ROK 2016

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2016 roku

I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1. Spotkania Klubu Wielkopolan w Brukseli

Kryminalny Klub Wielkopolan

15 marca odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli w 2016 r. Jego gościem był wielkopolski pisarz, autor kryminałów i książek historycznych - Piotr Bojarski. Spotkanie poprowadziła dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (BIWW), Izabela Gorczyca.

Piotr Bojarski, który z wykształcenia jest historykiem, akcje swoich książek umiejscawia w Poznaniu w okresie od XX-lecia międzywojennego do czasów powojennych. Oprócz rozmowy z pisarzem na temat jego twórczości zebrani goście wzięli również udział w quizie, odpowiadali na pytania dotyczące historii, regionu czy gwary poznańskiej, a także musieli rozwiązać zagadkę kryminalną. Dla zwycięzców przewidziano nagrody – książki autorstwa Piotra Bojarskiego.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób: przedstawicieli instytucji unijnych, polskich placówek dyplomatycznych oraz organizacji i stowarzyszeń znajdujących się na terenie Belgii.

W związku ze spotkaniem zorganizowano również konkurs w wydawanej w Brukseli gazetce polonijnej „Nowinki”, w którym można było wygrać książki pisarza.

Spotkanie z posłem Adamem Szejnfeldem pt.: „Unia na zakręcie?”

20 czerwca odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli, którego gościem specjalnym był wielkopolski poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld. Podczas rozmowy z dyrektor BIWW Izabelą Gorczycą, poseł podjął się analizy kryzysów trapiących Europę, próbując odpowiedzieć na pytanie przewodnie spotkania – czy Unia znalazła się na zakręcie.

Podczas spotkania omówiono takie zagadnienia jak ryzyko wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) oraz kryzys związany z napływem uchodźców i migrantów do Europy. Pomimo tego, iż dyskusja dotyczyła problemów, którym Unia Europejska musi obecnie stawić czoła, wielkopolski poseł podkreślił, iż jest euroentuzjastą i uważa, że integracja europejska jest wielkim osiągnięciem naszego kontynentu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Oprócz stałych uczestników spotkań Klubu, czyli wielkopolan mieszkających i pracujących w Brukseli, w wydarzeniu uczestniczyli również dziennikarze, którzy przyjechali do stolicy Europy na zaproszenie eurodeputowanego oraz grupa studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

2. NGO Day
30 maja BIWW we współpracy z wielkopolską Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA zorganizowało wydarzenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Jego celem było zaprezentowanie inicjatyw unijnych skierowanych do trzeciego sektora oraz możliwości pozyskiwania dodatkowego finansowania z programów UE. Uczestnicy NGO Day mieli okazję spotkać się z przedstawicielami instytucji unijnych, regionu partnerskiego Wielkopolski - Hesji oraz pracownikami organizacji pozarządowych działających w Brukseli.

W trakcie wydarzenia uczestnicy dyskutowali o tym jak programy unijne typu „Europa dla Obywateli” oraz „Erasmus+” mogą wspierać działalność trzeciego sektora. Dowiedzieli się również jakie warunki muszą spełniać wnioskodawcy, aby uzyskać dofinansowanie unijne z tych programów oraz jakiego rodzaju projekty mają największe szanse na pozyskanie unijnych środków. W swojej prezentacji dyrektor BIWW Izabela Gorczyca podkreśliła, że jednym z głównych zadań Biura jest wspieranie partnerów z Wielkopolski w aplikowaniu o unijne dotacje na tzw. projekty „miękkie”. Odbywa się to poprzez przekazywanie informacji o aktualnych naborach wniosków, wyszukiwanie odpowiednich projektów lub partnerów do konsorcjów projektowych, a także reprezentowanie organizacji z Wielkopolski podczas spotkań w Brukseli.

Kolejnym ważnym tematem omówionym w trakcie warsztatów była Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO). Przedstawiciele wielkopolskich NGO zapoznali się także z charakterystyką funkcjonowania trzeciego sektora w niemieckim landzie Hesja. Na zakończenie spotkania uczestnicy przedstawili informacje na temat reprezentowanych przez siebie organizacji pozarządowych, tego jak funkcjonują, jakie są ich główne cele i zadania, a także podzielili się pomysłami co do możliwych przyszłych projektów.

3. Wizyta studyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

W dniach 13-16 czerwca 2016 r. odbyła się wizyta studyjna wielkopolskich uczelni, którą zorganizowało i współfinansowało BIWW. Studenci oraz kadra naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz przedstawiciel Poznańskiego Parku NaukowoTechnologicznego przyjechali do stolicy UE, żeby wziąć udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń na forum unijnym poświęcone zagadnieniom energii i klimatu, w którym uczestniczą unijni komisarze, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele rządów państw UE, największych europejskich przedsiębiorstw energetycznych, samorządów i organizacji trzeciego sektora działających w obszarze energii i środowiska.

Dzięki udziałowi w wydarzeniach przedstawiciele wielkopolskiej nauki mieli szansę poznać doświadczenia wypracowane w Unii Europejskiej oraz zapoznać się z działaniami podejmowanymi w Europie w obszarze energii i klimatu. Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili także Parlament Europejski, gdzie spotkali się z posłem Michałem Bonim. Opowiedział on o tym jak pracuje Parlament, jaką rolę odgrywa przy podejmowania unijnych decyzji, a także jak wygląda praca eurodeputowanego. Poseł Boni przedstawił również swoją działalność oraz odpowiedział na pytania, które dotyczyły m.in. odnawialnych źródeł energii i największych wyzwań stojących przed Unią Europejską.

4. Wizyta studyjna studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

W dniach 20-24 czerwca odbyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM poświęcona tematyce polityki przestrzennej w UE. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Geocentrum doskonałości”, który jest realizowany przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Wizyta została zorganizowana przez BIWW.

Dzięki spotkaniom odbytym w Brukseli studenci mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji unijnych, w tym Parlamentu Europejskiego (PE), Komisji Europejskiej (KE) i Komitetu Regionów (KR) oraz dowiedzieć się jaką rolę pełnią one w kształtowaniu unijnej polityki w zakresie planowania przestrzennego.

Z uczestnikami wizyty spotkał się m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, który jest kluczową postacią w Brukseli w zakresie tworzenia polityki miejskiej. W trakcie spotkania opowiedział on studentom o swojej pracy na forum UE oraz zaprezentował działalność Intergrupy URBAN, której przewodniczy.

Podczas pobytu w Brukseli studenci wzięli również udział w konferencji „W kierunku inicjatywy Habitat III – nowa agenda miejska. Rola samorządów lokalnych i regionalnych w Europie”. Agenda miejska jest obecnie jednym z kluczowych tematów omawianych w Unii Europejskiej, jest to jedna z najważniejszych inicjatyw dla miast w historii UE. Została oficjalnie zainaugurowana 30 maja br. w Amsterdamie, a Poznań – wspólnie z Łodzią – są pierwszymi polskimi miastami zaangażowanymi w prace w jej ramach.

W trakcie wizyty uczestnicy zapoznali się z dobrymi praktykami miast i regionów w obszarze planowania przestrzennego. Dowiedzieli się jakie projekty realizowane są w regionie partnerskim Wielkopolski – Brandenburgii, a także w Brukseli czy Frankfurcie nad Menem.

Odwiedzili również belgijskie miasto Gandawę, gdzie przekonali się jak w praktyce przebiega wdrażanie projektów urbanistycznych. Zwiedzili m.in. teren dawnych doków, który jest poddawany rewitalizacji w celu przekształcenia w dzielnicę mieszkaniową oraz obejrzeli nowatorski system oświetlenia nadający unikatowy charakter budynkom położonym w zabytkowej części miasta.
Studenci wzięli również udział w spotkaniu Klubu Wielkopolan z posłem Adamem Szejnfeldem.

5. Konferencja nt. dualnego kształcenia

30 czerwca Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wzięła udział w międzynarodowej konferencji na temat dualnego kształcenia zawodowego, która odbyła się w Domu Regionów – siedzibie BIWW. Wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwa czterech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Akwitanii-LimousinPoitou-Charentes oraz Emilii-Romanii we współpracy z Izbą Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Menem. Podczas wydarzenia doświadczenia wielkopolskie przedstawił również Przemysław Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół nr. 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Komitetu Regionów.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele regionów partnerskich przedstawili systemy kształcenia zawodowego podkreślając funkcjonujące w poszczególnych krajach elementy dualnej edukacji. W swoim wystąpieniu Członek Zarządu podkreśliła atuty regionu w dziedzinie kształcenia zawodowego – prężnie działające ośrodki kształcenia nauczycieli zawodu oraz dobrze rozwinięte izby rzemieślnicze. Zwróciła jednak uwagę, iż potrzebna jest zmiana w sposobie postrzegania szkolenia zawodowego w społeczeństwie, która sprawi, że szkoły zawodowe staną się szkołami pierwszego wyboru. Podkreśliła też wykorzystanie funduszy unijnych w tej dziedzinie wskazując na realizację takich działań jak cyfryzacja szkół w Wielkopolsce, tworzenie laboratoriów pod istniejące już klastry, organizacja płatnych staży czy e-learning.

Przemysław Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Swarzędzu przedstawił natomiast inne ważne kwestie związane z dualnym kształceniem przede wszystkim partnerstwo pomiędzy organem prowadzącym, szkołą, a zakładami pracy. Ważne jest aby uczniowie w trakcie nauki nabywali również tzw. kompetencje miękkie, które można rozwijać np. poprzez sport lub działalność artystyczną, argumentował Przemysław Jankiewicz. Procentują one zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. O tym, że dualne kształcenie zawodowe oferuje dobre perspektywy świadczy np. fakt, że stopa bezrobocia wśród osób kończących szkołę w Swarzędzu wynosi jedynie 1%, a w przypadku niektórych specjalizacji pracodawcy sami zabiegają o jej absolwentów.

BIWW współorganizowało konferencję nt. kształcenia dualnego oraz koordynowało pozostałe spotkania, w których uczestniczyła Członek Zarządu podczas pobytu w Brukseli.

6. Wizyta studyjna przedstawicieli Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

W dniach 5-7 września 2016 r. w Brukseli odbyła się trzydniowa wizyta studyjna samorządowców z Wielkopolski zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Uczestnicy wizyty – wójtowie, burmistrzowie miast, przewodniczący rady, sekretarze i skarbnicy gmin – podczas pobytu w stolicy Belgii mieli okazję rozmawiać z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz krajowego i regionalnego przedstawicielstwa. Spotkania te były okazją do omówienia aktualnych wyzwań stojących przed samorządami i całą Unią Europejską oraz poznania możliwości współpracy na poziomie europejskim i realizacji projektów dofinansowywanych z unijnego budżetu.

Wizytę rozpoczęło spotkanie w siedzibie biura Wielkopolski w Brukseli, podczas którego dyr. Izabela Gorczyca omówiła najważniejsze obszary działalności BIWW oraz przedstawiła możliwości wsparcia dla wielkopolskich gmin i powiatów w ich aktywnościach międzynarodowych. Luisa Rodrigues z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w trakcie spotkania przybliżyła uczestnikom zasady i priorytety programu „Europa dla obywateli”. W jego ramach władze lokalne mogą ubiegać się o unijne środki finansowe na nawiązywanie współpracy z partnerami z innych krajów oraz realizację projektów promujących aktywne obywatelstwo. O możliwościach pozyskania funduszy unijnych z Brukseli mówił również Mikołaj Dowgielewicz, Stały Przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego przy UE. Omówił zasady na jakich działa Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Podczas wizyty w Brukseli samorządowcy spotkali się z posłami do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski – Andrzejem Grzybem i Adamem Szejnfeldem, a także zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej - Sebastianem Barkowskim i Michałem Mazurem pełniącym rolę tzw. antici - najbliższego doradcy polskiego ambasadora przy Unii. W trakcie spotkań rozmawiano głównie o wyzwaniach stojących przed UE oraz ich wpływie na samorządy w Polsce. Sporo uwagi poświęcono tematyce Brexitu, w tym spodziewanej datywyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także propozycji Komisji Europejskiej i Rady dotyczących rozwiązania kryzysu migracyjnego. 

Ważnym tematem podejmowanym podczas ostatniego dnia wizyty była również polityka spójności i to jak fundusze unijne są wykorzystywane w regionie. Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej zwróciła uwagę m.in. na wysokość środków dostępnych w ramach polityki spójności dla Wielkopolski (WRPO 2014+). Podkreśliła, że suma środków, które Unia Europejska przekazała do naszego regionu przekracza wartość funduszy dla takich krajów jak np. Belgia czy Szwecja. Aleksandra Kisielewska z Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE odpowiadała z kolei na pytania uczestników dotyczące celów tematycznych, w ramach których beneficjenci z regionu mogą się ubiegać o finansowanie oraz stanu zaawansowania realizacji WRPO. Samorządowcy w dyskusji podkreślali konieczność dostosowywania priorytetów inwestycyjnych funduszy do potrzeb samorządów lokalnych. 

Przedstawiciele WOKISS uczestniczyli również w spotkaniu z Szymonem Polakiem – ekspertem Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE ds. polityki energetycznej. Zapoznał on uczestników z tym, jak postępują prace nad budową unii energetycznej. W tym kontekście podkreślił dobrą współpracę z polskimi członkami do Komitetu Regionów w reprezentowaniu polskich interesów na forum unijnym. Grupa miała okazję porozmawiać także na temat zarządzania odpadami z Małgorzatą Gołębiewską z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG ENV) Komisji Europejskiej oraz działań Europejskiego Komitetu Regionów z Agnieszką Kudlińską, jedyną polską dyrektor w tej instytucji.

7. Ceremonia wręczenia nagród „Young Europeans Award”

20 września Wicemarszałek Wojciech Jankowiak wziął udział w gali wręczenia nagród w międzynarodowym konkursie „Young Europeans Award”. Ceremonia odbyła się w Domu Regionów w Brukseli i była zorganizowana przez przedstawicielstwa trzech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu zwyciężył projekt „The colourful face of Europe” („Kolorowa twarz Europy”), którego współautorami byli uczniowie z wielkopolskiego Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie. W ramach wydarzenia odbyła się dyskusja panelowa, w której uczestniczyli Konrad Szymański, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP oraz ministrowie ds. europejskich z Niemiec i Francji.
Witając zgromadzonych gości Wojciech Jankowiak podkreślił, że inicjatywy takie jak „Young Europeans Award” służą wzajemnemu poznawaniu się oraz budowaniu jedności europejskiej. Wicemarszałek zauważył, że tworzenie więzi pomiędzy Europejczykami zaczyna się od budowania podstaw, dlatego ważne jest aby obywatele od najmłodszych lat identyfikowali swoje korzenie, żeby później móc żyć w pokoju we wspólnej, zjednoczonej Europie.

Pierwsza edycja konkursu „Young Europeans Award”, została zorganizowana pod hasłem „Jak daleko sięga Europa?”. Międzynarodowe jury za najlepszy uznało projekt zatytułowany „The colourful face of Europe”. Został on przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie wspólnie z młodzieżą z Niemiec, Francji i Ukrainy. W ramach nagrodzonej inicjatywy młodzi ludzie szukali korzeni własnych rodzin i zajmowali się sytuacją migrantów w przeszłości oraz obecnie. Nagrodą dla zwycięzców był wspólny wyjazd do Brukseli, podczas którego uczestnicy spotkali się z ważnymi europejskimi decydentami oraz odwiedzili instytucje unijne.

Już podczas ceremonii wręczenia nagród, która była ważną częścią programu, młodzi Europejczycy mieli okazję poznać trzech ministrów ds. europejskich Konrada Szymańskiego, Harlema Désira z Francji oraz Michaela Rotha z Niemiec oraz zadać im pytania, które pojawiły się w trakcie pracy nad projektem. Podczas debaty uczniowie pytali o to jak daleko sięga Europa, co oznacza pojęcie „ojczyzna” oraz w jaki sposób można zapewnić Europejczykom dostęp do edukacji. Jednym z poruszanych tematów była kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę.
Konkurs „Young Europeans Award” organizowany jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Fundację Współpracy PolskoNiemieckiej, Fundację Kultury Allianz oraz Fundację Hippocrène. Jego celem jest promowanie dialogu oraz wymiany młodzieży pomiędzy państwami Trójkąta Weimarskiego tj. Francją, Niemcami i Polską. Do udziału w każdej edycji zaproszenie otrzymuje jedno państwo spoza Unii Europejskiej, które pełni rolę gościa honorowego (w latach 2015-2016 jest nim Ukraina).

8. Debata „Ekologiczne sposoby zwalczania ubóstwa energetycznego”

W dniach 10-13 października w Brukseli odbyła się 14. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast – największego i najważniejszego wydarzenia poświęconego samorządom organizowanego w Unii Europejskiej. Jak co roku Wielkopolska aktywnie włączyła się w tę inicjatywę. 11 października BIWW – wspólnie z pięcioma partnerami z całej Europy – zorganizowało w swojej siedzibie w Brukseli debatę „Ekologiczne sposoby zwalczania ubóstwa energetycznego”.

W wydarzeniu tym udział wzięli: przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej oraz politycy i praktycy z Barcelony, Hanoweru, Liverpoolu, Malmö i Gandawy. W imieniu Wielkopolski wystąpiła Alicja Nowak, kierownik Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) oraz członek rady nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią sp. z o.o. (WAZE). Ekspertka wskazała, że w województwie wielkopolskim problem ubóstwa energetycznego dotyczy ok. 18% mieszkańców. Jest to jednak mniej niż wynosi średnia krajowa – ok. 32%. Pani Nowak zaznaczyła, że walka z tym negatywnym zjawiskiem jest utrudniona m.in. ze względu na istniejące w Polsce uwarunkowania prawne. Na przykład, aby otrzymać pomoc w postaci pieniędzy na prąd (tzw. dodatek energetyczny) należy wcześniej otrzymać dodatek mieszkaniowy, co powoduje wydłużenie i skomplikowanie całej procedury. Przedstawicielka Wielkopolski podkreśliła przy tym, że aby skutecznie rozwiązać problem ubóstwa energetycznego należy najpierw wypracować jednolitą definicję zjawiska oraz zestaw odpowiednich narzędzi analitycznych.

W trakcie debaty uczestnicy przedstawili najważniejsze przyczyny, które sprzyjają powstawaniu problemu ubóstwa energetycznego. Wskazali m.in. na wzrost bezrobocia w danym regionie albo brak przepływu danych pomiędzy dostawcami energii a władzami publicznymi w zakresie osób mających problemy z regulowaniem rachunków. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono na omówienie doświadczeń w przedmiocie pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na walkę z ubóstwem energetycznym. Dyskutanci wskazywali między innymi na pojawiający się ostatnio problem ograniczenia dostępu do funduszy unijnych związany z tym, że niektóre projekty i inicjatywy nie są już obecnie uznawane za innowacyjne. 

9. Siódma edycja obchodów Dnia Świętego Marcina w Brukseli 

16 listopada w siedzibie BIWW odbyła się 7. edycja Dnia Świętego Marcina. Obchody otworzył Marszałek Marek Woźniak zaznaczając, że święto na dobre zakorzeniło się już w kalendarzu brukselskim. W siedzibie Biura, gdzie odbywały się obchody pojawiło się ponad 400-stu gości, którzy oprócz corocznej degustacji rogali świętomarcińskich mogli również obejrzeć wystawę zorganizowaną z okazji 1050-lecia chrztu Polski.


Wśród grona znamienitych gości znaleźli się ambasadorzy z Polski i innych krajów członkowskich, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Komitetu Regionów. W wydarzeniu wzięli udział także reprezentanci biur regionalnych, międzynarodowych organizacji oraz stowarzyszeń, nie zabrakło też Wielkopolan mieszkających w stolicy Belgii.
W swoim wystąpieniu Marszałek Marek Woźniak podkreślił, iż 1050 lat temu na terenie naszego regionu powstało państwo polskie. Piastowski książę Mieszko I przyjął chrzest, przez co wprowadził Polskę do kręgu chrześcijańskiej Europy, dając swojemu państwu bezpieczeństwo granic, podstawy rozwoju i możliwości korzystania z bogactwa kultury europejskiej.

Zebrani goście mogli bliżej poznać historię początków naszego kraju dzięki multimedialnej wystawie pt. „Polska w Europie. Wszystko zaczęło się 1050 lat temu w Wielkopolsce”. Ekspozycja, która powstała na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, była już prezentowana w Poznaniu oraz kilku zagranicznych miastach. Dodatkową atrakcją wieczoru był występ Interdyscyplinarnej Grupy Parateatralnej Asocjacja 2006 pt. „Święty Marcin i Przyjaciele w Brukseli - Podróż poślubna” w metaforyczny sposób przedstawiający początki państwowości polskiej i nawiązujący do historii św. Marcina.

Legendarne już w Brukseli poznańskie rogale świętomarcińskie były wypiekane w trakcie wydarzenia i stanowiły jak co roku jego główny element. Goście częstowali się także innymi specjałami kuchni wielkopolskiej oraz produktami regionalnymi promowanymi przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”.
Przy organizacji wystawy w Brukseli BIWW współpracowało z Departamentem Kultury UMWW.

10. Wizyta studyjna Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”

W dniach 16-17 listopada w Brukseli gościła Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trakt Piastów”, która przyjechała, aby zaprezentować specjały wielkopolskiej kuchni podczas 7. edycji obchodów Dnia Świętego Marcina. Wizyta wielkopolskiego LGD-u została wzbogacona o dodatkowe spotkania. Przedstawiciele Grupy odwiedzili Parlament Europejski, gdzie spotkali się z posłem Andrzejem Grzybem oraz belgijski region Hageland, gdzie mieli okazję wymienić dobre praktyki z Lokalną Grupą Działania „Hageland+”.

Dzień Świętego Marcina jest największym wydarzeniem promocyjnym Wielkopolski w Brukseli, które odbywa się od 2010 roku. W jego ramach zebrani goście mają okazję bliżej poznać tradycję i kulturę regionu, w tym znakomitą kuchnię wielkopolską. Na tegoroczną edycję – 16 listopada - LGD „Trakt Piastów” przygotował specjalnie wyselekcjonowane specjały w tym m.in.: wędliny, różnorodne sery, soki naturalne oraz szare kluski podawane ze zasmażaną kapustą.

Podczas wizyty w Belgii przedstawiciele „Traktu Piastów” mieli okazję spotkać się z Andrzejem Grzybem, posłem do Parlamentu Europejskiego. Opowiedział on o swojej pracy, przygotowywanych raportach, o tym jak funkcjonuje Parlament Europejski i nad czym aktualnie pracują posłowie. Członkowie LGD zwiedzili również brukselską siedzibę tej instytucji.

Grupa odwiedziła także belgijską Lokalną Grupę Działania „Hageland+”. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz zaznajomienia się z wybranymi projektami realizowanymi przez „Hageland+”. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili m.in. fabrykę świec i przetwarzania korków, która zatrudnia osoby niepełnosprawne. Fabryka powstała na terenie belgijskiego LGD w ramach działań prowadzonych w celu zwiększenia zatrudnienia. Podczas wizyty przedstawiciele „Traktu Piastów” mieli okazję pochwalić się swoimi osiągnięciami. Grupa powstała w 2013 r. i jest trójsektorowym partnerstwem działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obejmuje 9 gmin z 2 powiatów: poznańskiego i gnieźnieńskiego.

Wizyta w Belgii została zorganizowana przez Biuro Wielkopolski w Brukseli oraz Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW. 

11. Spotkanie eksperckie „Polityka spójności dziś i jutro” 

PLANOWANE:
12 grudnia w Brukseli odbędzie się zorganizowane przez BIWW spotkanie eksperckie pt.: „Polityka spójności dziś i jutro”, w którym udział wezmą szef gabinetu komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu, Nicola De Michelis oraz członek jej gabinetu Jan Mikołaj Dzięciołowski. Uczestnikami wydarzenia będą również dyrektorzy odpowiedzialni za fundusze strukturalne w polskich regionach. Będą mieli oni okazję omówić z przedstawicielami KE praktyczne aspekty związane z wdrażaniem polityki spójności w obecnym okresie programowania oraz wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie. W programie przewidziano również dyskusję nt. kształtu polityki spójności po 2020 r. Jednym z mówców podczas spotkania będzie dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Potrzebowski, a moderatorem dyrektor BIWW Izabela Gorczyca.

II. Współpraca z regionami zagranicznymi 

1. Wspólna deklaracja europejskich regionów w sprawie przyszłości polityki spójności

BIWW zaangażowało się w przygotowanie wspólnej deklaracji unijnych regionów pt. "Silna odnowiona polityka regionalna dla wszystkich regionów po roku 2020", która powstała z inicjatywy regionu Dolna Austria. Obecnie w Unii Europejskiej toczy się debata na temat tego jaki powinien być kształt i zakres polityki spójności w kolejnym okresie programowania.
14 

Wspólna deklaracja jest wyraźnym i mocnym sygnałem regionów za silną polityką, która swoim zasięgiem powinna obejmować wszystkie regiony w okresie po 2020 r.
Deklarację w imieniu województwa wielkopolskiego podpisał Marszałek Marek Woźniak, a także przedstawiciele 336 regionów, miast, gmin i organizacji międzyregionalnych.
BIWW od początku aktywnie zaangażowało się w prace nad treścią dokumentu. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyło się 16 lutego w przedstawicielstwie regionu Dolna Austria, w jego wyniku powstała grupa odpowiedzialna za opracowanie deklaracji, w której znaleźli się przedstawiciele wybranych regionów, w tym Wielkopolski. 9 i 10 marca odbyły się spotkania zespołu koordynującego, w których wzięła udział dyrektor BIWW Izabela Gorczyca.

12 kwietnia, 18 maja, 20 czerwca i 8 września, odbyły się spotkania wszystkich regionów zaangażowanych w inicjatywę, w których uczestniczyli przedstawiciele BIWW. W ich trakcie omówiono treść deklaracji oraz uzgodniono kierunek dalszych działań związanych z inicjatywą. W toku prac nad treścią dokumentu dyrektor BIWW konsultowała polskie oraz wielkopolskie stanowisko ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz Departamentem Polityki Regionalnej UMWW. Wspólnej deklaracji unijnych regionów w kwestii przyszłości polityki spójności był również jednym z tematów spotkania przedstawicieli polskich biur regionalnym z Janem Olbrychtem – posłem do Parlamentu Europejskiego, które odbyło się 22 marca.

Ponadto, 27 kwietnia dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z dyrektorami przedstawicielstw regionów partnerskich mających siedzibę w Domu Regionów tj. Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii w celu przedyskutowania deklaracji i ewentualnych zmian w jej treści. W efekcie spotkania regiony z Polski, Włoch i Francji wspólnie opracowały poprawki do pierwotnego tekstu deklaracji, tak aby jak najlepiej odzwierciedlał stanowisko regionów z tych krajów.

W celu wypracowana wspólnego stanowiska polskich regionów dyr. Izabela Gorczyca spotkała się 3 czerwca z dyrektorami biur regionalnych województw Polski zachodniej, a 31 sierpnia i 19 września uczestniczyła w spotkania z przedstawicielami biur regionalnych wszystkich polskich województw.

28 września w Brukseli odbył się Europejski Szczyt Regionów oraz konferencja podsumowująca działania podjęte w ramach tej inicjatywy. W trakcie wydarzenia tekst podpisanej deklaracji został przekazany przedstawicielom instytucji unijnych, wśród których znaleźli się Przewodniczący Komitetu Regionów Markku Markkula, Komisarz ds. Polityki Regionalnej UE Corina Creţu oraz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim Iskra Mihaylova.

2. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, EmiliiRomanii i Nowej Akwitanii

Spotkania dyrektorów czterech biur

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2016 r. dyrektorzy biur Hesji, Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność planowane wspólne inicjatywy. Dyrektorzy przedstawicielstw współpracowali również w kwestii wspólnego stanowiska regionów w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 11 marca, 20, 22 i 27 kwietnia, 19 i 23 maja, 10 czerwca, 16 września. Ostatnie spotkanie zaplanowane jest na 15 grudnia.

21 kwietnia przedstawicielstwa czterech regionów zorganizowały wspólne spotkanie z Nicolą De Michelisem szefem gabinetu Coriny Creţu, unijnej komisarz ds. polityki regionalnej. Celem spotkania było zapoznanie się z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi przyszłości polityki spójności po 2020 r., a także przedstawienie stanowisk czterech regionów partnerskich i omówienie inicjatywy polegającej na przygotowaniu wspólnej deklaracji regionów europejskich w sprawie przyszłości tej polityki. Notatka ze spotkania została przekazana do Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.
Spotkanie w sprawie rozwoju współpracy dot. dualnego kształcenia zawodowego

5 października 2016 r. w Brukseli odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Przedstawicielstwa Hesji oraz Izby Rzemieślniczej z Frankfurtu nad Menem. Dotyczyło ono rozwijania współpracy zapoczątkowanej konferencją na temat dualnego kształcenia zawodowego z udziałem Członka Zarządu p. Marzeny Wodzińskiej (więcej informacji na str. 7). W zebraniu udział wzięli również reprezentanci regionów: Wielkopolski, Emilii-Romanii oraz Nowej Akwitanii. W wyniku spotkania partnerzy zaproponowali nieformalną bliższą współpracę, która dotyczyłaby wspólnej organizacji wydarzeń, projektów, możliwości pozyskiwania dofinansowania i innych interesujących inicjatyw w obszarze dualnego kształcenia. W spotkaniu uczestniczył pracownik BIWW Tomasz Czubak.
Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 30 listopada.

3. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2016 

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu warsztatu

W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2016 Biuro Wielkopolski w Brukseli, wspólnie z partnerami z Barcelony, Hanoweru, Liverpoolu, Malmö i Gandawy zorganizowało międzynarodową debatę pt.: „Ekologiczne sposoby zwalczania ubóstwa energetycznego”. Wydarzenie odbyło się 11 października w siedzibie BIWW w Brukseli (więcej informacji na stronie 10).

Wielkopolska po raz kolejny została wiceliderem konglomeratu, który współpracował od początku roku przygotowując wydarzenie. Dyrektor Izabela Gorczyca oraz Małgorzata Sylla wzięły udział w spotkaniu inaugurującym przygotowania do tegorocznej edycji wydarzenia, które odbyło się 29 stycznia. Ponadto, Małgorzata Sylla uczestniczyła w spotkaniach partnerów konglomeratu, które miały miejsce 2 marca, 18 maja i 21 września. 

III. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi

1. Współpraca ze Stałymi Przedstawicielstwami RP przy UE i NATO, Ambasadą RP w Belgii oraz Instytutem Polskim

Spotkania w SP

25 lutego dyr. Izabela Gorczyca uczestniczyła w uroczystym pożegnaniu Ambasadora Marka Prawdy, który pełnił funkcję Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Jego następcą został Ambasador Jarosław Starzyk.

20 maja w odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z pracownikami Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Spotkanie dotyczyło przyszłości polityki spójności po 2020 r., agendy miejskiej i udziału polskich podmiotów w inicjatywie Urban Innovative Actions. Było ono również okazją do podsumowania dotychczasowych działań dotyczących zmiany sposobu informowania o polityce spójności oraz znalezienia przykładów dobrych projektów i promowania ich m.in. w kontekście konkursu RegioStars. W spotkaniu wzięli udział pracownicy BIWW Małgorzata Sylla oraz Tomasz Czubak.

15 września dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z nowo mianowanym Ambasadorem RP w Belgii Arturem Orzechowskim. Spotkanie dotyczyło możliwości rozwoju współpracy pomiędzy Ambasadą RP a BIWW.

7 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z pracownikami Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Jednym z głównych tematów był przegląd wieloletnich ram finansowych i ich kształt w nadchodzącym okresie programowania po 2020 r. oraz najważniejsze kwestie związane z planowanymi zmianami rozporządzenia finansowego Omnibus. W trakcie spotkania omówiono również zagadnienia dotyczące dalszego rozwoju agendy miejskiej UE, dotychczasowych rezultatów funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) oraz zasad nadawania znaku jakości Seal of Excellence. W spotkaniu wzięli udział dyr. Izabela Gorczyca oraz wszyscy pracownicy BIWW.

Współpraca z NATO

BIWW wsparło organizację 48. edycji przedsięwzięcia charytatywnego organizowanego corocznie przez Społeczność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydarzenie pt.: „NATO Charity Bazaar” zostało zorganizowane 20 listopada w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. W ramach współpracy BIWW przekazało organizatorom polskiego stoiska materiały promocyjne województwa wielkopolskiego w celu wykorzystania ich do zbiórki funduszy na cele charytatywne.

2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

14 stycznia w Domu Łódzkim w Brukseli odbyło się spotkanie na temat współpracy polskich biur regionalnych w dziedzinie badań i rozwoju, wsparcia podmiotów z poszczególnych województw w zakresie realizacji projektów w programie Horyzont 2020, a także uczestnictwa w pracach międzynarodowych sieci współpracy zajmujących się tematyką badań i rozwoju. W spotkaniu wzięły udział dyrektor Izabela Gorczyca oraz Joanna Kubiak.

3 czerwca dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z dyrektorami biur regionalnych województw Polski zachodniej w celu omówienia wspólnego stanowiska dotyczącego deklaracji regionalnej w kwestii przyszłości polityki spójności. 31 sierpnia i 19 września odbyły się kolejne spotkania dotyczące tego tematu, w których udział wzięli przedstawiciele biur regionalnych wszystkich polskich województw.
7 października w Warszawie odbyły się jednodniowe warsztaty Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej utworzonego przy Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie poprowadził prof. Jacek Szlachta, a jego tematem była przyszłość polityki spójności w perspektywie finansowej po 2020 r. W warsztatach wzięła udział dyrektor BIWW Izabela Gorczyca, która przedstawiła członkom zespołu eksperckiego stan unijnej debaty dotyczącej polityki spójności, ze szczególnym uwzględnieniem dyskusji toczącej się aktualnie w Komitecie Regionów. W wyniku spotkania BIWW zorganizuje w Brukseli warsztat ekspercki z udziałem szefa gabinetu komisarz Coriny Creţu, Nicoli De Michelisa oraz grupy dyrektorów zajmujących się funduszami strukturalnymi w polskich województwach

Ponadto, dyr. Izabela Gorczyca oraz Małgorzata Sylla regularnie współpracują z polskimi biurami regionalnymi pełniąc funkcje koordynatorów polskiej delegacji do Komitetu Regionów.

Działając w ramach projektu „KIERUNEK PRACA wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” BIWW zbadało możliwość przyjęcia studentów UAM na praktyki przez polskie biura regionalne w Brukseli. W efekcie podjętych starań jedna z uczestniczek programu odbyła trzymiesięczny staż w Przedstawicielstwie Małopolski, a jedna w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego.

3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk

Biuro PolSCA wspiera polskie przedstawicielstwa regionalne, w tym BIWW w zakresie informacji na temat europejskiej polityki w dziedzinie badań i rozwoju, związanych z nią wydarzeń i inicjatyw.

26 lutego dyr. Izabela Gorczyca i Joanna Kubiak wzięły udział w spotkaniu w biurze PolSCA na temat priorytetów w zakresie badań i innowacji w ramach prezydencji holenderskiej w Radzie UE oraz wyników udziału w projektach Horyzont 2020 w poszczególnych regionach.

BIWW nawiązało kontakt z biurem PolSCA w celu sprawdzenia możliwości przyjęcia studentów UAM na praktyki w ramach projektu „KIERUNEK PRACA wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”. W efekcie podjętych starań jedna z uczestniczek programu odbyła trzymiesięczny staż w biurze PolSCA.

IV. Współpraca w ramach europejskich sieci regionów

1. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

W 2015 r. członkowie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej podczas swojej wizyty studyjnej w Brukseli spotkali się z wiceprzewodniczącą sieci ERRIN Françoise Chotard. W efekcie tego spotkania Komisja zaczęła rozważać rekomendację wstąpienia samorządu województwa do sieci. Na prośbę Przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, BIWW przygotowało materiał na temat sieci ERRIN pod kątem ewentualnego przystąpienia Wielkopolski do sieci. W grudniu 2015 r. w posiedzeniu Komisji wzięła udział dyrektor BIWW Izabela Gorczyca i przedstawiła prezentację dotyczącą sieci ERRIN. Tego samego dnia Komisja przyjęła wniosek w sprawie podjęcia działań związanych z przystąpieniem do województwa do sieci ERRIN.

W celu analizy potrzeb regionalnych w kontekście celowości przystąpienia do sieci ERRIN, 11 stycznia 2016 r. BIWW rozesłało ankietę do podmiotów województwa wielkopolskiego zajmujących się zagadnieniami związanymi z dziedziną badań i innowacji. Otrzymano 73 odpowiedzi, a w grupie respondentów znalazły się szkoły wyższe, ich instytuty i ośrodki badawcze, samorządy oraz przedsiębiorstwa, w tym:

- szkoły wyższe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, AWF Poznań, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile;

- ośrodki badawcze: Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, Centrum NanoBioMedyczne UAM, Poznański Park NaukowoTechnologiczny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Instytut Technologii Drewna, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Laboratorium Badania Wody i Gleby - Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna;

- klastry: Wielkopolski Klaster Kolejowy, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny;

- przedsiębiorstwa: Hortimex Plus Sp. z o.o., Impexmetal S.A. Konin, Beyond.pl, Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, Ekolog Sp. z o. o., Smart Waste Technologies Sp. z o.o., Pmoffice, Olmaz Sp. z o.o.;

- samorządy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Dopiewo, Chodzież, Orchowo, Międzychód, Odolanów, Kościan, Grodzisk Wielkopolski. 

25 lutego 2016 r. na wniosek BIWW Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na podjęcie działań związanych z przystąpieniem Województwa Wielkopolskiego do sieci ERRIN. 

25 kwietnia 2016 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do sieci. Następnie uchwała wraz ze statutem sieci i innymi dokumentami została przesłana do Wojewody Wielkopolskiego w celu uzyskania opinii i skierowania jej do Ministra Spraw Zagranicznych. 

13 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski wydał opinię i skierował uchwałę ze statutem do Ministra Spraw Zagranicznych. 

6 lipca 2016 r. Minister Spraw Zagranicznych wydał decyzję w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Wielkopolski dotyczącą do sieci ERRIN.

19 października dyr. Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla odbyły spotkanie z dyrektorem ERRIN Richardem Tuffsem. Celem spotkania było omówienie i zaplanowane działalności Wielkopolski w sieci.

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało pełnoprawnym członkiem sieci ERRIN.

10 listopada Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę dotyczącą przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Rozwoju oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych informacji o przystąpieniu Województwa Wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji.

PLANOWANE:

Zgromadzenie Ogólne

14 grudnia w Brukseli odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN). W spotkaniu weźmie udział dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. 

2. Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE

Spotkania Zarządu

18 stycznia w Brukseli odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, podczas którego omówiono bieżące sprawy sieci, w tym nową nominację na sekretarz generalną sieci, działalność grupy roboczej i lobbingowej, kwestie związane z nowym statutem sieci i budżetem. W spotkaniu wzięła udział Joanna Kubiak pracownik BIWW.

18 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu w Brukseli, w którym uczestniczył Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. W trakcie obrad dyskutowano m.in. o sprawach dotyczących członkostwa w sieci, możliwości organizacji wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast oraz Planie prac na rok 2016.

8 czerwca Wicemarszałek Wojciech Jankowiak uczestniczył w posiedzeniu Zarządu w Rotterdamie. Poprzedzało ono Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE. Na spotkaniu, oprócz zagadnień związanych bezpośrednio ze Zgromadzeniem, omówiono propozycję przystąpienia do projektu w ramach programu Horyzont 2020, opracowanie materiału przedstawiającego zasady i procedury w przypadku przystępowaniu sieci do projektów finansowanych z programów UE oraz kwestie finansowe i statutowe.

13 października w Brukseli odbyło się spotkanie Zarządu Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE, w którym wziął udział Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Na spotkaniu, rozmawiano o nadchodzących wydarzeniach oraz projektach, w których sieć uczestniczy, a także o sprawach bieżących dotyczących grupy roboczej oraz lobbingowej sieci.

Zgromadzenia Ogólne

10 czerwca w Hadze (Holandia) odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE, któremu towarzyszyła dwudniowa wizyta studyjna w holenderskim regionie Randstad. W spotkaniach wziął udział Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, któremu towarzyszył dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP) Marek Bryl oraz pracownik BIWW Joanna Kubiak.

Podczas posiedzenia Zarządu Wicemarszałek Jankowiak przedstawił propozycję opracowanej przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego ankiety mającej na celu stworzenie bazy danych i statystyk dla obszarów podmiejskich.

Wizytę studyjną rozpoczęło seminarium, które dotyczyło potencjału środowiskowego i gospodarczego obszarów podmiejskich oraz stojących przed nimi wyzwań, które w dużej mierze związane są ze zjawiskiem rozlewania się miast. Podczas wizyty w jednym z największych kompleksów szklarnianych na świecie, Holendrzy przedstawili również swoje innowacyjne rozwiązania w zakresie ogrodnictwa. W wielu krajach jest ono branżą szczególnie prężnie rozwijającą się właśnie na obszarach podmiejskich.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego przyjęto Deklarację PURPLE w sprawie niedawno zainaugurowanej agendy miejskiej, czyli unijnego programu dla miast. Deklaracja podkreśla kwestie interakcji pomiędzy miastami a otaczającymi je obszarami oraz wzywa do wzięcia pod uwagę wpływu ośrodków miejskich na obszary podmiejskie. Przedstawiciele województwa wielkopolskiego wspierają również sieć w rekrutacji nowych regionów członkowskich, a pracownik BIWW Joanna Kubiak uczestniczył w opracowaniu zestawu kryteriów i zasad umożliwiających udział PURPLE w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

13 października w Brukseli odbyło się Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE, na którym Wielkopolskę reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Marek Bryl. Na spotkaniu przyjęto wniosek aplikacyjny regionu Brandenburgia do sieci PURPLE. Gościem spotkania była Judit Torokne Rozsa, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) z Komisji Europejskiej, która przedstawiła narzędzia wspierające rozwój relacji terenów miejsko-wiejskich. W wydarzeniu uczestniczył pracownik BIWW Agnieszka Wieczorek.

Spotkania grup roboczej i lobbingowej

5 kwietnia, 24 maja, 27 września i 23 listopada odbyły się spotkania grupy roboczej, która skupiła się na opracowaniu projektów w ramach programów UE, przygotowywaniu materiałów tematycznych oraz organizacji wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Spotkania grupy lobbingowej, która składa się z pracowników brukselskich biur regionalnych członków sieci odbyły się w dniach: 12 stycznia, 14 marca, 24 maja i 26 września.

BIWW jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów na Zgromadzenia Ogólne i posiedzenia Zarządu dla Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora WBPP Marka Bryla, a także za asystowanie podczas spotkań i zapewnienie tłumaczenia. BIWW przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownicy BIWW reprezentują Wielkopolskę w trakcie spotkań grupy roboczej i lobbingowej oraz pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami sieci PURPLE.

3. Nieformalna sieć regionów na rzecz polityki regionalnej w zakresie aktywnego starzenia się w zdrowiu – CORAL

Spotkania sieci odbyły się w dniach 20 stycznia, 18 maja, 4 lipca i 13-14 września. Udział w nich wzięli pracownicy BIWW Joanna Kubiak i Tomasz Czubak, którzy następnie przekazali informacje o pojawiających się możliwościach przystępowania do projektów unijnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach i inicjatywach na szczeblu unijnym zainteresowanym partnerom z regionu. Dwa podmioty z Wielkopolski: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz Instytut Antropologii UAM wyraziły zainteresowanie przystąpieniem w charakterze partnerów do tworzących się konsorcjów projektowych, które będą ubiegać się o dofinansowanie w naborach wniosków ogłoszonych w programie Horyzont 2020 w filarze Wyzwania społeczne – Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan.

4. Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie - EARLALL 

Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy.

13 maja dyrektor Izabela Gorczyca oraz pracownik BIWW Joanna Kubiak wzięły udział w Zgromadzeniu Ogólnym sieci, które odbyło się w Brukseli. Podczas posiedzenia przedstawiono bieżące działania poszczególnych grup roboczych, realizowane przez sieć projekty współfinansowane z programów UE oraz istotne kwestie dotyczące unijnej polityki edukacyjnej.

Informacje na temat możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym i inicjatywach sieci są przekazywane za pośrednictwem BWM do Członka Zarządu Województwa Marzeny Wodzińskiej oraz Departamentu Edukacji.

18 listopada pracownik BIWW Agnieszka Wieczorek spotkała się z przedstawicielką sieci EARLALL Jugatx Ortiz. Celem spotkania było omówienie praktycznych aspektów działania sieci EARLALL.

V. Współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej

1. Współpraca z Parlamentem Europejskim

Spotkanie z posłem Janem Olbrychtem

22 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich biur regionalnych w Brukseli z posłem Janem Olbrychtem, w którym udział wzięła dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Jednym z tematów spotkania była przygotowywana wówczas deklaracja regionów w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r.

Wizyta studyjna wielkopolskich organizacji pozarządowych zorganizowana we współpracy z biurem poseł Krystyny Łybackiej

21 kwietnia dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z poseł Łybacką, aby omówić kwestie związane wizytą wielkopolski organizacji pozarządowych w Brukseli oraz możliwością zorganizowania w Brukseli serii spotkań dla władz wielkopolskich uczelni w celu większego zaangażowania się w projekty z dziedziny badań i innowacji współfinansowanych z programu Horyzont 2020. Kolejne spotkanie z poseł Łybacką planowane jest na koniec 2016 r.

W dniach 30 maja – 3 czerwca w Brukseli gościli przedstawiciele wielkopolskich organizacji pozarządowych, którzy przyjechali na zaproszenie poseł Krystyny Łybackiej. W ramach wizyty studyjnej BIWW zorganizował NGO Day

Wydarzenie pt.: „Zaradne Polki w Brukseli” zorganizowane z inicjatywy poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz

17 czerwca w przedstawicielstwie Wielkopolski w Brukseli odbyło się wydarzenie „Zaradne Polki w Brukseli”, którego inicjatorką była wielkopolska poseł do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Pani Joanny Harazim, małżonki Ambasadora RP przy Królestwie Belgii.

Brukselskie Polki spotkały się, aby porozmawiać o tym jak żyje się za granicą, dlaczego zdecydowały się na emigrację oraz jakie są ich oczekiwania związane z pobytem w Belgii. Centralnym punktem wydarzenia była dyskusja panelowa, w której udział wzięli: poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, dr Sylwia Urbańska, pisarka Agnieszka Korzeniewska i ks. Piotr Hartkiewicz. Wielkopolskie emigrantki w panelu reprezentowała Katarzyna Ligocka – redaktor naczelny polonijnego czasopisma „Nowinki”.

8 i 21 kwietnia dyrektor BIWW Izabela Gorczyca spotkała się z poseł Agnieszką Kozłowską Rajewicz w celu organizacji wydarzenia. 

2. Współpraca z Komisją Europejską

Spotkanie przedstawicieli Domu Regionów z Nicolą De Michelisem – szefem gabinetu Coriny Cretu

21 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech regionów partnerskich: Wielkopolski, Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii z Nicolą De Michelisem – szefem gabinetu Coriny Cretu. Spotkanie miało na celu uzyskanie aktualnych informacji nt. stanu prac nad rewizją wieloletnich ram finansowych oraz stanowiska Komisji Europejskiej
dotyczącego kształtu polityki spójności po 2020 roku. Nicola De Michelis podkreślił, że regiony w celu zaznaczenia swojej opinii w toczącej się debacie powinny odnosić się do czterech najważniejszych kwestii: elastyczności, powiązań z celami określonymi w semestrze europejskim, oceny efektywności opartej na wynikach oraz uproszczeń polityki regionalnej. 

Spotkanie przedstawicieli biur regionalnych z Coriną Creţu - unijną komisarz ds. polityki regionalnej

17 maja odbyło się spotkanie komisarz UE ds. polityki regionalnej – Coriny Creţu z przedstawicielami brukselskich biur regionalnych. W spotkaniu wzięły udział dyr. Izabela Gorczyca oraz Joanna Kubiak. Jego tematem była przyszłość polityki spójności, w tym plany dotyczące jej uproszczenia, kwestia migracji w Europie oraz agenda miejska.

Spotkanie z członkiem gabinetu komisarz Coriny Creţu

5 października dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z Janem Mikołajem Dzięciołowskim członkiem gabinetu komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy Wielkopolską a gabinetem oraz przedstawienia stanowiska polskich regionów dotyczącego kształtu i funkcjonowania polityki spójności w przyszłej perspektywie finansowej po 2020 r. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 8 grudnia.         

Spotkanie przedstawicieli biur regionalnych z dyrektorem generalnym ds. polityki regionalnej                 

19 października odbyło się spotkanie przedstawicieli biur regionalnych w Brukseli z nowym dyrektorem generalnym w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Marcem Lemaîtrem. W spotkaniu udział wzięła dyrektor BIWW Izabela Gorczyca. Głównym tematem dyskusji było aktualne stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące przyszłego kształtu polityki spójności oraz sytuacja bieżąca w tym zakresie.

Spotkanie z przedstawicielami Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) 

1 grudnia odbyło się spotkanie z pracownikami EASME, w którym uczestniczył pracownik BIWW Tomasz Czubak. Głównym tematem spotkania były możliwości rozwoju współpracy pomiędzy EASME a BIWW. Ponadto Biuro przekazało materiały promocyjne związane z województwem wielkopolskim w celu wykorzystania ich w trakcie wydarzenia. 

Spotkanie z członkami gabinetu komisarz Coriny Cretu

12 grudnia w Brukseli odbędzie się zorganizowane przez BIWW spotkanie eksperckie pt.: „Polityka spójności dziś i jutro”. Udział w nim wezmą szef gabinetu komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Creţu Nicola De Michelis, członek gabinetu Jan Mikołaj Dzięciołowski oraz dyrektorzy odpowiedzialni za politykę spójności w polskich województwach (więcej informacji na stronie 13).

3. Współpraca z Komitetem Regionów

Konsultacje w sprawie podziału kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej w Polsce 

W sierpniu BIWW udzieliło wsparcia firmie konsultingowej Centre for Strategy and Evaluation Services LLP, która na zlecenie Komitetu Regionów opracowywała dokument pt. “Update, Harmonisation and Future Development of the Division of Powers Study” dotyczący podziału kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej na szczeblu centralnym oraz regionalnym i lokalnym w 28 państwach członkowskich UE. BIWW wniosło swoje uwagi do części dokumentu dotyczącego podziału kompetencji obowiązującego w Polsce.

VI. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Komitecie Regionów

BIWW zajmuje się przygotowaniem wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) i współpracą w ramach Komitetu Regionów. Na wszystkie spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, przemówienia, tezy do wystąpień, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Komitetu Regionów, grupy EPL w Komitecie Reginów oraz pracownikami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy. BIWW udziela również wsparcia technicznego przy organizacji wizyt i spotkań Marszałka w Brukseli.

Dyrektor BIWW oraz pracownicy Biura pozostają w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz UMWW.

1. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Komitecie Regionów wziął udział w sesjach plenarnych, które odbyły się w dniach 10-11 lutego, 7-8 kwietnia, 15-16 czerwca, 10-12 października. Marszałek Woźniak weźmie także udział w sesji plenarnej, która odbędzie się 7-8 grudnia.

Z europejskimi samorządowcami podczas sesji plenarnych spotkali się m.in.: przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk; komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu; przedstawiciel prezydencji Holandii w Radzie Ronald Plasterk; komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics; komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP Elżbieta Bieńkowska; komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukatis; poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht; wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ramón Luis Valcárcel Siso; przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner; wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip; pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych Frans Timmermans oraz komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos.

Podczas obrad poruszano szereg tematów, które znajdują się w obszarze kompetencji lub były przedmiotem zainteresowania Komitetu Regionów. W szczególności omawiano kwestie dotyczące: kształtu i roli unijnej polityki spójności oraz wdrażania funduszy strukturalnych w UE, przeglądu 7-letniego budżetu unijnego 2014-2020, semestru europejskiego 2016 i rocznej analizy wzrostu, wyzwań stojących przed samorządami w Europie, cyfryzacji europejskiego przemysłu i administracji elektronicznej, sytuacji europejskiego przemysłu stalowego, referendum w Wielkiej Brytanii, kryzysu związanego z uchodźcami czy Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 r.

W trakcie posiedzeń Marszałek Marek Woźniak wielokrotnie brał udział w dyskusji, podkreślał kwestie ważne z punktu widzenia polskich samorządów oraz województwa wielkopolskiego. Marszałek Woźniak apelował m.in. o utrzymanie w Polsce dotychczasowego modelu wdrażania polityki spójności, w którym część środków finansowych jest implementowana z sukcesem przez regiony. W dyskusji z unijną komisarz odpowiedzialną za politykę regionalną zwracał uwagę na to, że w obecnym okresie programowania 2014-2020 wprowadzono dużo zmian i nowych instrumentów, takich jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne czy warunkowość ex ante, dlatego więcej czasu trzeba poświęcić, aby zapisy unijne wcielać w życie. M. Woźniak apelował również do komisarz Coriny Creţu, aby Komisja Europejska zbadała wpływ wdrażania tych wymogów oraz nowych mechanizmów na opóźnienia w wydawaniu unijnych pieniędzy, z którymi boryka się obecnie cała Unia Europejska.

2. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji COTER, które odbyły się: 2 marca, 31 maja (posiedzenie wyjazdowe w Amsterdamie), 4 lipca, 9 września (seminarium wyjazdowe w Lerwick), 29 września i 30 listopada.

Podczas obrad omawiano szereg zagadnień związanych z zakresem działalności i kompetencji komisji, w tym dotyczących: przyszłości polityki spójności i sposobów na utrzymanie jej silnej pozycji wśród pozostałych unijnych polityk; śródookresowego przeglądu unijnego budżetu; polityki miejskiej; uproszczenia procedur europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; rewitalizacji miast i terenów portowych; zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu oraz Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. 

Wśród gości, którzy uczestniczyli w spotkaniach komisji COTER znaleźli się m.in.: wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) Parlamentu Europejskiego Dominique Riguet; dyrektor w Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie mobilności Herald Ruijters; szef gabinetu unijnej komisarz Coriny Creţu odpowiadającej za politykę regionalną Nicola De Michelis; dyrektor generalny DG REGIO w Komisji Europejskiej Marc Lemaître. 

W trakcie posiedzeń Marszałek Marek Woźniak wielokrotnie zabierał głos w dyskusji przedstawiając kwestie istotne z punktu widzenia Wielkopolski. Apelował, aby wdrażając politykę spójności skupiać się na tym, żeby przyczyniała się ona do rozwoju danego terytorium, zamiast myśleć głównie o realizowaniu skomplikowanych procedur. Zwracał uwagę na to jak niebezpieczna jest obecna moda na centralizację, która uniemożliwia odpowiednie uwzględnienie różnorodności unijnych terytoriów, co powinno być kwestią kluczową. Marszałek Woźniak przekazał również swój wkład do projektu „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku” przygotowywanego przez Komitetu Regionów, podkreślając kluczowe kwestie w tym obszarze z punktu widzenia województwa, w tym potrzebę stworzenia na poziomie unijnym zintegrowanej i jednolitej polityki rozwoju czy zwiększania roli władz regionalnych i lokalnych w realizacji polityki spójności.

3. Posiedzenia Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych – CIVEX

Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniach komisji CIVEX, które odbyły się: 5 lutego, 19 kwietnia i 22-23 września (posiedzenie wyjazdowe w Oviedo), 23 listopada.

Podczas posiedzeń z członkami komisji spotkali się m.in. członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady UE, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Eurochambers.
W trakcie obrad podejmowano szereg tematów i przyjęto projekty opinii m.in. ws. przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa; reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego; ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji; dotyczącej ochrony uchodźców na obszarach ich pochodzenia; strategii rozszerzenia UE na lata 2015-2016; przeciwdziałania radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi oraz legalnej migracji. Debatowano również na temat zwiększenia świadomości praw wynikających z obywatelstwa Unii oraz wspólnych wartości UE, migracji oraz stosowania zasady pomocniczości.

4. Posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów w tym spotkanie z Przewodniczącym Rady UE Donaldem Tuskiem

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Komitetu Regionów, które odbyły się w dniach: 10 lutego, 7 kwietnia, 15 czerwca, 11 października. Kolejne spotkanie odbędzie się 7 grudnia.

Przedstawiciele polskich samorządów debatowali m.in. o: priorytetach prac delegacji na bieżący rok; kształcie polityki spójności i działaniach podejmowanych na forum unijnym przez europejskie regiony w celu utrzymania jej silnej pozycji po 2020 r.; śródokresowym przeglądzie wieloletnich ram finansowych; agendzie miejskiej; kwestiach dotyczących członkostwa w delegacji; aktywności polskich członków w ramach KR.

Spotkanie z Przewodniczącym Rady UE Donaldem Tuskiem

7 kwietnia 2016 r. delegacja spotkała się także w siedzibie Rady Europejskiej z jej Przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Podczas spotkania rozmowa toczyła się wokół kryzysów przed którymi stoi obecnie Unia Europejska oraz ich wpływu na polskie samorządy.

W trakcie posiedzeń polskiej delegacji z przedstawicielami samorządów spotkali się także poseł Krzysztof Hetman, członek Komisji Rozwoju Regionalnego w PE i były członek polskiej delegacji w KR; poseł Jan Olbrycht, Przewodniczący Intergrupy URBAN i członek Komisji Budżetowej w PE; oraz przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP.

5. Inne spotkania i wydarzenia z udziałem Marszałka Marka Woźniaka w tym z unijną komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Cretu

Spotkanie nt. polityki spójności z komisarz Coriną Creţu

19 kwietnia Marszałek Marek Woźniak spotkał się z Coriną Creţu, komisarz UE odpowiedzialną za politykę regionalną. Rozmowa dotyczyła wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w obecnej perspektywie finansowej oraz przyszłości polityki spójności po 2020 r. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Marszałka Woźniaka udział wzięli również marszałkowie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Patrick Amblard odpowiedzialny za fundusze strukturalne w Polsce.

Corina Creţu chwaliła polskich samorządowców za efektywne zarządzanie unijnymi pieniędzmi. Komisarz podkreśliła, że Polska jest dla UE niezwykle ważnym partnerem, ponieważ w tej perspektywie finansowej otrzymała najwięcej funduszy na politykę spójności – prawie 80 miliardów euro, z czego prawie 40% jest wdrażanych przez regiony.

Podczas spotkania marszałkowie zaakcentowali również kwestie, które utrudniają wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce. Mówili m.in. o problemach dwufunduszowości, odmiennym podejściu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przez różne dyrekcje Komisji Europejskiej wspólnie odpowiedzialne za ten obszar, a także warunkowości ex-ante w niektórych dziedzinach. Plan Junckera stwarza dodatkowe możliwości finansowania projektów, ale istnieje potrzeba większego wsparcia eksperckiego – podkreślali samorządowcy. Odpowiadając na tą potrzebę komisarz Creţu zadeklarowała zorganizowanie w Polsce seminarium poświęconego możliwościom korzystania z Planu Junckera i łączenia go z funduszami strukturalnymi.

Marszałek Marek Woźniak mówił także o przyszłości polityki spójności po 2020 oraz dyskusjach, które toczą się na ten temat w kuluarach w Brukseli. Komisarz podkreśliła jednocześnie, że podstawowa rola tej polityki, czyli niwelowanie istniejących różnic rozwojowych pomiędzy krajami członkowskimi oraz w ramach poszczególnych państw, musi pozostać niezmienna.
7 Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bratysławie 

W dniach 8-9 lipca Marszałek Marek Woźniak był jednym z mówców podczas Europejskiego Szczytu Regionów i Miast, który miał miejsce w Bratysławie. Tegoroczny Szczyt został poświęcony konieczności zintensyfikowania inwestycji publicznych w Unii Europejskiej oraz temu jak lepiej skoncentrować je na obywatelach. W wydarzeniu udział wzięli czołowi politycy szczebla unijnego, samorządowego oraz reprezentanci prezydencji, m.in. dwóch wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej Jyrki Katainen i Maroš Šefčovič, pełnomocnik rządu Słowacji ds. przewodnictwa w Radzie UE Ivan Korčok oraz Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula.

Uczestnicy Szczytu debatowali jak najlepiej wykorzystać możliwości jakie daje Europejski Plan Inwestycyjny (zakładający aktywizację inwestycji prywatnych i publicznych poprzez m.in. udzielanie kredytów, gwarancji i pożyczek) dla rozwoju regionów i miast. Marek Woźniak występując w roli szefa regionu przedstawianego podczas Szczytu jako lider we wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych w Polsce przytoczył wielkopolskie doświadczenia związane z JEREMIE i JESSICA. W swoim wystąpieniu Marszałek Woźniak podkreślał, że konieczne jest równoległe funkcjonowanie różnych form unijnego wsparcia – obok takich rozwiązań jak EFIS (Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, który jest częścią Europejskiego Planu Inwestycyjnego) potrzebna jest kontynuacja tradycyjnych instrumentów polityki spójności. Marszałek zwrócił uwagę na niedogodność EFIS polegającą na tym, że jest to fundusz zarządzany centralnie z poziomu unijnego.
W ramach wydarzenia przyjęto deklarację bratysławską „Łączyć i inwestować”, w której władze lokalne i regionalne poparły przyszłościową wizję Europy opartą na zwiększeniu inwestycji w celu stymulowania spójności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w miastach i regionach. Deklaracja zawiera również propozycje rozwiązań proponowanych przez europejskie samorządy w celu zwiększenia skuteczności inwestycji.

6. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

Dyrektor Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla z BIWW kontynuowały sprawowanie funkcji koordynatorów polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

a) przygotowanie rocznych planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej delegacji

b) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji 

Działania dyrektor Izabeli Gorczycy oraz Małgorzaty Sylli jako koordynatorów delegacji narodowej obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorzy na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego oraz pozostałych członków polskiej delegacji do KR. Na bieżąco współpracują również z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

22 września dyr. Izabela Gorczyca i Małgorzata Sylla spotkały się z przedstawicielem województwa podkarpackiego odpowiadającym za wsparcie merytoryczne Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla w ramach jego działalności w Komitecie Regionów. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji nt. funkcjonowania KR oraz polskiej delegacji.

PLANOWANE:

2 grudnia dyr. Izabela Gorczyca spotka się w Poznaniu z Burmistrzem Jaraczewa Dariuszem Strugałą (nowym członkiem Komitetu Regionów) oraz sekretarzem Miasta i Gminy Jaraczewo, który będzie odpowiadał za wsparcie merytoryczne Burmistrza w ramach jego działalności w Komitecie Regionów. Spotkanie będzie poświęcone przedstawieniu od strony merytorycznej i technicznej funkcjonowania KR oraz polskiej delegacji.

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 28 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. Koordynatorki uczestniczyły w spotkaniach, które odbyły się w dniach: 9 lutego, 6 kwietnia, 14 czerwca i 10 października. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 grudnia.

VII. Spotkania i prezentacje w Brukseli dla grup z Wielkopolski i zagranicy

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje liczne prezentacje. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy

Biura prowadzą również prezentacje dla grup przyjeżdżających do Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów do Parlamentu Europejskiego oraz innych zagranicznych partnerów.

11 kwietnia dyrektor Izabela Gorczyca spotkała się w Poznaniu ze studentami i absolwentami Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Przedstawiła prezentację dotyczącą działalności BIWW, możliwości współpracy z Biurem oraz kluczowych polityk i inicjatyw europejskich.

22 kwietnia Joanna Kubiak przedstawiła prezentację na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej dla grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w wydarzeniu pt.: „Europa Café”, które odbyło się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Prezentacja została przedstawiona za pomocą łączy internetowych.

30 maja dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację dla grupy przedstawicieli wielkopolskich organizacji pozarządowych w ramach organizowanego przez BIWW wydarzenia NGO DAY.

13 czerwca dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację dla grupy pracowników i studentów wielkopolskich uczelni uczestniczących w wizycie studyjnej w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.

20 czerwca dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację dla studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM podczas organizowanej przez BIWW wizyty studyjnej poświęconej tematyce polityki przestrzennej w UE.

22 czerwca Joanna Kubiak przedstawiła prezentację na temat działalności BIWW podczas wydarzenia zorganizowanego przez przedstawicielstwo Hesji dla niemieckich stażystów odbywających praktyki w instytucjach europejskich, przedstawicielstwach regionalnych oraz innych placówkach zajmujących się polityką europejską. 

9 września dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła prezentację na temat roli i działalności BIWW dla grupy wielkopolskich działaczy politycznych i społecznych uczestniczących w wizycie studyjnej zorganizowanej przez posła Adama Szejnfelda. 

27 września Małgorzata Sylla przedstawiła prezentację dla osób uczestniczących w wizycie studyjnej organizacji pozarządowych, które przyjechały do Brukseli na posła Andrzeja Grzyba.

21 października dyrektor Izabela Gorczyca przedstawiła w Parlamencie Europejskim prezentację dla grupy tłumaczy języka polskiego pracujących w instytucjach unijnych. Spotkanie, którego głównym przedmiotem była charakterystyka województwa wielkopolskiego oraz działalność BIWW w Brukseli, zostało zorganizowane przez Dział Polski w Służbie tłumaczeń ustnych Parlamentu Europejskiego.

PLANOWANE:

6 grudnia dyrektor Izabela Gorczyca przedstawi grupie pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania prezentację dotyczącą działalności BIWW, omówi możliwości współpracy z Biurem oraz kluczowe polityki i inicjatywy unijne.

VIII. Współpraca z UMWW

BIWW na bieżąco współpracuje z członkami Zarządu, radnymi Sejmiku WW oraz Departamentami i Biurami UMWW.

1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oraz wiceprzewodniczącego Komitetu

BIWW udziela wsparcia Wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi w ramach jego działalności w Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Wojciech Jankowiak jest w niej przedstawicielem szczebla politycznego, pełni także funkcję wiceprzewodniczącego sieci

Ponadto w 2016 r. BIWW koordynowało udział Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej w konferencji nt. dualnego kształcenia, która odbyła się 30 czerwca (więcej informacji na str. 7), a także zorganizowało spotkania z Manuelem Löselem – heskim Sekretarzem Stanu ds. edukacji, Patrizio Bianchim – Ministrem ds. europejskich, szkolnictwa, uniwersytetów i rynku pracy Emilii-Romanii oraz Berndem Ehingerem – Prezesem frankfurckiej Izby Rzemieślniczej. Rozmowy dotyczyły możliwości zacieśnienia współpracy w obszarze dualnego kształcenia zawodowego. Ponadto BIWW zorganizowało spotkanie Marzeny Wodzińskiej z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Komisji Europejskiej. Jednym z głównych tematów spotkania był Europejski program na rzecz umiejętności, a także postulaty istotne z punktu widzenia Wielkopolski w zakresie możliwości ich wsparcia przez KE.

W związku z wnioskiem Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Współpracy Międzynarodowej, BIWW koordynowało procedurę dotyczącą przystąpienia województwa wielkopolskiego do Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

W dniach 11-12 października BIWW udzieliło wsparcia organizacyjnego Wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu podczas wizyty w Brukseli, którą odbył wspólnie z Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą. W trakcie pobytu Wicemarszałkowie spotkali się z przewodniczącym Komisji Rolnictwa w PE, posłem Czesławem Siekierskim oraz z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI). Celem wizyty było przedstawienie pracownikom KE stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wicemarszałkowi Grabowskiemu w trakcie spotkań towarzyszył pracownik BIWW Tomasz Czubak.

BIWW wsparło Departament Gospodarki UMWW przy organizacji wizyty studyjnej Członka Zarządu Leszka Wojtasiaka wraz z delegacją z regionu w Brukseli. Wyjazd miał na celu udział w konferencji „B-Day: Going Giga” oraz ceremonii wręczenia nagród w konkursie Komisji Europejskiej European Broadband Awards 2016. Wielkopolska zajęła w konkursie I miejsce w kategorii „Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji”, za zrealizowanie projektu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Nagrodę w imieniu województwa wielkopolskiego odebrał Leszek Wojtasiak. W ramach wizyty w dniu 15 listopada odbyło się spotkanie w BIWW.

2. Departamenty i Biura UMWW

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z rozpoczynającymi się negocjacjami na temat przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. BIWW konsultowało stanowisko Wielkopolski w kontekście prac nad deklaracją regionów europejskich w kwestii przyszłości polityki spójności (więcej informacji na str. 13). BIWW przekazuje również regularnie do DPR informacje na temat toczącej się debaty na temat polityki spójności.

Ponadto, w dniu 27 stycznia, na zaproszenie BIWW, wicedyrektor DPR Mieczysław Borówka wziął udział w charakterze prelegenta w warsztacie Komitetu Regionów pt. „Uproszczenie wdrażania polityki spójności”.

BIWW wsparło również DPR w przekazywaniu informacji do Komisji Europejskiej na temat projektów – dobrych praktyk - zrealizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Informacje zostały przekazane na prośbę Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, która zwróciła się do instytucji zarządzających o zgłoszenie 5 wybranych projektów, które zasilą zarówno ich bazę projektów przedstawiających europejską wartość dodaną, jak i ogólną bazę projektów obrazujących rezultaty działań wspieranych z budżetu UE.

Departament Gospodarki (DRG)

Z inicjatywy BIWW przedstawiciel DRG uczestniczył w charakterze mówcy w warsztatach TAIEX nt. rozwoju strategii promocyjnych na Białorusi. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 26-28 września w Mińsku, zostało zorganizowane przez białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Walońską Agencję Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX - the Walloon Export and Foreign Investment Agency). Wielkopolskę na tym wydarzeniu reprezentował pracownik DRG Paweł Waliszewski. Biuro Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX - Technical Assistance and Information Exchange Office) działa w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia KE. Biuro jest instytucją doradczo-informacyjną udzielającą krótkoterminowej pomocy technicznej przy wprowadzaniu zmian przystosowujących przepisy prawne do prawa wspólnotowego.

BIWW współpracowało również z DRG przy organizacji wizyty Członka Zarządu Leszka Wojtasiaka

Departament Kultury (DK)

BIWW współpracowało z DK przy organizacji multimedialnej wystawy pt.: „Polska w Europie. Wszystko zaczęło się 1050 lat temu w Wielkopolsce”, która została wystawiona w Brukseli przy okazji 7. edycji Dnia św. Marcina odbywającego się 16 listopada 2016 r. 12 kwietnia dyr. Izabela Gorczyca spotkała się w Poznaniu z dyr. Włodzimierzem Mazurkiewiczem w sprawie współpracy w kontekście wystawy.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)
12 kwietnia dyrektor Izabela Gorczyca spotkała się z dyrektorem Markiem Beerem. Tematem spotkania była możliwość udziału przedstawiciela DR - Alicji Nowak - jako prelegenta w debacie współorganizowanej przez BIWW w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

11 października, przy okazji odbywającej się w Domu Regionów w Brukseli debaty pt.: „Ekologiczne sposoby zwalczania ubóstwa energetycznego”, BIWW zorganizowało spotkanie Alicji Nowak z Departamentu Rolnictwa z przedstawicielami regionów partnerskich: Hesji, Emilii-Romanii i Nowej Akwitanii. Głównym tematem dyskusji była możliwość zacieśnienia współpracy pomiędzy regionami w zakresie możliwości przystępowania do projektów współfinansowanych z programów unijnych oraz uczestnictwa w inicjatywach unijnych w dziedzinie energii.

Departament Sportu i Turystyki (DS)

BIWW pośredniczyło w zaproszeniu przedstawiciela Departamentu Sportu i Turystyki na konferencji pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa – istota zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów i miast”. Wydarzenie jest organizowane przez Instytut Regionów Europejskich (IRE) i odbyło się 27 września w Salzburgu. Wielkopolskę na tym wydarzeniu reprezentował dyrektor DS Tomasz Wiktor.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DOW)

BIWW współpracowało z DOW przy organizacji wizyty studyjnej lokalnej grupy działania „Trakt Piastów”

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

BIWW współpracowało z BWM w kontekście potencjalnego zaangażowania województwa wielkopolskiego w działalność sieci EARLALL i przekazywania informacji o możliwości udziału w spotkaniach i inicjatywach sieci do Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej

BIWW wspólnie z BWM koordynowało udział Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej w konferencji nt. dualnego kształcenia, która odbyła się 30 czerwca w siedzibie BIWW. 

BIWW i BWM współpracowały również w kontekście organizacji wydarzenia odbywającego się w regionie – tzw. local event w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

BIWW udzieliło BWM wsparcia w przygotowaniach do zorganizowanej w ramach wydarzeń lokalnych Komitetu Regionów debaty pt. „Niepodległa Ukraina: europejski bilans”, która odbędzie się 2 grudnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W panelu dyskusyjnym udział weźmie Marszałek Marek Woźniak. Celem debaty jest podtrzymanie zainteresowania Ukrainą i jej stosunkami z UE w społecznościach lokalnych i regionalnych.

3. Jednostki podległe

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. BIWW wspiera WBPP przygotowując materiały na spotkania Zgromadzeń Ogólnych, podczas których asystuje i zapewnia tłumaczenie. Przekazuje również informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej i roboczej sieci

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)

BIWW współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w ramach prac w nieformalnej sieci regionów CORAL, której działalność skupia się na polityce społecznej i zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście opieki nad seniorami. BIWW pozostaje również w bieżącym kontakcie z ROPS informując o możliwościach projektowych realizowanych przez partnerów europejskich w ramach programów unijnych.

BIWW pośredniczyło również w zaproszeniu przedstawiciela ROPS na drugie posiedzenie Europejskiego Forum Migracji współorganizowanego przez Komisję Europejską oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w dniach 6 - 7 kwietnia 2016 r. w Brukseli. Jego udział został odwołany ze względu na zamachy terrorystyczne w Brukseli, które miały miejsce pod koniec marca i związany z nim zwiększony poziom zagrożenia terrorystycznego.

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

BIWW wsparło Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu przy promocji opery Macbeth Giuseppe Verdiego, która została zrealizowana w koprodukcji z brukselskim teatrem La Monnaie. 13 września dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z dyrektor naczelną Teatru Wielkiego Renatą Borowską-Juszczyńską w celu omówienia możliwości współpracy.

Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego
BIWW współpracowało z Filharmonią Poznańską, która przekazała do Biura płyty z muzyką wielkopolskich artystów. Jedna z płyt – „Oratorium 966.pl” autorstwa Jacka Sykulskiego – stanowiła główną nagrodę w konkursie dotyczącym początków państwa polskiego nawiązującym do wystawy pt.: „Polska w Europie. Wszystko zaczęło się 1050 lat temu w Wielkopolsce”, która została zaprezentowana w Brukseli przy okazji 7. edycji Dnia św. Marcina.

IX. Współpraca z biznesem

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

- informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2014-2020: COSME, Horyzont 2020 itp.;

- pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;

- wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;

- wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;

- informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki. 

W 2016 roku BIWW przygotowało odpowiedzi na zapytania od przedsiębiorców z regionu dotyczące uregulowań unijnych w zakresie wymogu tłumaczenia dokumentów przy sprzedaży towarów do innych krajów UE oraz możliwości pozyskania finansowania unijnego w celu realizacji projektu dotyczącego wdrożenia kolektora słonecznego do produkcji.

Biuro współpracuje w zakresie wsparcia dla biznesu z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - do którego również przesyłane są otrzymywane przez BIWW zapytania belgijskich przedsiębiorców o możliwości inwestowania w województwie - oraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji. BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Królestwie Belgii.

18 listopada dyr. Izabela Gorczyca oraz pracownik BIWW Agnieszka Wieczorek spotkały się z Agnieszką Figielek, członkiem zarządu Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny (WiDP). Spotkanie miało na celu omówienie możliwości nawiązania przez tę organizację współpracy z BIWW w zakresie promocji działalności WiDP na forum europejskim oraz pozyskiwania międzynarodowych partnerów do projektów związanych z budownictwem energooszczędnym i pasywnym.

X. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowymi

BIWW w ramach swojej działalności współpracuje z wielkopolskimi uczelniami oraz jednostkami naukowymi w zakresie organizowanych w Brukseli wizyt studyjnych i spotkań, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych oraz informowania o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach programów unijnych. Dyrektor oraz pracownicy BIWW spotykają się również z grupami studentów, którym prezentują informacje nt. działalności Biura, a także instytucji unijnych, polityk, programów, itp.

Wizyta studyjna wielkopolskich uczelni ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

BIWW zorganizowało i współfinansowało wizytę studyjną dla wielkopolskich szkół wyższych, która odbyła się w dniach 13-16 czerwca 2016 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. Wzięli w niej udział studenci oraz kadra naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM

11 kwietnia dyr. Izabela Gorczyca spotkała się z prof. UAM Pawłem Churskim w Poznaniu w sprawie organizacji wizyty studyjnej studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych w Brukseli w ramach projektu „Geocentrum doskonałości” oraz udziału BIWW w programie stażowym realizowanym przez UAM w ramach projektu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”.

W dniach 20-24 czerwca odbyła się tygodniowa wizyta studyjna w Brukseli studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM poświęcona tematyce polityki przestrzennej w UE. Wyjazd został zorganizowany przez BIWW. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Geocentrum doskonałości”, który jest realizowany przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

W terminie 15 lipca-15 października w Brukseli odbyła się pierwsza edycja programu stażowego realizowanego w ramach projektu „KIERUNEK PRACA: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM”. W programie wzięło udział pięć studentek UAM. Staż w BIWW odbyły dwie studentki, których opiekunami były dyr. Izabela Gorczyca oraz Joanna Kubiak. Ponadto BIWW zbadało możliwości przyjęcia pozostałych stażystek na staże w polskich biurach regionalnych i instytucjach w Brukseli. W wyniku podjętych działań jedna studentka odbyła staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego, jedna w Biurze Małopolski, a ostatnia w Biurze Promocji Nauki PAN – PolSCA.

BIWW kontynuuje współpracę z UAM w zakresie projektu „KIERUNEK PRACA wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka Przestrzenna UAM” i rozpoczęło już przygotowania do drugiej edycji programu stażowego, która odbędzie się w terminie od lutego do kwietnia 2017 r. Współpraca z UAM będzie również kontynuowana w odniesieniu do kolejnej edycji projektu „Geocentrum doskonałości” i związanej z nią wizyty studyjnej dla studentów, która jest wstępnie planowana na czerwiec 2017 r.

PLANOWANE: 

2 grudnia dyr. Izabela Gorczyca spotka się z prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM dr Anną Tobolską. Spotkanie będzie miało na celu omówienie działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia oraz programu studiów na kierunku „Gospodarka Przestrzenna”. Głównym tematem będzie przydatność poszczególnych przedmiotów i modułów do przyszłej pracy zawodowej absolwentów, z uwzględnieniem wiedzy i kompetencji wymaganych przy rekrutacji do biur i przedstawicielstw regionalnych w Brukseli.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT)

2 lutego dyr. I. Gorczyca spotkała się w Brukseli z kierownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu Joanną Bosiacką-Kniat, aby omówić możliwości zacieśnienia współpracy, w tym w zakresie możliwości przystępowania do projektów współfinansowanych z programów unijnych oraz uczestnictwa w inicjatywach unijnych w dziedzinie badań i rozwoju.

Przedstawiciel PPNT był również uczestnikiem wizyty studyjnej zorganizowanej przez BIWW w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii. 

7 listopada dyr. Izabela Gorczyca spotkała się w Brukseli z zastępcą dyrektora PPNT Ewą Kocińską i kierownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Poznaniu Joanną BosiackąKniat. Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z intensyfikacją wsparcia dla partnerów z regionu w obszarze badań i innowacji, zwłaszcza w kontekście przystąpienia województwa wielkopolskiego do sieci ERRIN.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)

BIWW prowadzi bieżącą współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) w zakresie wymiany informacji na temat projektów realizowanych w Wielkopolsce, możliwości przystępowania do projektów międzynarodowych oraz inicjatyw unijnych, istotnych z punktu widzenia PCSS.

Wizyta studyjna w Brukseli poznańskiej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (WSB)


BIWW zorganizowało wizytę studyjną dla WSB, który miała się odbyć w dniach 20-21 kwietnia. W ramach pobytu uczestnicy mieli się spotkać z poseł Anną Fotygą, przewodniczącą Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim, oraz wziąć udział w części obrad Podkomisji. Ponadto zaplanowano spotkanie z Michałem Polakowem, zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy NATO oraz przedstawicielami sił wojskowych Unii Europejskiej: wiceadmirałem Waldemarem Głuszko, zastępcą Dyrektora Generalnego Sztabu Wojskowego UE i Maciejem Popowskim, specjalnym doradcą Sekretarza Generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Uczestnicy wizyty mieli się również zapoznać się z pracą Komisji Europejskiej i Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. W programie uwzględniono takie zagadnienia jak wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, rola Sztabu Wojskowego UE, Polska w NATO oraz bezpieczeństwo wewnętrzne w UE i migracje. Niestety ze względu na zamachy w Brukseli i związane z nimi podwyższone ryzyko terrorystyczne wizyta została odwołana.

XI. Współpraca z wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi

BIWW w ramach swojej działalności rozwinęło współpracę z organizacjami pozarządowymi z regionu. Biuro udziela im wsparcia w zakresie nawiązywania międzynarodowych kontaktów, łączeniu partnerów, realizacji projektów współfinansowanych z programów unijnych oraz informowania na temat bieżących inicjatyw unijnych ważnych z punktu widzenia wielkopolskich NGO-sów.

NGO Day

30 maja BIWW we współpracy z wielkopolską Fundacją Kształcenia Ustawicznego PERITIA zorganizowało wydarzenie pn. „NGO Day” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Wielkopolski (więcej informacji na stronie 5). 

W trakcie przygotowań do wydarzenia dyrektor oraz pracownik BIWW odbyły serie spotkań:

- 24 stycznia z Pierluigim Brombo – szefem wydziału odpowiedzialnego za kontakty z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym;

- 13 i 26 stycznia z partnerami z regionów partnerskich, które miały dołączyć się do inicjatywy;

- 24 lutego z partnerami z regionów partnerskich oraz p. Moniką Łagodzińską z Fundacji PERITIA – współorganizatorem wydarzenia. 

XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

BIWW w ramach swojej działalności oferuje możliwości współpracy podmiotom z Wielkopolski. Mogą one przyjąć formę rozwijania współpracy międzynarodowej, wsparcia w zakresie pozyskiwania środków finansowych z unijnych programów, poszukiwania partnerów do realizacji międzynarodowych projektów i mówców na organizowane w regionie wydarzenia czy reprezentowania podmiotów z Wielkopolski w spotkaniach odbywających się w Brukseli.

Urząd Miasta Poznania

BIWW wsparło Urząd Miasta Poznania, gdy Poznań wszedł w skład jednego z partnerstw agendy miejskiej – unijnego programu na rzecz miast. Dyrektor Izabela Gorczyca oraz pracownik BIWW Joanna Kubiak podjęły działania w celu umieszczenia pełnej informacji o stolicy Wielkopolski na stronie internetowej agendy miejskiej prowadzonej przez holenderską prezydencję w UE. BIWW ułatwiło także przedstawicielom miasta nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się tematyką agendy miejskiej w Ministerstwie Rozwoju oraz z holenderskimi partnerami.

Reprezentowanie partnerów 

Na prośbę partnerów z regionu pracownicy BIWW reprezentują ich podczas spotkań organizowanych w Brukseli, z których następnie przekazywane są materiały i raporty:

- w dniu 10 marca pracownik BIWW Joanna Kubiak uczestniczyła w warsztacie eksperckim Komisji Europejskiej na temat możliwości finansowania z UE dla branży kultury i mody oraz sektora kreatywnego i tekstylnego. Materiały z tego wydarzenia zostały następnie przekazane do kilku podmiotów regionalnych, które uprzednio wyraziły zainteresowanie uzyskaniem informacji z tego wydarzenia;

- w dniu 14 września 2016 r. pracownik BIWW Tomasz Czubak wziął udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Miało ono na celu przedstawienie informacji dotyczących zbliżających się naborów wniosków w obszarze działań w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowców. Po spotkaniu został sporządzony szczegółowy raport, który został przekazany za pośrednictwem BWM do Członka Zarządu Województwa Marzeny Wodzińskiej oraz wysłany do dwóch wielkopolskich podmiotów, które uprzednio wyraziły zainteresowanie uzyskaniem informacji z tego wydarzenia.

XIII. Działalność informacyjna

1. Strona internetowa

BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są autorstwa BIWW lub są przedrukowywane z innych źródeł m.in. Euractiv, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego.

Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W 2016 r. na stronie internetowej BIWW ukazało się 199 artykułów (stan na 29 listopada).

2. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane w specjalnej zakładce na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych od partnerów zagranicznych lub krajowych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

W 2016 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 19 ogłoszeń (stan na 29 listopada) dot. poszukiwania partnerów, w tym ogłoszenia wielkopolskich instytucji i organizacji poszukujących partnerów z innych krajów UE. Swoje zainteresowanie przystąpieniem do projektów zgłosiło 45 partnerów z Wielkopolski i z zagranicy (stan na 29 listopada).

3. Newslettery 

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 21 kategorii tematycznych np.: jednostek administracji publicznej, środowisk: naukowych, kulturalnych, biznesu. Biuletyny zwierają wybrane, najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli.

W 2016 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 169 informacji.

4. Media społecznościowe

BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.
45 

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2016 r. pojawiło się 130 informacji (stan na 29 listopada). Liczba sympatyków profilu to 574.

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2016 r. pojawiły się 48 informacje (stan na 29 listopada). Profil polubiły 282 osoby (stan na 29 listopada). 

5. Prasa i media o BIWW

Artykuły autorstwa BIWW pojawiają się również w prasie regionalnej i krajowej. Ponadto, na łamach Monitora Wielkopolskiego przedstawiane są informacje nt. wydarzeń i inicjatyw podejmowanych przez BIWW.

26 września dyr. Izabela Gorczyca udzieliła wywiadu Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej (WTI) na temat działalności BIWW.

Oprac. J. Kubiak, T. Czubak, Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, 29 listopada 2016 r.