejsce inauguracja inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”. Udział w niej wziął udział Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Z kolei na temat budżetu członkowie KR rozmawiali 

z Jeanem Arthuisem, przewodniczącym komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego, który wskazał na jakie obszary i polityki będzie przeznaczone unijne wsparcie finansowe po 2021 r. 

 

W dniach 26-27 czerwca sesja plenarna KR poświęcona była m.in. roli europejskich regionów w wielopoziomowym zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną oraz celom zrównoważonego rozwoju. Debaty na ten temat prowadzone były z udziałem Komisarzy: Jyrkiego Katainena odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje 

i konkurencyjności oraz Miguela Cañete, zajmującego się polityką klimatyczną i energią.

Podczas sesji plenarnej 26 czerwca miała miejsce ceremonia wręczenia nagród 

dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). Obradom z sesji plenarnej 27 czerwca przyświecała rocznica 25-lecia działalności Europejskiego Komitetu Reginów i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

 

Sesja plenarna KR, która odbyła się w dniach 7-9 października, rozpoczęła się oficjalną inauguracją 17 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Podczas sesji plenarnej odbyło się kilka debat, w tym dotyczącej regionów i miast - filarów przyszłości UE; polityki rozwoju regionalnego po 2020 r.; rozwoju negocjacji międzyinstytucjonalnych ws. unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz przemian cyfrowych i ekologicznych. Szeroko dyskutowany był również Europejski Zielony Ład – jedna z najważniejszych propozycji programowych ówczesnej Przewodniczącej–elekt Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która dotyczy  kwestii zmian klimatu i ekologii. W obradach udział wzięło wielu kluczowych przedstawicieli instytucji UE: komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. budżetu Günther H. Oettinger, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrew oraz przewodniczący komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younous Omarjee.

 

W dniach 4-5 grudnia odbyła się ostatnia w bieżącej kadencji sesja plenarna, której głównymi tematami były rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Marszałek Marek Woźniak wziął udział 

w debatach z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz unijnych komisarzy Fransa Timmermansa i Nicolasa Schmita. Marszałek poprowadził także wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR i wziął udział w uroczystość z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas sesji plenarnej podsumowano 25 lat działalności KR i próbowano zdefiniować dla niego odpowiednie miejsca wśród instytucji europejskich na kolejne 25 lat.  W trakcie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na wyzwania regionów w odpowiedzi na transformację energetyczną Europy. Jednym z jego elementów będzie utworzenie nowych instrumentów kompensujących trudności wynikające z uwolnienia się regionów od uzależnienia od węgla. O udział w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w kontekście potrzeb Wielkopolski Wschodniej stara się Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

            2. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się w dniach: 25-26 marca, 17 maja, 10 lipca i 8 października 2019 roku.

 

W trakcie wyjazdowego posiedzenia w dniach 25-26 marca w Kluż-Napoce w Rumunii, członkowie COTER zostali zaproszeni do omówienia i przyjęcia opinii w sprawie strategii makroregionalnych oraz do wymiany poglądów na temat dwóch projektów opinii: zaleceń dotyczących strategii rozwoju regionalnego i lepszej komunikacji w ramach polityki spójności. Ponadto odbyła się konferencja "Wspieranie i rozwijanie skutecznej polityki spójności, która rozpoczyna się od władz lokalnych i regionalnych UE", która była okazją do omówienia realizacji programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz przygotowania do nowej polityki spójności po 2020 r.

 

W trakcie posiedzenia 17 maja dyskutowano głównie na temat potrzeb oraz roli regionów i miast po 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozmawiano o opracowywaniu regionalnych strategii rozwoju, regionach metropolitalnych i rozwoju lokalnym. Zaznaczono, że dla rozwoju regionalnego ważne jest zdefiniowanie konkretnej, długofalowej wizji rozwoju Europy wyznaczającej ambitne i realistyczne cele, a strategie powinno się rozwijać w oparciu o własne, wyjątkowe cechy regionów. W tym kontekście podkreślono potrzebę uwzględniania i wzmacniania w regionalnych strategiach rozwoju celów związanych ze zmianą klimatu, w tym m.in. wspieranie efektywności energetycznej, czystej mobilności czy zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

 

Posiedzenie komisji COTER z 10 lipca poświęcone było zagadnieniom regionalnych strategii rozwoju po 2020 r. oraz lepszej komunikacji dotyczącej polityki spójności. Dyskutowano również na temat wkładu Europejskiego Komitetu Regionów w odnowioną agendę terytorialną, z położeniem szczególnego nacisku na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także o możliwościach sektora kolejowego w zakresie realizacji priorytetów polityki UE.

 

8 października odbyło się wspólne posiedzenie komisji REGI Parlamentu Europejskiego ds. rozwoju regionalnego i komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów nt. stanu negocjacji w sprawie przyszłej polityki spójności po 2020 r. W posiedzeniu uczestniczył komisarz Johannes Hahn, który objął tekę komisarza ds. budżetu i administracji w nowej KE. Podczas spotkania zaznaczył, że powinniśmy zdać sobie sprawę z potencjału polityki spójności, na którą obecnie przeznaczona jest 1/3 unijnego budżetu. To potencjał, który pozwala na walkę ze zmianą klimatu, poprawę konkurencyjności i ochronę granic. Podczas posiedzenia przewodniczący komisji REGI Younous Omarjee dodał, że polityka spójności ma duże znaczenie w przypadku kryzysów gospodarczych i jej ograniczanie w obecnej dobie byłoby błędem.

 

 

            3. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych -  CIVEX

 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji CIVEX, które odbyły się 25 stycznia, 1 kwietnia, 25 czerwca i 9 grudnia 2019 roku.

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia członkowie CIVEX debatowali, jak władze samorządowe mogą chronić praworządność, pluralizm i prawa człowieka. Jako wyzwanie dla władz samorządowych wskazano kwestie związane z takimi sferami demokracji jak wolność wypowiedzi, integracja społeczna czy eksponowanie symboli religijnych w przestrzeni publicznej.  Na posiedzeniu komisji konsultacji poddano także projekt opinii nt. rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przedmiotem dyskusji był ponadto program prac w zakresie pomocniczości w roku 2019.

 

W dniu 1 kwietnia na posiedzeniu komisji CIVEX Marszałek Marek Woźniak wziął udział w dyskusji z ekspertami na temat działania na rzecz zwalczania dezinformacji. Następnie przyjęty został projekt opinii o tej samej tematyce. W trakcie debaty przedstawiono fakty nt. bieżących tendencji dotyczących aktywności dezinformacyjnych oraz dokonano przeglądu działań podejmowanych przez organy i instytucje UE w celu zwalczania tego zjawiska. Członkowie komisji CIVEX dyskutowali następnie o działaniach na rzecz podnoszenia świadomości na temat dezinformacji oraz prezentowali przykłady zwalczania jej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca członkowie CIVEX przyjęli opinię w sprawie planu działania przeciwko dezinformacji. Przyjęto także opinię w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz zorganizowano debatę na ten sam temat z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i praktyków. W dalszej części wymieniono również poglądy na temat opinii w sprawie pakietu rozszerzenia oraz opinii w sprawie wkładu regionów i miast w rozwój Afryki.

 

W dniu 9 grudnia na posiedzeniu komisji CIVEX członkowie dyskutowali nt. osiągnięć  komisji podczas pełnienia obecnego mandatu, przeprowadzili debatę tematyczną dotyczącą konferencji na temat przyszłości Europy oraz wymienili opinie nt. realizacji Karty praw podstawowych UE w praktyce w perspektywa regionalnej oraz lokalnej.

 

 

            4. Posiedzenia polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach 6 lutego, 9 kwietnia, 26 czerwca, 8 października i 4 grudnia 2019 roku.

 

W dniu 6 lutego odbyło się pierwsze w 2019 r. spotkanie polskiej delegacji. Polska delegacja uczciła pamięć po tragicznie zmarłym członku delegacji Pawle Adamowiczu. W trakcie posiedzenia odbyła się debata nt. stanu negocjacji wokół funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie budżetowej z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Członkowie polskiej delegacji dyskutowali również nt. rezolucji nt. mowy nienawiści.

 

W dniu 9 kwietnia Marszałek Marek Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji, którego tematem były obszary i polityki, na jakie przeznaczone będzie unijne wsparcie finansowe po 2021 r. Na zaproszenie Marka Woźniaka udział w niej wziął Poseł Jan Olbrycht – zajmujący się w Parlamencie Europejskim tematyką budżetu UE. Uczestnicy posiedzenia debatowali nt. planowanych cięć w nowym budżecie unijnym, w tym w kluczowych dla Polski i polskich samorządów polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Tym cięciom sprzeciwia się zarówno Parlament Europejski, jak i Europejski Komitet Regionów. 

 

W dniu 26 czerwca członkowie polskiej delegacji spotkali się z komisarz Elżbietą Bieńkowską odpowiedzialną za kwestie rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, która przedstawiła polskiej delegacji najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. Komisarz wskazała, że klimat, środowisko i efektywność energetyczna będą tematami wiodącymi w nowej perspektywie finansowej, a Unia Europejska, poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz szerzej rozumiany i popierany przez obywateli, a w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie. 

26 czerwca polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli, zorganizowała wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (więcej na str. 13).Posiedzenia polskiej delegacji w dniu 8 października, któremu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, miało charakter networkingowy. Dyskutowano nt. bieżących spraw dot. polityk unijnych kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionalnego oraz działalności polskiej delegacji w KR. 

4 grudnia Marszałek Marek Woźniak poprowadził pierwsze w historii wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. Mamy wiele wspólnych interesów, takich jak polityka spójności czy przyszły budżet UE i dlatego mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do pogłębionej współpracy w przyszłości – podkreślił Marszałek. Przedstawiciele z obu krajów zwrócili dodatkowo uwagę na podobieństwo problemów z jakimi zmagają się władze regionalne Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności podkreślono zbieżność interesów polskich i rumuńskich regionów w zakresie polityki spójności. Przewodniczący delegacji rumuńskiej, Adrian Teban, zaznaczył, że rumuńscy samorządowcy chcieliby wzorować się na polskiej organizacji samorządu terytorialnego, który zapewnia efektywne zarządzanie funduszami strukturalnymi. Członkowie jego delegacji podkreślali, że polskie doświadczenia w zakresie zrównoważonego wykorzystania funduszy europejskich stanowią dla nich wzór do naśladowania. Polscy członkowie delegacji zadeklarowali z kolei chęć współpracy w obszarach, które mogą przyczynić się do znalezienia lepszych rozwiązań w rumuńskich samorządach. W Unii Europejskiej chcemy się dzielić dobrymi praktykami, poszukiwać co i gdzie sprawdziło się już wcześniej, potem się tym dzielić i nawiązywać współpracę – dodał na koniec Marek Woźniak.

 

 

            5. Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Koordynatorką polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów jest dyrektor BIWW I. Gorczyca.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

    a) przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej dele54gacji;

    b) przygotowanie rocznych priorytetów prac delegacji;

Roczne priorytety prac polskiej delegacji na rok 2019 przygotowane zostały przez dyr. BIWW I. Gorczycę i S. Trzybińskiego. Obejmują one przede wszystkim: przeciwdziałanie mowie nienawiści; przyszłość polityki spójności po 2020 r.; budżet unijny – wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027; Wspólną Politykę Rolną i rozwój obszarów wiejskich; politykę badawczą; pobudzenie innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; politykę energetyczną i ochronę środowiska; Partnerstwo Wschodnie.

    c) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji;

Działania koordynatorki delegacji obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac. 

Koordynatorka na co dzień współpracuje z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmuje się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracuje również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

    d) uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR;

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących 

i przekazanie ich członkom delegacji narodowych.

    e) monitoring i wsparcie w związku z uzupełnieniem składu do polskiej delegacji KR;

Koordynatorka polskiej delegacji I. Gorczyca była w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami samorządowymi w celu uruchomienia procedury i przyjęcia wysuniętych kandydatur do obsadzenia składu polskiej delegacji w nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczynającej się w 2020 roku oraz do uzupełnienia wakatów wynikłych z wyborów samorządowych w 2018 r. 

    f) współpraca z Europejskim Komitetem Regionów

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dyr. BIWW I. Gorczyca zaangażowana była jako koordynatorka polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów w działania związane z uczczeniem jego pamięci. 18 stycznia spotkała się w tej kwestii z szefem gabinetu Przewodniczącego KR Karla-Heinza Lambertza oraz szefem protokołu dyplomatycznego tej instytucji. W kwestii działań związanych z upamiętnieniem Prezydenta Pawła Adamowicza przez Europejski Komitet Regionów 6 lutego zostało ponadto zorganizowane spotkanie Marszałków Marka Woźniaka i Mieczysława Struka z Przewodniczącym Karlem-Heinzem Lambertzem i jego sekretarzem Jirím Buriánkiem.

 

W związku z uczczeniem 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej 26 czerwca w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się oficjalne wydarzenie poświęconej tej rocznicy z udziałem polskiej delegacji do KR, Wiceprzewodniczącego KR Markku Markkuli, Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i przedstawicieli biur regionalnych. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy koordynatorki delegacji, była ona również zaangażowana w jego realizację.  (więcej na str. 13).

 

Dyrektor BIWW I. Gorczyca przeprowadziła szereg nieformalnych spotkań mających na celu wspieranie działań członków polskiej delegacji w ubieganiu się o kluczowe funkcje w KR.   

 

26 listopada w siedzibie BIWW z inicjatywy dyr. I. Gorczyca odbyło się spotkanie koordynatorów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w KR. Celem spotkania było omówienia wspólnych działań i zacieśnienia współpracy.

 

 

    IX. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy 

 

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje prezentacje, zgodnie z potrzebami płynącymi od partnerów z regionu. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. 

 

2-3 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna dla radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którą zorganizowało Biuro Wielkopolski w Brukseli. Poświęcona ona była kwestiom integracji migrantów. Dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła wielkopolskim radnym działalność i pracę regionalnego przedstawicielstwa w Brukseli oraz informacje nt. możliwości współpracy z partnerami z regionu. (więcej na str. 5).

 

18 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła działalność Biura Wielopolski w Brukseli dyrektorce Biura Promocji Nauki PAN PolSCA dr hab. Małgorzacie Molędzie-Zdziech oraz Capucine Crabières ze Stowarzyszenia Europa (Limoges, Francja), która odbywała staż w Biurze PolSCA.

 

12 września dyrektor BIWW I. Gorczyca zaprezentowała działalność Biura Wielkopolski w Brukseli niemieckiej delegacji, goszczącej w partnerskim Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Hesja w Brukseli.

 

9 października br. odbyło się spotkanie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, podczas którego dyr. I. Gorczyca przedstawiła działalność BIWW.

 

13 grudnia dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z grupą Gruzinek przebywających na stażu w BIWW w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Przedstawiła im zadania oraz działalność Biura w kontekście reprezentowania województwa i jego interesów w Brukseli.

 

 

    X. Współpraca z UMWW

 

    1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

 

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Komitetu oraz wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (więcej na str. 49). 

 

BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci (więcej na str. 44). BIWW przekazuje również Wicemarszałkowi wszelkie informacje związane z inicjatywami i działaniami na szczeblu UE wpisującymi się w obszary prac departamentów podległych Panu Marszałkowi. Np. do Wicemarszałka Jankowiaka została przesłana notatka nt. alternatywnych źródeł finansowania taboru kolejowego, który nie będzie uzyskiwał wsparcia z polityki spójności w przyszłym budżecie UE.

 

BIWW pozostawał również w kontakcie z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w kontekście prac w ramach Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions) (więcej na str. 34 i 41).

 

BIWW współorganizowało wizyty w Brukseli Członków Zarządu WW Marzeny Wodzińskiej i Jacka Bogusławskiego (więcej na str. 5 i 14). 18 lipca dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim w UMWW w celu przedstawienie działalności BIWW oraz omówienia planowanej wizyty w Brukseli.

 

Biuro wsparło także prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego Macieja Sytka w trakcie kilkukrotnych spotkań w Komisji Europejskiej w kontekście prac Platformy wsparcia regionów górniczych w okresie transformacji (Coal Regions in Transition Platform). 

W spotkaniu w dniach 8-9 kwietnia w Komisji Europejskiej nt. wsparcia regionów górniczych Wielkopolskę reprezentowali Prezydent Konina Piotr Korytkowski, Maciej Sytek, dyr. BIWW Izabela Gorczyca, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Jakub Jackowski, lokalni działacze, samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele ZEPAK. Przedstawiciele delegacji zaprezentowali Komisji Europejskiej plany dotyczące racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego w subregionie konińskim i transformacji energii węglowej na wodorową. W ramach Platformy regionów górniczych w okresie transformacji 16 lipca odbyło się spotkanie dyr. BIWW I. Gorczycy, prezesa M. Sytka oraz zastępcy dyr. DRG J. Jackowskiego z przedstawicielami Slovenian Business & Research Association, które miało na celu poznanie doświadczeń słoweńskich samorządów w obszarze wykorzystania energii związanej z wodorem. 

 

 

    2. Departamenty i Biura UMWW

 

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

 

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi aktualnie negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz debaty nt. przyszłości finansów unijnych. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na wyżej wymienione tematy (więcej na str. 25).

 

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

 

BIWW było w stałym kontakcie z DR w związku z pracami „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”. BIWW konsultowało z Departamentem Rolnictwa poszczególne postulaty koalicji, a także wkład Wielkopolski w opracowywane dokumenty (więcej na str. 34 i 41).

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

 

13 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis towarzyszyły I. Kseniczowi z UAM i M. Kolasińskiemu z BWM podczas spotkania w Europejskim Komitecie Regionów nt. inicjatywy peer-2-peer „U-LEAD Ukraine”, które dotyczyło budowania zdolności administracyjnej wśród partnerów ukraińskich. Inicjatywa została zainaugurowana przez Europejski Komitet Regionów w celu wsparcia reformy samorządu lokalnego na Ukrainie. Aplikacje zostały przeanalizowane przez zespół programu U-LEAD, który współfinansuje inicjatywę, w celu identyfikacji partnerów oraz wsparcia dalszego dopracowania inicjatywy. Projekt realizowany przez UMWW w ramach inicjatywy peer to peer koncentrował się na przekazaniu ukraińskim partnerom dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z efektów współpracy jest powołanie w obwodzie charkowskim Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

BIWW udzielało również BWM informacji na temat postępów prac „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Współpraca dotyczyła wizyty Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i przedstawicieli UMWW na Międzynarodowych Targach Hodowców Zwierząt SPACE, które odbyły się 12 września br. w Rennes (Francja, Bretania). Podczas wydarzenia miała miejsce konferencja poświęconej Wspólnej Polityce Rolnej, na której przedstawiciele regionów Koalicji podpisali wspólny dokument – „Manifest dla uczciwej i zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej w służbie regionów”.

 

Departament Gospodarki (DRG)

 

BIWW pozostaje w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych z członkostwem województwa wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), przekazując informacje ze spotkań wybranych grup roboczych ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które mogą być interesujące dla Departamentu lub przedsiębiorstw współpracujących z DRG w ramach strategii inteligentnej specjalizacji. 

 

BIWW współpracuje również z Departamentem w ramach działalności związanej z restrukturyzacją Wielkopolski Wschodniej. 

 

Dyr. BIWW I. Gorczyca oraz S. Trzybiński brali udział w warsztacie nt. Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości w Europejskim Komitecie Regionów, który odbył się 17 stycznia. Podczas spotkania miała miejsce rozmowa z członkiem jury dot. procesu aplikacji. Ze spotkania została sporządzona notatka i przesłana do Departamentu Gospodarki.

 

Zastępca dyrektora Jakub Jackowski występował w roli prelegenta na międzynarodowej debacie współorganizowanej prze BIWW w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej na str. 15).

 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DPROW)

 

BIWW pozostawał w kontakcie z zastępczynią dyrektora DPROW Anną Jakubowską, oraz pracownikami Departamentu w ramach przygotowań do wizyty studyjnej Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w Brukseli oraz przygotowań do 10. edycji Dnia św. Marcina w Brukseli (więcej na str. 20 i 21).

 

Departament Zdrowia

 

Dyr. I. Gorczyca pozostawała w kontakcie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Jarosławem  Cieszkiewiczem w związku z działaniami podejmowanymi przy promocji polskich naukowców z obszaru zdrowia w instytucjach unijnych (więcej na str. 29). BIWW zainicjowało również współpracę Dep. Zdrowia z Uniwersytetem Medycznym w związku z naborem w ramach tzw. Reference Site (więcej na str. 28 i 43).

 

Departament Edukacji (DE)

 

24 stycznia M. Raptis wzięła udział w spotkaniu nt. polityki edukacyjnej w Przedstawicielstwie Tyrolu w Brukseli pt. „European Youth: policies, practices and people”. Do Departamentu Edukacji zostały przesyłane również informacje o poszukiwanych partnerach w regionie w ramach europejskich przedsięwzięć i projektów dot. edukacji.

 

 

    3. Jednostki podległe 

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

 

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i  zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci (więcej na str. 44).

 

 

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

 

Przedstawicielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus zwróciła się do BIWW z prośbą o wsparcie w zorganizowaniu koncertu w Brukseli w ramach  obchodów rocznicy 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii. Orkiestra otrzymała na ten cel grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dyrektor BIWW I. Gorczyca zbadała możliwości organizacji wydarzeni i ostatecznie nawiązała kontakt z Ambasadą RP w Belgii. W wyniku przeprowadzonych rozmów Ambasada RP zaprosiła Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus do współpracy w organizacji Gali Polaka Roku 2019. Wydarzenie, uświetnione koncertem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod batutą Angieszki Duczmal, odbyło się 12 listopada w Brukseli (więcej na str. 37). 

 

 

    XI. Współpraca z biznesem

 

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

    • informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;

    • pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;

    • wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;

    • wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;

    • informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

 

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyła się konferencja pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu”, w której wzięli udział przedstawiciele przemysłu, uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu (więcej na str. 12). 

 

Z inicjatywy BIWW zorganizowana została wideokonferencja na europejskich partnerstw, do udziału w której zaproszeni zostali również przedstawiciele MŚP (więcej na str. 22).

 

 

 

    XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

 

Wsparcie dla podmiotów z regionu 

 

BIWW udzielał również kilku podmiotom z Wielkopolski wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. BIWW na podstawie informacji przesłanych przez organizacje z regionu opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów. 

 

Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

17 marca S. Trzybiński nawiązał kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta Poznania ws. konkursu „Europejska Stolica Innowacji” ogłoszonego przez Komisję Europejską i skierowanego do miast, które przeprowadzają innowacyjne rozwiązania wobec istniejących wyzwań społecznych. W związku z zainteresowaniem konkursem wyrażonym w regionie skonsultowana została kwestia innowacyjności projektu elektromobilności dla miasta Poznań.

 

    XIII. Działalność informacyjna

 

    1. Cykl informacyjny promujący wybory do Parlamentu Europejskiego

 

Działalność informacyjna BIWW 2019 r. skupiona była m.in. na wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 26 maja 2019 r. W związku z nimi Biuro Wielkopolski zainicjowało kampanię informacyjną „Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!”, która wpisywała się w kampanię Parlamentu Europejskiego promującą wybory pt. Tym Razem Głosuję,

 

Celem kampanii prowadzonej przez BIWW było popularyzowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego wśród odbiorców w regionie. Rozpoczęła się ona na 100 dni przed wyborami, a ostatnia informacja została opublikowana na dwa dni przed wyborami. W sumie w ramach cyklu ukazało się 18 informacji.

 

W ramach kampanii informacyjnej informacyjną „Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!” BIWW za pomocą newslettera i mediów społecznościowych informował o działalności Parlamentu, jego historii i wpływie na życie obywateli, możliwości głosowania, zaangażowania w promocję wyborów. Publikowane były również wywiady oraz ciekawostek związane z tą instytucją. Biuro Wielkopolski w trakcie kampanii starało się jak najszerzej informować również o problemie dezinformacji jako zagrożeniu dla procesu wyborczego. Zwieńczeniem cyklu była współorganizowana przez BIWW debata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”, która odbyła się 6 maja (więcej na str. 7).

 

 

    2. Strona internetowa

 

BIWW prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są notatkami prasowymi BIWW lub pochodzą z innych źródeł: m.in. EURACTIV, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i jego Przedstawicielstwa w Polsce oraz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE czy z Biura PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim. 

 

W 2019 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 302 artykuły 

i informacje. Za działalność informacyjną w BIWW w pierwszym półroczu odpowiedzialny był Szymon Trzybiński, natomiast od lipca 2019 - Hubert Tadych.

 

 

    3. Przekazywanie informacji dotyczących  poszukiwań partnerów do projektów

 

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW. 

 

W 2019 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 17 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów. Na ogłoszenia otrzymano 56 odpowiedzi, w tym 40 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz od 16 organizacji zagranicznych. 

 

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

 

Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmowała się M. Raptis.

 

 

    4. Newslettery

 

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 24 kategorie tematyczne np.: jednostek administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane i najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2019 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 230 informacji.

 

 

    5. Media społecznościowe

 

Od 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem #WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. W 2019 r. na portalu Twitter BIWW opublikował 404 postów. W tym okresie profil śledziły 152 osoby.

 

Ponadto BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”. 

 

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2019 r. pojawiło się 179 informacji. Liczba sympatyków profilu to 779 osób, a obserwuje go 816 osób.

 

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2019 r. pojawiło się 16 informacji. Profil polubiło 302 osoby, a obserwuje go 315 osób.

 

 

Przygot. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, 13 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2019 roku

 

 

 1. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

 

 1. Wizyta Członka Zarządu WW Marzeny Wodzińskiej w Komisji Europejskiej

 

2 kwietnia w Brukseli Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkała się z unijną komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Creţu. Komisarz przekazała decyzję o unijnym dofinansowaniu dla jednego z kluczowych projektów, który będzie realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, tj. stworzenia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Budowa ośrodka będzie wynosiła prawie 430 mln zł, z czego ponad połowę sfinansuje Unia Europejska. Będzie to największa i najnowocześniejsza placówka pediatryczna w regionie.

 

Komisarz Creţu podpisała łącznie 25 decyzji o unijnym wsparciu dla inwestycji
w poszczególnych regionach Europy. Jedenaście z nich dotyczyło Polski, pozostałe natomiast Bułgarii, Grecji, Rumunii, Portugalii, Włoch, Czech, Niemiec oraz Malty. „
Te 25 projektów stanowią przykłady tego, jak UE pracuje nad poprawą codziennego życia naszych obywateli: m.in. poprzez poprawę jakości wody pitnej, szybszy transport kolejowy czy nowoczesne szpitale. W bieżącym okresie budżetowym przyjęłam 258 dużych projektów infrastrukturalnych o wartości 32 bilionów euro z funduszy unijnych. Te projekty są, w pewnym sensie, ambasadorami polityki spójności i jestem dumna z każdego z nich” – powiedziała Corina Creţu podczas uroczystości.

 

BIWW był odpowiedzialny za zorganizowanie wizyty p. M. Wodzińskiej w Brukseli oraz za wsparcie, również w zakresie tłumaczenia polsko-angielskiego, podczas jej pobytu.

 

 

 1. Wizyta studyjna członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW
  w Brukseli

 

W dniach 2-3 kwietnia w Brukseli miała miejsce wizyta radnych z Wielkopolski, która poświęcona była kwestiom integracji migrantów. Członkowie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego spotkali się m.in. z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz burmistrzem Mechelen. Politycy wzięli również udział w lekcji dla dzieci z klasy migrantów w jednej
z brukselskich szkół. Z radnymi spotkała się również Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca, która przedstawiła działalność i pracę Biura, a także plany na ten rok oraz możliwości współpracy.

 

Program wyjazdu studyjnego koncentrował się wokół dwóch obszarów dotyczących migracji. Z jednej strony radni zapoznali się z unijną polityką w obszarze integracji cudzoziemców i możliwościami uzyskania dodatkowego finansowania, z drugiej natomiast poznali najlepsze praktyki realizowane przez belgijskie samorządy oraz inne regiony europejskie w tym zakresie. W trakcie wizyty radni mieli okazję spotkać się z posłami do Parlamentu Europejskiego: Krystyną Łybacką, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz i Zdzisławem Krasnodębskim oraz przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Europejskiej (KE). Głównym tematem rozmów były działania podejmowane przez Unię Europejską w zakresie integracji cudzoziemców oraz możliwości finansowania projektów z tego obszaru. Justyna Głodowska-Wernert oraz Antoine Savary
z KE zaznaczyli, że wyzwania związane z integracją różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Unijna polityka integracyjna musi na te zróżnicowane terytorialnie potrzeby skutecznie odpowiadać, dlatego tak ważne jest, aby Komisja współpracowała
w tym zakresie nie tylko z państwami, ale również włączała w nią unijne samorządy. To właśnie w miastach, regionach i na wsiach odbywa się cały proces integracyjny – podkreślali przedstawiciele Komisji Europejskiej. Ze swojej strony wielkopolscy radni przedstawili potrzeby i wyzwania stojące przed Wielkopolską, głównie związane
z napływem Ukraińców do regionu i potrzebą ich integracji.

 

Ważnym tematem rozmów były kwestie finansowania polityki imigracyjnej. Komisja Europejska ma nadzieję na trzykrotne zwiększenie budżetu Funduszu Azylu Migracji
i Integracji w kolejnym okresie programowania na lata 2021-2027. Na poziomie UE podejmowane są również działania mające na celu wpisanie kwestii integracji migrantów
w formie procentowej do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. O tym, jak samorządy mogą wykorzystywać finansowanie unijne
w praktyce mówił Luis Miranda z sieci EARLALL (Europejskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Uczenia się przez Całe Życie). Przedstawił on przykłady czterech projektów realizowanych w różnych częściach Europy, w ramach których odbywa się społeczno-zawodowa integracja uchodźców i migrantów. Projekty są finansowane
z programu Erasmus + oraz Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Na decyzję o dofinansowaniu czekają dwa projekty złożone właśnie do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

O tym, jak w praktyce wygląda integracja migrantów członkowie Komisji mogli przekonać się na przykładzie belgijskiego miasta Mechelen, gdzie spotkali się z jego burmistrzem Bartem Somersem, urzędnikami miejskimi i osobami zaangażowanymi społecznie. Mechelen to wielokulturowe miasto (około 83 tys. mieszkańców), które jeszcze dwadzieścia lat temu borykało się z problemami przestępczości, przemocy i narkotyków. Obecnie jest ono znane głównie z prowadzonej z sukcesem integracji społecznej
i gospodarczej migrantów. Burmistrz Bart Somers został doceniony przez Światową Fundację Gospodarzy Miast, która przyznała mu tytuł World Mayor za zarządzanie miastem. Dzięki jego polityce w Mechelen w harmonii żyje sto dwadzieścia dziewięć narodowości mówiących w sześćdziesięciu dziewięciu różnych językach. Prelegenci podkreślali, jak ważne jest wieloaspektowe włączanie cudzoziemców w życie miasta. Dzieje się to m.in. przez pomoc imigrantom, także tym z bardzo niskimi kwalifikacjami,
w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy. Ważna jest również wymiana kulturowa, która odbywa się np. poprzez integrację w ramach czasu wolnego. Jako dobrą praktykę zaprezentowano tu mecz piłkarski drużyny migrantów z urzędnikami Mechelen.

 

Istotnym tematem podejmowanym podczas wyjazdu studyjnego była integracja poprzez edukację. Aby poznać, jak odbywa się ona w praktyce radni odwiedzili jedną z belgijskich szkół podstawowych, gdzie spotkali się z jej dyrektorem Dimitrim Van Den Doorenem. Zaprezentował on, jak funkcjonuje system nauczania dzieci z rodzin przybywających do Belgii i nie znających języka francuskiego. Uczą się one w oddzielnych klasach języka francuskiego oraz jednocześnie – żeby zintegrować się z resztą dzieci – uczestniczą
w pozostałych zajęciach według standardowego trybu nauczania. Radni mieli również okazję wziąć udział w jednej z lekcji klasy „migracyjnej”.

 

W wizycie studyjnej, której program został przygotowany przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, udział wzięli radni: Przewodniczący Komisji Andrzej Plichta, Zbigniew Czerwiński, Patrycja Przybylska, Małgorzata Stryjska, Tadeusz Tomaszewski, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. BIWW był również odpowiedzialny za przygotowanie wydarzenia od strony technicznej oraz obsługę wizyty.

 

 

 1. Tym Razem Głosuję – debata w Poznaniu nt. wyborów europejskich

 

6 maja w Poznaniu z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy odbyła się debata pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”. Jej celem było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, które miały miejsce 26 maja tego roku. W debacie uczestniczyły dwie wielkopolskie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Łybacka i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz oraz Ida Musiałkowska, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez BIWW we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań w ramach inicjatywy Parlamentu Europejskiego „Tym Razem Głosuję”.

 

Wydarzenie otworzyły prof. Ewa Małuszyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Izabela Gorczyca, dyrektor BIWW oraz Bogumiła Frąckowiak, kierownik Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Poznań. W swoich wystąpieniach podkreśliły, że ważne jest, aby uczestnicy debaty stali się ambasadorami wyborów europejskich - nie tylko sami poszli zagłosować 26 maja, ale także zachęcili do głosowania innych.

 

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce przed 26 maja odbyły się 3-krotnie, nie przekroczyła 30 procent. Między innymi o tym, jakie są tego przyczyny oraz co można zrobić, aby ją zwiększyć dyskutowano podczas debaty, której moderatorem był dr Krzysztof Gołata z Uniwersytetu Ekonomicznego. Uczestniczki jako możliwą receptę na zwiększenie frekwencji zaproponowały możliwość głosowania przez internet oraz wydłużenie czasu głosowania do dwóch dni, jak ma to miejsce w niektórych krajach unijnych. Krystyna Łybacka podkreśliła, że jednym z podstawowych problemów jest brak wiedzy o UE. Mówiła o tym, że w szkołach powinny odbywać się lekcje nt. Unii Europejskiej, jej instytucji i ich wpływu na codzienne życie obywateli. Również media powinny mieć obowiązek informowania o Unii Europejskiej. Posłanka Łybacka zaproponowała również zmianę w sposobie komunikacji nt. wyborów, np. prezentując konkretne sprawy ważne dla Europejczyków, którymi Parlament Europejski zajmie się w kolejnej kadencji. „Gdyby pięć lat temu zadano pytanie, czy chcesz, aby dzięki działaniu Parlamentu Europejskiego zniesiono roaming, to zagłosować poszłoby na pewno więcej osób” – podkreślała posłanka.

 

Podczas debaty zwrócono uwagę na swoisty paradoks: z jednej strony frekwencja
w wyborach do PE jest niska, ale z drugiej strony poparcie dla UE w Polsce jest największe
w całej Unii. Posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zaznaczyła, że euroentuzjazm Polaków świadczy o tym, że ludzie w Polsce wierzą w europejskie wartości i Polacy chcą być częścią europejskiej wspólnoty. Zaznaczyła jednak również, że wybory są niepopularne, dlatego że ludzie żyją w zamkniętych środowiskach i nie interesują się tym, co dzieje się daleko od nich. Podobnego zdania była również profesor Ida Musiałkowska, która podkreśliła, że ludzie nie głosują, ponieważ uważają swój głos za nieznaczący, nie mają zaufania do władzy, a Parament Europejski – w ich mniemaniu - nie zajmuje się sprawami, które ich dotyczą. Według profesor czynnikiem, który może pomóc
w zrozumieniu UE i integracji europejskiej jest nauka innych kultur, która odbywa się między innymi w ramach programu Erasmus. Debata była zwieńczeniem cyklu informacyjnego, który Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego rozpoczęło 100 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Celem cyklu było zachęcenie do udziału w wyborach europejskich, popularyzacja wiedzy na temat europarlamentu, między innymi poprzez wywiady, artykuły i ciekawostki z nim związane (więcej na str. 62).

 

 

 1. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „Europa zagłosowała”

 

27 maja 2019 r. w Domu Regionów w Brukseli odbyła się konferencja pt. „Europa zagłosowała”, w której dziennikarze z Francji, Niemiec, Polski i Włoch komentowali wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Emilię-Romanię, Hesję i Nową Akwitanię.

 

Konferencję otworzył dyrektor przedstawicielstwa Hesji Friedrich von Heusinger
w imieniu dyrektorów czterech regionów partnerskich, podkreślając kluczowe znaczenie ostatnich wyborów dla przyszłości Europy. Françoise Chotard, moderatorka dyskusji
i eksperta ds. europejskich stwierdziła, że wskazuje na to chociażby frekwencja (50,95 %), która była wyższa niż w czterech poprzednich wyborach (2014, 2009, 2004 i 1999), kiedy nie przekroczyła 50 %.

 

Dziennikarze uczestniczący w debacie zastanawiali się m.in. nad nowym kształtem Parlamentu Europejskiego. Peter Müller z Der Spiegel zwrócił uwagę na to, że w dwóch państwach założycielskich UE, Francji i Włoszech, duży sukces odniosły partie eurosceptyczne (Liga Północna Matteo Salviniego oraz Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen). Jeśli chodzi o Francję, Isabelle Ory z francuskiej stacji radiowej Europe 1 zauważyła, że partia Marine Le Pen wygrała z partią rządzącego Emmanuela Macrona jedynie jednym punktem procentowym. Natomiast Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, zaznaczyła, że wybory europejskie stanowią preludium do wyborów krajowych do polskiego parlamentu, które będą miały miejsce jesienią tego roku. „Wyniki wyborów ukazują – podkreśla – podział na bardziej konserwatywną i katolicką południowo-wschodnią część Polski oraz bardziej otwartą zachodnio-północną”. Dodała, że w nowym Parlamencie Europejskim znajdzie się aż 6 byłych polskich premierów, a o wzroście znaczenia wyborów do tej instytucji świadczy bardzo duży wzrost frekwencji z 23,83% do 43%.

 

Ważnym tematem poruszanym podczas debaty była również kwestia objęcia najważniejszych stanowisk politycznych w Brukseli po wyborach. Dziennikarze z Polski
i Niemiec zgodzili się co do tego, że niemiecki kandydat na szefa Komisji Europejskiej, Manfred Weber (przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej) nie jest tak mocnym kandydatem, jak wydawało się wcześniej (w Europie nie ma też zasadniczego poparcia dla Fransa Timmermansa). Peter Muller zauważył, że Angela Merkel była dosyć wycofana
w trakcie wyborów – początkowo popierała przewodniczącego EPL, natomiast później stało się to mniej widoczne. Isabelle Ory podkreśliła z kolei, że prezydent Francji nie wskazał swojego kandydata na szefa Komisji – wcześniej myślano, że może nim być Michel Barnier, francuski polityk i główny negocjator UE ds. brexitu, niemniej w tamtym czasie coraz większe poparcie uzyskiwała komisarz unijna Margrethe Vestager. Anna Słojewska dodała, że być może nowym szefem KE powinien zostać przedstawiciel nowych państw członkowskich UE, np. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Dziennikarze zastanawiali się również, kto może zostać nowym szefem Rady Europejskiej
i zastąpić na tym miejscu Donalda Tuska. Włoska dziennikarka Barbara Roffi zaznaczyła, że Grupa Wyszehradzka poparła w ostatnim czasie obecną kanclerz Niemiec, niemniej dziennikarz Der Spiegel uznał, że z jej strony nie widać zainteresowania objęciem tego stanowiska.

 

Według uczestników konferencji wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Europa jest obecnie bardziej podzielona niż 5 lat temu.

 

 

 1. Wielkopolska nauka po 2020 r.” – debata z udziałem Marszałka Marka Woźniaka w UMWW

 

29 maja Marszałek Marek Woźniak spotkał się z rektorami wielkopolskich uczelni wyższych oraz dyrektorami jednostek naukowo badawczych. Spotkanie pt. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” zorganizowane z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Ramowych UE w Poznaniu odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Debata z wielkopolskim środowiskiem naukowo-badawczym dotyczyła możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenia zaangażowania województwa w programy ramowe na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marszałek Marek Woźniak, posłanka do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, dyrektor BIWW Izabela Gorczyca oraz rektorzy i władze jednostek naukowo-badawczych z woj. wielkopolskiego i lubuskiego (uniwersytety, akademie, politechnika
i instytuty badawcze).

 

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z trwającymi przygotowaniem do kolejnej perspektywy finansowej w obszarze badań i innowacji. Podczas spotkania Marszałek Woźniak podkreślił, że w związku z planami Unii Europejskiej na zwiększenie środków
w nowym programie ramowym na rzecz badań i innowacji ważna jest wspólna dyskusja, oraz skupienie się na jeszcze efektywniejszej współpracy między samorządem a jednostkami naukowymi w regionie.

 

W ramach wspierania potencjału wielkopolskiej nauki w kontekście unijnych programów na rzecz badań i innowacji, Marszałek Woźniak zaproponował zintensyfikowanie działań w Brukseli. Dyskutowano m.in. o powołaniu osoby, która będzie odpowiedzialna za obszar Horyzontu Europa w wielkopolskim przedstawicielstwie w Brukseli, o możliwościach wsparcia przez samorząd działań na rzecz nauki i wpisania ich do przyszłego WRPO oraz konsultacji w tym względzie w Komisji Europejskiej. W trakcie spotkania rozmawiano również o organizacji wizyty studyjnej do Brukseli przez BIWW oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu po powołaniu nowej Komisji Europejskiej i ustaleniu przyszłego budżetu (początek 2020 r.).

 

Innymi tematami, na które zwróciła uwagę dyr. I. Gorczyca były zaangażowanie się podmiotów z regionu w konsultacje planu strategicznego do programu Horyzont Europa, nabór na członków Misji w przyszłym programie Horyzont Europa, lobbing tematów do tzw. Partnerstw (PPI), stworzenie grupy roboczej (platformy komunikacyjnej) – docelowo koordynowanej przez osobę z Brukseli odpowiedzialnej za program Horyzont Europa.

 

 

 1. Negocjacje dotyczące budżetu UE po wyborach do PE – debata w Domu Regionów

 

29 maja we wspólnej siedzibie czterech regionów partnerskich, Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii w Brukseli odbyła się debata z szefem gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera ds. budżetu, Michaelem Hagerem pt. „Spojrzenie na negocjacje WRF po wyborach europejskich”. Dyskutowano o negocjacjach toczących się wówczas wokół wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027, perspektywach ich zakończenia, oraz o nowych elementach budżetowych, które mogą pojawić się po 2021 roku.

 

Co do zasady państwa członkowskie znajdują porozumienie co do budżetu na sam koniec negocjacji. My mamy nadzieję, że stanie się to wcześniej” – podkreśliła przedstawicielka regionów partnerskich Marie-Pierre Mesplède, dyrektorka przedstawicielstwa Nowej Akwitanii. Zaznaczyła również, że w obecnych negocjacjach cztery regiony partnerskie, Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski są sprzymierzeńcami.

 

Podczas debaty Michael Hager zwrócił uwagę, że obecnie priorytetowe kwestie z punktu widzenia Komisji Europejskiej to modernizacja budżetu, uproszczenie, jego jakość oraz szybkość ustalenia kształtu przyszłych finansów. Szef gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera mówił także o tym, że wobec brexitu i niechęci państw członkowskich do zwiększania nakładów na finanse unijne – cięcia w niektórych obszarach budżetowych będą konieczne. Wskazał również na nowe elementy przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych: instrument budżetowy dla strefy euro, który ma łączyć się z europejskim semestrem, oraz instrument budżetowy dotyczący przestrzegania praworządności w państwach członkowskich UE. W kontekście tego drugiego mechanizmu Michael Hager zaznaczył, że chodzi w nim o „ochronę gospodarczych i finansowych interesów UE”, a samo narzędzie ma „zamrażać środki” na wypadek, gdyby jedno z państw nie przestrzegało praworządności. Choć, jak stwierdził „zdaje sobie sprawę, że spotka się tutaj z różnymi pozycjami negocjacyjnymi w Radzie UE”. W kwestii ustalenia unijnego budżetu, powiedział „Chcemy osiągnąć porozumienie i ustalić budżet za prezydencji fińskiej w Radzie UE na jesień tego roku (…) Fińska prezydencja ma dobrą pozycję negocjacyjną: są zainteresowani polityką spójności i mają silny sektor rolniczy”. W związku z polityką spójności, szef gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera podkreślił, że ta część budżetu UE to „historia sukcesu i nie możemy nie brać pod uwagę wagi tych funduszy”. Natomiast odnosząc się do Wspólnej Polityki Rolnej zaznaczył z kolei, że brana pod uwagę jest większa kontrola ze strony państw członkowskich tego sektora, oraz że jest to ostatni obszar, który nie został jeszcze uzgodniony w samym Parlamencie Europejskim.

 

 

 1. Przemysł 4.0 – konferencja w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się konferencja zorganizowana w ramach wizyty studyjnej pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele przemysłu, uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu, którzy spotkali się z członkami instytucji unijnych i polskich ministerstw (Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji). Wydarzenie zorganizowane zostało przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk i Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

 

Seria dwudniowych spotkań była okazją do zaprezentowania w Brukseli potencjału polskiego środowiska innowacyjnego w takich gałęziach jak rolnictwo, robotyka, sztuczna inteligencja, transport, technologie informacyjno-komunikacyjne etc. Przedstawiciele firm i instytucji działających na arenie polskiej i międzynarodowej wymienili się doświadczeniami, zaprezentowali swoje strategie rozwoju, a także nawiązali współpracę w kontekście przyszłych projektów. Spotkanie umożliwiło również dyskusję o tym, jak polskie organizacje mogą efektywnie korzystać z europejskich inicjatyw i programu wspierającego badania i innowacje Horyzont 2020 oraz przyszłego – Horyzont Europa. Przedstawiciele Komisji Europejskiej podkreślili m.in., że jeszcze w ramach kończącego się już programu Horyzont 2020 na wsparcie badań i innowacji w przyszłym roku zostanie przeznaczonych 13,2 mld euro. Natomiast na nabory do Horyzontu Europa trzeba będzie poczekać, aż do momentu decyzji Rady co do ostatecznego budżetu unijnego. Wiadomo już, że nowymi priorytetami w tym programie będą technologia, cyfrowość, ekonomia
i zrównoważony rozwój.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało pod patronatem polskiego Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 1. Uczczenie wejścia 15-lecia wejścia Polski do UE

 

 1. 15-lecie wejścia Polski do Unii Europejskiej zostało uczczone przez przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli 28 marca. W efekcie wspólnych dyskusji stwierdzono, że najodpowiedniejszą formą upamiętnienia tej rocznicy będzie symboliczne zdjęcie wykonane w parku Cinquantenaire. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali Polacy pracujący na co dzień w instytucjach unijnych, placówkach dyplomatycznych, stowarzyszeniach i organizacjach działających w Brukseli. 28 marca kilkuset Polaków utworzyło symboliczną „piętnastkę” w kolorach białym i czerwonym. Wydarzenie rejestrowały media, które przygotowały relację z przedsięwzięcia, a zdjęcie posłużyło do promocji rocznicy w mediach społecznościowych.

 

 1. 26 czerwca polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów
  w Brukseli zorganizowały wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie odbyło się w Europejskim Komitecie Regionów. Jako mówcy udział w nim wzięli m.in. Komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula, polskie samorządy reprezentował Marszałek Olgierd Geblewicz. Podkreślili oni zmianę, jaka zaszła w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat dzięki finansowemu wparciu unijnemu oraz ważną rolę, jaką odgrywają polskie regiony w Unii Europejskiej. W tym kontekście Markku Markkula wskazał na znakomitą działalność Marszałka Marka Woźniaka w Brukseli i Europejskim Komitecie Regionów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów, sieci europejskich, gabinetów komisarzy unijnych oraz innych regionów europejskich.

 

 

 1. Konferencja 4 regionów partnerskich z okazji 25-lecia KR

 

10 lipca w Domu Regionów w Brukseli odbyła się konferencja z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Udział w niej wzięli Marszałek Marek Woźniak, Przewodniczący KR Karl-Heinz Lambertz, Isabelle Boudineau, przewodnicząca komisji COTER i wiceprezydent Nowej Akwitanii oraz Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. Wydarzenie zorganizowane zostało przez regiony partnerskie Wielkopolskę, Hesję, Nową Akwitanię i Emilię-Romanię.

 

W roku 25-lecia istnienia Komitetu chcemy dyskutować o jego roli wśród instytucji europejskich. Europejski Komitet Regionów cały czas intensywnie pracuje nad swoją pozycją. Po latach widoczny jest w tej kwestii postęp” - rozpoczął spotkanie Marszałek Marek Woźniak. Odnosząc się do kierunków, w których powinien rozwijać się Europejski Komitet Regionów, przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaproponował nadanie samorządom roli strażnika europejskiej legislacji. „Moglibyśmy uczynić Europejski Komitet Regionów czymś na wzór Senatu Europejskiego” – wysunął. Z tym postulatem zgodził się Marszałek Woźniak, który podkreślił, że twarde umiejscowienie Komitetu w strukturze instytucji unijnych nadałoby mu realny wpływ na proces legislacyjny. „Zaproponowano podobne rozwiązania na arenie krajowej – izba wyższa polskiego Parlamentu mogłaby składać się z przedstawicieli samorządów jednostek terytorialnych” - mówił marszałek Woźniak. Zdaniem Lambertza na najbliższą przyszłość wystarczająco satysfakcjonujące byłoby, aby Komisja Europejska i Rada brały pod uwagę zdanie Europejskiego Komitetu Regionów już na wczesnych etapach procesu legislacyjnego. W jego opinii tylko takim sposobem zapewni się na chwilę obecną pracom Komitetu należytą skuteczność.

 

Politycy zgodzili się, że pomimo, iż Europejski Komitet Regionów pełni jedynie rolę doradczą wobec instytucji europejskich, w ciągu ostatnich 25 lat nadał on tempo integracji samorządów w ramach polityki europejskiej. Najlepiej reprezentuje on interesy unijnych mieszkańców. „Władze regionalne znają problemy mieszkańców znacznie lepiej niż rządy centralne” - mówił Mark Weinmeister, a Isabelle Boudineau podkreśliła: „My samorządowcy musimy być głosem poziomu terytorialnego.” Z kolei Marszałek Woźniak zwrócił uwagę na inne ważne zadanie stojące przed KR - prowadzenie dyskusji z obywatelami. „Musimy uświadamiać mieszkańcom, jak wiele Unia im daje. Aktywne uczestnictwo  w Europejskim Komitecie Regionów to nie tylko praca, ale też informacja dla obywateli o tej pracy” – wyjaśnił. „Jeżeli chcemy by Europa odniosła sukces, należy zdać sobie sprawę, że nie chodzi o Brukselę czy Strasburg, ale o ludzi z tysięcy miast, miasteczek i wsi”- zauważył z kolei Karl-Heinz Lambertz. „Przez ostatnie 25 lat władze regionalne stały się pośrednikiem między Unią Europejską a jej mieszkańcami. Dzięki temu Europejski Komitet Regionów będzie miał wystarczająco pracy na kolejne 25 lat” – zakończył konferencję przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

 

 

 1. Wizyta Członka Zarządu WW Jacka Bogusławskiego w Brukseli

 

W dniach 23-25 lipca, podczas wizyty w Brukseli Jacek Bogusławski przygotowanej przez BIWW, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, omówił aspekty transformacji energetycznej Wielkopolski z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, wziął udział w konferencji o inteligentnych specjalizacjach regionów polskich oraz spotkał się z przedstawicielami kraju związkowego Hesja.

 

Jacek Bogusławski spotkał się 24 lipca br. z wielkopolską europoseł pełniącą funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, którą poinformował
o staraniach podejmowanych przez wielkopolski samorząd w pozyskiwaniu środków na odnawialne źródła energii w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zaznaczył, że środki na transformację energetyczną są istotnym elementem konsultowanej właśnie wieloletniej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Była premier wyraziła zainteresowanie podejmowanymi działaniami
o poprawę jakości środowiska naturalnego przy okazji zmian w sektorze energetycznym
w Wielkopolsce. Podczas spotkania z Friedrichem von Heusingerem, dyrektorem Przedstawicielstwa Hesji w Brukseli, Jacek Bogusławski omówił szanse dla Wielkopolski
w zakresie nowoczesnych form ochrony środowiska na podstawie dotychczasowych doświadczeń regionu partnerskiego. Przedmiotem rozmowy były w szczególności wprowadzone w Hesji rozwiązania w zakresie energetyki wodorowej, w tym innowacyjnych napędów samochodów dostawczych, autobusów, pojazdów kolejowych i miejsc ich tankowania.

 

W trakcie wizyty Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uczestniczył także w konferencji pt. „Inteligentne specjalizacje w rozwiązywaniu wyzwań europejskich”. Spotkanie miało na celu przybliżenie tworzenia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnych i konkurencyjnych w skali europejskiej rozwiązaniach, a w jej ramach - partnerstw biznesowych z podmiotami z UE ze szczególnym uwzględnieniem Europy Zachodniej.

 

 

 1. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019

 

9 października w siedzibie Wielkopolski w Brukseli, w ramach 17. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, odbyła się międzynarodowa debata współorganizowana przez BIWW nt. transformacji energetycznej. Współorganizatorami wydarzenia byli, obok Wielkopolski, Barcelona, Malmö, Kopenhaga, Hanower, Roeselare i „Dublin Climate Action”. Podczas debaty Wielkopolskę reprezentował Jakub Jackowski, zastępca dyrektora z Departamentu Gospodarki UMWW, który mówił o projekcie stworzenia Doliny Wodorowej na obszarach pogórniczych w subregionie konińskim.

 

Pochodzimy z siedmiu różnych państw członkowskich, ale przyświeca nam jeden cel jakim jest osiągnięcie gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla” – otworzyła wydarzenie na temat przejścia z energetyki węglowej do wykorzystania odnawialnych źródeł energii Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Debata była okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Wielkopolską, a partnerami z Belgii, Danii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Szwecji, u których proces ten jest obecnie bardziej zaawansowany. „W jednej z gmin regionu Kopenhagi udało się od początku lat 90. zredukować emisję dwutlenku węgla o 70%”  – mówiła Marie-Louise Lemgart reprezentująca Region Stołeczny Kopenhagi. Z kolei Anna Ardenberg ze szwedzkiego Malmö przekonywała, że jej miasto do 2030 r. zamierza korzystać wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii. „
Subregion koniński, który wytwarza 10% energii w Polsce, potrzebuje wsparcia w przejściu przez transformację energetyczną” – wyjaśnił Jakub Jackowski. „Chcemy zachować tradycyjny dla Konina przemysł energetyczny. Zamiast węgla chcemy jednak wykorzystać wodór, farmy wiatrowe i źródła geotermalne”. Plany przejścia na energię wodorową są rozważane nie tylko przez subregion koniński: również w północnej części Wielkopolski już teraz bierze się je poważnie pod uwagę.

 

Jakub Jackowski zwrócił uwagę, że energetyka węglowa ma w Polsce długą historię i jest kojarzona z okresem dobrobytu, dlatego ważne jest, aby przedstawić jasną wizję zmian i  powodów, dla których są one niezbędne. „Wielkopolski samorząd rozumie, jak ważne jest podnoszenie świadomości mieszkańców. Transformacja energetyczna zaczyna się od ludzi, bo to oni muszą w rezultacie zmienić swoje życie i znaleźć nowe zatrudnienie” - podkreślił, zaznaczając, że takie zmiany wymagają długoterminowych strategii skierowanych na zmianę profilu zawodowego mieszkańców. Przedstawił ideę Porozumienia na rzecz Sprawiedliwej Transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej: „Budujemy porozumienia między partnerami społecznymi i samorządami lokalnymi, aby zaangażować obywateli w cały proces transformacji energetycznej”. Samorząd Województwa Wielkopolskiego podpisał porozumienie, którego sygnatariuszami zostało ponad 40 podmiotów reprezentujących sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe. „Nawet jeśli zdobędziemy pieniądze, ale nie przekonamy do zmian obywateli, nie uda nam się niczego zmienić” – podsumował Jackowski.

 

 

 1. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem premier Ewy Kopacz

 

9 października w Domu Regionów regiony partnerskie Wielkopolska, Hesja, Nowa Akwitania i Emilia-Romania zorganizowały konferencję, by upamiętnić i wymienić się spostrzeżeniami na temat wydarzeń przełomu 1989 r. widzianych z perspektyw dwóch stron Żelaznej Kurtyny dzielącej Europę i same Niemcy, oraz największego rozszerzenia UE w 2004 r. O tym jakie były oczekiwania ludzi wtedy i jakie są dzisiaj, jak Europa radziła sobie i radzi z wyzwaniami oraz czy UE zmniejsza dysproporcje gospodarcze i społeczne między Zachodnią i Wschodnią Europą, dyskutowali politycy i eksperci z Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii.

 

Powiedzmy o tym, jak pokojowy bunt i mądrość naszych negocjatorów doprowadziły do największego z naszych zwycięstw – obalenia komunizmu w Europie” - podkreśliła rolę Polski w Jesieni Narodów Ewa Kopacz. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego wspominała sytuację Polaków w poprzedniej epoce, ich dążenia do zmian ustrojowych, a następnie do otwarcia się na Zachód i integracji z Unią Europejską i NATO. Do osobistych wspomnień z końca lat 80. nawiązał Mark Weinmeister, sekretarz stanu ds. europejskich Hesji. „Bez ludzi Solidarności, bez ludzi protestujących na ulicach miast NRD, którzy przezwyciężyli własny strach i obawy, nie moglibyśmy razem dziś tutaj siedzieć” - zaznaczył. W tym samym tonie wypowiedział się w trakcie debaty ekspertów prof. Paweł Stachowiak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca podkreślił, że Polska była jedynym państwem bloku wschodniego, w którym zrywy wolnościowe następowały cyklicznie i z coraz większą częstotliwością.

 

Piętnaście lat po tych wydarzeniach miało miejsce największe rozszerzenie Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. do Unii przystąpiła m.in. Polska. „To była gigantyczna, tytaniczna praca. To był wysiłek milionów obywateli. Po wejściu do Unii Europejskiej
i NATO było już łatwiej”
– wspominała proces akcesyjny Ewa Kopacz. Dołączenie do europejskiej rodziny wiązało się dla Polaków z nową perspektywą pokoju i przyszłości demokracji, wolności i dobrobytu gospodarczego. Była premier podkreśliła rolę, jaką odegrała Unia Europejska w ostatnich 15 latach dla rozwoju Polski: „Europa stworzyła ramy: prawa, wolności, solidarności. Bez tych ram, bez społecznego i technicznego know-how by nam się nie udało”. Prof. Stachowiak z kolei nawiązał do bezprecedensowego wymiaru tej nadzwyczaj udanej integracji: „Podział na dwie Europy na rzece Łabie istniał przez setki lat, a byliśmy w stanie zasypać tę różnicę w zaledwie 15 lat”.

 

Goście starali się odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania stoją przed Europą dzisiaj. Eksperci zwrócili uwagę na rosnącą konkurencję gospodarczą ze strony Chin i USA, której rynek europejski musi stawić w najbliższych latach czoła. „Europa nie może być tylko obszarem między USA a Chinami” – przypomniał prof. Patrizio Bianchi, minister
ds. europejskich Emilii-Romanii. Prof. Stachowiak, myśląc o przyszłości integracji Unii Europejskiej, wyraził z kolei przekonanie, że należy czerpać z historii, aby unikać błędów w przyszłości. „
Celem powinna być praca nad naszą pamięcią” – powiedział. Natomiast prof. Bianchi nawiązał do długofalowych celów, jakie wyznaczyła dla Europy Strategia Lizbońska i Strategia Europa 2020 - uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie. Przypomniał, że w tym celu krajom europejskim potrzeba więcej demokracji, równości i sprawiedliwości. „Nasze dzieci nie mogą widzieć tych deklaracji tylko na piśmie” - zaznaczył. Ewa Kopacz, myśląc o przyszłości Europy, apelując o wskrzeszenie entuzjazmu na miarę tego z 1989 r., zaalarmowała: „Dziś albo zainwestujemy w Europę – podwójnie w jej wzmocnienie i w pogłębienie integracji, albo wypłyniemy na wzburzone wody globalnego nieładu pozbawieni realnych narzędzi wpływu”.

 

 

 1. Polska zagłosowała” – debata nt. polskich wyborów w Domu Regionów

 

15 października miała miejsce debata pt. „Polska zagłosowała” we wspólnej siedzibie Wielkopolski i Hesji w Brukseli.  Dwa regiony partnerskie zorganizowały spotkanie nt. polskich wyborów parlamentarnych w ramach szerszego cyklu „Europa po wyborach”, który odbywa się z inicjatywy Hesji.

 

Jeżeli chcesz odnieść sukces w wyborach, musisz stworzyć koalicję” – powiedziała Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli, otwierając spotkanie. Nawiązała w ten sposób do faktu, że choć w wyborach do Sejmu sukces odniosło 5 bloków politycznych,
w ławach sejmowych zasiądą przedstawiciele 15 różnych partii. Zwróciła również uwagę, że wysoki udział społeczeństwa w procesie decydowania o władzy świadczy o żywym zainteresowaniu nim Polaków i efektywnych kampaniach profrekwencyjnych. „
Frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych 2019 r. była najwyższa spośród wszystkich polskich wyborów od 1989 roku - w głosowaniu wzięło udział 61,74% uprawnionych. To o 10 % więcej niż 4 lata temu” – podkreśliła Izabela Gorczyca. Wskazała także, że w Wielkopolsce frekwencja była jeszcze wyższa niż w kraju i wyniosła 62,95 proc., natomiast w samym okręgu poznańskim - 73,95 proc. i była jedną z najwyższych w Polsce.

 

Wynik Prawa i Sprawiedliwości jest niższy od zakładanego przed wyborami przez członków tej partii” – zaznaczyła Anna Słojewska, brukselska korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”. Podczas spotkania przedstawiła i omówiła ona wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Wskazała, że nie różnią się one znacząco od tych przewidywanych w sondażach. Dziennikarka zwróciła uwagę, że partia rządzącą, choć z wyższym łącznym wynikiem niż 4 lata temu, zdobyła taką samą ilość mandatów w Sejmie RP. Utraciła natomiast większość w Senacie, co może oznaczać wydłużenie procesu legislacyjnego w polskim parlamencie. Zgodnie z przewidywaniami, do ław poselskich powrócili przedstawiciele Lewicy.

 

 

 1. Spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z wielkopolskimi europosłami

 

16 października odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z udziałem nowo wybranych wielkopolskich europosłów. Premier Leszek Miller, prof. Zdzisław Krasnodębski i dr Sylwia Spurek podzielili się z Wielkopolanami i sympatykami Wielkopolski swoimi wrażeniami z pierwszych tygodni nowej kadencji w debacie prowadzonej przez Izabelę Gorczycę, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Spotkanie zostało dodatkowo uświetnione wernisażem wystawy „Ponad granicami” malarstwa Wielkopolanina Bogdana Galewskiego.

 

Tradycją stało się już, że pierwsze spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli po wyborach europejskich odbywa się z udziałem nowo wybranych wielkopolskich eurodeputowanych. Posłowie odpowiedzieli na pytanie o plany i cele, jakie wyznaczają sobie na najbliższe pięć lat oraz w jaki sposób chcą przełożyć swoje dotychczasowe doświadczenia na działalność w Brukseli. Posłanka Sylwia Spurek opowiedziała o swojej wieloletniej pracy na rzecz praw człowieka, a w ostatnich latach także – praw zwierząt, którą chce kontynuować w Brukseli. „Chcę, aby Unia zajmowała się przemocą wobec kobiet, ale nie jest to nadal kompetencja UE, dlatego rozmawiałam już o możliwości zastosowania traktatowej procedury passerelle”. Zaznaczyła również, że zamierza włączyć się w prace PE w m. in. w kwestiach walki z rakiem. Z kolei prof. Krasnodębski jako pierwszy wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań i Energii, zamierza aktywnie zajmować się kwestią transformacji energetycznej obszarów górniczych oraz środkami unijnymi na badania i naukę. „W sprawie programów i funduszy naukowych, trzeba zaznaczyć, że więcej płacimy niż uzyskujemy z UE (…) Dlatego ważny jest udział Polaków w gremiach decydujących o przyznawaniu środków dla polskiej nauki - mówił prof. Krasnodębski o wsparciu badań w Polsce. Premier Leszek Miller wskazał swoje priorytety na kolejne pięć lat w nawiązaniu do obszarów tematycznych komisji parlamentarnych, w których zasiada. W komisji Rynku Wewnętrznego i Konsumenta chciałby zająć się podwójną jakością towarów w krajach Unii Europejskiej. Natomiast w Komisji Spraw Społecznych chciałby podjąć temat europejskiej płacy minimalnej, który rozbrzmiewa od czasu ogłoszenia priorytetów nowej Komisji Europejskiej.

 

W trakcie spotkanie członkowie Klubu Wielkopolan mieli jednocześnie okazję obejrzeć wystawę „Ponad Granicami” wielkopolskiego artysty Bogdana Galewskiego. Sprowadzone na wernisaż w siedzibie Wielkopolski w Brukseli obrazy zainspirowane są rodzimą Wielkopolską oraz pobytami w trzech regionach Unii Europejskiej: hiszpańskiej Andaluzji, francuskiej Normandii i belgijskiej Brukseli.

 

 

 1. Debata o transformacji cyfrowej MŚP w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

 

6 listopada odbyła się konferencja „Going Digital” nt. konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora MŚP zorganizowana przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii we współpracy z państwowymi bankami rozwoju z pięciu krajów UE i udziałem Komisji Europejskiej. Podczas wydarzenia instytucje z Polski (BGK), Francji (Bpifrance), Niemiec (KfW), Hiszpanii (ICO) oraz Wielkiej Brytanii (British Business Bank) zaprezentowały wspólny raport European SME Survey analizujący wyzwania i szanse dla europejskich MŚP w obszarze cyfryzacji.

 

Muszę powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa w badanych pięciu krajach europejskich są w dobrej kondycji finansowej” - rozpoczęła Vivien Lo z KfW, prezentując konkluzje raportu European SME Survey. Wskazała, że MŚP, dążąc do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych, odnotowują dynamiczny wzrost przychodów. Podkreśliła jednak, że aby utrzymać tę dobrą koniunkturę, MŚP muszą inwestować więcej w cyfryzację. Według wyników badania obecnie zaledwie 54% MŚP we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii uważa zastosowanie nowych technologii za konieczne do utrzymania konkurencyjności
w przyszłości. Przedstawicielka KfW wskazała, że jedną z przyczyn niskiego zainteresowania wdrażaniem technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach jest strach przed utratą pracy. Raport wskazuje, że MŚP spodziewają się, że cyfryzacja wyeliminuje niektóre zadania i stanowiska w ich firmie. „
Uważamy jednak, że wprost przeciwnie. Cyfryzacja doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w MŚP” – uspokajała Lo na zakończenie, zaznaczając, że większość z przedsiębiorstw deklaruje utrzymanie liczby pracowników w przyszłości na dotychczasowym poziomie lub nawet jej zwiększenie.

 

Podczas panelu z udziałem specjalistów z trzech europejskich instytucji finansowych, Komisji Europejskiej i przedstawiciela sektora MŚP rozmawiano m. in. o tym, że w celu osiągnięcia dalszych postępów w procesie transformacji cyfrowej europejskie MŚP muszą pokonać inne przeszkody, w tym te związane z brakiem infrastruktury cyfrowej. „MŚP potrzebują taniego, stabilnego i szybkiego łącza internetowego, jakie dostarczyć może tylko sieć 5G. Bank Gospodarstwa Krajowego chce finansować i wspierać budowę sieci 5G w Polsce” - mówił Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Za drugą w kolejności przeszkodę w cyfryzacji MŚP raport wskazuje niewystarczające umiejętności informatyczne – zarówno wśród pracowników sektora, jak i na zewnętrznym rynku pracy.  Eksperci zgodzili się na koniec, że przedsiębiorstwa muszą pokonać przeszkody na drodze do cyfryzacji, bo bez tego nie wytrzymają konkurencji na rynku.

 

 

 1. 10. edycja Dnia św. Marcina w Brukseli

 

14 listopada w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Dnia św. Marcina w Brukseli. „Rogal świętomarciński tak naprawdę łączy nas ponad różnymi podziałami. Widać to w Poznaniu 11 listopada, ale – i z tego jestem osobiście niezwykle szczęśliwa – widać to również w Brukseli” – otworzyła obchody Dnia Świętego Marcina Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli. Świeżo wypiekane rogale świętomarcińskie, wystawa z okazji 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, występy na żywo i tradycyjne specjały wielkopolskiej kuchni przybliżyły gościom atmosferę wielkopolskiego święta podczas jubileuszowej edycji wydarzenia w Brukseli.

 

W wieczorze, na zaproszenie Marszałka Marka Woźniaka, wzięło udział prawie 400 gości, w tym ambasadorowie Polski i innych krajów europejskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Europejskiej, Komisji, Europejskiego Komitetu Regionów, regionów partnerskich. „Święty Marcin, który dzieli się swoim płaszczem
z biedakiem, czy sam rogal, który powstał po to, by nakarmić biednych – to symbole ludzkiej dobroci”
 – przytoczyła wartości przyświecające radosnemu świętu obchodzonemu w sposób szczególny w stolicy Wielkopolski, Poznaniu, dyrektor Gorczyca. Przypomniała, że obchodzone współcześnie święto to promocja postaw jak bezinteresowność, dzielenie się, empatia i niesienie mu pomocy. 

 

Prof. dr hab. Wojciech Hora, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, otworzył wyjątkową wystawę prac malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych z okazji okrągłego jubileuszu uczelni, która na zaproszenie Biura Wielkopolski w Brukseli uświetniła tegoroczne wydarzenie. „Jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na wystawę obchodzącego swoje 100-lecie największego w Polsce uniwersytetu artystycznego” – mówił. Goście mieli okazję zapoznać się ze specjalnie zaaranżowanym zbiorem kilkunastu prac poznańskich artystów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Wśród prac znalazły się m.in. rzeźba dr Igora Mikody przedstawiająca popiersie zamyślonego człowieka, czy rzeźba dr Rafała Kotwisa nawiązująca do coraz większej roli elektroniki w życiu człowieka. Na wystawie nie zabrakło również obrazów wykonanych tradycyjną techniką oleju na płótnie, jak i takich malowanych na szkle i lustrze.

 

Przez ostatnie lata tradycją stało się, że goście skosztować mogą wypiekanych na miejscu rogali świętomarcińskich przygotowanych przez cukierników z Poznania. Są one pierwszym produktem z naszego regionu, który został wpisany do unijnego rejestru produktów o Chronionym Oznaczeniu Geograficznym i legendarnym już w Brukseli symbolem Wielkopolski. Część artystyczną zapewniła Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006, która zaprezentowała etiudę parateatralną o postaci i życiu św. Marcina. Wydarzeniu towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu zespołów The Raisins oraz Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele. Goście mogli skosztować pieczonej gęsiny, wielkopolskiej białej kiełbasy czy pyr z gzikiem przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania „Solna Dolina”, zawdzięczającej swoją nazwę złożom soli w okolicach Kłodawy.

 

 

 1. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w PE oraz spotkanie z belgijskim LGD-em „Kempen Zuid”

 

W dniach 13-15 listopada na zaproszenie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, w Belgii gościła Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina”, która przyjechała, aby zaprezentować wielkopolską kuchnię i dobra mineralne Wielkopolski Wschodniej podczas jubileuszowej 10. edycji obchodów Dnia św. Marcina w Brukseli zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli. Wizyta wielkopolskiego LGD-u została wzbogacona o spotkanie z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz oraz o wizytę w belgijskim regionie Antwerpii, gdzie przedstawiciele Wielkopolski mieli okazję wymienić dobre praktyki z Lokalną Grupą Działania „Kempen Zuid”.

 

W ramach obchodów Dnia św. Marcina grupa zaprezentowała zestaw wyselekcjonowanych produktów lokalnych. Nie mogło zabraknąć tradycyjnej pieczonej gęsiny, wielkopolskiej białej kiełbasy, pyr z gzikiem i innych specjałów regionalnej kuchni. Tego samego dnia członkowie LGD spotkali się w Parlamencie Europejskim z wielkopolską europoseł Ewą Kopacz, która przedstawiła im swoją działalność parlamentarną. Spotkanie w trakcie trwającej sesji plenarnej było doskonałą okazją do zapoznania się z tym, jak funkcjonuje Parlament Europejski oraz tematami, nad którymi obecnie pracują polscy europosłowie. Ostatniego dnia wizyty przedstawiciele „Solnej Doliny” odwiedzili miejscowość Kasterlee we Flandrii, gdzie spotkali się z belgijską Lokalną Grupą Działania „Kempen Zuid”. Obie grupy zaprezentowały swoją działalności i projekty, nad którymi obecnie pracują oraz wymienili doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Następnie przedstawiciele belgijskiego LGD zaprosili „Solną Dolinę” do odwiedzenia gospodarstwa rolnego, gdzie realizowany jest projekt poszpitalnej rehabilitacji i rekonwalescencji pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

 

Wizyta została zorganizowana przez Biuro Wielkopolski w Brukseli we współpracy
z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu. LGD „Solna Dolina” działa na terenie powiatu kolskiego, który jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią Wielkopolski. Swoją nazwę zawdzięcza złożom soli i czynnej kopalni w okolicach Kłodawy. W skład stowarzyszenia wchodzą przede wszystkim zaangażowani w inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności mieszkańcy gmin Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz oraz członkowie organizacji pozarządowych.

 

 

 1. Wideokonferencja nt. europejskich partnerstw w siedzibie Wielkopolski
  w Brukseli

 

22 listopada z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, Biuro Wielkopolski w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu zorganizowali warsztat online pt. „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych”. Eksperci z Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i przedstawiciele istniejących partnerstw zebrali się w Brukseli, żeby podzielić się wiedzą z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw oraz samorządów zgromadzonymi w Poznaniu nt. partnerstw europejskich w funkcjonujących obecnie programie Horyzont 2020 i przyszłym Horyzont Europa.

 

Celem warsztatów było przekazanie informacji na temat tego na czym polegają i czego dotyczą europejskie partnerstwa w programach ramowych w zakresie badań naukowych
i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Ważnym elementem dyskusji było również zaprezentowanie możliwości angażowania się w partnerstwa oraz uczestnictwa we wspólnych projektach finansowanych ze środków unijnych. Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Izabelę Gorczycę, dyrektorkę Biura Wielkopolski w Brukseli i Joannę Bosiacką-Kniat, kierownik Działu Programów Badawczych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, mogli dowiedzieć się, jakie praktyczne korzyści odniosą podmioty
z Wielkopolski i województwa lubuskiego, biorąc udział w partnerstwach europejskich.

 

Przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Maria Reinfeld i Andrei Lintu, zaprezentowali uczestnikom warsztatów strukturę istniejących obecnie partnerstw oraz stan prac w tym obszarze na kolejną perspektywę finansową po 2020 r. Przedstawione zmiany przewidują połączenie zbieżnych tematycznie partnerstw, dzięki czemu zredukowana zostanie ich liczba oraz otrzymają one większe środki finansowe, uproszczone i ujednolicone będą również zasady ich funkcjonowania.

 

W partnerstwach jest jeszcze wiele otwartych kwestii, które zwiększają szanse na to żebyśmy wpłynęli na to, jak ten program ma wyglądać” – zaznaczyła Agata Janaszczyk, radca ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE, odnosząc się do stopnia negocjacji nowego programu Horyzont Europa i bardziej szczegółowo opowiadając o dostępnych typach partnerstw europejskich na lata 2021-27. Przedstawiła interesujące z punktu widzenia wielkopolskich i lubuskich jednostek naukowych
i przedsiębiorstw partnerstwa współfinansowane, gdzie partnerzy wnoszą wkłady finansowe i niepieniężne oraz partnerstwa współprogramowane, które funkcjonować będą na podstawie umów zawartych między Komisją Europejską a prywatnymi
i publicznymi partnerami. Zainteresowanie wzbudziły także partnerstwa zinstytucjonalizowane, które zawierane są pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi, traktowane jako zobowiązanie polityczne do podjęcia danego tematu
i gwarancja, że polskie jednostki będą uczestniczyły w badaniach nad jego rozwojem.

 

Zależy nam na tym, aby faktycznie zaaktywizować udział i obecność partnerów
z Wielkopolski w kolejnym programie ramowym UE na rzecz badań i innowacji”
– podsumowała dyrektor Izabela Gorczyca, zachęcając do bliższego zapoznania się z listą kilkudziesięciu partnerstw, które powstaną po 2020 r.

 

 

 1. Wizyta studyjna delegacji gruzińskiej w Brukseli

 

Jeżeli na przykładzie partnerstwa Imeretii z Wielkopolską, pokażemy innym gruzińskim regionom jakie korzyści z tego płyną, mogą na tym wiele zyskać” – Ketevan Akhvlediani, uczestniczka Wielkopolskiej Akademii Samorządności z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji

W dniach 9-14 grudnia delegacja z Gruzji wzięła udział w wizycie studyjnej w stolicy Unii Europejskiej zorganizowanej przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Gruzińskie urzędniczki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury Gruzji, Regionu Imeretia i Miasta Kutaisi miały okazję zapoznać się z kwestiami współpracy UE-Gruzja, programów unijnych oraz na własne oczy poznać funkcjonowanie instytucji europejskich oraz przedstawicielstw regionalnych.

Wizytę w Brukseli rozpoczęło spotkanie z Marszałkiem Markiem Woźniakiem, który powitał w stolicy Unii Europejskiej członkinie delegacji i pogratulował im udziału w Akademii. Marszałek zaprosił je następnie do wspólnego udziału w posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX). O polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Marszałek Woźniak, opowiedziała koordynatorka delegacji Izabela Gorczyca. Uczestniczki Akademii spotkały się także z Heinzem-Peterem Knappem, sekretarzem generalnym Grupy EPL w KR, z którym rozmawiały o działaniach na szczeblu lokalnym i regionalnym w ramach Partnerstwa Wschodniego, a na spotkaniu z urzędnikami KR dowiedziały się o inicjatywie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), której inauguracja odbyła się w 2011 r. w Poznaniu.

Podczas studyjnego tygodnia, miał miejsce szereg spotkań w Komisji Europejskiej (KE). Prezentację na temat struktur i głównych działań nowej Komisji przedstawił im Robert Sołtyk z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji KE. Na spotkaniu w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (EEAS), Gruzinki omówiły postępy Gruzji we wdrażaniu podpisanego w 2014 r. Układu stowarzyszeniowego między UE a Gruzją. Urzędnicy podkreślili postępy Gruzji w dziedzinie rządów prawa czy edukacji, jednocześnie wskazując obszary, które nadal wymagają poprawy. Następnie, na spotkaniu z Janisem Rungulisem ze specjalnej grupy zadaniowej East Stratcom, przedyskutowano pozytywne doświadczenia EEAS w komunikacji strategicznej we współpracy z Gruzinami oraz przedstawiono zagrożenia dla stabilności krajów Partnerstwa Wschodniego poprzez stosowanie płatnej międzynarodowej propagandy ze strony Rosji i wskazano dobre praktyki w jej zwalczaniu.

Od 2009 r. Unia Europejska pomogła stworzyć w Gruzji ponad 10 tys. miejsc pracy i udzieliła pomocy finansowej prawie 40 tys. gruzińskich przedsiębiorstw” – podkreślała podczas kolejnego spotkania, o pomocy UE dla Gruzji, Michaela Hauf z Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa KE. Natomiast o możliwościach i konieczności współpracy z Gruzją w basenie Morza Czarnego opowiedziała Simona Pohlova z zespołu ds. współpracy transgranicznej. Korzyści wynikające z uczestnictwa tzw. nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w polityce spójności przedstawił Krzysztof Kasprzyk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej KE. Z kolei zaprezentowany tego samego tygodnia przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład przybliżył Gruzinkom w detalach Andrzej Januszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska, a korzyści dla europejskich rolników, wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej - Mariusz Legowski z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE.

Jeden z dni uczestniczki stażu poświęciły na odwiedzenie Parlamentu Europejskiego (PE), gdzie do tajników jego funkcjonowania i historii jego powstania, z uwzględnieniem wpływu upadku żelaznej kurtyny na kształtowanie instytucji europejskich, wprowadził je Leszek Gaś z Dyrekcji ds. Komunikacji PE. „Europejską agendę dużo łatwiej jest w Gruzji implementować na poziomie regionalnym, niż krajowym” – podkreślił doradca parlamentarny ds. polityki zagranicznej Błażej Duber, który ze szczególnym ukierunkowaniem na Gruzję, opowiedział o działalności parlamentarnej komisji ds. zagranicznych (AFET) i zgromadzeniu parlamentarnym Euronest. „Każdy zainteresowany w Gruzji postrzega ścieżkę euroatlantycką jako najlepsze rozwiązanie dla jego kraju” - zaznaczył z kolei Robert Golański, doradca polityczny z PE, który spotkał się ze reprezentacją Gruzji by przybliżyć wzajemne relacje międzyparlamentarne PE z tym krajem, w tym Delegację ds. stosunków z Kaukazem Południowym i Stowarzyszenie Parlamentarne UE-Gruzja. Dodatkowo członkinie delegacji odwiedziły ekspozycję stałą centrum dla zwiedzających PE Parlamentarium oraz Domu Historii Unii Europejskiej.

Rada Europejskich Gmin i Powiatów stworzyła inicjatywę PLATFORMA, aby przekonać instytucje europejskie do wzmocnienia zdecentralizowanej współpracy z regionami partnerskimi” – mówił z kolei Boris Tonhauser, kierujący inicjatywą w Radzie Europejskich Gmin i Regionów. Podczas spotkania Gruzinki miały okazję dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób europejskie miasta i regiony wspierają swoich wschodnich sąsiadów. O tym jak funkcjonują przedstawicielstwa regionów w Brukseli, jakie cele sobie stawiają oraz jak udaje im się osiągać, opowiedzieli Izabela Gorczyca, szefowa reprezentacji Wielkopolski w Brukseli, oraz Nemanja Malić z biura Republiki Srpskiej. Na koniec tygodniowej wizyty w Brukseli, Gruzinki spotkały się z Maką Botchorishvili, zastępczynią szefa misji przy Unii Europejskiej, w Ambasadzie Gruzji w Belgii.

Wizyta studyjna w Brukseli odbyła się w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności, programu stażowego kierowanego cyklicznie do urzędników administracji wybranych regionów zagranicznych bliskich Wielkopolsce. Pierwszy tydzień stażu, w dniach 1-8 grudnia br., odbył się w Wielkopolsce i był poświęcony rozwojowi regionalnemu i miejskiemu oraz zagadnieniom z zakresu przedsiębiorczości. Drugi tydzień, w dniach 9-14 grudnia, zorganizowany został przez Biuro Wielkopolski w Brukseli, podczas którego grupa zapoznała się z kwestiami związanymi z funduszami europejskimi i strategią UE wobec ich kraju.

 

 

 1. Działania dotyczące przyszłości polityki spójności po 2020 r.

 

BIWW monitoruje negocjacje dot. przyszłości polityki spójności, jako polityki o kluczowym znaczeniu dla województwa. Informacje przekazuje do podmiotów w regionie, w tym do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW. Bazując na stanowisku czterech regionów: Wielkopolski, Hesji, Nowej Akwitanii i Emilii-Romanii nt. przyszłości polityki spójności jako najważniejszej polityki inwestycyjnej UE (inauguracja dokumentu w tej sprawie miała miejsce 25 stycznia 2018 r. podczas konferencji z komisarz unijną ds. polityki miejskiej i regionalnej Coriną Cretu) oraz informacjach przekazywanych przez departamenty merytoryczne UMWW reprezentuje interesu Wielkopolski w Brukseli odnośnie przyszłości polityki spójności.

 

W ramach ww. działań dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczyli w następujących spotkaniach:

 

 • 1 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej nt. przebiegu negocjacji w Radzie nad pakietem dla polityki spójności po 2020 roku oraz synergii między polityką spójności a nowym programem na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa;

 • 14 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. alternatywnych źródeł finansowania taboru kolejowego, który nie będzie uzyskiwał wsparcia z polityki spójności w przyszłym budżecie UE;

 • 20 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w polskim wydziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) nt. postępów ws. negocjacji dotyczących przyszłości polityki spójności;

 • 16 maja M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

 • 11 czerwca M. Raptis brała udział w konferencji w Domu Polski Wschodniej pt. „The European Semester and Cohesion Policy – Towards a new European strategy post-2020” w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, która dotyczyła planów powiązania polityki spójności z europejskim semestrem;

 • 3 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu dla przedstawicielstw regionalnych w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności oraz obszaru komunikacji;

 • 17 września dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu w polskim wydziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) nt. stanu negocjacji pakietu polityki spójności oraz komunikacji dot. polityki spójności;

 • 5 grudnia M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu w przedstawicielstwie Pragi
  w Brukseli z przedstawicielami DG REGIO i DG CNECT (Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii) Komisji Europejskiej. Spotkanie było poświęcone synergiom między polityką spójności, Horyzontem Europa i innymi politykami unijnymi.

 • 16 grudnia br. S. Trzybiński brał udział w spotkaniu dla przedstawicieli polskich biur regionalnych z ministrami Małgorzatą Jarosińską – Jedynak i Jerzym Kwiecińskim w Domu Polski Wschodniej. Tematem spotkania była przyszła perspektywa finansowa UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowo -badawczymi

 

W kontekście rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego, w ocenie BIWW, na szczególne uwzględnienie zasługuje polityka badawczo-innowacyjna Unii Europejskiej. W tym kontekście ważne jest podejmowanie działań mających na celu wspieranie wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych w ich działalności międzynarodowej przy wykorzystania polityk, instrumentów i mechanizmów dostępnych na poziomie unijnym. Kluczowym narzędziem jest tutaj ramowy program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, oraz przyszły program ramowy Horyzont Europa.

 

Z analizy opublikowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec 2017 r. wynika, że biorąc pod uwagę poziom wykorzystania środków w programie Horyzont 2020, Polska plasuje się na przedostatnim miejscu wśród państw będących beneficjentami programu. Projektom z Polski zostało przyznane dofinansowanie wynoszące zaledwie 1,98 % całej puli Horyzont 2020 dla krajów UE, na łączną sumę wynoszącą zaledwie 1,3 % całej puli środków finansowych Horyzont 2020 dla krajów UE. Świadczy to o istnieniu dużego potencjału pozostającego do wykorzystania.

 

W związku z tym, BIWW od początku 2019 roku prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz zwiększenia udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w inicjatywach Komisji Europejskiej, w szczególności maksymalizacji wykorzystania szans na udział w naborach w ramach kończącego się programu Horyzont 2020. Wśród podjętych przez BIWW w 2019 r. działań było, poza bieżącą działalnością informacyjną, długoterminowe zacieśnienie współpracy z władzami uczelni, a także szereg działań związanych z końcem okresu programowania 2014-2020 i kształtowaniem programu na rzecz badań i rozwoju na lata 2021-2027.

 

W kwestiach merytorycznych i organizacyjnych BIWW współpracuje z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Poznaniu (RPK) i radcą ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

 

 

 1. Bieżąca działalność informacyjna

 

BIWW na bieżąco przekazuje parterom regionalnym w tym uniwersytetom, jednostkom-naukowo-badawczym, przedsiębiorcom, informacje o możliwościach składania wniosków, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. W ramach swojej działalności BIWW zainicjował ścisłą współpracę z władzami wielkopolskich uczelni w celu przekazywania informacji o kształcie programu Horyzont Europa, możliwościach uzyskania od BIWW wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, udziału w przewidzianych programem możliwościach współpracy czy promocji działalności uniwersyteckiej na arenie międzynarodowej.

 

 

 1. Wizyty studyjne i warsztaty dla przedstawicieli władz uczelni i jednostek naukowo-badawczych

 

29 maja w siedzibie UMWW w Poznaniu, BIWW zorganizowało spotkanie Marszałka Marka Woźniaka z dla władz i przedstawicieli uczelni spotkanie pt. „Wielkopolska nauka po 2020 r.” dotyczące możliwości współpracy jednostek naukowo-badawczych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz zwiększenia zaangażowania województwa w programy ramowe na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa (więcej na str. 10).

19 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca odbyła w Poznaniu spotkanie z władzami rektorskimi Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Celem spotkania było nawiązanie współpracy w zakresie zwiększenia aktywności uczelni w obszarze programów ramowych na rzecz badań i innowacji i zintensyfikowanie obecności wielkopolskich uczelni w Brukseli.

23 października odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), które reprezentowały Marta Stelmach-Mardas, Karolina Michalak i Bożena Raducha. Wizyta odbyła się z inicjatywy dyr. I. Gorczycy, oraz została zorganizowana przez BIWW. Przedstawicielki Uniwersytetu spotkały się z ekspertką sieci ERRIN ds. zdrowia Anett Ruszanov w sprawie zaangażowania UMP w Europejskie Partnerstwo Innowacyjne jako tzw. Reference Site. Odbyły spotkanie w Komisji Europejskiej z Anną Lönnroth Sjödén, szefową działu Healthy Lives Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji na temat możliwości, jakie nowy program ramowy Horyzont Europa stwarza w obszarach uznanych przez Uniwersytet za najważniejsze pod względem potencjału badawczego: aktywnego starzenia się, programowania metabolicznego i innowacyjnych technologii farmaceutycznych. Potencjalne obszary współpracy z BIWW omówione zostały na spotkaniu w Biurze Wielkopolski w Brukseli z dyrektor I. Gorczycą. Przedstawicielki UMP uczestniczyły także w spotkaniu grupy roboczej ERRIN ds. Zdrowia nt. spersonalizowanej medycyny. W efekcie spotkań podjęta została współpraca z Departamentem Zdrowia UMWW przy wspólnym złożeniu wniosku o Reference Site (więcej na str. 43 i 60).

22 listopada z inicjatywy Dyrektor BIWW Izabeli Gorczycy, Biuro Wielkopolski w Brukseli i Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu zorganizowali warsztat online pt. „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych” (więcej na str. 22).

Dyrektor BIWW współpracuje z przedstawicielstwem regionu Lubuskiego w Brukseli, oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Program Badawczych UE w celu przygotowania serii spotkań wielkopolskich i lubuskich rektorów ds. badań i nauki z kluczowymi decydentami Unii Europejskiej. Tematyka spotkań wysokiego szczebla, które odbędą się 28-29 stycznia 2020 roku w Brukseli, koncentrować się będzie na perspektywach, szansach i możliwościach przyszłego programu ramowego Horyzont Europa. W przededniu rozpoczęcia nowego programu ramowego w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa, który obowiązywać będzie w latach 2021-2027, konieczne jest nawiązanie dialogu z przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za politykę badawczą i naukową. Mając na uwadze objęcie kluczowych stanowisk decyzyjnych na poziomie UE związanych z kształtowaniem tej polityki: m.in. przez Maryię Gabriel, unijną komisarz odpowiedzialną za badania naukowe czy Cristiana-Silviu Buşoi, nowego przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, ta potrzeba wydaje się jeszcze bardziej uzasadniona.

 

 

 1. Wsparcie wielkopolskich kandydatów w naborze na członków Misji w programie Horyzont Europa

 

13 maja Komisja Europejska opublikowała zaproszenie dla wysokiej klasy ekspertów do zaangażowania się w tworzenie Misji w Horyzoncie Europa. Stworzone z ekspertów rady i zgromadzenia misji, które doradzać Komisji w zakresie identyfikacji i realizacji wyzwań w pięciu obszarach: zmiany klimatyczne; rak; zdrowe oceany i morza; inteligentne miasta neutralne klimatycznie; zdrowe gleby i żywności.

Dyrektor BIWW I. Gorczyca, w odpowiedzi na ogłoszenie Komisji Europejskiej, zaangażowała się w zachęcenia wielkopolskiego środowiska naukowego do wyłania potencjalnych kandydatów do rad i zgromadzeń, oraz następnie do budowania poparcia dla wielkopolskich kandydatur wśród kluczowych decydentów unijnych: europosłów, komisarzy, członków gabinetów komisarzy oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Odbyła w tym celu szereg spotkań i rozmów, pozyskanie dla kandydatów pisemne i ustne rekomendacje, które następnie przełożyły się na wynik ostatecznej selekcji dokonywanej przez Komisję Europejską. W ramach podjętych działań, dyr. Gorczyca blisko współpracowała z wielkopolskimi kandydatami, jak i – tam gdzie było to możliwe – z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.

Dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się osobiście 19 lipca z prof. Rodrygiem Ramlau, Kierownikiem Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w celu przeprowadzenia rozmowy o zaangażowaniu BIWW w zapewnienie jego udziału w  Misji ds. walki z rakiem.

W rezultacie podjętych działań, wśród członków Zgromadzeń Misji znalazło się dwóch naukowców z Wielkopolski: prof. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Misji dot. walki z rakiem; oraz prof. Zbigniew Kundzewicz, kierownik Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu w Misji dot. zmian klimatycznych.

 

 

4. Konsultacje programu Horyzont Europa

 

W 2019 r. Komisja Europejska zaprosiła do udziału w procesie współkształtowania przyszłego programu Horyzont Europa na okres po 2020 r. Do zabrania głosu w konsultacjach zaproszono wszystkie osoby zainteresowane przyszłymi priorytetami UE w dziedzinie badań i innowacji, które mogły wypełnić ankiety na temat Planu strategicznego programu Horyzont Europa. Współopracowywanie strategii obejmowało zebranie doświadczeń na temat całego cykl życia projektu, od ogłoszenia zaproszeń do składania wniosków i ich oceny po skuteczną sprawozdawczość i efektywne wykorzystanie wyników. Otrzymane informacje posłużyły do przygotowania wytycznych dla programów prac i zaproszeń do składania wniosków dotyczących pierwszych czterech lat funkcjonowania programu (2021-2024).

BIWW promował udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w prowadzonym przez Komisję Europejską procesie współkształtowania z udziałem partnernów społecznych. BIWW czterokrotnie przekazywało wielkopolskim władzom samorządowy, organizacjom pozarządowym oraz uczelniom wyższym, ośrodkom badawczymi, pozostałym naukowcom i przedstawicieli biznesu informacje o prowadzonych konsultacjach. Informacje dostępne były w formie newslettera i poprzez stronę internetową. Dyr. BIWW I. Gorczyca wystosowała także odrębną wiadomość skierowaną do przedstawicieli władz uczelni wyższych, oferując pomoc BIWW w udziale w konsultacjach, a także poruszyła ten temat podczas spotkania 29 maja Marszałka Marka Woźniaka z władzami i przedstawicielami wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych.

Wydarzeniem podsumowującym konsultacje, w trakcie którego odbył się drugi etap procesu współdecyzji, były Europejskie Dniach Badań Naukowych i Innowacji w Brukseli. Udział w nich wzięła dyr. I. Gorczyca, która zaprezentowała w ich trakcie m.in. stanowisko prof. Ramlau w kontekście walki z rakiem.

5 listopada w Centrum Współpracy z UE na rzecz Organizacji Naukowych (KoWi) odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział dyrektor I. Gorczyca i S. Trzybiński, pt. „Rezultaty konsultacji w zakresie programu Horyzont Europa” z cyklu IGLO OPEN.

 

 

 

5. Działania na rzecz promocji wielkopolskiej nauki

 

16 kwietnia i 9 maja w siedzibie BIWW w Brukseli, w związku z przygotowywanym przez BIWW spotkaniem Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni w Poznaniu, przedstawiciele Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli omawiali z dyrektor BIWW I. Gorczycą kwestie związane z unijnymi programami ramowymi na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W celu przygotowania spotkania BIWW spotkał się również 26 kwietnia w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z Agatą Janaszczyk, radczynią ds. badań naukowych.

27 maja dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z rektorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. dr hab. Wojciechem Horą w celu omówienia promocji uniwersytetu podczas 10. edycji Dnia św. Marcina w Brukseli. W wyniku spotkania 14 listopada 2019 r. w siedzibie UMWW w Brukseli odbyła się wystawa prac plastycznych i malarskich z okazji 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a program artystyczny przedstawiła uniwersytecka grupa Asocjacja.

28 i 29 maja dyrektor BIWW spotkała się w Poznaniu z przedstawicielami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Tematem spotkania była możliwości współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw w zakresie promocji udziału w naborach w ramach programów Horyzont 2020 i Horyzont Europa. W efekcie spotkania zostało zorganizowane wideokonferencja „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych” 22 listopada. Przygotowywane jest również spotkanie dla rektorów uczelni wyższych w styczniu 2020 r.

28 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz J. Bosiacka-Kniat z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego uczestniczyły w grupie roboczej zorganizowanej przez przedstawiciela Komisji Europejskiej Gerarda Carata w kontekście projektu Stairway to Excellence dla regionalnych instytucji zarządzających. Celem spotkania było wsparcie naborów w ramach programu Horyzont 2020 w synergii ze regionalnymi/krajowymi strategiami na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS3. Kwestiami omówionymi podczas grupy roboczej były: mechanizmy wspierające budowanie zdolności w ramach uczestnictwa w programie ramowym, badania i innowacje oraz partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz wdrażania RIS3, krajowe punkty kontaktowe i ich rola w H2020 dla RIS3, transnarodowe sieci we wdrażaniu RIS3, efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej i technologicznej w kontekście RIS3.

9 lipca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektorki i pracowników BIWW z przedstawicielami biura Południowych Moraw w Brukseli, dyrektor V. Nováčkovą i S. Raszkovą, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w obszarze badań i innowacji w czeskim regionie. W spotkaniu uczestniczył również David Marek, przedstawiciel Południowomorawskiego Centrum Innowacji, który zaprezentował Regionalną Strategię Innowacyjną na lata 2014-2020 – będącą w istocie wieloletnim planem działań, w oparciu o który wdrażane są rozwiązania w zakresie wspierania konkurencyjności opartej na działalności innowacyjnej oraz maksymalizacji korzyści ekonomicznych związanych z inwestycjami publicznymi w badania i edukację. We wdrażanie strategii zaangażowane są władze regionalne, władze miasta, regionalne centrum ds. innowacji, cztery największe uniwersytety w regionie oraz Czeska Akademia Nauk.

12 lipca dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Marią Reinfeld i Andreiem Lintu, na temat Partnerstw Publiczno-Prywatnych w programach ramowych na rzecz badań i innowacji (PPI). Tematem spotkania było funkcjonowanie partnerstw w programie Horyzont 2020 oraz proponowane zmiany i planowane nowe rodzaje partnerstw po 2020 r. Ponadto omówiono proponowane obszary tematyczne partnerstw i wskazano praktyczne korzyści z uczestnictwa w partnerstwach europejskich. Efektem spotkania było zaproszenie przedstawicieli Komisji Europejskiej do udziału w wideokonferencji nt. Partnerstw, która odbyła się listopada.

23 sierpnia dyrektor BIWW I. Gorczyca i H. Tadych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem środowiska naukowego Turcji, dr Mahmutem Sami Islekiem, koordynatorem Biura ds. Relacji Międzynarodowych na Uniwersytecie Eskişehir Osmangazi w Turcji. Podczas spotkania przybliżony został profil działalności uniwersytetu, a także możliwości i obszary współpracy z uniwersytetem. W rezultacie wysłano do uczelni akademickich w województwie wielkopolskim newsletter o poszukiwaniu partnerów w celu nawiązania współpracy bilateralnej i w ramach Erasmus+.

4 września dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Ewą Kocińską-Lange, p.o. dyrektor ds. badań i rozwoju Business&Science Poland w Brukseli, ośrodka powołanego w lipcu 2019 r. w celu wspierania pozycji polskich naukowców w pozyskiwaniu środków na badania i rozwój z funduszy UE. Celem spotkania było nawiązanie długoterminowej współpracy oraz wymiana informacji na temat możliwości pozyskiwania wsparcia dla wielkopolskiego środowiska naukowo-badawczego.

13 września dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. planowania strategicznego i nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa. W spotkaniu wzięli udział Agata Janaszczyk, radczyni ds. badań naukowych ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Dominik Sobczak z Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji z Komisji Europejskiej.

16 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Wielkopolski w Brukseli, dyr. BIWW I. Gorczycy i S. Trzybińskiego z Anett Ruszanov, pracownikiem sieci zarządzającym projektami z obszaru medycyny. Podczas spotkania zostały omówione kwestie wizyty przedstawicieli Uniwersytety Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Brukseli w ramach grupy roboczej „Zdrowie” nt. spersonalizowanej medycyny i zaangażowania Uniwersytetu Medycznego w Europejskie Partnerstwo Innowacyjne.

W ostatnim kwartale 2019 r. dyr. BIWW I. Gorczyca współpracowała z Biurem Promocji Nauki PAN nad przygotowaniem wydarzenia w marcu 2020 r. związanego z promocją aktywności kobiet w nauce. Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Więcej informacji nt. współpracy z Biurem Promocji Nauki PAN znajduje się na str. 39.

 

 

 1. Współpraca z regionami zagranicznymi

 

  1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii

 

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2019 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność biur i planowane wspólne inicjatywy. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 24 stycznia, 14 lutego, 21 marca, 17 kwietnia, 10 maja, 6 i 24 czerwca, 21 sierpnia, 5 września i 27 listopada.

Wspólne wydarzenia

 

27 maja odbyła się konferencja czterech regionów, podczas której omówiono wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego (więcej na str. 8).

 

29 maja w Domu Regionów odbyła się debata nt. negocjacji wokół budżetu UE po wyborach europejskich z udziałem Michaela Hagera, szefa gabinetu komisarza Günthera H. Oettingera ds. budżetu pt. „ Spojrzenie na negocjacje WRF po wyborach europejskich”. (więcej na str. 11).

 

10 lipca odbyła się konferencja czterech regionów partnerskich z udziałem Marszałka Marka Woźniaka oraz Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla Heinza-Lambertza z okazji 25-lecia KR (więcej na str. 13).

 

9 października miała miejsce konferencja 4 regionów partnerskich pt. „30 lat po upadku muru berlińskiego - 15 lat od rozszerzenia UE” z udziałem byłej Premier Ewy Kopacz (więcej na str. 16).

 

15 października odbyła się debata pt. „Polska zagłosowała” zorganizowana przez regiony Wielkopolskę i Hesję w siedzibie Domu Regionów. W debacie udział wzięły dyr. BIWW
I. Gorczyca oraz Anna Słojewska, brukselska korespondentka dziennika „Rzeczpospolita”.
(więcej na str. 17).

 

6 listopada odbyła się konferencja „Going Digital” nt. konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora MŚP zorganizowana przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii. (więcej na str. 19).

 

 

  1. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2019

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu warsztatu

BIWW podczas przygotowań do organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 r. współpracowało z partnerami z Barcelony, Malmö, Kopenhagi, Hanoweru, Roeselare i Dublinu przy organizacji międzynarodowej debaty pt. „Miasta i regiony w kierunku zrównoważonych rozwiązań w ramach transformacji energetycznej”. Wydarzenie odbyło się 9 października w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli, województwo wielkopolskie reprezentował w niej Jakub Jackowski, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki UMWW w Poznaniu (więcej na str. 15).

Wielkopolska po raz kolejny została wiceliderem konglomeratu, który od początku roku współpracował przy przygotowaniu wydarzenia. Dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński wzięli udział w spotkaniu inaugurującym przygotowania do tegorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się 30 stycznia w Europejskim Komitecie Regionów. Uczestniczyli również w spotkaniach z partnerami konglomeratu, które miały miejsce 19 lutego i 22 maja i 30 września. 7 lutego I. Gorczyca spotkała się ponadto z zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki w Parlamencie Europejskim, Jakubem Jackowskim, by omówić możliwą współpracę w ramach ETRM 2019.

 

 

  1. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

 

Współpraca z Bretanią i regionami europejskimi w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

 

W 2019 r. pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” i na bieżąco monitorowali kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Koalicja liczy obecnie 14 regionów (Bretania, Kraj Loary, Nowa Akwitania, Owernia-Rodan-Alpy, Emilia-Romania, Toskania, Tyrol Południowy, Andaluzja, Kastylia i León, Estremadura, Azory, Bawaria, Badenia-Wirtembergia i Wielkopolska).

W 2019 r. odbył się szereg spotkań Koalicji, na których obecni byli przedstawiciele BIWW: Dyrektor BIWW I. Gorczyca, S. Trzybiński lub H. Tadych. Spotkania partnerów Koalicji miały miejsce: 18 stycznia, 15 lutego, 1 i 10 kwietnia, 16 maja, 28 czerwca, 12 lipca, 5 września, 24 września, 14 października i 5 grudnia.

 

W pierwszej połowie 2019 r. w kwestiach polityki rolnej BIWW pozostawało w stałym kontakcie z posłami do Parlamentu Europejskiego Czesławem Siekierskim i Andrzejem Grzybem; w drugiej połowie roku BIWW nawiązało kontakt z nowym komisarzem ds. rolnictwa, Januszem Wojciechowskim, ws. planowanej na początek 2020 r. konferencji Koalicji z udziałem komisarza w siedzibie Wielkopolski w Brukseli (więcej na str. 41).

 

Prezentacja działalności BIWW pracownikowi przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny

 

12 lutego w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli odbyło się z spotkanie z N. Malicem, pracownikiem przedstawicielstwa Bośni
i Hercegowiny w Brukseli i dyrektor BIWW Izabelą Gorczycą. Spotkanie miało na celu prezentację zadań, działań i aktywności podejmowanych przez przedstawicielstwo województwa w Brukseli, które mogą posłużyć jako inspiracja do działalności przedstawicielstwa Bośni i Hercegowiny. Współpraca była kontynuowana w drugim półroczu, kiedy to przedstawiciel Bośni i Hercegowiny został zaproszony do przygotowania prelekcji w ramach brukselskiej części programu Akademii Samorządowej dla przedstawicielek Gruzji. Zapoznał on je z funkcjonowaniem w Brukseli przedstawicielstwa regionu spoza Unii Europejskiej, wskazując na możliwości oraz wyzwania w swojej działalności (więcej na str. 23).

 

Spotkanie z przedstawicielstwem Południowych Moraw ws. badań i innowacji

 

9 lipca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektkir i pracowników BIWW

z przedstawicielami biura Południowych Moraw w Brukseli, dyrektor V. Nováčkovą
i S. Raszkovą, dotyczące prezentacji dobrych praktyk w obszarze badań i innowacji
w czeskim regionie. W spotkaniu uczestniczył również David Marek, przedstawiciel Południowomorawskiego Centrum Innowacji (więcej na str. 31).

 

Spotkanie z Damianem Weymannem ws. wystawy fotografii w ramach Klubu Wielkopolan w 2020 r.

 

3 września w siedzibie BIWW dyrektor I. Gorczyca i S. Trzybiński spotkali się z Damianem Weymannem ws. potencjalnej współpracy w ramach Klubu Wielkopolan, która dotyczyć miałaby wystawy polskiej fotografii w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli w 2020 r.
i promocji polskich i wielkopolskich artystów.

 

Buisness & Science Poland w Brukseli

 

Business & Science Poland (BSP) jest Związkiem Pracodawców zarejestrowanym w Polsce. Misją BSP jest wsparcie polskich przedsiębiorców i nauki w efektywnym formowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje. 4 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się p.o. dyrektora BSP Ewą Kocińską-Lange, by omówić możliwą współpracę
z Biurem Wielkopolski w Brukseli w ramach wspólnych obszarów zainteresowań. Na zaproszenie BSP dyr. Gorczyca spotkała się 23 września z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, podczas którego zaprezentowała priorytety i wyzwania stojące przed Wielkopolską w kontekście aktywności w Brukseli.

 

10 września M. Raptis, H. Tadych i S. Trzybiński byli obecni na wydarzeniu „Back to Business” organizowanym przez BSP.

 

Współpraca z BSP jest kontynuowana – p.o. Dyrektora Ewa Kocińska Lange została zaproszona na spotkanie z rektorami wielkopolskich i lubuskich uczelni, które zaplanowane jest na styczeń 2019 r. w Brukseli. Organizatorem wydarzenia są Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, przedstawicielstwo Województwa Lubuskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu.

 

Spotkanie z Karolem Tofilem, przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego
w Brukseli

 

4 września dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis spotkały się z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w Brukseli, Karolem Tofilem, w związku z organizacją wydarzenia nt. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw zorganizowanego 6 listopada z partnerami z Hesji oraz Nowej Akwitanii w siedzibie Domu Regionów (więcej na str. 19).

 

Spotkanie z Viktorem Kovacicem z Slovenian Business & Research Association

 

30 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z Viktorem Kovacicem, przedstawicielem Slovenian Business & Research Association w Biurze Wielkopolski
w Brukseli w celu przekazania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie działalności Biura
w kontekście usprawnienia działalności słowackich biur regionalnych.

 

 

 

 

 

 

 1. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi oraz innymi podmiotami

 

 1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii, Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej, Instytutem Polskim
  w Brukseli

 

W ramach wydarzeń orgaznizowanych w 2019 r. Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej zaprosiła przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli do omówienia potencjalnej współpracy i wspólnie realizowanych przedsięwzięć. 9 maja dyrektor BIWW I. Gorczyca wzięła udział w spotkaniu z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim i Konsul RP Agnieszką Paciorek. W trakcie spotkania ustalono, że Biuro Wielkopolski
w Brukseli zaangażuje się do współpracy w ramach organizowanego przez ambasadę rajdu rowerowego śladami 1 Polskiej Dywizji Pancernej Generała Maczka pt. „Liberation Bike Ride”, który rozpoczął się 14 września 2019 w miejscowości Tielt we Flandrii. Dyrektor BIWW nawiązała kontakt z burmistrzem Szamotuł, w celu włączenia gminy do współorganizacji festynu, który miał miejsce podczas rajdu rowerowego. Wybór Szamotuł związany był z wieloletnią współpracą pomiędzy obydwoma miastami. BIWW I. Gorczycy reprezentowała Szamotuły podczas spotkanie Ambasadorem A. Orzechowskim ws. rajdu rowerowego, które odbyło się również 28 sierpnia.

 

Wielkopolska podobnie jak pozostałe regiony włączyła się w przygotowania wystawy „Armoured Wings” organizowanej przez Ambasadę RP w Belgii dla uczczenia 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii. BIWW pozostawało w kontakcie z Departamentem Sportu i Turystyki, który przekazał zdjęcie Wielkopolski, następnie prezentowane podczas wystawy, która od 25 maja go grudnia była prezentowana na terenie Flandrii.

 

W 2019 r. odbyła się także organizowana przez Ambasadę RP XI edycja konkursu Polak Roku w Belgii. Podczas rozmów z Ambasadą RP dyr. BIWW I. Gorczyca ustaliła, że wydarzenie uświetni występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, która stanowi jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Występ miał miejsce  12 listopada w Brukseli (więcej na str. 60).

 

11 lipca miało miejsce spotkanie dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli, Agnieszki Boleckiej, z dyrektor BIWW I. Gorczycą oraz M. Raptis nt. potencjalnej współpracy między Instytutem Polskim w Brukseli a Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Współpraca miałaby dotyczyć zaprezentowania w Belgii performancu rzeźbiarzy z wielkopolskiej z grupy „Brygada Pigmaliona”. BIWW zaaranżowało również kolejne spotkanie w tej sprawie miedzy Dyrektor Paciorek, a Rektorem Uniwersytetu W. Horą w dniu 14 listopada.

 

26 kwietnia miało miejsce spotkanie dyrektor i pracowników BIWW w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej z Agatą Janaszczyk, radczynią ds. badań naukowych. Spotkanie miało na celu omówienie przyszłości polityki badawczo-naukowej
w Unii Europejskiej, nowego programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa oraz przygotowań do organizowanego przez BIWW spotkania Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni dot. perspektyw dla wielkopolskiej nauki po 2020 r. w kontekście polityki unijnej (więcej na str. 10).

 

 

 1. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

 

Przedstawicielstwa polskich biur regionalnych w Brukseli współpracowały przy organizacji wspólnych wydarzeń. Zaangażowały się między innymi w przygotowanie obchodów 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz wydarzenia organizowane przez Ambasadę RP w Królestwie Belgii (więcej na str. 12).

 

Ponadto dyr. BIWW I. Gorczyca regularnie współpracuje z polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności w charakterze koordynatora polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Brukselskie przedstawicielstwa Wielkopolski i Lubuskiego współpracują przy organizacji wyjazdu studyjnego dla rektorów odpowiedzialnych za obszar badań z wielkopolskich i lubuskich uczelni wyższych. Spotkania z kluczowymi decydentami unijnymi w tym obszarze są przewidziane na styczeń 2020 r. W ramach organizacji tego wydarzenia o charakterze lobbingowo – informacyjnym biura współpracują z Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Programów Badawczych w Poznaniu.

 

31 stycznia S. Trzybiński uczestniczył w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej nt. biegu Polish Run organizowanego przez Ambasadę RP w Brukseli oraz Dom Polski Wschodniej.
1 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej dot. przyszłości polityki spójności i Horyzontu 2020. 4 lutego z kolei miało miejsce spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Biurze Regionalnym Pomorskiego w celu omówienia działań dot. uczczenia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 5 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i M. Raptis wzięły udział w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej, gdzie zostały przedstawione „Główne założenia programu Horyzont Europa”. 11 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z dyr. Biura Regionalnego Woj. Lubuskiego w Brukseli
J. Suchecką, by omówić plan zorganizowania spotkań na wysokim szczeblu dla rektorów wielkopolskich i lubuskich uczelni związanych z wdrażaniem programu Horyzont 2020 i Horyzont Europa. 21 sierpnia, 7 listopada i 11 grudnia odbyły się następne ze spotkań dyr. BIWW I. Gorczycy i dyr. J. Sucheckiej dot. wizyty środowiska naukowego z obu regionów.

 

14 lutego 2019 r. M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska dla przedstawicieli polskich regionów z przedstawicielstwem organizacji Eurofima. Tego samego dnia dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska celu omówienia działań związanych z 15-leciem przystąpienia Polski do UE.

 

13 marca w Domu Polski Wschodniej odbyło się spotkanie z Rafałem Rybackim
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego nt. „Finansowania projektów samorządowych ze środków zewnętrznych”, w którym uczestniczyła I. Gorczyca. 14 marca z kolei brała udział w spotkaniu nt. „Stanu negocjacji nt. Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej perspektywie finansowej UE”, które miało miejsce również w Domu Polski Wschodniej. 12 kwietnia
I. Gorczyca spotkała się w Domu Polski Wschodniej z innymi przedstawicielami biur regionalnych w celu dalszych działań w kwestii uczczenia tej rocznicy.

 

13 września dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Domu Polski Wschodniej w Brukseli dot. planowanie strategicznego i nowych sposobów wdrażania Programu Ramowego Horyzont Europa z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE.

 

18 listopada w Biurze Wielkopolski w Brukseli odbyło się szkolenie, przeprowadzone przez koordynatorkę polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów I. Gorczycę. Było ono skierowane do przedstawicieli polskich biur regionalnych, tych regionów, które uzyskają nowych członków i zastępców w kolejnej kadencji KR. Celem spotkania było zaprezentowanie funkcjonowania polskiej delegacji w KR oraz wsparcie działań ww. członków i zastępców.

 

 

 1. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN – PolSCA

 

Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli w 2019 r. zorganizowało cykl spotkań dla przedstawicieli biur regionalnych. Pierwszy cykl poświęcony był zagadnieniu dezinformacji. 17 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej Robertem Sołtykiem nt. unijnych planów walki z dezinformacją, w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński. 12 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu z B. Thomasem nt. dezinformacji w kontekście brexitu. 4 marca miało miejsce spotkanie z ówczesną europosłanką dr Agnieszką Kozłowską-Rajewicz pt. „Gender w czasach postprawdy” – również w kontekście walki z dezinformacją, w którym wziął udział S. Trzybiński.

 

Drugi cykl przygotowany dla przedstawicieli biur regionalnych poświęcony był unijnym programom na rzecz badań i innowacji Horyzontowi 2020 i Horyzontowi Europa. 16 kwietnia w Biurze Wielkopolski w Brukseli przedstawiciele biura PolSCA omówili z dyr. BIWW I. Gorczycą kwestie związane z unijnymi programami ramowymi na rzecz badań i innowacji. Spotkanie odbyło się w związku z przygotowywanym przez BIWW spotkaniem Marszałka Marka Woźniaka z rektorami wielkopolskich uczelni w Poznaniu (więcej na str. 10). Unijne programy na rzecz badań innowacji Horyzont 2020 i Horyzont Europa były również tematem spotkania z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk w Brukseli w siedzibie BIWW, które odbyło się 9 maja. 20 maja dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w biurze PolSCA z radczynią ds. badań naukowych A. Janaszczyk ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE dotyczącym procesu przygotowywania programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. 24 czerwca dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński wzięli udział w spotkaniu w biurze PolSCA dot. konstrukcji II filaru Horyzontu Europa. 12 lipca w Biurze PolSCA odbyło się spotkanie z cyklu "Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA", w którym uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca oraz M. Raptis. Gościem spotkania była ekspertką Maja Ferlinc z Slovenian Business and Research Association, która podzieliła się z dobrymi praktykami i rozwiązaniami w zakresie wspierania partycypacji słoweńskich naukowców w programie Horyzont 2020. 23 sierpnia miało miejsce spotkanie z dr Mahmutem Sami Islekiem, koordynatorem Biura ds. Relacji Międzynarodowych na Uniwersytecie Eskişehir Osmangazi w Turcji, w którym wzięli udział dyr. BIWW I. Gorczyca i H. Tadych. Ze spotkania została przesłana notatka do partnerów w regionie z informacją nt. możliwości współpracy z tureckim uniwersytetem. 9 września dyr. I. Gorczyca, M. Raptis i S. Trzybiński uczestniczyli w spotkaniu w Biurze PolSCA z Marzeną Guz-Vetter z Dyrekcji Generalnej ds. komunikacji w Komisji Europejskim poświęconym nowej Komisji Europejskiej i stojącym przed nią wyzwaniom. 4 października dyr. BIWW I. Gorczyca i H. Tadych brali udział w spotkaniu w biurze PolSCA z Aleksandrą Schoetz-Sobczak z Agencji Wykonawczej ds. badań naukowych Komisji Europejskiej: tematem spotkania były granty Marie Skłodowskiej-Curie, a dokładnie program RISE (Research and Innovation Staff Exchange), którego celem jest wymiana pracowników zajmujących się badaniami w ramach różnych sektorów i z różnych krajów. 8 listopada dyr. BIWW I. Gorczyca uczestniczyła w spotkaniu w biurze Polskiej Akademii Nauk w Brukseli, którego gościem była Katalin Alfoldi. Przedstawiła ona prezentację na temat programu COST (European Cooperation in Science and Technology). 6 grudnia dyr. BIWW I. Gorczyca, M. Raptis i H. Tadych uczestniczyli w spotkaniu z Marią de Carli i Ioaną Petrą z Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych KE, którego tematem były synergie między Horyzontem Europa a innymi programami UE, w szczególności polityką spójności.

 

Biuro Wielkopolski w Brukseli współpracowało również z Biurem Promocji Nauki PAN w Brukseli i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE przy organizacji konferencji „Transformacja i digitalizacja przemysłu”, która miała miejsce 4-5 czerwca (więcej na str. 12). Obecnie BIWW współpracuje z Biurem PAN nad przygotowaniem wydarzenia w marcu 2020 r. związanego z promocją aktywności kobiet w nauce. Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 

 1. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych

 

 1. Współpraca w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”

 

W 2018 r. województwo wielkopolskie włączyło się w prace nieformalnej sieci „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”, która składa się obecnie z 14 regionów
z sześciu państw członkowskich UE: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec i Polski. Koalicja wypracowała wspólne stanowisko dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w którym podkreślona jest kluczowa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Regiony wchodzące w skład Koalicji podejmują działania, aby prezentowane stanowisko odzwierciedlone zostało w unijnym procesie decyzyjnym.

 

Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z regionami Koalicji np. przy promowaniu zapisów wspólnego stanowiska. Biorą też udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań „Koalicji”. W ramach realizacji tego zadania pracownicy BIWW pozostają w bieżącym z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej (więcej na str. 34 i 41).

 

W 2019 r. Koalicja podjęła szereg działań i inicjatyw które miały na celu aktywny lobbying i uwzględnienie jej stanowiska w instytucjach unijnych: Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej.

 

- Koalicja w pozytywny sposób odniosła się do wyników głosowania Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (AGRI) w Parlamencie Europejskim z 2 kwietnia br., w którym posłowie zagłosowali za regionalnymi organami zarządzającymi odpowiedzialnymi za zarządzanie
i wdrażanie interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie głosowania
w znacznej mierze odzwierciedlone zostało stanowisko Koalicji: uwzględniono regionalne instytucje zarządzające, regionalne komitety monitorujące, programy regionalne, a słowa „region” i „regionalny” są wymienione w przybliżeniu 127 razy w rozporządzeniu, zaczynając od art. 1. Wynika ten jest efektem intensywnych i skutecznych działań lobbingowych prowadzonych w Parlamencie Europejskim. Według Koalicji wynik głosowania zapewnia obietnicę dostosowania WPR do lokalnych potrzeb. Koalicja kontynuuje współpracę z posłami do Parlamentu Europejskiego w celu wspierania silnej WPR oraz roli regionów w jej wdrażaniu.

 

- 5 czerwca br. w Komisji Europejskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli i ekspertów
z regionów Koalicji z przedstawicielami gabinetu komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana
i urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI), w którym Wielkopolskę reprezentowała Dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Podczas spotkania przedstawiony został model zarządzania WPR, w którym uwzględniona jest większa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Eksperci z regionów zaprezentowali praktyczne przykłady korzyści dla rolnictwa, wynikające z regionalnego zarządzania WPR. I. Gorczyca, podkreśliła znaczenie, jakie dla Wielkopolski ma regionalizacja tej polityki oraz wartość dodaną jaką stanowiłoby jej zdecentralizowanie dla rozwoju regionalnego. Przedstawiciele Komisji odnieśli się do stanowiska Koalicji, informując, że zaprezentują pisemną informację zwrotną na temat zaproponowanego modelu zarządzania WPR, na podstawie którego Koalicja może zbudować bardziej precyzyjne i szczegółowe pytania, aby utrzymać dyskusję z Komisją na poziomie technicznym. Komisja wyraziła zgodę na ułatwienie zorganizowania spotkania przy okazji prezydencji fińskiej w celu dyskusji w sprawie roli regionów na podst. najnowszego projektu Rady dotyczącego strategicznego planu rozporządzenia WPR. Koalicja uznała, że będzie musiała zaakceptować wiele kompromisów, aby móc utrzymać dyskusję techniczną z DG AGRI oraz możliwie z Radą.

 

- 17 października H. Tadych uczestniczył w spotkaniu z europosłami z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, które odbyło się w siedzibie Domu Regionów; S. Trzybiński tego samego dnia brał udział w konferencji „Zarządzanie, wspólna organizacja rynku i wskaźniki geograficzne w nowej Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r.”, która odbyła się w Siedzibie Domu Regionów.

 

- 8 listopada H. Tadych uczestniczył w spotkaniu z Kari Valonen, rzecznikiem fińskiej prezydencji ds. Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa Rady UE (SCA). Tematem spotkania były najnowsze informacje o stanie negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej na forum Rady UE, w tym kwestie budżetowe na lata 2021-2027. Przedstawiono także plan działania fińskiej prezydencji w kwestiach związanych z rolnictwem do końca 2019 r., termin spodziewanego raportu podsumowującego i tematy, które zostaną przekazane chorwackiej prezydencji wraz z początkiem 2020 r.

 

- 10 grudnia H. Tadych uczestniczył wraz z przedstawicielami regionów członkowskich Koalicji w inauguracji European Food Forum – wspólnej inicjatywy pod przewodnictwem politycznym, która ma być forum, którego celem jest promowanie otwartego dialogu na temat zrównoważonych systemów produkcji żywności wśród decydentów politycznych, uczestników łańcucha dostaw żywności, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk naukowych i innych instytucji publicznych. Prezesem inicjatywy jest Posłanka Róża Thun.

 

BIWW przygotowało również tłumaczenie nowego dokumentu Koalicji, „Manifestu dla uczciwej i zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej w służbie regionów”, który został podpisany przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego 12 września w Rennes.

 

 

 

 

 

 1. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

 

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy ponad 130 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty, reprezentując interesy swoich członków.

 

ERRIN podzielony jest na 13 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2019 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących kilku grup.

 

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach
i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji.

 

Zgromadzenia Ogólne

 

11 czerwca odbyło się Zgromadzenie Ogólne (Annual Meeting) sieci. Głównym tematem spotkania była propozycja Komisji Europejskiej w kwestii nowego europejskiego programu na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa. Ponadto omówiono kwestie finansowe, bieżącą działalność sieci oraz plan działań na kolejne miesiące 2019 r. Na spotkaniu obecna była dyrektor BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński. 3 grudnia M. Raptis uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym (Annual Meeting) poświęconym zatwierdzeniu nowych członków zarządu ERRIN, kwestiom finansowym, a także najważniejszym wydarzeniom w 2019 r. i priorytetom na rok 2020.

 

Spotkania grup roboczych

 

W 2019 r. dyrektor BIWW I. Gorczyca, M. Raptis oraz S. Trzybiński wzięli udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych:

1) Inteligentne specjalizacje: 22 marca, 14 czerwca i 17 czerwca

2) Inwestycje i innowacje: 6 czerwca, 23 października

3) ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne): 4 kwietnia

4) Zdrowie: 21 października

5) Otwarta nauka: 8 listopada

6) Transport: 2 lipca

7) Biogospodarka: 19 listopada

Po części ze spotkań zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski.

 

Współpraca w zamach grupy roboczej Zdrowie

 

BIWW intensywnie współpracowało w 2019 r. w obszarze zdrowia. Do współpracy włączyło również Uniwersytet Medyczny oraz Departament Zdrowia UMWW.

 

16 września 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Wielkopolski w Brukseli, dyr. BIWW I. Gorczycy i S. Trzybińskiego z Anett Ruszanov, pracownikiem sieci zarządzającym projektami z obszaru medycyny. Podczas spotkania zostały omówione kwestie związane z aktywizacją działań w kontekście współpracy z Uniwersytetem Medycznym oraz Dep. Zdrowia.

 

Na zaproszenie BIWW przedstawicielki Uniwersytetu Medycznego wzięły udział w spotkaniu grupy roboczej Zdrowie nt. medycyny spersonalizowanej, które odbyło się 21 listopada. Wspólnie z Dyr. BIWW obyły również spotkanie z Anett Ruszanov ws. możliwości włączenia się w inicjatywę unijną dotyczącą „Reference Site”. W efekcie tego spotkania Uniwersytet Medyczny wspólnie z Samorządem Województwa reprezentowanym przez Dep. Zdrowia bierze udział w naborze wniosków na „Reference Site” (więcej na str. 28 i 60).

 

 

 1. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

 

Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu

 

28-29 maja odbyło się XXX Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w Poczdamie. Na Zgromadzeniu Ogólnym obecni byli Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Poznaniu Marek Bryl oraz Grażyna Łyczkowska - zastępca dyrektora WBPP w Poznaniu. 27 września odbyło XXXI Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w Brukseli. Na Zgromadzeniu Ogólnym byli obecni dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Poznaniu Marek Bryl, Grażyna Łyczkowska - zastępca dyrektora WBPP w Poznaniu oraz
S. Trzybiński.

 

 

 

Spotkania grupy roboczej i lobbingowej

 

Grupa robocza składa się z przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli oraz ekspertów
z regionów przynależących do sieci (Brandenburgia, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, Południowe Morawy, Wielkopolska, South East England i Flandria) i zajmuje się tematyką istotną dla regionów z punktu widzenia obszarów podmiejskich: m.in. transportu, zarządzania publicznego, zmian klimatu, krajobrazu, zielonej infrastruktury. Spotkanie grupy miało miejsce 25-26 marca, podczas którego skupiono się na tematyce transportu podmiejskiego. Podczas spotkania grupy omówiono także sprawy wewnętrzne sieci, realizację projektu ROBUST, propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej ws. wieloletnich ram finansowych, politykę spójności, a także przyszłe możliwości projektowe sieci.
W trakcie spotkania grupy roboczej w marcu Wielkopolska przekazała również władzom Sieci PURPLE Kartę regionów podmiejskich (Peri-Urban Charter), którą podpisało kilkadziesiąt miast i gmin podmiejskich województwa wielkopolskiego. Deklaracje te są wyrazem poparcia dla działalności prowadzonej przez Europejską Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE i nie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego żadnych zobowiązań. W dniach 18-19 września w siedzibie Wielkopolski w Brukseli odbyły się spotkania grupy roboczej dot. tematyki krajobrazu podmiejskiego, którym przewodniczyła delegacja z Wielkopolski. Podczas spotkań grupy dyskutowano nt. europejskiej konwencji krajobrazowej, prawnych i innych narzędzi do ochrony krajobrazu, definicji krajobrazu podmiejskiego i kwestii związanych z zarządzaniem krajobrazem podmiejskim. 21-22 listopada miała miejsce grupa robocza, która poświęcona była dyskusji nt. dokumentów tematycznych sieci PURPLE, nowym informacjom nt. realizacji projektu ROBUST, kwestiom NUTS (Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) oraz omówieniu wspólnego wydarzenia dot. krajobrazu w 2020 r. w Brukseli.

 

Grupa lobbingowa składa się z biur przedstawicielstw regionalnych w Brukseli (Brandenburgia, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, Południowe Morawy, Wielkopolska, South East England i Flandria) i monitoruje istotne polityki unijne z punktu widzenia sieci PURPLE, reprezentuje sieć PURPLE podczas wydarzeń w Brukseli oraz na poziomie instytucji UE. Podczas spotkania grupy lobbingowej 16 maja br. zostały ustalone 4 priorytetowe obszary, na których skupiać się będą członkowie grupy: 1) regionalne strategie rozwoju po 2020 r., 2) zrównoważona Europa do 2030 r., 3) polityka rozwoju terytorialnego/polityka spójności, 4) polityka miejska/rozwoju. Grupa lobbingowa przygotowała roczny plan aktywności oraz wykazała obszary zaangażowania danych regionów w określone polityki (polityka spójności, Wspólna Polityka Rolna, polityka klimatyczna etc.), na bazie których będzie obserwować i badać istotne dla sieci PURPLE stanowiska, dokumenty, aktywności etc. Spotkania grupy lobbingowej odbyły się 10 stycznia, 16 maja i 12 grudnia. Poza tym grupa lobbingowa pozostaje w stałym kontakcie i wymienia się informacjami nt. projektów, w które może zaangażować się sieć PURPLE.

 

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także za asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE.

 

 

 1. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie EARLALL

 

 

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy. 7 marca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielką sieci Noelią Cantero nt. perspektyw współpracy i obecnej działalności sieci. 11 marca S. Trzybiński uczestniczył
w spotkaniu sieci EARLALL, podczas którego omówiono bieżące inicjatywy sieci oraz wysłuchano prezentacji przedstawiciela Komisji Europejskiej nt. Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. 2 kwietnia Luis Miranda z sieci EARLALL spotkał się z grupą wielkopolskich radnych w Brukseli, którym przedstawił cztery projekty realizowane przez sieć w różnych częściach Europy, których celem jest społeczno-zawodowa integracja uchodźców i migrantów (więcej na str. 5). 27 września H. Tadych uczestniczył
w spotkaniu sieci EARLALL dotyczącym przedsiębiorczości młodych osób na obszarach wiejskich.

 

 

 1. Współpraca w ramach innych sieci i inicjatyw

 

16 stycznia S. Trzybiński wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez „The Vanguard Initiative” w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji przy UE nt. międzyregionalnych innowacyjnych inwestycji (tzw. Komponent 5), które stanowić będą nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską w zakresie współpracy regionalnej po 2020 r.

 

 

 1. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

 

 1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

 

BIWW współpracuje ściśle z Posłami do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski, inicjatywach związanych z Wielkopolską oraz działalnością BIWW. W 2019 r. BIWW pozostawało w kontakcie z wybranymi posłami do PE:

 • 3 kwietnia w ramach wizyty studyjnej członków Komisji Rodziny i Polityki Społecznej SWW w Brukseli wielkopolscy radni spotkali się europosłami Krystyną Łybacką, Zdzisławem Krasnodębskim i Agnieszką Kozłowską-Rajewicz (więcej na str. 5);

 • 6 maja na zaproszenie BIWW udział w debaty nt. wyborów europejskich w Poznaniu wzięły europosłanki Krystyna Łybacka oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (więcej na str. 7);

 • 23 maja dyrektor BIWW I. Gorczycy spotkała się z przedstawicielami gabinetu premiera Jerzego Buzka ws. możliwości współpracy i promocji wielkopolskiej nauki w Brukseli (więcej na str. 29);

 • 29 maja europosłanka Krystyna Łybacka wzięła udział na zaproszenie BIWW w spotkaniu Marszałka Woźniaka z przedstawicielami wielkopolskiej nauki (więcej na str. 10);

 • 18 i 19 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z nowo wybranymi wielkopolskimi europosłami: premier Ewą Kopacz i prof. Zdzisławem Krasnodębskim. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy z BIWW, wsparcia dla wielkopolskiej nauki oraz wspólnych obszary działań województwa i europarlamentarzystów;

 • 10 lipca Marszałek Marek Woźniak i dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkali się w siedzibie Wielkopolski w Brukseli z nowo wybraną europosłanką Sylwią Spurek. Tematem spotkania były możliwości współpracy z SWW oraz wsparcie dla wielkopolskiej nauki;

 • 23-25 lipca, podczas wizyty w Brukseli Jacek Bogusławski przygotowanej przez BIWW, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, spotkał się z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz (więcej na str. 14);

 • 5 września dyrektor BIWW I. Gorczyca spotkała się z w Parlamencie Europejskim
  z ministrem Leszkiem Millerem, by omówić możliwe obszary i zakres współpracy.

 • 10 września dyrektor I. Gorczyca oraz H. Tadych spotkali się w siedzibie BIWW
  z europosłanką Andżeliką Możdżanowską w celu przedyskutowania potencjalnej współpracy i wspólnych obszarów działań.

 • 9 października w Domu Regionów regiony partnerskie Wielkopolska, Hesja, Nowa Akwitania i Emilia-Romania zorganizowały konferencję, by upamiętnić i wymienić się spostrzeżeniami na temat wydarzeń przełomu 1989 r. widzianych z perspektyw dwóch stron Żelaznej Kurtyny dzielącej Europę i same Niemcy, oraz największego rozszerzenia UE w 2004 r. Wystąpienie otwierające, na zaproszenie BIWW, wygłosiła premier Ewa Kopacz (więcej na str. 13);

 • 16 października odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli z udziałem nowo wybranych wielkopolskich europosłów: premiera Leszka Millera, prof. Zdzisława Krasnodębskiego i dr Sylwii Spurek (więcej na str. 18);

 • Premier Ewa Kopacz w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej przez BIWW spotkała się 14 listopada z wielkopolską Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” (więcej informacji na str. 21).

 

Pracownicy BIWW uczestniczyli ponadto w spotkaniach i konferencjach w Parlamencie Europejskim: 29 stycznia M. Raptis i S. Trzybiński wzięli udział w konferencji z udziałem europosłów Jana Olbrychta i Lamberta van Nistelrooija nt. usług publicznych dla osób starszych i inicjatywach unijnych związanych z tą tematyką; 5 marca M. Raptis brała udział w wydarzeniu z Krzysztofem Hetmanem dot. społecznej rewitalizacji i wzrostu gospodarczego w małych miastach.

 

Posłowie do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i Jan Olbrycht byli również zaproszeni przez Marszałka Marka Woźniaka na posiedzenia polskiej delegacji do KR
w celu omówienia stanu negocjacji wokół wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Posiedzenia odbyły się 6 lutego i 9 kwietnia (więcej na str. 53).

 

 

 1. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

 

Dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących obszarów zgodnych z priorytetami Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 19 lutego M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu nt. mobilności miejskiej z Piotrem Rapaczem z Komisji Europejskiej. 20 lutego dyr. BIWW I. Gorczyca i S. Trzybiński brali udział w spotkaniu w polskim oddziale (Regio F3 Poland) Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej (DG REGIO) nt. postępów ws. negocjacji dotyczących przyszłości polityki spójności oraz kwestiach komunikacji związanej z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na zaproszenie oddziału tłumaczeń Komisji Europejskiej 11 marca Biuro Wielkopolski w Brukseli uczestniczyło również w szkoleniu z komunikacji wielojęzycznej i wypowiedzi publicznych.

 

5 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca brała udział w spotkaniu Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych w Komisji Europejskiej z przedstawicielami gabinetu komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana i urzędnikami Dyrekcji Generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (DG AGRI) (więcej na str. 41).

 

28 czerwca w Komisji Europejskiej dyr. BIWW I. Gorczyca, na zaproszenie Gerarda Carata
z Komisji Europejskiej, wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej skupiającej regionalne instytucje zarządzające w celu przedyskutowania naborów w ramach programu „Horyzont 2020” w synergii ze regionalnymi/krajowymi strategiami na rzecz inteligentnej specjalizacji RIS3 (więcej na str. 31).

 

12 lipca miało miejsce spotkanie dyr. BIWW I. Gorczycy w Komisji Europejskiej
z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji nt. partnerstw europejskich, które stanowią część programów ramowych Horyzont 2020 i Horyzont Europa. Ze spotkania została przesłana notatka do partnerów w regionie. W efekcie tego spotkania, przedstawiciele Komisji Europejskiej wzięli udział 22 listopada wideokonferencji „Europejskie partnerstwa – nowe możliwości i szansa na zdobycie dodatkowych funduszy unijnych”, która obyła się z inicjatywy BIWW (więcej na str. 22).

 

15 lipca odbyło się spotkanie dyrektor BIWW z przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. badań naukowych i innowacji o infrastrukturze badawczej.

 

W dniach 24-26 wrzesień miały miejsce organizowane przez Komisję Europejską Europejskie Dni Badań i Innowacji (EU R&I Days), w których uczestniczyła dyrektor BIWW I. Gorczyca. Celem wydarzenia, w którym wzięło udział kilka tysięcy uczestników, w tym naukowców, przedstawicieli organizacji badawczych czy pozarządowych, była dyskusja nad kształtem kolejnego programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa. EU R&I Days miały za zadanie umożliwienie tzw. procesu co-design nowego programu ramowego Horyzont Europa dzięki wspólnej debacie między przedstawicielami Komisji Europejskiej i interesariuszy z rozmaitych środowisk, od naukowego po samorządowe (więcej na str. 30).

 

 

 1. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów

 

Dyrektor BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupy EPL w KR oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli.

Dyrektor BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

 

 

   1. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów (KR) wziął udział w sesjach plenarnych i posiedzeniach Prezydium, które odbyły się w dniach 5-7 lutego, 9-11 kwietnia, 25-27 czerwca, 7-9 października oraz 4-5 grudnia 2019 roku.

 

Pierwsza sesja plenarna w dniach 5-7 lutego poświęcona była w dużej części uhonorowaniu postaci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.
W trakcie rozpoczęcia sesji Marszałek Marek Woźniak podkreślił potrzebę zachowania pamięci o Pawle Adamowiczu i odniósł się w swoim wystąpieniu do tematu mowy nienawiści.
Z inicjatywy polskiej delegacji KR przyjął następnie rezolucję nawołującą do przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom popełnianym z nienawiści.
Do udziału w sesji zaproszona została p.o. Prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz członkowie jego rodziny. W dalszej części sesji plenarnej członkowie KR spotkali się z Tiborem Navracsicsem, unijnym komisarzem ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu. Komisarz podkreślił, że inwestowanie w ludzi, zwłaszcza w młodych, jest kluczowe dla przyszłości Europy. Następnie Premier Rumunii Viorica Dăncilă zaprezentowała główne obszary, nad którymi w pierwszym półroczu 2019 r. pracowała Rada Unii Europejskiej: spójność, bezpieczeństwo, wspólne wartości europejskie. W trakcie sesji plenarnej Marszałek Marek Woźniak wziął udział w spotkaniu koordynatorów delegacji narodowych.

W dniach 9-11 kwietnia odbyła się sesja plenarna, której tematami przewodnimi były prawa i wartości unijne, integracja imigrantów i budżet UE na lata 2021-2027. W trakcie sesji, w dniu 10 kwietnia z inicjatywy polskiej delegacji miała miejsce ceremonia uroczystego odsłonięcia tablicy w Europejskim Komitecie Regionów poświęconej byłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Następnie przeprowadzona została debata na temat praw i wartości unijnych z udziałem Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i Koena Lenaertsa, prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W trakcie sesji miała miejsce inauguracja inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów „Miasta i Regiony na rzecz integracji migrantów”. Udział w niej wziął udział Dimitris Avramopoulos, unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa. Z kolei na temat budżetu członkowie KR rozmawiali
z Jeanem Arthuisem, przewodniczącym komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego, który wskazał na jakie obszary i polityki będzie przeznaczone unijne wsparcie finansowe po 2021 r.

 

W dniach 26-27 czerwca sesja plenarna KR poświęcona była m.in. roli europejskich regionów w wielopoziomowym zarządzaniu zmianą klimatu i transformacją energetyczną oraz celom zrównoważonego rozwoju. Debaty na ten temat prowadzone były z udziałem Komisarzy: Jyrkiego Katainena odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje
i konkurencyjności oraz Miguela Cañete, zajmującego się polityką klimatyczną i energią.
Podczas sesji plenarnej 26 czerwca miała miejsce ceremonia wręczenia nagród
dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). Obradom z sesji plenarnej 27 czerwca przyświecała rocznica 25-lecia działalności Europejskiego Komitetu Reginów i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

 

Sesja plenarna KR, która odbyła się w dniach 7-9 października, rozpoczęła się oficjalną inauguracją 17 edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Podczas sesji plenarnej odbyło się kilka debat, w tym dotyczącej regionów i miast - filarów przyszłości UE; polityki rozwoju regionalnego po 2020 r.; rozwoju negocjacji międzyinstytucjonalnych ws. unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz przemian cyfrowych i ekologicznych. Szeroko dyskutowany był również Europejski Zielony Ład – jedna z najważniejszych propozycji programowych ówczesnej Przewodniczącej–elekt Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która dotyczy kwestii zmian klimatu i ekologii. W obradach udział wzięło wielu kluczowych przedstawicieli instytucji UE: komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. budżetu Günther H. Oettinger, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrew oraz przewodniczący komisji REGI Parlamentu Europejskiego Younous Omarjee.

 

W dniach 4-5 grudnia odbyła się ostatnia w bieżącej kadencji sesja plenarna, której głównymi tematami były rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Marszałek Marek Woźniak wziął udział
w debatach z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego oraz unijnych komisarzy Fransa Timmermansa i Nicolasa Schmita. Marszałek poprowadził także wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do KR i wziął udział w uroczystość z okazji 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas sesji plenarnej podsumowano 25 lat działalności KR i próbowano zdefiniować dla niego odpowiednie miejsca wśród instytucji europejskich na kolejne 25 lat. W trakcie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na wyzwania regionów w odpowiedzi na transformację energetyczną Europy. Jednym z jego elementów będzie utworzenie nowych instrumentów kompensujących trudności wynikające z uwolnienia się regionów od uzależnienia od węgla. O udział w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej w kontekście potrzeb Wielkopolski Wschodniej stara się Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

 

   1. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się
w dniach: 25-26 marca, 17 maja, 10 lipca i 8 października 2019 roku.

 

W trakcie wyjazdowego posiedzenia w dniach 25-26 marca w Kluż-Napoce w Rumunii, członkowie COTER zostali zaproszeni do omówienia i przyjęcia opinii w sprawie strategii makroregionalnych oraz do wymiany poglądów na temat dwóch projektów opinii: zaleceń dotyczących strategii rozwoju regionalnego i lepszej komunikacji w ramach polityki spójności. Ponadto odbyła się konferencja "Wspieranie i rozwijanie skutecznej polityki spójności, która rozpoczyna się od władz lokalnych i regionalnych UE", która była okazją do omówienia realizacji programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz przygotowania do nowej polityki spójności po 2020 r.

 

W trakcie posiedzenia 17 maja dyskutowano głównie na temat potrzeb oraz roli regionów
i miast po 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej rozmawiano
o opracowywaniu regionalnych strategii rozwoju, regionach metropolitalnych i rozwoju lokalnym. Zaznaczono, że dla rozwoju regionalnego ważne jest zdefiniowanie konkretnej, długofalowej wizji rozwoju Europy wyznaczającej ambitne i realistyczne cele, a strategie powinno się rozwijać w oparciu o własne, wyjątkowe cechy regionów. W tym kontekście podkreślono potrzebę uwzględniania i wzmacniania w regionalnych strategiach rozwoju celów związanych ze zmianą klimatu, w tym m.in. wspieranie efektywności energetycznej, czystej mobilności czy zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

 

Posiedzenie komisji COTER z 10 lipca poświęcone było zagadnieniom regionalnych strategii rozwoju po 2020 r. oraz lepszej komunikacji dotyczącej polityki spójności. Dyskutowano również na temat wkładu Europejskiego Komitetu Regionów w odnowioną agendę terytorialną, z położeniem szczególnego nacisku na rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także o możliwościach sektora kolejowego w zakresie realizacji priorytetów polityki UE.

 

8 października odbyło się wspólne posiedzenie komisji REGI Parlamentu Europejskiego
ds. rozwoju regionalnego i komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów nt. stanu negocjacji w sprawie przyszłej polityki spójności po 2020 r. W posiedzeniu uczestniczył komisarz Johannes Hahn, który objął tekę komisarza ds. budżetu i administracji w nowej KE. Podczas spotkania zaznaczył, że
powinniśmy zdać sobie sprawę z potencjału polityki spójności, na którą obecnie przeznaczona jest 1/3 unijnego budżetu. To potencjał, który pozwala na walkę ze zmianą klimatu, poprawę konkurencyjności i ochronę granic. Podczas posiedzenia przewodniczący komisji REGI Younous Omarjee dodał, że polityka spójności ma duże znaczenie w przypadku kryzysów gospodarczych i jej ograniczanie w obecnej dobie byłoby błędem.

 

 

   1. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych - CIVEX

 

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji CIVEX, które odbyły się 25 stycznia, 1 kwietnia, 25 czerwca i 9 grudnia 2019 roku.

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia członkowie CIVEX debatowali, jak władze samorządowe mogą chronić praworządność, pluralizm i prawa człowieka. Jako wyzwanie dla władz samorządowych wskazano kwestie związane z takimi sferami demokracji jak wolność wypowiedzi, integracja społeczna czy eksponowanie symboli religijnych
w przestrzeni publicznej. Na posiedzeniu komisji konsultacji poddano także projekt opinii nt. rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Przedmiotem dyskusji był ponadto program prac w zakresie pomocniczości w roku 2019.

 

W dniu 1 kwietnia na posiedzeniu komisji CIVEX Marszałek Marek Woźniak wziął udział
w dyskusji z ekspertami na temat działania na rzecz zwalczania dezinformacji. Następnie przyjęty został projekt opinii o tej samej tematyce. W trakcie debaty przedstawiono fakty nt. bieżących tendencji dotyczących aktywności dezinformacyjnych oraz dokonano przeglądu działań podejmowanych przez organy i instytucje UE w celu zwalczania tego zjawiska. Członkowie komisji CIVEX dyskutowali następnie o działaniach na rzecz podnoszenia świadomości na temat dezinformacji oraz prezentowali przykłady zwalczania jej na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca członkowie CIVEX przyjęli opinię w sprawie planu działania przeciwko dezinformacji. Przyjęto także opinię w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz zorganizowano debatę na ten sam temat z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i praktyków. W dalszej części wymieniono również poglądy na temat opinii
w sprawie pakietu rozszerzenia oraz opinii w sprawie wkładu regionów i miast w rozwój Afryki.

 

W dniu 9 grudnia na posiedzeniu komisji CIVEX członkowie dyskutowali nt. osiągnięć komisji podczas pełnienia obecnego mandatu, przeprowadzili debatę tematyczną dotyczącą konferencji na temat przyszłości Europy oraz wymienili opinie nt. realizacji Karty praw podstawowych UE w praktyce w perspektywa regionalnej oraz lokalnej.

 

 

   1. Posiedzenia polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach 6 lutego, 9 kwietnia, 26 czerwca, 8 października i 4 grudnia 2019 roku.

 

W dniu 6 lutego odbyło się pierwsze w 2019 r. spotkanie polskiej delegacji. Polska delegacja uczciła pamięć po tragicznie zmarłym członku delegacji Pawle Adamowiczu.
W trakcie posiedzenia odbyła się debata nt. stanu negocjacji wokół funduszy europejskich w nadchodzącej perspektywie budżetowej z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana. Członkowie polskiej delegacji dyskutowali również nt. rezolucji nt. mowy nienawiści.

 

W dniu 9 kwietnia Marszałek Marek Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji, którego tematem były obszary i polityki, na jakie przeznaczone będzie unijne wsparcie finansowe po 2021 r. Na zaproszenie Marka Woźniaka udział w niej wziął Poseł Jan Olbrycht – zajmujący się w Parlamencie Europejskim tematyką budżetu UE. Uczestnicy posiedzenia debatowali nt. planowanych cięć w nowym budżecie unijnym, w tym w kluczowych dla Polski i polskich samorządów polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Tym cięciom sprzeciwia się zarówno Parlament Europejski, jak i Europejski Komitet Regionów.

 

W dniu 26 czerwca członkowie polskiej delegacji spotkali się z komisarz Elżbietą Bieńkowską odpowiedzialną za kwestie rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, która przedstawiła polskiej delegacji najważniejsze zagadnienia związane z przyszłością UE. Komisarz wskazała, że klimat, środowisko i efektywność energetyczna będą tematami wiodącymi w nowej perspektywie finansowej, a Unia Europejska, poprzez wspieranie finansowe m.in. odnawialnych źródeł energii, ma zamiar docelowo przejść na gospodarkę zero-emisyjną. Marszałek Marek Woźniak podkreślił, że temat ochrony klimatu jest coraz szerzej rozumiany i popierany przez obywateli, a w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła świadomość społeczna w tym zakresie.

26 czerwca polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów wspólnie ze Związkiem Województw RP oraz przedstawicielstwami polskich regionów w Brukseli, zorganizowała wydarzenie w celu upamiętnienia 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (więcej na str. 13).

Posiedzenia polskiej delegacji w dniu 8 października, któremu przewodniczył Marszałek Marek Woźniak, miało charakter networkingowy. Dyskutowano nt. bieżących spraw dot. polityk unijnych kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionalnego oraz działalności polskiej delegacji w KR.

4 grudnia Marszałek Marek Woźniak poprowadził pierwsze w historii wspólne posiedzenie polskiej i rumuńskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. Mamy wiele wspólnych interesów, takich jak polityka spójności czy przyszły budżet UE i dlatego mam nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do pogłębionej współpracy w przyszłości – podkreślił Marszałek. Przedstawiciele z obu krajów zwrócili dodatkowo uwagę na podobieństwo problemów z jakimi zmagają się władze regionalne Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności podkreślono zbieżność interesów polskich i rumuńskich regionów w zakresie polityki spójności. Przewodniczący delegacji rumuńskiej, Adrian Teban, zaznaczył, że rumuńscy samorządowcy chcieliby wzorować się na polskiej organizacji samorządu terytorialnego, który zapewnia efektywne zarządzanie funduszami strukturalnymi. Członkowie jego delegacji podkreślali, że polskie doświadczenia
w zakresie zrównoważonego wykorzystania funduszy europejskich stanowią dla nich wzór do naśladowania. Polscy członkowie delegacji zadeklarowali z kolei chęć współpracy
w obszarach, które mogą przyczynić się do znalezienia lepszych rozwiązań w rumuńskich samorządach.
W Unii Europejskiej chcemy się dzielić dobrymi praktykami, poszukiwać co
i gdzie sprawdziło się już wcześniej, potem się tym dzielić i nawiązywać współpracę
– dodał na koniec Marek Woźniak.

 

 

   1. Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

 

Koordynatorką polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów jest dyrektor BIWW I. Gorczyca.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

 1. przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej dele54gacji;

 2. przygotowanie rocznych priorytetów prac delegacji;

Roczne priorytety prac polskiej delegacji na rok 2019 przygotowane zostały przez dyr. BIWW I. Gorczycę i S. Trzybińskiego. Obejmują one przede wszystkim: przeciwdziałanie mowie nienawiści; przyszłość polityki spójności po 2020 r.; budżet unijny – wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027; Wspólną Politykę Rolną i rozwój obszarów wiejskich; politykę badawczą; pobudzenie innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; politykę energetyczną i ochronę środowiska; Partnerstwo Wschodnie.

 1. koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji;

Działania koordynatorki delegacji obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorka na co dzień współpracuje z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmuje się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracuje również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

 1. uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR;

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących
i przekazanie ich członkom delegacji narodowych.

 1. monitoring i wsparcie w związku z uzupełnieniem składu do polskiej delegacji KR;

 

Koordynatorka polskiej delegacji I. Gorczyca była w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami samorządowymi w celu uruchomienia procedury i przyjęcia wysuniętych kandydatur do obsadzenia składu polskiej delegacji w nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczynającej się w 2020 roku oraz do uzupełnienia wakatów wynikłych z wyborów samorządowych w 2018 r.

 1. współpraca z Europejskim Komitetem Regionów

 

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dyr. BIWW
I. Gorczyca zaangażowana była jako koordynatorka polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów w działania związane z uczczeniem jego pamięci. 18 stycznia spotkała się w tej kwestii z szefem gabinetu Przewodniczącego KR Karla-Heinza Lambertza oraz szefem protokołu dyplomatycznego tej instytucji. W kwestii działań związanych
z upamiętnieniem Prezydenta Pawła Adamowicza przez Europejski Komitet Regionów
6 lutego zostało ponadto zorganizowane spotkanie Marszałków Marka Woźniaka
i Mieczysława Struka z Przewodniczącym Karlem-Heinzem Lambertzem i jego sekretarzem Jirím Buriánkiem.

 

W związku z uczczeniem 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej 26 czerwca
w Europejskim Komitecie Regionów odbyło się oficjalne wydarzenie poświęconej tej rocznicy z udziałem polskiej delegacji do KR, Wiceprzewodniczącego KR Markku Markkuli, Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i przedstawicieli biur regionalnych. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy koordynatorki delegacji, była ona również zaangażowana w jego realizację. (więcej na str. 13).

 

Dyrektor BIWW I. Gorczyca przeprowadziła szereg nieformalnych spotkań mających na celu wspieranie działań członków polskiej delegacji w ubieganiu się o kluczowe funkcje w KR.

 

26 listopada w siedzibie BIWW z inicjatywy dyr. I. Gorczyca odbyło się spotkanie koordynatorów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w KR. Celem spotkania było omówienia wspólnych działań i zacieśnienia współpracy.

 

 

 1. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy

 

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje prezentacje, zgodnie z potrzebami płynącymi od partnerów z regionu. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych.

 

2-3 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna dla radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, którą zorganizowało Biuro Wielkopolski w Brukseli. Poświęcona ona była kwestiom integracji migrantów. Dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła wielkopolskim radnym działalność i pracę regionalnego przedstawicielstwa w Brukseli oraz informacje nt. możliwości współpracy z partnerami z regionu. (więcej na str. 5).

 

18 czerwca dyrektor BIWW I. Gorczyca przedstawiła działalność Biura Wielopolski
w Brukseli dyrektorce Biura Promocji Nauki PAN PolSCA dr hab. Małgorzacie Molędzie-Zdziech oraz Capucine Crabières ze Stowarzyszenia Europa (Limoges, Francja), która odbywała staż w Biurze PolSCA.

 

12 września dyrektor BIWW I. Gorczyca zaprezentowała działalność Biura Wielkopolski
w Brukseli niemieckiej delegacji, goszczącej w partnerskim Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Hesja w Brukseli.

 

9 października br. odbyło się spotkanie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, podczas którego dyr. I. Gorczyca przedstawiła działalność BIWW.

 

13 grudnia dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z grupą Gruzinek przebywających na stażu w BIWW w ramach Wielkopolskiej Akademii Samorządności. Przedstawiła im zadania oraz działalność Biura w kontekście reprezentowania województwa i jego interesów w Brukseli.

 

 

 1. Współpraca z UMWW

 

 1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

 

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Komitetu oraz wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej (więcej na str. 49).

 

BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci (więcej na str. 44). BIWW przekazuje również Wicemarszałkowi wszelkie informacje związane z inicjatywami i działaniami na szczeblu UE wpisującymi się w obszary prac departamentów podległych Panu Marszałkowi. Np. do Wicemarszałka Jankowiaka została przesłana notatka nt. alternatywnych źródeł finansowania taboru kolejowego, który nie będzie uzyskiwał wsparcia z polityki spójności w przyszłym budżecie UE.

 

BIWW pozostawał również w kontakcie z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w kontekście prac w ramach Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions) (więcej na str. 34 i 41).

 

BIWW współorganizowało wizyty w Brukseli Członków Zarządu WW Marzeny Wodzińskiej i Jacka Bogusławskiego (więcej na str. 5 i 14). 18 lipca dyr. BIWW I. Gorczyca spotkała się z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bogusławskim w UMWW w celu przedstawienie działalności BIWW oraz omówienia planowanej wizyty w Brukseli.

 

Biuro wsparło także prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego Macieja Sytka w trakcie kilkukrotnych spotkań w Komisji Europejskiej w kontekście prac Platformy wsparcia regionów górniczych w okresie transformacji (Coal Regions in Transition Platform).
W spotkaniu w dniach 8-9 kwietnia w Komisji Europejskiej nt. wsparcia regionów górniczych Wielkopolskę reprezentowali Prezydent Konina Piotr Korytkowski, Maciej Sytek, dyr. BIWW Izabela Gorczyca, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Jakub Jackowski, lokalni działacze, samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele ZEPAK. Przedstawiciele delegacji zaprezentowali Komisji Europejskiej plany dotyczące racjonalnego wykorzystania potencjału poprzemysłowego w subregionie konińskim i transformacji energii węglowej na wodorową. W ramach Platformy regionów górniczych w okresie transformacji 16 lipca odbyło się spotkanie dyr. BIWW I. Gorczycy, prezesa M. Sytka oraz zastępcy dyr. DRG J. Jackowskiego z przedstawicielami Slovenian Business & Research Association, które miało na celu poznanie doświadczeń słoweńskich samorządów w obszarze wykorzystania energii związanej z wodorem.

 

 

 1. Departamenty i Biura UMWW

 

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

 

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi aktualnie negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz debaty nt. przyszłości finansów unijnych. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na wyżej wymienione tematy (więcej na str. 25).

 

 

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

 

BIWW było w stałym kontakcie z DR w związku z pracami „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”. BIWW konsultowało z Departamentem Rolnictwa poszczególne postulaty koalicji, a także wkład Wielkopolski w opracowywane dokumenty (więcej na str. 34 i 41).

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

 

13 lutego dyrektor BIWW I. Gorczyca i M. Raptis towarzyszyły I. Kseniczowi z UAM
i M. Kolasińskiemu z BWM podczas spotkania w Europejskim Komitecie Regionów nt. inicjatywy peer-2-peer „U-LEAD Ukraine”, które dotyczyło budowania zdolności administracyjnej wśród partnerów ukraińskich. Inicjatywa została zainaugurowana przez Europejski Komitet Regionów w celu wsparcia reformy samorządu lokalnego na Ukrainie
. Aplikacje zostały przeanalizowane przez zespół programu U-LEAD, który współfinansuje inicjatywę, w celu identyfikacji partnerów oraz wsparcia dalszego dopracowania inicjatywy. Projekt realizowany przez UMWW w ramach inicjatywy peer to peer koncentrował się na przekazaniu ukraińskim partnerom dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Jednym z efektów współpracy jest powołanie w obwodzie charkowskim Agencji Rozwoju Regionalnego.

 

BIWW udzielało również BWM informacji na temat postępów prac „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Współpraca dotyczyła wizyty Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego i przedstawicieli UMWW na Międzynarodowych Targach Hodowców Zwierząt SPACE, które odbyły się 12 września br. w Rennes (Francja, Bretania). Podczas wydarzenia miała miejsce konferencja poświęconej Wspólnej Polityce Rolnej, na której przedstawiciele regionów Koalicji podpisali wspólny dokument – „Manifest dla uczciwej i zrównoważonej Wspólnej Polityki Rolnej w służbie regionów”.

 

Departament Gospodarki (DRG)

 

BIWW pozostaje w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych
z członkostwem województwa wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN), przekazując informacje ze spotkań wybranych grup roboczych ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które mogą być interesujące dla Departamentu lub przedsiębiorstw współpracujących z DRG w ramach strategii inteligentnej specjalizacji.

 

BIWW współpracuje również z Departamentem w ramach działalności związanej z restrukturyzacją Wielkopolski Wschodniej.

 

Dyr. BIWW I. Gorczyca oraz S. Trzybiński brali udział w warsztacie nt. Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości w Europejskim Komitecie Regionów, który odbył się 17 stycznia. Podczas spotkania miała miejsce rozmowa z członkiem jury dot. procesu aplikacji. Ze spotkania została sporządzona notatka i przesłana do Departamentu Gospodarki.

 

Zastępca dyrektora Jakub Jackowski występował w roli prelegenta na międzynarodowej debacie współorganizowanej prze BIWW w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (więcej na str. 15).

 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DPROW)

 

BIWW pozostawał w kontakcie z zastępczynią dyrektora DPROW Anną Jakubowską, oraz pracownikami Departamentu w ramach przygotowań do wizyty studyjnej Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” w Brukseli oraz przygotowań do 10. edycji Dnia św. Marcina w Brukseli (więcej na str. 20 i 21).

 

Departament Zdrowia

 

Dyr. I. Gorczyca pozostawała w kontakcie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Jarosławem Cieszkiewiczem w związku z działaniami podejmowanymi przy promocji polskich naukowców z obszaru zdrowia w instytucjach unijnych (więcej na str. 29). BIWW zainicjowało również współpracę Dep. Zdrowia z Uniwersytetem Medycznym w związku z naborem w ramach tzw. Reference Site (więcej na str. 28 i 43).

 

Departament Edukacji (DE)

 

24 stycznia M. Raptis wzięła udział w spotkaniu nt. polityki edukacyjnej
w Przedstawicielstwie Tyrolu w Brukseli pt. „European Youth: policies, practices and people”. Do Departamentu Edukacji zostały przesyłane również informacje
o poszukiwanych partnerach w regionie w ramach europejskich przedsięwzięć i projektów dot. edukacji.

 

 

 1. Jednostki podległe

 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

 

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i  zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci (więcej na str. 44).

 

 

 

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus

 

Przedstawicielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus zwróciła się do BIWW z prośbą o wsparcie w zorganizowaniu koncertu w Brukseli w ramach obchodów rocznicy 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii. Orkiestra otrzymała na ten cel grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dyrektor BIWW I. Gorczyca zbadała możliwości organizacji wydarzeni i ostatecznie nawiązała kontakt z Ambasadą RP w Belgii. W wyniku przeprowadzonych rozmów Ambasada RP zaprosiła Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus do współpracy w organizacji Gali Polaka Roku 2019. Wydarzenie, uświetnione koncertem Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod batutą Angieszki Duczmal, odbyło się 12 listopada w Brukseli (więcej na str. 37).

 

 

 1. Współpraca z biznesem

 

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

 • informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;

 • pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;

 • wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;

 • wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;

 • informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

 

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski odbyła się konferencja
pt. „Transformacja i digitalizacja przemysłu”, w której wzięli udział przedstawiciele przemysłu, uniwersytetów, instytutów naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu (więcej na str. 12).

 

Z inicjatywy BIWW zorganizowana została wideokonferencja na europejskich partnerstw, do udziału w której zaproszeni zostali również przedstawiciele MŚP (więcej na str. 22).

 

 

 

 

 

 1. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

 

Wsparcie dla podmiotów z regionu

 

BIWW udzielał również kilku podmiotom z Wielkopolski wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. BIWW na podstawie informacji przesłanych przez organizacje z regionu opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów.

 

Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

17 marca S. Trzybiński nawiązał kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta Poznania
ws. konkursu „Europejska Stolica Innowacji” ogłoszonego przez Komisję Europejską
i skierowanego do miast, które przeprowadzają innowacyjne rozwiązania wobec istniejących wyzwań społecznych. W związku z zainteresowaniem konkursem wyrażonym w regionie skonsultowana została kwestia
innowacyjności projektu elektromobilności dla miasta Poznań.

 

 1. Działalność informacyjna

 

 1. Cykl informacyjny promujący wybory do Parlamentu Europejskiego

 

Działalność informacyjna BIWW 2019 r. skupiona była m.in. na wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniach 26 maja 2019 r. W związku z nimi Biuro Wielkopolski zainicjowało kampanię informacyjną „Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!”, która wpisywała się w kampanię Parlamentu Europejskiego promującą wybory pt. Tym Razem Głosuję,

 

Celem kampanii prowadzonej przez BIWW było popularyzowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego wśród odbiorców w regionie. Rozpoczęła się ona na 100 dni przed wyborami, a ostatnia informacja została opublikowana na dwa dni przed wyborami. W sumie w ramach cyklu ukazało się 18 informacji.

 

W ramach kampanii informacyjnej informacyjną „Za 100 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!” BIWW za pomocą newslettera i mediów społecznościowych informował o działalności Parlamentu, jego historii i wpływie na życie obywateli, możliwości głosowania, zaangażowania w promocję wyborów. Publikowane były również wywiady oraz ciekawostek związane z tą instytucją. Biuro Wielkopolski w trakcie kampanii starało się jak najszerzej informować również o problemie dezinformacji jako zagrożeniu dla procesu wyborczego. Zwieńczeniem cyklu była współorganizowana przez BIWW debata na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pt. „Wybory europejskie, czyli dlaczego Twój głos ma znaczenie”, która odbyła się 6 maja (więcej na str. 7).

 

 

 1. Strona internetowa

 

BIWW prowadzi stronę internetową, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są notatkami prasowymi BIWW lub pochodzą z innych źródeł: m.in. EURACTIV, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i jego Przedstawicielstwa w Polsce oraz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE czy z Biura PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

 

W 2019 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 302 artykuły
i informacje. Za działalność informacyjną w BIWW w pierwszym półroczu odpowiedzialny był Szymon Trzybiński, natomiast od lipca 2019 - Hubert Tadych.

 

 

 1. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

 

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

 

W 2019 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał
w formie newsletterów 17 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów. Na ogłoszenia otrzymano 56 odpowiedzi, w tym 40 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz
od 16 organizacji zagranicznych.

 

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

 

Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmowała się M. Raptis.

 

 

 1. Newslettery

 

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 24 kategorie tematyczne np.: jednostek administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane i najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2019 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 230 informacji.

 

 

 1. Media społecznościowe

 

Od 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem #WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. W 2019 r. na portalu Twitter BIWW opublikował 404 postów. W tym okresie profil śledziły 152 osoby.

 

Ponadto BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.

 

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2019 r. pojawiło się 179 informacji. Liczba sympatyków profilu to 779 osób, a obserwuje go 816 osób.

 

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2019 r. pojawiło się 16 informacji. Profil polubiło 302 osoby, a obserwuje go 315 osób.

 

 

Przygot. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, 13 grudnia 2019 r.