Aktualności

ROK 2011

Utworzono: piątek, 30 grudzień 2011 12:47

 

Sprawozdanie z działalności Biura Informacyjnego

Województwa Wielkopolskiego w Brukseli w 2011 r.

I. Seminaria, konferencje i akcje promocyjne

Rok 2011 r. był czasem przygotowań oraz sprawowania polskiej Prezydencji w Radzie UE. Z tego względu działania BIWW były w dużej mierze związane z priorytetami naszego przewodnictwa.

Pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brukseli

9 stycznia po raz pierwszy oficjalnie odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Brukseli i Antwerpii. WOŚP doskonale wpisał się w tegoroczne wydarzenia na szczeblu unijnym, gdyż 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu, a 1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Finał WOŚP był więc znakomitym polskim akcentem na rozpoczęcie tego roku.

Partnerem strategicznym i głównym współorganizatorem pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry w Brukseli było Województwo Wielkopolskie. Stąd jedną z licytowanych w internecie atrakcji była epizodyczna rola w filmie poświęconym Powstaniu Wielkopolskiemu. Patronat honorowy nad brukselskim finałem objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski. Wsparcie zadeklarowało wiele miejscowych instytucji, organizacji i firm oraz polskie szkoły w Belgii.

W przygotowaniach do imprezy aktywnie uczestniczyło też Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. W samej Brukseli udało się zebrać ponad 45 tysięcy euro. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się między innymi pióro, którym posłanka do Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner podpisywała dokumenty dotycząca przyznania Polsce unijnych pieniędzy, gdy w Komisji Europejskiej odpowiadała za sprawy regionalne oraz kalendarz z dedykacją Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Pracownik BIWW, J. Kubiak współprowadziła licytację WOŚP na scenie w Brukseli. 

Współorganizacja wernisażu wystawy „Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo

25 stycznia w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej w Brukseli odbył się kolejny – po grudniowej odsłonie w Parlamencie Europejskim - wernisaż wystawy pt.„Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo”. Ekspozycję, która w grudniu wzbudziła żywe zainteresowanie, zorganizowali wspólnie Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Sławomir Czarlewski - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii oraz Dominique Hanson - Dyrektor Królewskiego Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej w Brukseli.

„Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo” poświęcona została osiągnięciom matematyków poznańskiego uniwersytetu w łamaniu kodów słynnej niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Celem - ujętej w tablice tematyczne wystawy – było ukazanie historii losów tych, których umiejętności i niezwykła wiedza doprowadziły do jednego z bardziej spektakularnych sukcesów w dziedzinie światowej kryptologii.

Ekspozycja w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej w Brukseli trwała do końca marca 2011 roku.

Dyrektor M. Kapturska oraz M. Sylla koordynowały organizację wydarzenia współpracując z Gabinetem Marszałka, Ambasadą RP oraz przedstawicielami Królewskiego Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej.

W wyniku dobrej współpracy i sukcesu przedsięwzięcia, dyrektor Dominique Hanson zaproponował ekspozycję wystawy w 2012 roku, w filii Muzem Królewskiego w Bastogne (Belgia).

W ramach wydarzenia odbyło się również spotkanie Klubu Wielkopolan w Brukseli, które miało miejsce dnia 25 stycznia, w ambasadzie RP w Królestwie Belgii, z udziałem Ambasadora S. Czarlewskiego oraz Marszałka M. Woźniaka.

Współorganizacja debaty na temat efektywności energetycznej w Parlamencie Europejskim

8 listopada 2011 roku w Parlamencie Europejskim odbyła się debata pt.: „Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej – Jaka jest rola efektywności energetycznej w obniżaniu kosztów i poprawie bezpieczeństwa energetycznego? - Czy dostępne są wysokoefektywne technologie wznoszenia budynków o lepszych parametrach?”. Głównymi organizatorami debaty byli posłowie do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik oraz Konrad Szymański – wielkopolski poseł, który pełnił również rolę moderatora debaty, a patronat nad spotkaniem objęli: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - Jerzy Buzek, Polska Prezydencja oraz Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej przy Unii Europejskiej. BIWW był jednym z partnerów organizujących debatę.

Do zorganizowania tego spotkania przyczyniła się tocząca się dyskusja nad przyszłością energetyki w UE oraz szczególna sytuacja Polski związana ze strukturą źródeł energii. Poruszono na nim tematykę projektu nowej dyrektywy o efektywności energetycznej, regulacji w zakresie efektywności energetycznej budynków, barier utrudniających modernizację oraz krajowych i regionalnych różnic we wdrażaniu regulacji. Jego celem było podkreślenie roli efektywności energetycznej, jako rozwiązania problemów energetycznych oraz wskazanie związanych z tym wyzwań i omówienie sposobów ich przezwyciężenia.

Wydarzenia związane ze sprawowaniem Polskiej Prezydencji w Radzie UE

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów i inauguracyjne spotkanie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego - CORLEAP

Z inicjatywy marszałka Marka Woźniaka, przewodniczącego polskiej delegacji do Komitetu Regionów, w dniach 8i9 września w Poznaniu odbyły się dwa ważne, międzynarodowe spotkania polityczne, związane ze sprawowanym obecnie przez Polskę przewodnictwem w Radzie UE. Pierwszego dnia miało miejsce inauguracyjne spotkanie Konferencji Władz Lokalnych iRegionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), a kolejnego posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów.

CORLEAP jest nową inicjatywą Komitetu Regionów, która gromadzi przedstawicieli władz lokalnych iregionalnych UE, a zarazem członków Komitetu oraz reprezentantów samorządów krajów Partnerstwa Wschodniego. Konferencja, której idea utworzenia powstała zinicjatywy Komisji Europejskiej, ma stanowić instytucjonalną platformę umożliwiającą regularny dialog pomiędzy unijnymi władzami samorządowymi i ich odpowiednikami z krajów Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu. W inauguracyjnym spotkaniu w Poznaniu wzięli m.in. udział: komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa Štefan Füle, przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso; pełnomocnik rządu ds.Partnerstwa Wschodniego Andrzej Cieszkowski, atakże przewodniczący regionów iburmistrzowie z UE i krajów sąsiadujących na wschodzie. Na spotkaniu przyjęto rezolucję, która została następnie przedstawiona przez przewodniczącą Komitetu Regionów szefom państw i rządów na szczycie Partnerstwa Wschodniego, który miał miejsce w dniach 29–30 września wWarszawie.          

9 września odbyło się natomiast posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów, które tradycyjnie odbywa się w kraju sprawującym prezydencję. Było ono poświęcone reformie polityki regionalnej UE, a w dyskusji wziął udział Waldemar Sługocki, wiceminister rozwoju regionalnego wrządzie RP. Podczas obrad Prezydium marszałek Marek Woźniak przedstawił efekty wdrażania funduszy strukturalnych w Wielkopolsce w obecnym okresie programowania.

BIWW współorganizowało oba spotkania i w celu ich przygotowania dyrektor oraz pracownicy BIWW odbyli w Brukseli wiele spotkań z przedstawicielami Komitetu Regionów. Dyrektor Monika Kapturska i Izabela Gorczyca uczestniczyły w obu spotkaniach w Poznaniu.

Wspólne wydarzenia polskich regionów organizowane pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE

W wyniku ścisłej współpracy szesnastu przedstawicielstw polskich regionów, w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli zorganizowano cykl czterech konferencji na wysokim szczeblu z udziałem polityków i ekspertów unijnych, krajowych i regionalnych. Zwieńczeniem przedsięwzięcia było tradycyjne przyjęcie wigilijne – wydarzenie o charakterze promocyjno-kulturalnym.

Projektu był wdrażany w oparciu o stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zadań polskich regionów w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Stanowisko to zostało następnie uszczegółowione przez Stanowisko Konwentu z dnia 24 stycznia 2011 r., w myśl którego zespół koordynatorów zobowiązany jest do złożenia Konwentowi sprawozdania z realizacji projektu po jego zakończeniu. Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z partnerami: Komitetem Regionów, Związkiem Województw RP oraz Polskimi Kolejami Państwowymi (partner konferencji „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów”).

Zakres tematyczny konferencji został wybrany zgodnie z interesem polskich władz regionalnych i lokalnych, priorytetami polskiej Prezydencji, był również spójny z celami Komitetu Regionów. Lokalny i regionalny charakter tych wydarzeń podkreślony został przez zaangażowanie się Komitetu Regionów jako partnera przedsięwzięcia oraz przez wybór jego siedziby na lokalizacje konferencji. Wydarzenia otrzymały od Ministerstwa Spraw Zagranicznych patronat Prezydencji Polskiej i zostały zorganizowane z udziałem finansowym i patronatem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydarzenia wchodzące w skład projektu zgromadziły łącznie około 1 500 uczestników, między innymi: wysokiego szczebla przedstawicieli państw członkowskich, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, a także biur regionalnych, sieci tematycznych, organizacji pozarządowych oraz instytucji i stowarzyszeń międzynarodowych.

BIWW sprawował funkcję koordynatora konferencji nt. Transeuropejskich Sieci Transportowych, brał udział w pracach grupy roboczej przygotowującej konferencje dotyczącą Partnerstwa Wschodniego oraz zarządzał budżetem całego projektu.

 1. 12 października – „Miejski wymiar Polityki Spójności”

Konferencja miała na celu otwartą dyskusję na temat roli miast w realizacji polityk europejskich dotyczącą znaczenia aktywnego zaangażowania szczebla lokalnego dla osiągnięcia strategii „Europa 2020” oraz instrumentów, poprzez które miasta mogą w przyszłości najlepiej wypełniać swe zadania w tym zakresie. Wydarzenie zostało zorganizowane w trakcie trwania dziewiątej edycji Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2011. Odbyła się w szczególnym momencie, a mianowicie tuż po przyjęciu przez Komisję Europejską pakietu wniosków legislacyjnych w dziedzinie polityki spójności na lata 2014–2020 i była doskonałą okazją, by zaprezentować punkt widzenia regionów. Konferencję otworzyli Mercedes Bresso, Przewodnicząca Komitetu Regionóworaz Jacek Protas, PrzewodniczącyZwiązku Województw RzeczypospolitejPolskiej, Marszałek WojewództwaWarmińsko-Mazurskiego. Moderatorembył profesor Rob Atkinson, współautorraportu na temat polityki miejskiej opracowanegona potrzeby polskiej prezydencji. W dyskusji wzięli również udział: Danuta Hübner – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejski, Piotr Żuber – przedstawiciel polskiej Prezydencji, Dirk Ahner – Dyrektor Generalny KE ds. Polityki Regionalnej, Michael Schneider – sprawozdawca opinii KR nt. Rozporządzenia dotyczącego EFRR Komitetu Regionów, Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego. W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób.

Koordynatorem przedsięwzięcia była dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli Magdalena Chawuła-Kosuri.

 1. 7 listopada - „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów”, BIWW koordynatorem konferencji

Celem konferencji było przedstawienie Transeuropejskich Sieci Transportowych w kontekście rozwoju regionalnego oraz podkreślenie faktu, iż europejska polityka transportowa ze względu na jej ogromne znaczenie dla zintegrowanego rozwoju zarówno poszczególnych regionów, jak i całego terytorium Unii Europejskiej, nie powinna być traktowana jako polityka sektorowa. Powinna być połączona z innymi politykami UE, mającymi wpływ na rozwój regionalny, zwłaszcza z polityką spójności. Partnerami konferencji było Ministerstwo Infrastruktury oraz PKP.

Z udziałem licznego grona polityków i ekspertów z całej Europy, dyskutowano o           kierunkach rozwoju europejskiego transportu oraz najlepszych rozwiązaniach służących zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE.Nieprzypadkowo konferencja została zorganizowana bezpośrednio po ogłoszeniu przez Komisję Europejską rewizji wytycznych dla tworzenia sieci transportowej oraz nowego instrumentu „Łącząc Europę”. Nie bez przyczyny również wśród zaproszonych mówców znaleźli się przedstawiciele wielu, bardzo zróżnicowanych regionów europejskich, przedstawiciele polskiego rządu, a zarazem polskiej Prezydencji szefowie Dyrekcji Generalnych ds. Mobilności i Transportu, Środowiska oraz Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego – Mathieu Grosch i Jörg Leichtfried, wiceprzewodniczący Komiettu Regionów Ramón Luis Valcárcel Siso i przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Polskie stanowisko prezentowali: Mirosław Karapyta - Marszałek Województwa Podkarpackiego. Józef Sebesta- Marszałek Województwa Opolskiego, Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Konrad Gawłowski Zastępca Dyrektora, Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP PLK SA.

Termin konferencji i dobór dyskutantów zapewniły aktualne oraz przekrojowe podejście do najważniejszych obecnie zagadnień z dziedziny transportu i zaskutkowały wielkim powodzeniem wydarzenia. W konferencji udział wzięło blisko 300 przedstawicieli europejskich instytucji i regionów, a także wielu ekspertów zajmujących się dziedziną transportu. Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja map europejskich korytarzy transportowych, przygotowana przez unijną Agencję TEN-T.

Koordynatorem przedsięwzięcia była dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli Monika Kapturska.

 1. 9 listopada – „Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego”, BIWW członkiem grupy roboczej przygotowującej konferencję

"Stosunki ze Wschodem" były jednym z priorytetów polskiej Prezydencji. Polskie regiony, które od wielu lat prowadzą współpracę międzyregionalną z partnerami z regionów objętych ideą Partnerstwa Wschodniego miały znakomitą okazję do wsparcia wysiłków Rządu RP.

Głównym celem konferencji było omówienie perspektyw i możliwości współpracy europejskich władz lokalnych i regionalnych z samorządami krajów Partnerstwa Wschodniego. Wydarzenie koncentrowało sięe na efektach Deklaracji Praskiej z 2009 r., która zainicjowała Partnerstwo Wschodnie oraz stanowisku Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego, które zostało wypracowane podczas spotkania zorganizowanego przez Komitet Regionów, które odbyło się 8 września 2011 w Poznaniu.

Ponadto podjęta została dyskusja dotycząca oczekiwań odnośnie przyszłych działań wybranych platform tematycznych funkcjonujących w ramach Partnerstwa Wschodniego. Polskie regiony wskazały tym samym, iż Partnerstwo Wschodnie jest jednym z istotnych obszarów w polityce samorządowej, wspierającym rozwój społeczności lokalnych. Ideę tę wyraził Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie moderator pierwszego panelu dyskusyjnego, podkreślając wolę polskich regionów do aktywnego włączania się w działania w ramach Partnerstwa Wschodniego. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jacek Protas, moderujący panel polityczny konferencji, zaznaczył, że polityka sąsiedztwa nie leży jednie w rękach regionów przygranicznych.

Wśród prelegentów był również wielkopolski poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec, przewodniczący Komisji CIVEX w Komitecie Regionów Luc Van Den Brande, przedstawiciel polskiej prezydencji, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych oraz regionów państw objętych Partnerstwem Wschodnim. W konferencji udział wzięło blisko 200 osób.

Koordynatorem przedsięwzięcia była dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli Małgorzata Wasilenko.

 1. 30 listopada - „Przyszłość Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego – innowacje i transfer wiedzy”.

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego przedstawiona przez Komisję Europejską w 2009 r. jest pierwszym przykładem skoordynowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju makroregionów w Unii Europejskiej. Pierwszy przegląd i kolejna aktualizacja strategii planu działania odbyła się w 2011 r.. Celem wydarzenia było przedstawienie wybranych, i kluczowych z punktu widzenia Polski, wątków dotyczących postępów realizacji SMB (w obszarach związanych z wymianą gospodarczą, budowaniem przewagi konkurencyjnej regionu, transferem wiedzy i innowacji; pokazanie znaczenia podejścia zintegrowanego jeżeli chodzi o finansowanie SMB; analiza tempa realizacji na przykładzie kilku projektów flagowych (dobre praktyki) z wybranych obszarów oraz obszarów problemowych; dyskusja nad zaangażowaniem szczebla regionalnego i lokalnego jako warunkiem skutecznej realizacji strategii. W konferencji wzięli m.in. udział: Przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso, unijny Komisarz ds. Rozwoju Regionalnego oraz Danuta Hübner Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. W konferencji udział wzięło blisko 200 osób.

Koordynatorem przedsięwzięcia była dyrektor brukselskiego Biura „Stowarzyszenie Pomorskie w UE” Anna Drążek.

 1. 14 grudnia - Tradycyjne Polskie Przyjęcie Wigilijne.

Polskie regiony pragnąc podkreślić znaczenie świątecznej polskiej tradycji, zorganizowały również wspólne Tradycyjne Polskie Przyjęcie Wigilijne. Celem projektu była promocja polskich województw w trakcie Prezydencji RP w Radzie UE wśród szerokiej międzynarodowej społeczności.

Uroczystej inauguracji wieczoru dokonali Przewodnicząca Komitetu Regionów Pani Mercedes Bresso oraz - w imieniu wszystkich polskich regionów, Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pan Jacek Protas. Głos zabrał także JE Ambasador Jan Tombiński, Stały Przedstawiciel RP przy UE.

W wydarzeniu wziął także udział Sławomir Czarlewski, Ambasador RP
w Królestwie Belgii, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy UE Pan Ambasador Jerzy Drożdż oraz marszałkowie polskich województw. Ponad 400 zaproszonych gości (min. przedstawiciele polskich regionów, członkowie Komitetu Regionów, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego) miało okazję do zapoznania się z polską tradycją Świąt Bożego Narodzenia.

Po świąteczno – noworocznych życzeniach składanych zgodnie z polskim zwyczajem przy dzieleniu się opłatkiem, nastąpiła degustacja świątecznych potraw. Na wigilijnym stole pojawiły się min. takie przysmaki jak szczupak faszerowany warzywami, kulebiak z pstrągiem czy sałatka ze śledziem. Goście raczyli się także gorącymi daniami serwowanymi przez kucharzy min.: sandaczem na grzybowej kapuście, świąteczną kaczką w ciepłej żurawinie z pierożkami kurkowymi. Nie zabrakło też wigilijnej kutii i makowego zawijańca z lukrem. Świąteczny nastrój wprowadziła Aleksandra Kwaśniewska z zespołem Belgian Sweets, prezentując polskie kolędy w ciekawej aranżacji. Wieczór prowadziła Pani Agata Konarska.

Koordynatorem przedsięwzięcia był przedstawiciel Biura Województwa Małopolskiego w Brukseli Filip Zoń.

Konferencje organizowane wspólnie z regionami partnerskim: Akwitanią, Emilią-Romanią i Hesją

Konferencja nt. Aktu o jednolitym rynku z udziałem komisarza UE ds. rynku wewnętrznego i usług Michela Barniera

25 maja, biura regionalne francuskiej Akwitanii, włoskiej Emilii-Romanii, niemieckiej Hesji oraz Wielkopolski, zorganizowały w ramach wspólnej siedziby w Brukseli, konferencję pt.: „Akt o jednolitym rynku – perspektywa regionalna”. Głównym gościem wydarzenia był Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier.

Konferencja wpisała się w cykl spotkań z najwyższymi przedstawicielami Komisji Europejskiej organizowanymi przez te cztery regiony partnerskie od wielu lat, a jej temat był bezpośrednio związany z komunikatem Komisji Europejskiej „W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności”, który został opublikowany w październiku 2010 r. Ten niezwykle ważny dokument zawiera 50propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy i warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, co jest odpowiedzią na zmiany, które zaszły w przeciągu ostatnich 20 lat, od chwili wprowadzenia jednolitego rynku. Swoboda przepływu osób, usług, towarów i kapitału, które stanowią jego podstawę, są unikalnym atutem Unii Europejskiej i podstawowymi narzędziami pozwalającymi na realizowanie celów nowej Strategii Europa 2020.

Konferencja ta była adresowana do przedstawicieli regionów, instytucji europejskich oraz innych organizacji i instytucji zaangażowanych w sprawy europejskie, a jej celem było przedstawienie „Aktu o jednolitym rynku” oraz konsekwencji, jakie z niego wynikają dla władz i społeczności lokalnych i regionalnych.

Prezentacja priorytetów polskiej Prezydencji z udziałem Stałego Przedstawiciela RP przy UE Jana Tombińskiego

30 czerwca w przeddzień objęcia po raz pierwszy przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE, przedstawicielstwa czterech regionów partnerskich zorganizowały debatę poświęconą priorytetom polskiej Prezydencji. Jej głównym gościem był Ambasador Jan Tombiński, Stały Przedstawiciel RP przy UE.

Wydarzenie to otworzył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który przedstawił plany Wielkopolski oraz polskiej delegacji do Komitetu Regionów, jako jej przewodniczący, a także zaprezentował serię konferencji, które zostaną wspólnie zorganizowane w drugim półroczu bieżącego roku przez przedstawicielstwa polskich regionów w Brukseli. Oprócz kluczowego wystąpienia Ambasadora Tombińskiego podsumowującego główne założenia naszego Przewodnictwa, głos zabrała również Sekretarz Stanu ds. Europejskich Hesji – Nicola Beer.

„Prezentacja Priorytetów Polskiej Prezydencji” spotkała się w brukselskich kręgach z dużym zainteresowaniem, a wśród ok. 150 uczestników znajdowali się posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Stałych Przedstawicielstw wielu państw członkowskich UE oraz marszałkowie polskich województw i władze samorządowe niższego szczebla.

Konferencja nt. bezpieczeństwa i jakości żywności w UE z udziałem komisarza Johna Dali

13 lipca we wspólnej siedzibie Akwitanii, Emilii-Romanii, Hesji i Wielkopolski odbyła się konferencja pt.: „Bezpieczeństwo i jakość żywności – europejskie dobre praktyki i wyzwania na następną dekadę”, której głównymi prelegentami byli: unijny Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dali oraz Paolo de Castro, Przewodniczący Komitetu ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Parlamentu Europejskiego. W czasie debaty głos zabrali również politycy regionalni oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Regionów Europejskich na rzecz Produktów o Oznaczeniu Geograficznym oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Konferencja pt.: „Nowy budżet, nowe środki dla Unii Europejskiej” z udziałem komisarza UE ds. budżetu i programowania finansowego Janusza Lewandowskiego oraz przewodniczącego komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego Alaine Lamassoure.

30 listopada Biuro Wielkopolski w Brukseli wraz z partnerskimi przedstawicielstwami Akwitanii, Emilii-Romanii i Hesji zorganizowało debatę z udziałem Janusza Lewandowskiego, Komisarza UE ds. Programowania Finansowego i Budżetu oraz Alaina Lamassoure, Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Parlamentu Europejskiego. Czas debaty nie został wybrany przypadkowo – druga połowa obecnego roku to okres szczególnie gorących dyskusji nad unijnym budżetem w czasach kryzysu; w listopadzie Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok. Debata dotyczyła jednak również budżetu po 2013 roku „Proponowany, wieloletni budżet będzie ewolucyjny w sferze wydatków i rewolucyjny w sferze dochodów” - mówił Komisarz Lewandowski. Debata spotkała się w Brukseli z wielkim zainteresowaniem. W wieczornym spotkaniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli instytucji unijnych, korpusu dyplomatycznego i europejskich regionów

Konferencja pt.: „Znaczenie Polskiej Prezydencji dla Europy – przegląd i ocena”

13 grudnia 2011 odbyła się konferencja podsumowująca sześciomiesięczne przewodnictwo Polski w Radzie UE, której głównymi prelegentami byli profesorowie i naukowcy z europejskich uniwersytetów. Moderatorem dyskusji był prof. Dieter Bingen, Dyrektor Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt.

Dyskusję otworzyła Monika Kapturska, Dyrektor BIWW odwołując się, ze względu na szczególną datę tego spotkania, do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 r. oraz demokratycznej transformacji, którą nasz kraj przeszedł w ciagu ostatnich 30 lat. Prezydencja w Radzie UE jest szczególnym uwieńczeniem tego procesu. P. Kapturska przedstawiła również wydarzenia związane z przewodnictwem, podejmowane przez ostatnie miesiące przez polskie regiony, przede wszystkim na forum i we współpracy z Komitetem Regionów, w tym cztery konferencje związane tematycznie z priorytetami Prezydencji, posiedzenie Prezydium KR i inauguracyjne spotkanie Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) w Poznaniu, posiedzenie Komisji COTER oraz Europejski Kongres Gmin Wiejskich w Warszawie, a także dwie opinie KR, które zostały przyjęte z inicjatywy Polskiej Prezydencji.

Cornelia Pieper, sekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN podkreśliła nie tylko pozytywną ocenę pierwszego polskiego przewodnictwa w UE, ale również gospodarcze sukcesy Polski ostatnich lat, jak osiągnięcie ponad 3% wzrostu w czasach kryzysu w UE oraz dokonanie konsolidacji budżetu pozwalającej na znaczne zmniejszenie zadłużenia. Profesor Zbigniew Czachór - kierownik Pracowni badań nad integracją europejską UAM w Poznaniu oraz dr Kai-Olaf Lang z Niemieckiego Instytutu Badań Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa wymielili największe sukcesy przewodnictwa: organizację Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW w Poznaniu, przyjęcie pakietu sześciu aktów legislacyjnych umożliwiających reformę zarządzania gospodarczego w UE, czy zakończenie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją. Piotr Maciej Kaczyński z Centrum Studiów Europejskich do listy sukcesów przewodnictwa dodał przyjęcie budżetu na 2012 rok, osiągnięcie porozumienia w sprawie jednolitego systemu patentowego w UE, przyjęcie pakietu rozwiązań na konferencji klimatycznej w Durbanie, porozumienie w sprawie ruchu bezwizowego z okręgiem kaliningradzkim oraz negocjacje na temat przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu.

Debata spotkała się w Brukseli z wielkim zainteresowaniem. W wieczornym spotkaniu wzięło udział ponad 200 przedstawicieli instytucji unijnych, korpusu dyplomatycznego i europejskich regionów.

Spotkania Klubu Wielkopolan

28 czerwca - w siedzibie BIWW w Brukseli odbyło się spotkanie Klubu Wielkopolan, na które przybyło 60 Wielkopolan oraz przyjaciół regionu. Spotkanie poświęcone było programowi kulturalnemu polskiej Prezydencji, którego stworzenie stanowiło integralną część przygotowań do objęcia przez nasz kraj Przewodnictwa w Radzie UE. Gościem specjalnym spotkania była dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli Pani Beata Pogórska, która przedstawiła cykl najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Brukseli, zaplanowanych na II połowę br. Klubowicze otrzymali również publikację pt. „Polska Prezydencja w UE. Wydarzenia kulturalne w Belgii”, która jest zbiorem wszystkich wydarzeń, jakie zaplanowano w związku z Polskim przewodnictwem w Radzie UE.

22 września – spotkanie, którego tematyka dotyczyła rozwoju designu w Wielkopolsce, działania wspierające sektory kreatywne oraz promocja wzornictwa w regionie. Gośćmi specjalnymi byli: Paweł Grobelny, uznany poznański designer, absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, stypendysta licznych prestiżowych szkół i instytucji w Paryżu i Lyonie, a także organizator wystaw w Brukseli oraz p. Joanna Waligóra, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki.

Ponadto zorganizowano spotkania Klubu Wielkopolan w ramach wernisażu wystawy „Enigma. Odszyfrować Zwycięstwo” (25 stycznia) oraz Dnia św. Marcina w Brukseli (28 listopada).

Wydarzenie promujące województwo wielkopolskie w Brukseli

Dzięki pomocy BIWW na placu Albertine w centrum Brukseli stanął ponad dwumetrowy zając wykonany w ramach projektu „Inwazja Zajęcy” organizowanego przez Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar. Zając opatrzony był herbem województwa wielkopolskiego, a także pozdrowieniami w języku francuskim i niderlandzkim „z Wielkopolski, Poznania i Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar”. Podobne zające pojawiły się również w Finlandii i na Węgrzech, a także w Gdyni, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

W Brukseli zając cieszył się dużym zainteresowaniem tysięcy mieszkańców miasta, a także odwiedzających belgijską stolicę turystów, znalazł się więc na wielu fotografiach. Można go było odwiedzać między 31 marca a 30 kwietnia 2011 r.

Przy organizacji akcji BIWW współpracowało z Gabinetem Marszałka oraz Centrum Sztuki i Biznesu Stary Browar. W ramach przygotowań odpowiedzialny za projekt pracownik BIWW M. Sylla przygotowała i złożyła wniosek do gminy Bruksela Stolica o pozwolenie na ustawienie dekoracji w centrum miasta, a także na bieżąco monitorowała przebieg ekspozycji.

Dnia 13 lipca br., z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, odbył się w Brukseli „Polski Wieczór”, zorganizowany przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Wydarzenie to miało miejsce przy okazji sesji plenarnej EKES i zgromadziło wielu ważnych gości. Polskie regiony zaznaczyły swoją obecność i w trakcie wieczoru zaprezentowały swoje walory gospodarcze, kulturalne i turystyczne przed grupą ok. 500 zaproszonych gości. Na przygotowanym przez BIWW stoisku Wielkopolski pojawiły się liczne broszury i katalogi informacyjne promujące wielkopolskie miasta, powiaty i gminy, a także cieszące się wielkim zainteresowaniem produkty regionalne.

11 listopada, dzięki współpracy Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, podczas posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli Coreper I w Radzie UE delegatom podano rogale świętomarcińskie.Komitet stanowi forum, na którym zapadają unijne decyzje polityczne w sprawach gospodarczych i społecznych, a Polska przewodniczy jego obradom w ramach sprawowania prezydencji. Fakt, iż posiedzenie odbyło się właśnie 11 listopada stanowiło wspaniałą okazję do zaprezentowania ambasadorom państw członkowskich UE kulinarnej tradycji Poznania i Wielkopolski.

16 listopada w Ambasadzie RP w Królestwie Belgiiodbył się „Lunch Wspólnotowy”, którego gospodarzem był Ambasador Sławomir Czarlewski, a Wielkopolska partnerem wydarzenia. Zaproszeni ambasadorzy innych państw oraz gość specjalny – belgijski Minister Finansów Didier Reynders otrzymali materiały informacyjne dotyczące naszego województwa oraz upominki.

BIWW zapewniał materiały promujące Wielkopolskę w związku z odbywającymi się w Brukseli w dniach 17-19 listopada Targami Innowacji INNOVA. Materiały zostały wystawione na stanowisku Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE z Poznania.

28 listopada odbyły się obchody Dnia Świętego Marcina , tzw. „Saint Martin’s Day in Brussels”, które stają się prawdziwą tradycją i flagowym wydarzeniem promującym Wielkopolskę w Brukseli. Druga edycja imprezy przyciągnęła do siedziby przedstawicielstwa naszego województwa w stolicy Belgii ponad 400 osób. Wśród przybyłych znalazło się liczne grono zagranicznych gości w tym posłów do Parlamentu Europejskiego, pracowników instytucji europejskich oraz przedstawicieli krajów i regionów przy Unii Europejskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Wielkopolski wieczór w Brukseli rozpoczął pokaz filmu z tegorocznych poznańskich obchodów Świętego Marcina. Każdy gość otrzymał świętomarcińskie gadżety przygotowane przez Centrum Kultury Zamek - okolicznościowego czekoladowego dukata przedstawiającego wizerunek rogala i Świętego Marcina, a także specjalny znak rozpoznawczy-przypinkę z logiem „Kocham Marcina”. Atmosferę wieczoru umilał poznański zespół Young Band. Na brukselskich obchodach Dnia Świętego Marcina nie mogło oczywiście zabraknąć słynnych rogali świętomarcińskich, które były wypiekane na miejscu przez poznańskich cukierników. Wydarzenie było również doskonałą okazją do skosztowania całej gamy wielkopolskich produktów regionalnych takich jak andruty kaliskie, wielkopolski ser smażony, chleb cygański, borowiki wielkopolskie, masło ze strzałkowa czy szeroki asortyment lokalnych wyrobów wędliniarskich.

II. Współpraca z innymi regionami

 1. Współpraca z przedstawicielstwami polskich regionów w związku z organizacją czterech konferencji i wydarzenia kulturalnego w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE

Od początku 2011 r. przedstawicielstwa odbywały spotkania mające na celu przygotowanie pięciu wspólnych wydarzeń 16 polskich województw w czasie Prezydencji. W celu realizacji przedsięwzięcia, dyrektor BIWW M. Kapturska przyjęła na siebie obowiązki jednego z pięciu koordynatorów wydarzeń i była odpowiedzialna za przygotowanie jednej z czterech konferencji tematycznych pt. „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów”. Pracownik BIWW, I. Gorczyca odpowiadała jednocześnie za realizację budżetu w ramach projektu obejmującego wszystkie pięć wydarzeń i była członkiem grupy roboczej przygotowującej tę konferencję. Ponadto pracownik BIWW, Joanna Kubiak uczestniczyła w organizacji konferencji „Wymiar lokalny i regionalny Partnerstwa Wschodniego”.

W celu zapewnienia jak najlepszej organizacji wydarzeń, spotkania odbywały się na kilku płaszczyznach: spotkania wszystkich biur regionalnych: 14 stycznia, 1 marca, 29 marca, 20 maja, 3 czerwca, 8 lipca, 12 września, 3 października, 4 listopada, i 5 grudnia; koordynatorów: 5 styczeń, 8 luty, 14 kwietnia, 6 maja, 20 czerwca, 6 lipca, 30 sierpnia, 27 września i 18 październikaa także w ramach grup roboczych przygotowujących konferencję nt. Transeuropejskich sieci transportowych i Partnerstwa Wschodniego. Dyrektor i pracownicy BIWW brali również udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami Komitetu Regionów, także warsztatach i konferencjach związanych z tematyką konferencji.

Aby merytorycznie przygotować konferencję „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów” przedstawiciele BIWW, jako koordynatorzy konferencji, odbyli szereg spotkań oraz uczestniczyli w wydarzeniach dotyczących polityki transportowej, m.in.:

10 grudnia 2010 r. BIWW zorganizowało w swojej siedzibie warsztat przygotowawczy do konferencji. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całej Polski, polskich biur regionalnych w Brukseli, Polskich Kolei Państwowych S.A., Polskich Kolei Państwowych PLK, jak również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. W sumie w warsztacie uczestniczyło około 50 osób. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego reprezentowali – poza pracownikami BIWW – Mieczysław Borówka (DPR), Krzysztof Borkowicz (DPR), a także Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowanie Przestrzennego, Marek Bryl.

30 marca, w Komitecie Regionów odbyło się w Forum „Perspektywy Europejskiej Polityki Transportowej i sieci TEN-T", które zorganizowane zostało zaledwie dwa dni po przyjęciu przez Komisję Europejską strategii „Transport w roku 2050" zmierzającej do ustanowienia konkurencyjnego systemu transportu w UE;

12 kwietnia w KE odbyła się konferencja na temat efektywnej i zrównoważonej energii w transporcie kolejowym zorganizowana przez UNIFE (Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Kolejowego);

22 czerwca w siedzibie BIWW odbyło się spotkanie z przedstawicielami Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej dotyczące organizacji konferencji na temat TEN-T.

Ponadto odbyto szereg spotkań w ramach grupy roboczej TEN-T: 16 luty, 10 marca, 17 maja, 3 czerwca, 27 lipca, 12 września, 5 i 21 października.

Dyrektor BIWW odbyła również rozmowy z przedstawicielami Spółki PKP PLK, dzięki którym pozyskano wsparcie finansowe dla w/w konferencji w wysokości 10 tys. PLN.

W ramach przygotowań do konferencji „Wymiar lokalny i regionalny Partnerstwa Wschodniego” dyrektor BIWW M. Kapturska oraz pracownika BIWW J, Kubiak uczestniczyły w licznych spotkaniach grupy roboczej, które odbyły się: 27 stycznia, 24 lutego (spotkanie z Panem Jakubem Urbanikiem, Przedstawicielem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych), 20 maja, 13 czerwca, 12 lipca, 9 września i 21 października. Ponadto dnia 11 maja J. Kubiak wzięła udział w warsztacie poświęconym Europejskiej Polityce Sąsiedztwa wobec Azerbejdżanu oraz w otwartej debacie z ministrem Radosławem Sikorskim nt. polityki zagranicznej UE, która odbyła się 23 maja.

W celu zmaksymalizowania efektu promocyjnego wydarzeń założona została strona internetowa www.polishregions.eu, na której w trybie bieżącym umieszczane były informacje o projekcie, jak również zdjęcia i notatki informacyjne o wszystkich szesnastu regionach (informacje publikowane były w polskiej i angielskiej wersji językowej). Organizatorzy przewidzieli również kampanię promocyjną na stronie renomowanego portalu informacyjnego EU Observer www.euobserver.com. Ponadto informacje o inicjatywie polskich regionów pojawiły się w prasie regionalnej, lokalnej, na portalu samorządowym PAP (www.pap.samorzady.pl) oraz na stronach interetowych oraz biuletynach informacyjnych prowadzonych przez biura regionalne. Informacje o wydarzeniach docierały do obiorców również poprzez bezpośrednią wysyłkę zaproszeń na listy adresowe biur regionalnych oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, które również zostało włączone do pomocy w realizacji projektu.

 1. Współpraca przedstawicielstw regionalnych Wielkopolski, Hesji, Emilii-RomaniiAkwitanii

Oprócz wspólnej organizacji konferencji, współpraca odbywa się dwutorowo: spotkania dyrektorów czterech biur oraz bieżąca współpraca na szczeblu technicznym, które miały na celu przygotowanie wspólnych wydarzeń. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 25 lutego, 29 kwietnia, 27 maja, 9 czerwca, 22 czerwca, 1 lipca, 16 września, 28 października, 25 listopada i 12 grudnia. Współpraca na szczeblu technicznym dotyczyła m.in. projektu poświęconego regionalnym obserwatoriom rynków pracy i tworzenia europejskiej sieci tych obserwatoriów oraz projektu dotyczącego innowacji społecznych.

Regiony partnerskie współpracowały również w zakresie projektów finansowanych z programów unijnych – złożono projekt pt.: „Partnerstwo dla włączenia społecznego młodzieży”, którego partnerami jest Hesja i Emilia-Romania, a Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu został członkiem stowarzyszonym projektu.

Ponadto dyrektor BIWW oraz jego przedstawiciele przygotowali sześć prezentacji na temat działalności BIWW dla przedstawicieli z Hesji i Akwitanii.

 1. Open Days 2011

Wielkopolska po raz kolejny wzięła udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast (Open Days), którego 9 edycja odbyła się w dniach 10-13 października 2011 r. Tym razem Wielkopolska była partnerem w konglomeracie wraz z prowincją Barcelona, regionem Centralnej Finlandii, regionem Północno - Zachodniej Anglii (Liverpool), miastem Lublana, miastem Wiedeń, województwem pomorskim, regionem Pulia, miastem Warna i miastem Sofia.

Izabela Gorczyca, pracownik BIWW uczestniczyła w pracach konglomeratu oraz spotkaniach przygotowawczych w dniach: 5 kwietnia, 4 maja i 16 września.

11 października w siedzibie BIWW odbyło się seminarium pt.: „Kreatywne miasta i regiony dla innowacyjnej Europy” zorganizowany przez powyższy konglomerat. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział ok. 130 osób. W trakcie debaty poruszono kwestie budowania świadomości społecznej w zakresie znaczenia designu dla szeroko pojętego rozwoju regionalnego oraz istotę współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, władzami lokalnymi a sektorem biznesu. Wielkopolskę reprezentowała Joanna Waligóra, zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki przedstawiając podejmowane w regionie działania z zakresu przemysłu kreatywnego i projekty obejmujące tematykę designu i promocji kultury innowacji. BIWW pełnił funkcję menedżera wydarzenia.

12 października Marszałek Woźniak był jednym z prelegentów warsztatu „Regiony i miasta kształtują politykę przemysłową w erze globalizacji” zorganizowaną w Komitecie Regionów przez grupę EPL. Przy okazji warsztatu odbyła się wystawa dotycząca działań regionów związanych z siedmioma inicjatywami flagowymi strategii „Europa 2020”, w ramach której zaprezentowano działania prowadzone w Wielkopolsce.

W ramach Open Days w parku Cinquantenaire w Brukseli zorganizowano również imprezę edukacyjno-informacyjno-kulturalną pt. „Miasteczko polskie”, podczas której zaprezentowano projekty zrealizowane w Polsce dzięki Funduszom Europejskim we wszystkich 16 województwach. Wydarzenie to zostało przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, we współpracy z polskimi województwami i Komitetem Regionów. Wielkopolska chwaliła się swoim designerskim i innowacyjnym obliczem, ukazanym przez pryzmat projektów zrealizowanych w ramach WRPO. Z naszymi regionalnymi osiągnięciami mogli zapoznać się odwiedzający „miasteczko” goście, w tym m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, która zwiedziła stoiska prezentujące wykorzystanie funduszy strukturalnych przez polskie województwa w towarzystwie marszałka Marka Woźniaka.

Dyrektor BIWW, jako koordynator polskiej delegacji do Komitetu Regionów, wspierała przygotowania do w/w przedsięwzięcia i prócz bieżących uzgodnień, wzięła udział w następujących spotkaniach roboczych:

25 marca - spotkanie z przedstawicielami Komitetu Regionów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Brukseli, 4 kwietnia - telekonferencja MRR – polskie regiony w Brukseli, 21 czerwca spotkanie z przedstawicielami Komitetem Regionów.

 1. Współpraca w ramach sieci tematycznych

4.1  Sieci Komitetu Regionów

 1. Sieć Monitorowania Strategii „Europa 2020”

15 czerwca Monika Kapturska, Dyrektor BIWW była prelegentem na warsztacie pt.: „Partnerstwo robi różnicę: regiony, miasta i rządy krajowe razem wdrażają Krajowe Programy Reform w ramach strategii „Europa 2020” organizowanym przez tę Sieć w siedzibie Komitetu Regionów.

Ponadto BIWW przygotowywał, we współpracy z innymi jednostkami umww, odpowiedzi na dwie ankiety, które stanowiły część raportów Sieci oraz zostały przekazane do sprawozdawców opinii KR na dane tematy:

- luty 2011 r.: Ankieta „ Europejska Platforma Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”. Odpowiedź została przygotowana we współpracy z Departamentem Organizacyjnym i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

- grudzień 2011 r.: Ankieta „Program UE na rzecz przemian i innowacji społecznych”, odpowiedź została przygotowana przez ROPS.

2) Sieć Monitorowania Subsydiarności

W 2010 r. ogłoszono Plan Działania Sieci Monitorowania Subsydiarności, w ramach którego powołano grupy robocze pracujące nad wybranymi zagadnieniami. W 2010 r. Wielkopolska uczestniczyła w dwóch grupach dotyczących wykluczenia i ubóstwa oraz innowacji społecznych. W 2011 r. SMS zaproponowała nowe zagadnienia i utworzyła dwie nowe grupy robocze. Wielkopolska przystąpiła do grupy roboczej zajmującej się Europejskimi Sieciami Transportowymi.

4.2 Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE

Wielkopolska rozważa przystąpienie do „Sieci Regionów Podmiejskich - PURPLE”, mając obecnie status obserwatora. Na początku roku Marszałek Woźniak otrzymał zaproszenie przystąpienia do sieci, które zostało wystosowane przez Lenie Dwarshuis z regionu South Holland pełniącej funkcję Przewodniczącej Purple. Następnie przedstawiciele BIWW uczestniczyli w spotkaniach grupy roboczej sieci, które odbyły się w dniach 15 lutego oraz 10 maja. Ponadto Monika Kapturska, dyrektor BIWW uczestniczyła w Zgromadzeniu Ogólnym sieci oraz konferencji pt.: „Wspieranie zrównoważonych społeczności - rola regionów podmiejskich”, które odbyły się w dniach 22-24 maja br. w Dublinie.

Głównym celem działalności sieci jest szersze uwzględnienie problematyki regionów obejmujących metropolie oraz rozległe tereny podmiejskie w politykach unijnych. „PURPLE” uczestniczy w projektach finansowanych z programów UE, prowadzi skuteczny lobbing w instytucjach europejskich (jest w kontakcie z intergrupą europarlamentarną URBAN, a także jest członkiem grupy sterującej inicjatywy Komisji Europejskiej RURBAN), opracowuje dokumenty tematyczne, z których ostatni dotyczy „Wielofunkcyjnego wykorzystania terenów – otwartej przestrzeni podmiejskiej” oraz współpracuje z innymi sieciami, w tym siecią regionów metropolitalnych METREX oraz EUROCITIES. „PURPLE” organizuje także i współorganizuje seminaria i konferencje – w minionym półroczu Joanna Kubiak, przedstawiciel BIWW wzięła udział w dwóch konferencjach z udziałem sieci – 14 kwietnia w konferencji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim pt.: „Efektywne zarządzanie metropoliami – związki miejsko-wiejskie” oraz w konferencji pt. „Zarządzanie regionami metropolitalnymi”, która miała miejsce 21 czerwca w Komitecie Regionów. Kolejne spotkania grupy roboczej miały miejsce 6 lipca, 6 września i 27 października na których sieć zaczęła rozważać przygotowanie zestawu wskaźników obszarów podmiejskich oraz dwóch stanowisk – ws. wieloletnich ram finansowych oraz szerszego uznania obszarów podmiejskich w przyszłej polityce spójności i Wspólnej Polityce Rolnej.

Ponadto, pracownik BIWW uczestniczył w spotkaniach grupy lobbingowej sieci, które odbyły się w dniach: 6 września, 4 i 27 października oraz 17 listopada.

2 listopada w Poznaniu Dyrektor BIWW Monika Kapturska oraz Joanna Kubiak odbyły spotkanie z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem – przedstawicielem politycznym Wielkopolski w sieci oraz Dyrektorem Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Markiem Bryl i Justyną Choroszko, pracownikiem WBPP, na którym zaprezentowały podstawowe cele i działalność sieci Purple. Następnie, wicemarszałek Jankowiak oraz przedstawiciele WBPP przyjechali do Brukseli w dniach 29-30 listopada, kiedy to odbyło się Zgromadzenie Ogólne oraz debata członków sieci z członkami Parlamentu Europejskiego na temat przyszłości polityki regionalnej i rolnej UE. Podczas Zgromadzenia Ogólnego Pan Wicemarszałek Jankowiak zaprezentował członkom sieci – przedstawicielom politycznym 15 regionów z 11 państw członkowskich UE – charakterystykę Wielkopolski oraz szczególne wyzwania stojące przez obszarami podmiejskimi w naszym województwie, w tym problem tzw. rozlewania się miast. Dyrektor WBPP Marek Bryl przedstawił działalność biura związaną z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego regionu oraz przygotowaniem analiz i badań dotyczących jego obszarów funkcjonalnych, w tym delimitacji poznańskiego obszaru metropolitalnego. Na spotkaniu Wielkopolska została zaaprobowana przez członków sieci, jako nowy region wchodzący w jej skład, a oficjalnie przystąpi do niej w 2012 r. po dopełnieniu stosownych procedur formalno-prawnych w kraju.

4.3 Współpraca z siecią „CORAL” w ramach projektu „CASA” finansowanego z programu „Interreg IVC”

W lutym 2011 r. województwo wielkopolskie otrzymało propozycję współpracy w ramach projektu „CASA – konsorcjum na rzecz wdrażania rozwiązań wspierających osoby starsze” przygotowywanego przez sieć regionów „CORAL – Wspólnoty regionów na rzecz życia wspieranego przez otoczenie”, której działalność skupia się na wsparciu seniorów w społeczeństwie informacyjnym. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu podjął decyzję o przystąpieniu do konsorcjum przygotowującego wniosek projektu, a pracownik BIWW Joanna Kubiak została osobą kontaktowy ROPS w Brukseli, gdzie odbywają się wszystkie spotkania przygotowawcze. Spotkania te odbyły się w dniach 24 lutego, 1 marca, 8 marca, 15 marca, 23 marca oraz 5 grudnia. Po każdym z nich pracownik BIWW przygotowywał sprawozdania i przekazywał najistotniejsze informacje do ROPS, a także pomagał w redagowaniu i przekazywaniu materiałów będących wkładem naszego regionu w projekt. Wniosek projektowy został złożony w dniu 31 marca br.

W maju 2011 r. sieć zaproponowała Wielkopolsce uczestnictwo w kolejnym projekcie – dot. wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dla zdrowia, zdrowego starzenia się i włączenia społecznego, jednak ze względu na problemy związane ze znalezieniem lidera projektu zrezygnowano z jego realizacji.

6 czerwca przedstawiciel BIWW uczestniczył w organizowanym przez sieć okrągłym stole pt.: „Regionalne strategie na rzecz Partnerstwa Innowacji”, na który zaproszeni zostali eksperci z regionów partnerskich sieci, a następnie wziął udział w prezentacji publikacji sieci CORAL pt. "Technologie na rzecz zdrowia w środowisku regionalnym", która zawiera prezentację unijnych ram prawnych dotyczących rozwiązań opartych na technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych w opiece zdrowotnej oraz dobre przykłady z regionów partnerskich sieci w tej dziedzinie.

W dniu 16 grudnia wniosek projektu CASA został przyjęty przez Wspólny Sekretariat Techniczny projektów europejskich z zastrzeżeniami. Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji projektu zapadnie na początku lutego, po złożeniu poprawek przez konsorcjum projektowe.

Wielkopolska otrzymała propozycję przystąpienia do sieci „CORAL”, która jest obecnie rozważana.

4.4 W dniu 19 kwietnia z inicjatywy BIWW odbyło się spotkanie z członkami Sieci ERRIN dotyczące ewentualnej przyszłej współpracy z Wielkopolską. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele BIWW oraz Departamentu Gospodarki UMWW.

III. Ważniejsze wizyty

1. Przygotowywanie wizyt Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) oraz Przewodniczącego Sejmiku Lecha Dymarskiego (jego zastępcy) i współpraca w ramach Komitetu Regionów.

W dniach 27-28 stycznia 2011 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w 88. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. W przeddzień sesji, odbyło się spotkanie grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) poświęcone w głównej mierze ogłoszonej w zeszłym roku Strategii Europa 2020 - planowi rozwoju Unii na bieżącą dekadę, powstałej w odpowiedzi na ostatni kryzys gospodarczy. Podczas spotkania grupy EPL Marszałek Marek Woźniak został poproszony o koordynowanie jednej z siedmiu inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 pod nazwą „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Marszałek Woźniak, jako koordynator siódmej inicjatywy flagowej, podjął się monitorowania działań instytucji europejskich i państw członkowskich UE w zakresie wdrażania planów związanych z walką z ubóstwem oraz utrzymywania stałego kontaktu z władzami centralnymi w Polsce w zakresie realizacji całej Strategii Europa 2020. Po zakończeniu obrad grupy EPL odbyło się również spotkanie członków jej Prezydium z Komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem, podczas którego dyskutowano nt. dotychczasowej realizacji i przyszłości europejskiej polityki spójności. Ponadto, w pierwszym dniu sesji plenarnej Marszałek Woźniak przewodniczył spotkaniu polskiej delegacji do Komitetu Regionów, w czasie którego m.in. przedstawiono priorytety działań na 2011 oraz plany związane z polską Prezydencją w Radzie UE.

 

W dniach 31 stycznia - 1 luty 2011 r. Marszałek Marek Woźniak oraz przedstawiciele BIWW wzięli udział Piątym Forum Spójności pt. „ Inwestowanie w przyszłość Europy: Wkład polityki spójności w strategię Europa 2010” . Głównym celem Forum była dyskusja na temat kierunków przyszłości polityki spójności UE i jej wkładu w realizację strategii Europa 2020. Podczas Forum przedstawione zostało wstępne sprawozdanie z publicznych konsultacji wniosków z „Piątego raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”, który został przyjęty przez Komisję w dniu 9 listopada 2010 roku. Jednym z głównych tematów forum była debata dotycząca dostosowania polityki spójności UE do strategii Europa 2020. Kwestia ta została omówiona na czterech warsztatach tematycznych pod nazwami: inteligentny wzrost, zielony wzrost, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, regionalny wymiar strategii Europa 2020. Na forum podjęte zostały również kwestie tego jak uczynić politykę spójności UE bardziej skutecznym i zorientowanym na rezultaty narzędziem oraz jej roli na rzecz stabilności i wzrostu.

 

W dniach 3 i 4 marca 2011 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz dyrektor BIWW Monika Kapturska wzięli udział w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów oraz spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej (EPL) KR, które odbyły się w węgierskim Gödöllő pod Budapesztem. Najważniejszym punktem obrad wyjazdowego posiedzenia Prezydium było oświadczenie KR do Rady Europejskiej, w którym członkowie Komitetu wezwali szefów państw i rządów UE do uzgodnienia tzw. paktów terytorialnych – umów o współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami władzy, co przyczyni się do wzbudzenia poczucia odpowiedzialności władz lokalnych i regionalnych za strategię Europa 2020.

Podczas posiedzenia przyjęto również z wielkim zadowoleniem propozycję złożoną przez Marszałka Woźniaka, by w Poznaniu odbyć założycielskie posiedzenie tzw. CORLEAP - Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych na rzecz Partnerstwa Wschodniego, które będzie satelickim wydarzeniem unijnego Szczytu Partnerstwa. Posiedzenie odbędzie się 8 września w Poznaniu.

W dniach 30-31 marca 2011 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w 89. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. 30 marca uczestniczył w Forum „Perspektywy Europejskiej Polityki Transportowej i sieci TEN-T", które zorganizowane zostało zaledwie dwa dni po przyjęciu przez Komisję Europejską strategii „Transport w roku 2050" zmierzającej do ustanowienia konkurencyjnego systemu transportu w UE. Członkowie Komitetu Regionów zaprosili szefów regionów i miast, członków Parlamentu Europejskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz międzynarodowych ekspertów z dziedziny transportu do dyskusji na temat przyszłości unijnego transportu w ramach Forum „Europejskie miasta i regiony w ruchu".Do wygłoszenia przemówienia zamykającego wydarzenie zaproszono Marka Woźniaka, Marszałka województwa wielkopolskiego i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Komisji Spójności Terytorialnej w Komitecie Regionów.

31 marca Marszałek Marek Woźniak wziął udział w spotkaniu grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej dla Strategii Europa 2020. 31 marca w sesji plenarnej wzięła udział Komisarz europejska ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding. Tematem sesji tego dnia była debata na temat obywatelstwa europejskiego i wysiłków Unii Europejskiej zmierzających do informowania o integracji europejskiej także na poziomie regionów i miast.

W dniach 11 – 12 kwietnia 2011 r., Marszałek Marek Woźniak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej (ECOS) oraz seminarium „Silniejsi razem. Wkład władz lokalnych i regionalnych w inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”, które odbyły się w Wenecji. Podczas posiedzenia Komisji ECOS, uczestnicy spotkania dyskutowali nad projektami opinii KR dotyczącymi m.in. programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, zielonej księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych oraz programu mieszkalnictwa socjalnego. Członkowie Komisji ECOS rozmawiali również na temat zintegrowanej polityki przemysłowej w erze globalizacji.

Dnia 29 kwietnia 2011 r. Marszałek Marek Woźniak, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej COTER w Komitecie Regionów wystąpił jako jeden z mówców podczas seminarium wyjazdowego pt. „Nowe wskaźniki: pomiar postępu w polityce spójności”, które odbyło się w Perugii, we włoskim regionie Umbria.

W dniach 11-12 maja 2011 r. Brukseli odbyła się 90. Sesja Plenarna Komitetu Regionów, w której wziął udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski.Na sesji wystąpił po raz pierwszy od swojej nominacji przewodniczący Rady Unii Europejskiej Hermann Van Rompuy. Podzielił się z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych najnowszymi osiągnięciami w zakresie koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich, w odpowiedzi na nieustające żądania KR-u, by zwiększyć udział regionów i miast w działaniach na rzecz umocnienia gospodarki europejskiej.

W dniach 30 czerwca - 1 lipca 2011 r. w 91. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów uczestniczył Marszałek Marek Woźniak. W przeddzień sesji, dnia 29 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów, podczas którego Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego RP zaprezentowała priorytety polskiej Prezydencji.

Wyjątkowy charakter miało również kolejne posiedzenie polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Z okazji rozpoczynającej się polskiej Prezydencji, uczestniczyła w nim Przewodnicząca KR Mercedes Bresso. W trakcie spotkania Marszałek Woźniak, szef delegacji, przedstawił priorytety prac polskich przedstawicieli w KR: wypracowanie silnej pozycji polityki spójności w nowej perspektywie finansowej, rozwijanie Partnerstwa Wschodniego na szczeblu lokalnym i regionalnym, działania wspierające polskie interesy w kontekście rozwoju europejskich sieci transportowych, a także odpowiedni kształt budżetu po 2013 roku, stymulujący zrównoważony rozwój całego terytorium UE.

W dniach 29-30 czerwca 2011 r. Marszałek Marek Woźniak wziął udział w Konwencie Marszałków, który po raz ostatni odbył się pod przewodnictwem województwa pomorskiego, w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego Brukseli. Na posiedzeniu Konwentu poruszono między innymi sprawy dotyczące polityki spójności po 2013 r., a także Wspólnej Polityki Rolnej i Rybołówstwa po 2013 r. Gośćmi honorowymi byli m.in. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuta Hübner, posłowie do Parlamentu Europejskiego Jan Kozłowski i Jan Olbrycht oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

W dniach 4 i 5 lipca Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wziął udział w posiedzeniach dwóch komisji Komitetu Regionów: Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej ECOS. W trakcie posiedzeń zostały przyjęte dwa projekty opinii, które Komitet Regionów przygotowywał na wniosek Polskiej Prezydencji:

- „Udział poziomu lokalnego i regionalnego w realizacji celów strategii Europa 2020” (opinia komisji ECOS, sprawozdawca: Markku Markkula, FIN, EPP);

- „Komplementarność wsparcia ze środków krajowych i UE na rzecz wyrównywania różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym” (opinia komisji COTER, sprawozdawca Francesco Musotto, IT, EA)

21 września w Parlamencie Europejskim w Brukseli Marszałek Marek Woźniak wziął udział w specjalnym seminarium przedstawicieli grup Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego, poświęconym polityce regionalnej. Jako wiceprzewodniczący EPL w Komitecie Regionów oraz wiceszef komisji ds. Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów został poproszony o zabranie głosu w debacie, która miała na celu zintegrowanie działań Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego w kwestiach polityki spójności po 2014 roku. Spotkanie poświęcono przyszłości polityki spójności w odniesieniu do propozycji unijnego budżetu oraz Strategii Europa 2020. Ze strony polskiej, udział wzięli również: Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Regionalnego (REGI) Parlamentu Europejskiego oraz europoseł Jan Olbrycht.

10-12 października odbyła się w Brukseli sesja plenarna Komitetu Regionów oraz towarzyszący jej Europejski Tydzień Miast i Regionów OPEN DAYS, w której wziął udział Marszałek Marek Woźniak. Sesję poprzedziło spotkanie Europejskiej Partii Ludowej oraz posiedzenie polskiej delegacji do KR, w czasie której jej skład – niepełny od czasu wyborów samorządowych – został uzupełniony o sześciu nowych członków i ich zastępców. Po zakończeniu sesji plenarnej, Marszałek Woźniak wystąpił na seminarium pt.: „Regiony i miasta kształtują politykę przemysłową w erze globalizacji” zorganizowanej przez Europejską Partię Ludową oraz przewodniczył posiedzeniu selekcyjnemu Konkursu Prac Doktorskich KR. Pracownik BIWW, J. Kubiak koordynowała przygotowania wystąpień na obu wydarzeniach.

 1. Inne wizyty i prezentacje w Brukseli

2 luty - spotkanie przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycy ze studentami nauk politycznych z Uniwersytetu w Bordeaux (Akwitania)

15 luty - spotkanie przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycyze studentami z Uniwersytetu w Bayonne (Akwitania)

3 marca- prezentacja przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycyna temat działalności BIWW dla przedstawicieli z Hesji

16 marca - prezentacja dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej na temat priorytetów działalności BIWW podczas lunchu roboczego z Komisją ds. Europejskich Parlamentu Kraju Związkowego Hesja

21 marca - spotkaniena temat instrumentu finansowego JESSICA (Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) ze studentami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej z Warszawy, którzy przyjechali do Brukseli na wizytę studyjną zorganizowaną w ramach projektu „Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszym prelegentem był Virgilio Martins z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, który przedstawił studentom główne założenia i mechanizmy funkcjonowania instrumentu JESSICA, jej aktualny stan wdrażania w poszczególnych regionach oraz plany związane z instrumentami finansowymi na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020. Następnie przedstawicielka BIWW - Izabela Gorczyca omówiła proces wdrażania inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce - regionu, który jest jednym z pionierów w implementacji tego instrumentu w Europie.

23 marca - spotkanie pracownika BIWW Izabeli Gorczycy z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posłanki do Parlamentu Europejskiego - Sidonii Jędrzejewskiej. W skład grupy wchodzili m in. laureaci konkursów - "Tu mieszkam, tu działam", "Wypromuj swoją małą ojczyznę" oraz konkursu filmowego zorganizowanego przez Panią Poseł Jędrzejewską.

19 kwietnia - prezentacja przedstawiciela Biura Wielkopolski w Brukseli, Joanny Kubiak na temat regionu Wielkopolski i polskiego systemu szkolnictwa dla członków samorządu młodych z Akwitanii.

16 maja - prezentacja dyrektor BIWW, Moniki Kapturskiej na temat działalności BIWW dla studentów z Hesji.

23 maja - spotkanie dyrektora BIWW, Moniki Kapturskiej w Parlamencie Europejskim z grupą samorządowców z Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Andrzeja Grzyba, Posła do Parlamentu Europejskiego – prezentacja działalności BIWW.

30 maja - spotkanie dyrektora BIWW, Moniki Kapturskiej z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba. W skład grupy wchodzili studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Kalisza – prezentacja działalności BIWW.

20 czerwca - spotkanie dyrektora BIWW, Moniki Kapturskiej z licealistami z południowej Wielkopolski, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba – prezentacja działalności BIWW.

29 czerwca - spotkanie przedstawiciela BIWW, Małgorzaty Sylla z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba – prezentacja działalności BIWW.

26 lipca – Przedstawiciel BIWW J. Kubiak, wspólnie z p. Marleną Gnatowicz – przedstawicielką Filharmonii Poznańskiej, odbył spotkanie w Centrum Kulturalnym Flagey w Brukseli dotyczące organizacji koncertu orkiestry Filharmonii, który odbędzie się 20 września 2012 r. Koncert zostanie zorganizowany w ramach europejskiej trasy orkiestry, która jest finansowana ze środków WRPO.

20 września – BIWW było organizatorem oraz gospodarzem spotkania wicemarszałka Leszka Wojtasiaka oraz Prezesa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Wojciecha Cerby z przedstawicielami przedsiębiorstwa Every European Digital zajmującym się rozwijaniem infrastruktury dla sieci szerokopasmowych.

23 września - spotkanie dyrektora BIWW M. Kapturskiej z dziennikarzami samorządowymi - uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba.

3 października - spotkanie pracownika BIWW, Izabeli Gorczycy z przedstawicielami Krajowego Izby Gospodarczej w Parlamencie Europejskim, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba .

10 listopada - spotkanie przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycy z uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Sidonii Jędrzejewskiej.

22 listopada - spotkanie dyrektora BIWW z samorządowcami z południowej Wielkopolski, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie Posła do Parlamentu Europejskiego, Andrzeja Grzyba w związku z odbywającym się tego samego dnia w Parlamencie Europejskim wydarzeniem promującym Kalisz i jego okolice pn.: „Wesele kaliskie”.

5 grudnia – spotkanie pracownika BIWW, Izabeli Gorczycy ze studentami katedry makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, którzy przyjechali do Brukseli na wizytę studyjną z prof. Czyżewskim

8 grudnia - spotkanie przedstawiciela BIWW, Izabeli Gorczycy z dziennikarzami samorządowymi - uczestnikami wyjazdu studyjnego, którzy przyjechali do Brukseli na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego, Sidonii Jędrzejewskiej.

IV. Koordynacja prac polskiej delegacji do Komitetu Regionów

 

W 2011 r. dyr. BIWW Monika Kapturska trzeci rok kontynuowała sprawowanie funkcji koordynatora polskiej delegacji do Komitetu Regionów. W czerwcu 2011 r. Marszałek powołał drugiego koordynatora delegacji polskiej do Komitetu Regionów, Izabelę Gorczycę.

Pracownicy BIWW merytoryczne oraz technicznie wspierali prace delegacji podejmując następujące działania:

1. Przygotowanie planu prac na 2011 r. i organizacja spotkań delegacji polskiej, które odbyły się 27 stycznia, 30 marca, 11 maja, 30 czerwca, 11 października i 13 grudnia.

2. Koordynacja zastępstw członków polskiej delegacji na sesje plenarne oraz posiedzenia komisji;

3. Przygotowywanie działań w ramach polskiej Prezydencji, m.in. bieżąca współpraca z Komitetem Regionów oraz lobbing na rzecz:

 1. posiedzeń:

8-9 września 2011 roku - posiedzenie Prezydium KR oraz posiedzenie inauguracyjne Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego w Poznaniu.

19-20 października 2011 - posiedzenie Komisji COTER i seminarium "Jaka polityka spójności dla obszarów wiejskich po 2013 roku". Wydarzenia w Warszawie połączone z Europejskim Kongresem Gmin Wiejskich, organizowanym przez Związek Gmin Wiejskich. Posiedzenie Komisji COTER realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 1. opinii rozpoznawczych na wniosek polskiej Prezydencji:

- „Udział poziomu lokalnego i regionalnego w realizacji celów strategii Europa 2020” (opinia komisji ECOS, sprawozdawca: Markku Markkula, FIN, EPP);

- „Komplementarność wsparcia ze środków krajowych i UE na rzecz wyrównywania różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym” (opinia komisji COTER, sprawozdawca Francesco Musotto, IT, EA)

 1. Prace nad broszurą, która została wydana przez Komitet Regionów z okazji polskiej Prezydencji, a przedstawia m.in. działalność polskiej delegacji;
 1. Koordynacja działań mająca na celu uzupełnienie składu polskiej delegacji po wyborach samorządowych – kontakty ze Związkiem Miast Polskich, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz MSWiA.
 1. Przygotowywanie materiałów do wystąpień marszałka Marka Woźniaka:

- BIWW wspierało merytorycznie przygotowania Marszałka Woźniaka do wyjazdowego posiedzenia Prezydium Komitetu Regionów w Gödöllő, a także posiedzeń komisji ECOS w Wenecji i COTER w Perugii, których jest członkiem.

- lipiec – wywiad nt. działań związanych z Europejskiej Platformą Walki z Ubóstwem, których został zamieszczony na płycie DVD przygotowaną przez grupą EPL

- sierpień – przygotowanie tez do wystąpienia Marszałka na spotkanie Konwentu Marszałków w Rynie z przedstawicielami chorwackich samorządów nt. działań polskiej delegacji w Komitecie Regionów

- grudzień – przygotowanie informacji do przemówienia nt. działań podejmowanych jako koordynator inicjatywy flagowej „Europejska Platforma Walki z Ubóstwem” w grupie EPL

Ponadto w drugim półroczu 2011 r. BIWW koordynował przygotowania do wystąpień Marszałka Woźniaka na dwóch spotkaniach w ramach Konkursu Prac Doktorskich KR. Pan Marszałek przewodniczył tegorocznej edycji konkursu. Spotkanie selekcyjne odbyło się 13 października. Jego jury składało się z kilkunastu naukowców z różnych państw Europy. Wśród dwudziestu nominowanych do finału dysertacji nie zabrakło też propozycji z Polski. Nazwiska zwycięzcy oraz czterech wyróżnionych zostały ogłoszone podczas grudniowej sesji Komitetu Regionów.

BIWW przygotowało również materiały do broszury na temat grupy zadaniowej „Europa 2020”, w ramach której Marszałek Woźniak jest koordynatorem inicjatywy flagowej „Europejska Platforma Walki z Ubóstwem”. Broszura została wydana przez sekretariat Europejskiej Partii Ludowej w KR.

 1. Uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR.
 1. Koordynacja dwóch wizyt dziennikarzy samorządowych z Polski, którzy na zaproszenie KR wzięli udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów w lipcu i grudniu.
 1. 6 grudnia, na zaproszenie Komitetu Regionów,Dyrektor BIWW przedstawiła prezentację na temat Wielkopolski oraz działalności BIWW w kontekście współpracy międzyregionalnej w Brukseli oraz polskiej Prezydencji w Radzie UE dla grupy studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu w Strasburgu.

V. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. W 2011 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej ok. 40 ogłoszeń dot. poszukiwań partnerów.

Ponadto informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji do Komitetu Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach mających na celu przedstawienie projektów wdrażanych przez partnerów z innych regionów, a następnie kontaktowali się bezpośrednio z podmiotami w województwie, które zajmują się tematyką związaną z danym projektem przekazując im informacje o projektach i profilu poszukiwanych partnerów.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektu BIWW umieszcza publikuje również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

VI. Kontakty z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE – patronaty, zapytania, zaproszenia, uczestnictwo w konferencjach i warsztatach

28 stycznia 2011 r. w Dyrekcji Generalnej KE ds. Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie dotyczące zakupu taboru kolejowego dla Wielkopolski z udziałem Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka oraz dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Radosława Krawczykowskiego, podczas którego pracownik BIWW zapewnił tłumaczenie. Rezultatem spotkania było sfinalizowanie umowy na zakup taboru kolejowego dla Wielkopolski na kwotę 50 mln euro.

29 sierpnia 2011 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałka Wojtasiaka, dyrektora Radosława Krawczykowskiego oraz dyrektora Grzegorza Potrzebowskiego z Patrickeim Amblardem – dyrektorem wydziału zajmującego się programami regionalnymi dla Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Spotkanie dotyczyło śródokresowej rewizji WRPO. Pracownik BIWW zapewnił tłumaczenie na spotkaniu. Większość postulatów UMWW dot. rewizji WRPO spotkało się z aprobatą przedstawicieli Komisji.

           

W ramach przygotowania konferencji polskich regionów organizowanych w ramach polskiej Prezydencji, pracownicy BIWW współpracowali przez wiele miesięcy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej, ds. Środowiska, ds. Mobilności i Transportu oraz z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

Ponadto BIWW uczestniczyło w wielu innych seminariach i konferencjach organizowanych przez Komitet Regionów, Komisję Europejską oraz europosłów w Parlamencie Europejskim.

Istotne informacje na temat tych wydarzeń i związanych z nimi inicjatyw były przekazywane do województwa lub zamieszczane na stronie internetowej biura.

VII. Współpraca z wielkopolskimi europosłami oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi

Przedstawiciele BIWW przygotowywali szereg prezentacji dla grup goszczących w Brukseli na zaproszenie wielkopolskich posłów.

BIWW pośredniczyło również w rozmowach z wielkopolskimi europosłami dotyczącymi organizacji koncertu chóru poznańskich Słowików w Parlamencie Europejskim, w ramach Wigilii organizowanej prze Europejską Partię Ludową w grudniu 2011 r.

BIWW współorganizowało również wspólnie z posłem Konradem Szymańskim debatę na temat efektywności energetycznej, która odbyła się 8 listopada w Parlamencie Europejskim.

Przedstawiciel BIWW Małgorzata Sylla współpracowała z Ambasadą RP przy Królestwie Belgii nad raportem przygotowywanym dla MSZ dotyczącym działań urzędów wojewódzkich i marszałkowskich na terenie Belgii. BIWW współdziałało również z Ambasadą przy okazji organizowanych wspólnie wydarzeń: wernisażu „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” w Królewskim Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej w Brukseli, a także Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Biuro było również partnerem organizowanego przez Ambasadora Sławomira Czarlewskiego „Lunchu Wspólnotowego”, który odbył się 16 listopada (patrz: pkt. I.5).

Pracownicy BIWW uczestniczyli również w spotkaniach organizowanych dla polskich regionów w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE: 14 lutego odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do polskiej Prezydencji; 5 kwietnia - spotkanie z koordynatorem Wydziału Prasy i Informacji Kacprem Chmielewskim dotyczącym działań medialnych związanych z polską Prezydencją; 16 maja - spotkaniez koordynatorem Wydziału ds. Polityki Regionalnej i Spójności, Moniką Dołowiecdotyczącym lobbowania w Instytucjach Europejskich w dziedzinie polityki spójności; 14 lipca – spotkanie na temat negocjacji ws. pakietu legislacyjnego polityki spójności i Wspólnych Ram Strategicznych z dyrektorem Piotrem Żuberem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 12 grudnia – spotkanie dotyczące przyszłości polityki spójności UE oraz podsumowujące polską Prezydencję w Radzie UE z dyrektorem Piotrem Żuberem z MRR.

We wrześniu i październiku 2011 r. BIWW przekazało również regionalne materiały informacyjne i promocyjne do Biura polskiej delegacji w Radzie UE. Materiały te zostały wystawione w budynku Rady pośród materiałów związanych z polską prezydencją i promocją naszego kraju wśród dyplomatów. Ponadto, dzięki współpracy biura ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, podczas posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli Coreper I w Radzie UE delegatom podano rogale świętomarcińskie, prezentując tym samym kulinarną tradycję Wielkopolski (patrz. pkt I.5)

22 listopada Izabela Gorczyca, pracownik BIWW odbyła spotkanie z przedstawicielami Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Brukseli na temat współpracy z POIT w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.  

VIII. Strona internetowa BIWW i newslettery

 

W 2011 r. na stronie internetowej ukazało się 88 artykułów w języku polskim. 
Najważniejsze publikacje przetłumaczone zostały także na cztery pozostałe języki strony: angielski, niemiecki, francuski i hiszpański.
Rozesłano 164 informacje za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego.

 

BIWW, w ramach utworzonej na portalu społecznościowym Facebook strony Klubu Wielkopolan, publikował informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW. Działanie to ma na celu promocję wielkopolskich wydarzeń oraz zachęcania Wielkopolan przebywających w Brukseli do ściślejszej współpracy z BIWW.

IX. Stażyści

W ramach funkcjonującego programu stażowego dla urzędników UMWW, w 2011 r. zrealizowano miesięczne staże w BIWW, w których uczestniczyli:

- styczeń:        Daniel Banasiak, Departament Wdrażania Programu Regionalnego

- luty:              Jan Łukomski, Biuro Obsługi Funduszy

- marzec:         Magdalena Mrozek, Gabinet Marszałka

- kwiecień:       Elisabeth Duda, Departament Gospodarki

- czerwiec:     Adam Wysocki, Departament Sportu i Turystyki

- wrzesień:       Anna Augustyniak, Departament Gospodarki

                                   Joanna Jankowiak, Departament Wdrażania Programu Regionalnego

- październik:    Jakub Szymarek, Departament Gospodarki

                                   Artur Boiński, Kancelaria Sejmiku

- listopad:         Lidia Winkler, Departament Sportu

                                   Anna Hadyńska, Gabinet Marszałka

 

Oprac. BIWW, 18.01.2012 r.