Przejdź do treści

ROK 2021

I. Wydarzenia – konferencje, seminaria, wizyty studyjne

1. Wydarzenie online „Europejskie regiony jako siła napędowa odbudowy w UE”

18 marca 2021 r. BIWW, jako przedstawicielstwo jednego z 31 regionów z 10 krajów europejskich, był współorganizatorem wydarzenia pt.: „Europejskie regiony jako siła napędowa odbudowy w UE”. Przy tej okazji przedstawiono inicjatywę, której celem jest wzmocnienie roli regionów europejskich w procesie decyzyjnym UE związanym z odbudową po pandemii COVID-19. Gośćmi wydarzenia byli: Céline Gauer, szefowa Grupy Zadaniowej ds. Odbudowy i Odporności Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, Johan Van Overtveldt.

C. Gauer zaznaczyła, że „regiony i władze lokalne są bliższe obywatelom, dlatego odgrywają one zasadniczą rolę w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów odbudowy”. Według niej istnieją trzy aspekty projektu, w których regiony mogą być pomocne. Jest to identyfikowanie projektów w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji oraz spraw społecznych, usunięcie wąskich gardeł inwestycyjnych oraz znajomość konkretnych projektów, które wymagają wsparcia. Wyjaśniła jednak, że Komisja Europejska może „tylko zachęcać państwa członkowskie do angażowania regionów w opracowywanie planów”. Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego dodał, że „im bardziej angażuje się regiony w krajowe plany odbudowy, tym bardziej władze krajowe otrzymują skuteczną odpowiedź na wyzwania pandemiczne”.

Sekretarz ds. spraw zagranicznych i UE w rządzie katalońskim, Elisabet Nebreda, podsumowała wydarzenie stwierdzeniem: „regiony są najlepiej usytuowane, aby wdrażać inicjatywy transformacyjne” i dodała, że „potrzebujemy racjonalnego przydziału środków, które pomogą nam dokonać tej transformacji dla dobra naszych społeczeństw i obywateli”.

Wydarzenie jest kontynuacją działań, których celem jest podkreślenie roli regionów w procesie odbudowy. W grudniu ubiegłego roku regiony wysłały wspólny list do Przewodniczących: Komisji Ursuli von der Leyen, Rady Charlesa Michela i Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli, a także do szefów rządów, którzy tworzyli w ówczesnym czasie tzw. trójkę prezydencji: Angeli Merkel, António Costa i Janeza Janšy. W piśmie regiony podkreślały ich zaangażowania w Europejski Plan Odbudowy. (Więcej o grupie regionów na rzecz odbudowy str. 13-15)

Webinaria pt.: „Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Twórcze, nowatorskie, prestiżowe – Jak sięgać po niezależność naukową?” oraz „MSCA - granty na (re)start kariery naukowej. Jak aplikować i zwiększać swoje szanse na sukces!”

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) były tematami dwóch webinariów, które odbyły się w dniach 8 i 10 czerwca 2021 r. dzięki współpracy biur Wielkopolski oraz województwa lubuskiego w Brukseli, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE dla obu regionów oraz Biura NCBR w Brukseli działające w partnerstwie z Business&Science Poland. Pracownicy naukowi z wielkopolskich i lubuskich uczelni mieli okazję poznać zasady poszczególnych programów grantowych, rady ekspertów oceniających wnioski oraz doświadczenia laureatów.

Granty ERC i MSCA to dwa elementy nowego programu ramowego UE na rzecz badań i innowacji – Horyzont Europa, który w najbliższych 7 latach zapewni łączne środki w wysokości 95.5 mld euro na finansowanie doskonałości naukowej, stawianie czoła globalnym wyzwaniom oraz stymulowanie innowacji w Unii Europejskiej. Jest to rekordowa kwota na program badawczo-innowacyjny, a takie jego elementy jak granty ERC i MSCA umożliwiają naukowcom z całej Europy nie tylko finansowanie badań naukowych, ale też rozwój kariery badawczej.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ma na celu wspieranie twórczych i nowatorskich badań, które mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Cenione są odważne i ambitne projekty prowadzące do przełomowych wyników i ważnych odkryć. Marcin Mońko z ERC przedstawił wszystkie rodzaje grantów, które obejmują projekty indywidualne dla naukowców o różnym stażu (starting, consolidating i advanced grants), projekty dla małych grup badawczych (synergy) oraz tzw. proof of concept na komercjalizację wyników badań. Dr hab. Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego, która jest dwukrotną laureatką grantów ERC, przedstawiła swoje doświadczenia, zwracając szczególną uwagę na takie kwestie jak waga dorobku naukowego, synergie z innymi projektami, czy praca zespołowa. Prof. Alicja Józkowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego – ekspertka oceniająca wnioski, podkreśliła wagę oryginalności i odwagi naukowej, zaznaczając jednocześnie, iż musi oferować wyniki, które są osiągalne.

Granty Marii Skłodowskiej-Curie zostały przedstawione przez Marię Carvalho Dias z Europejskiej Agencji ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. Pozwalają one na międzynarodową mobilność oraz szkolenia naukowców, a także rozwój programów doktoranckich. Przedstawicielka Komisji podkreśliła nowe elementy programu, w tym większy akcent na aspekt zrównoważonego podejścia do badań oraz kwestie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Perspektywę ewaluatora wniosków przedstawił profesor Mariusz Lamentowicz z UAM. Zwrócił on uwagę na trzy główne kryteria oceny: doskonałość naukową, wpływ na rozwój kariery naukowej oraz jakość i skuteczność wdrażania, podkreślając jednocześnie wybrane elementy każdego z nich, w tym interdyscyplinarność, dotychczasowe osiągnięcia naukowe zarówno wnioskodawcy, jak i jego opiekuna naukowego oraz upowszechnianie wyników. Dr Magdalena Matczak zaprezentowała doświadczenia stypendystki, dając praktyczne wskazówki i zachęcając uczestników do spróbowania własnych sił w naborach MSCA.

3. Konferencja 4 regionów partnerskich pt. „Odbudowa Europy – rola regionów” z udziałem unijnej Komisarz ds. Spójności i Reform Elisy Ferreiry

21 września 2021 r. odbyła się konferencja pt. „Odbudowa Europy-rola regionów”, która została zorganizowana wspólnie z trzema regionami partnerskimi: Emilią-Romanią, Hesją i Nową Akwitanią. Wydarzenie otworzył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, a gościem honorowym brukselskiego Domu Regionów była z tej okazji unijna Komisarz ds. Spójności i Reform Elisa Ferreira.

M. Woźniak przedstawił dotychczasowe działania w Wielkopolsce, które miały na celu walkę z kryzysem wywołanym pandemią, podkreślając wykorzystanie środków polityki spójności. Odniósł się również do Krajowego Planu Odbudowy, w przygotowanie którego regiony w Polsce i wielu innych krajów UE były niewystarczająco zaangażowane. Wyraził jednocześnie nadzieję, że w procesie wdrażania uda się wykorzystać szansę na głębokie, pełne partnerstwo pomiędzy szczeblem unijnym, krajowym i samorządowym.

W debacie pomiędzy regionami i Komisarz Ferreirą wzięły również udział przedstawicielki pozostałych regionów partnerskich: Elly Schlein – wiceprezydent Emilii-Romanii, Lucia Puttrich – minister ds. europejskich niemieckiej Hesji oraz Isabelle Bodineau – radna ds. europejskich Nowej Akwitanii. Przedstawiciele regionów przedstawili Komisarz priorytety swoich samorządów w zakresie odbudowy i wdrażania polityki spójności w najbliższych latach. Marszałek Woźniak wymienił w tym kontekście działania związane z Europejskim Zielonym Ładem – transformację dotyczącą odejścia od węgla we Wschodniej Wielkopolsce, termomodernizację budynków, rozwój energii odnawialnej. Zwrócił również uwagę na konieczność podniesienia innowacyjności regionu zgodnie z zasadami gospodarki 4.0 oraz zwiększenie samodzielności w kluczowych dziedzinach, aby zapewnić ciągłość łańcuchów dostaw. Podkreślił też problem deficytu wody w regionie.

Komisarz Ferreira, zauważając różne wyzwania stojące przed regionami, zaznaczyła, iż najważniejszym zadaniem jest obecnie odpowiednie dostosowanie polityk unijnych i ich instrumentów do konkretnych potrzeb regionów, aby zapewnić trwałą i skuteczną odbudowę Europy.

4. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021

12 października 2021 r. odbyło się wydarzenie „Interoperacyjność rozwiązań cyfrowych” współorganizowane przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Wielkopolskę reprezentował Adam Olszewski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS).

Sesja miała formę wirtualnej debaty w języku angielskim i została przygotowana przez międzynarodowe konsorcjum, którego partnerami oprócz Wielkopolski byli: Kraj Południowomorawski (Czechy), Republika Srpska (Bośnia i Hercegowina), Temesz (Rumunia), Slawonia, Barania i Srem (Chorwacja), Ourense (Hiszpania), Marmarosz (Rumunia) oraz włoski region Umbria. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata polityki, nauki i innowacji z ww. regionów, a główne przemówienie wygłosił Altheo Valentini, Przewodniczący Zarządu All Digital, europejskiego stowarzyszenia na rzecz umiejętności cyfrowych.

Reprezentujący Wielkopolskę Adam Olszewski, menadżer ds. rozwoju biznesu z PCSS omówił wyzwania i możliwości dla transformacji cyfrowej w wielkopolskim przemyśle, administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych w kontekście kryzysu wywołanego koronawirusem. A. Olszewski, prezentując zmiany postrzegania interoperacyjności przed wybuchem pandemii COVID-19 i obecnie, zwrócił uwagę na większą wagę, którą podmioty publiczne i prywatne przykładają do zagadnienia cyfryzacji. W swoim wystąpieniu przedstawił również projekt dotyczący zastosowania cyfrowej platformy jako przykładu innowacji dla branży meblarskiej.

W trakcie warsztatu oprócz prezentacji wygłaszanych przez prelegentów, wyświetlone zostały również krótkie materiały wideo dotyczące regionalnych cyfrowych rozwiązań interoperacyjnych, które zostały przygotowane przez wybranych partnerów konsorcjum.

II. Działania dotyczące perspektywy finansowej na lata 2021-2027: polityka spójności po 2020 r. i plan odbudowy dla Europy oraz polityka badań i innowacji

1. Polityka spójności po 2020 r. oraz plan odbudowy dla Europy

2021 r. to rok rozpoczęcia nowej perspektywy finansowa UE na lata 2021-2027. Pracownicy BIWW na bieżąco monitorowali tematykę nowej polityki spójności oraz plan odbudowy dla Europy, a także współpracowali tym kontekście z Departamentem Polityki Regionalnej. W efekcie tej współpracy wypełniono ankietę Europejskiego Komitetu Regionów nt. inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa CRII i CRII+, a wicedyrektor DPR M. Kurzawski wziął udział w wywiadzie na temat zaangażowania samorządów w opracowanie Krajowego Planu Odbudowy w Polsce. Wywiad ten został przeprowadzony w celu przygotowania badania KR na temat udziału władz lokalnych i regionalnych w procesie tworzenia KPO w UE. W spotkaniu wzięła też udział p.o. dyrektor BIWW M. Sylla oraz pracownik biura J. Kubiak.

Pracownicy BIWW uczestniczyli w następujących spotkaniach w kontekście tych dwóch zagadnień :

27 stycznia, „Minimalizowanie skutków społeczno-gospodarczych zielonej transformacji w Polsce” z udziałem Krzysztofa Wójcika, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej;

8 lutego, „Gospodarka o obiegu zamkniętym – fundusze UE na zieloną transformację regionów” z udziałem Julii Majewskiej, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej;

8

11 marca – dialog Komisji Europejskiej z przedstawicielstwami regionalnymi nt. instrumentów finansowych

15 marca – „Europejski program na rzecz umiejętności przyszłości kształcenia branżowego w kontekście zmian społecznych i rozwoju technologicznego” z udziałem Anny Nikowskiej i Anety Sobotki, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego;

18 marca – „Europejski Instrument Odbudowy” z udziałem Tomasza Gibasa, Radcy ds. ekonomicznych, Sekretariat Generalny KE

26 marca – spotkanie zorganizowane przez posła do PE Jana Olbrychta na temat Krajowego Planu Odbudowy

19 maja – doroczne spotkanie komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Elisy Fereiry z przedstawicielami biur regionalnych w Brukseli. Spotkanie dotyczyło przyszłości polityki spójności

11 czerwca - spotkanie zorganizowane przez posła do PE Jana Olbrychta na temat Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu

17 czerwca – spotkanie z przedstawicielkami Wydziału ds. Polityki Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE nt. przyszłości polityki spójności w Polsce. P.o. dyrektor BIWW M. Sylla skontaktowała się z wicedyrektorem DPR M. Kurzawskim w celu przygotowania listy zagadnień na spotkanie

9 wrześnie – wydarzenie zorganizowane przez Europejski Komitet Regionów pt. „Od prac ustawodawczych nad polityką spójności na lata 2021–2027 do jej wdrażania i osiągnięcia jej celów – Wytyczenie nowego kierunku #CohesionAlliance”

24 września - spotkanie zorganizowane przez posła do PE Jana Olbrychta pt. „Fundusze europejskie dla samorządów”

30 września – inauguracja programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski”

8 listopada – spotkanie zorganizowane przez Dom Polski Wschodniej w ramach cyklu „Kawa z ekspertem”. W wydarzeniu zatytułowanym „Fundusze UE 2021-2027 – Polska. Szanse, źródła, zasady” udział wzięli: Jan Olbrycht (poseł do PE), Monika Groszkowska (Kierownik Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE) oraz Witold Willak (Zastępca Kierownika Wydziału Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE)

Ponadto, pracownicy BIWW reprezentowali Wielkopolskę w inicjatywie „Regiony na rzecz odbudowy w UE”, która działa na rzecz większego zaangażowania samorządów w Plan Odbudowy dla Europy, w tym opracowanie i wdrażanie krajowych planów odbudowy. W dniu 18 marca 2021 r. grupa zorganizowała wydarzenie pt. „Europejskie regiony jako siła napędowa odbudowy w UE” (więcej na str. 4), a w maju opracowała stanowisko nt. Konferencji w sprawie przyszłości Europy (więcej na str. 14). Również w tej kwestii BIWW współpracował z DPR. Na prośbę p.o. dyrektor M. Sylli DPR wypełnił ankietę dotyczącą zaangażowania samorządów we wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. BIWW konsultował też z DPR kwestie poruszane w ramach prac grupy dotyczące taksonomii i instrumentu REACT-EU.

2. Polityka badań i innowacji

W 2021 roku BIWW zintensyfikował swoje działania w zakresie polityki badawczo-innowacyjnej i możliwości finansowania projektów w ramach programów unijnych na rzecz badań i innowacji. Pracownicy Biura uczestniczyli w wielu spotkaniach i webinariach dotyczących tych zagadnień, a następnie przekazywali informacje do wybranych biur i departamentów UMWW, uczelni wyższych i innych podmiotów w Wielkopolsce.

Dzięki współpracy z biurem NCBR w Brukseli, BIWW otrzymywał regularne informacje na temat stanu negocjacji przyszłego programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa ze szczególnym uwzględnieniem misji i partnerstw. Spotkania organizowane w ramach cyklu „Co słychać w Horyzoncie Europa” odbyły się 19 stycznia, 16 lutego, 10 marca, 30 marca, 12 maja, 22 września oraz 1 grudnia. Ponadto, 20 października pracownicy BIWW wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez biuro NCBR w Brukseli z udziałem dyrektora generalnego ds. badań naukowych i innowacji Komisji Europejskiej Jean-Erica Paquet, który przedstawił znaczenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej dla przemysłu, społeczeństwa oraz edukacji. 3 grudnia odbyło się spotkanie organizowane przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Wielkopolskie Centrum Klasteringu, w którym udział wzięła J. Kubiak. Z kolei 10 grudnia zespół BIWW uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez biuro NCBR w Brukseli na temat Nowego Europejskiego Bauhausu z udziałem Michaeli Magas.

BIWW w 2021 r. zaangażował się w dwa przedsięwzięcia związane ze Inicjatywami w zakresie wspólnego planowania badań naukowych. W lutym BIWW przesłał do wielkopolskich podmiotów naukowych informację o poszukiwaniu ekspertów na potrzeby Inicjatywy ds. Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywności i Zmian Klimatu (FACCE-JPI). Na aktualizowaną listę ekspertów Rady Doradczej zgłosiło się dwóch kandydatów z regionu. Za to 12 marca pracownicy Biura uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu transformacji obszarów miejskich w bardziej zrównoważone, odporne i przyjazne do życia miejsca z udziałem dr Margit Noll, przewodniczącej Zarządu sieci JPI Urban Europe. Dzięki pośrednictwu BIWW w spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania.

Ponadto, BIWW nawiązał kontakt z przedstawicielem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie Zdrowia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT Health), co otworzyło możliwości dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, aby zaangażować się w działania Wspólnoty. W wyniku spotkania Wielkopolska została również zaproszona do współpracy w ramach projektu Saphire finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. BIWW współpracuje w tej kwestii z Departamentem Zdrowia. W październiku 2021 r. BIWW poinformował DZ o możliwości współpracy w ramach projektu CHERRIES dotyczącego badań i innowacji w kontekście regionalnych ekosystemów zdrowia. W listopadzie DZ złożył aplikację o przyjęcie Wielkopolski do grona regionów współpracujących.

Pracownicy BIWW brali również udział spotkaniach informacyjnych Komisji Europejskiej dotyczących nowego programu Horyzont Europa. Członkostwo w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN również dało możliwości większego zaangażowania w tematykę badań i innowacji (więcej na str. 24-28). Oprócz regularnych spotkań grup roboczych, które są źródłem aktualnych informacji na temat polityk i programów unijnych, BIWW na zaproszenie sieci ERRIN uczestniczył w dialogu z Komisją Europejską na temat planu wdrożenia Misji ds. przystosowania do zmiany klimatu (8 marca). W spotkaniu tym uczestniczyła J. Kubiak z ramienia BIWW wspólnie z Anną Hadyńską z DPR. Obie przedstawicielki UMWW wypowiadały się na temat propozycji dla misji z wielkopolskiej perspektywy. Wzięły również udział w wewnętrznym spotkaniu przygotowawczym do dialogu zorganizowanym przez sieć ERRIN, które odbyło się 1 marca.

III. Współpraca z zagranicznymi przedstawicielami regionalnymi

1. Współpraca pomiędzy partnerami Domu Regionów: Wielkopolską, Hesją, Emilią-Romanią i Nową Akwitanią

Spotkania dyrektorów

W ramach współpracy z partnerami Domu Regionów w 2021 r. dyrektorzy biur Hesji, Nowej Akwitanii, Emilii-Romanii i Wielkopolski spotykali się systematycznie. Tematem spotkań była bieżąca działalność biur, omawianie działań podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w kontekście organizacji pracy, współpraca w ramach grupy „Regiony na rzecz odbudowy w UE”, w której wszystkie cztery regiony są aktywne, a także planowanie wspólnego wydarzenia. Spotkania dyrektorów odbyły się w dniach: 26 stycznia, 10 i 24 lutego, 10 i 23 marca, 14 i 28 kwietnia, 18 i 26 maja, 16 czerwca, 8 lipca, 21 lipca, 1 września, 10 września, 16 września, 18 października i 26 listopada.

Wspólne wydarzenie

21 września 2021 r. odbyła się konferencja czterech regionów partnerskich pt. „Odbudowa Europy – rola regionów” z udziałem Marszałka Marka Woźniaka oraz unijnej Komisarz ds. Spójności i Reform Elisy Ferreiry (więcej str. 6).

Bieżąca wymiana informacji

12 maja 2021 r. odbyło się spotkanie pomiędzy pracownikami z czterech biur partnerskich zajmujących się polityką badań i innowacji. Na spotkaniu omawiano nowy program na rzecz badań i innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przystępowania do partnerstw w HE dla regionów. W spotkaniu wzięła udział J. Kubiak.

W lutym 2021 r. BIWW otrzymał zapytanie z przedstawicielstwa z Hesji na temat strategii regionalnych w zakresie cyfryzacji. Odpowiedź przygotowana została w konsultacji z DRG.

W maju 2021 r. BIWW współpracował z przedstawicielką biura regionalnego Nowej Akwitanii, która jest ekspertem opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie rzemieślniczych

oznaczeń geograficznych. Informacje o opinii oraz możliwości udziału w konsultacjach publicznych przekazano do DRG oraz Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.

5 października 2021 r. odbyło się spotkanie pomiędzy pracownikami z czterech biur partnerskich zajmujących się polityką zdrowotną i kwestiami społecznymi. Spotkanie miało na celu prezentację działań i aktywności w wyżej wymienionych obszarach, które realizowane są zarówno przez przedstawicielstwa w Brukseli, jak i ich regiony. Ponadto, pracownicy biur partnerskich wymienili się wiedzą i doświadczeniami w zakresie uczestnictwa w programach unijnych związanych z obszarem zdrowia i polityki społecznej. W spotkaniu wzięła udział M. Raptis.

Współpraca w ramach grupy Regiony na rzecz odbudowy w UE

W 2020 r. Wielkopolska, Hesja, Emilia-Romania, Nowa Akwitania oraz regiony europejskie nawiązały współpracę na rzecz włączenia regionów w inicjatywy unijne związane z odbudową gospodarczo-społeczną po kryzysie związanym z pandemią. Współpraca ta była kontynuowana w 2021 r., kiedy zaangażowane regiony zorganizowały wspólne wydarzenie na temat roli samorządów w odbudowie oraz przygotowały pismo dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy (więcej str. 13-15).

Współpraca z Brandenburgią

P.o. dyrektor BIWW M. Sylla kontaktowała się z dyrektorem biura Brandenburgii w Brukseli w kwestii możliwości współpracy w zakresie organizacji dialogów obywatelskich będących elementem Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ze względu na zbyt krótki czas niepozwalający na odpowiednie przygotowanie tych wydarzeń, ostatecznie nie podjęto decyzji o zaangażowaniu się w tą inicjatywę. BIWW otrzymało informację o propozycji Brandenburgii w tej kwestii od dyrektor BWM A. Markiewicz.

Ponadto, p.o. dyrektor M. Sylla kontaktowała się z Brandenburgią, Hesją i Saksonią w sprawie prośby firmy BASE Pharma z Wielkopolski. Jest to firma biotechnologiczna, która posiada zakład farmaceutyczny w Niemczech i poszukuje niemieckich instytucji wspierających pozyskiwanie środków unijnych na dofinasowanie zakładu oraz realizację projektów farmaceutycznych R&D.

BIWW współpracuje również z Brandenburgią w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich (więcej na str. 28-29).

Współpraca z Przedstawicielstwem Kraju Związkowego Hesji w Berlinie

We wrześniu 2021 r. Przedstawicielstwo Kraju Związkowego Hesji w Berlinie zwróciło się do BIWW z prośbą o przesłanie informacji dotyczących świątecznych tradycji w Wielkopolsce – kolęd, potraw, zwyczajów itp. Zapytanie wynikało z trwających przygotowań do grudniowego spotkania, w trakcie którego mają zostać przedstawione świąteczne zwyczaje regionów partnerskich Hesji. Inicjatywa została wsparta przez BIWW, który przekazał potrzebne informacje w tym zakresie.

2. Europejski Tydzień Regionów i Miast 2021

Współpraca w ramach konglomeratu przy przygotowaniu warsztatu

W ramach 19. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (EWRC) 2021 pt. „Razem w kierunku odbudowy” 12 października 2021 r. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli było współorganizatorem warsztatu pt.: „Interoperacyjność rozwiązań cyfrowych”. Warsztat został przygotowany wspólnie z partnerami: Krajem Południowomorawskim (lider inicjatywy, Czechy), Okręgiem Temesz (Rumunia), Umbrią (Włochy), Okręgiem Marmarosz (Rumunia), Republiką Serbską (Bośnia i Hercegowina), Wschodnią Slawonią, Baranją i Zachodnim Sremem (Chorwacja) oraz Prowincją Ourense (Hiszpania). Województwo wielkopolskie reprezentował Adam Olszewski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

28 stycznia 2021 r. p.o. dyrektor BIWW oraz M. Raptis wzięły udział w spotkaniu prezentującym 19-ty Europejski Tydzień Regionów i Miast. Następnie, 25 lutego 2021 r. spotkały się z przedstawicielkami biura Południowych Moraw w Brukseli - V. Novackową i B. Parizkovą w sprawie współpracy w ramach EWRC 2021. W efekcie tego spotkania podjęto decyzję o utworzeniu konsorcjum. 5 i 28 marca, 11 czerwca, 2 lipca, 16 sierpnia, 17 września oraz 5 października odbyły się spotkania dot. przygotowań z pozostałymi członkami konsorcjum. Ponadto, 15 września M. Raptis uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Europejskiego Komitetu Regionów dotyczącym kwestii technicznych spotkania.

BIWW prowadził działania promocyjne mające na celu zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniu w serwisach społecznościowych – Twitterze i Facebooku oraz na stronie www.wielkopolska.eu.

3. Współpraca z innymi regionami i podmiotami

a) Współpraca z Bretanią i regionami europejskimi w ramach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” (AgriRegions) na rzecz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

W 2021 r. J. Kubiak uczestniczyła w spotkaniach „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych” i na bieżąco monitorowała kwestie związane z przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Koalicja liczy obecnie 16 regionów z 7 państw członkowskich - Azory, Andaluzja, Autonomiczna Prowincja Bolzano - Południowy Tyrol, Owernia-Rodan-Alpy, Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Bretania, Kastylia i Léon, Emilia-Romania, Estremadura, Lombardia, Nowa Akwitania, Kraj Loary, Okręg Sibiu, Toskania, Wielkopolska (więcej o Koalicji na str. 22-24).

Współpraca z regionami europejskimi w ramach Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

W skład sieci ERRIN wchodzi obecnie około 120 podmiotów z całej Europy, które w ramach ERRIN-u wymieniają doświadczenia w zakresie badań i innowacji, a także wspólnie angażują się w inicjatywy unijne. W 2021 r. zespół BIWW brał udział w spotkaniach grup roboczych, których Wielkopolska jest członkiem tj. biogospodarka, inteligentne specjalizacje, inwestycje i innowacje, a także nauka i edukacja dla społeczeństwa. BIWW angażował też w inicjatywy sieci inne departamenty UMWW oraz podmioty regionalne. W styczniu 2021 r. pracownik BIWW J. Kubiak została współkoordynatorem grupy roboczej ds. inteligentnych specjalizacji, a na koniec 2021 r. została członkiem Zarządu sieci. (więcej o sieci ERRIN na str. 24-28).

c) Współpraca z regionami europejskimi w ramach Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE

W 2021 r. J. Kubiak była zaangażowana w prace grupy lobbingowej sieci PURPLE, która pracowała nad takimi tematami jak Europejska Strategia na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, Europejski Rok Kolei, 8. sprawozdanie na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Europejski Pakt Klimatyczny, długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich, oraz zarządzanie publiczne. W skład sieci wchodzi obecnie 7 regionów z 5 państw członkowskich UE: Brandenburgia, Flandria, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, South-East England, Południowe Morawy, West Midlands i Wielkopolska (więcej na str. 28-29).

d) Współpraca z regionami europejskim na rzecz zaangażowania w Plan Odbudowy dla Europy

Z inicjatywy przedstawicielstwa Katalonii w Brukseli, w 2020 r. regiony z całej Europy nawiązały współpracę na rzecz włączenia regionów UE w inicjatywy unijne związane z odbudową gospodarczo-społeczną po kryzysie związanym z pandemią. W tym celu w 2020 r. przygotowały wspólne stanowisko dot. zwiększenia roli regionów w proces odbudowy, w tym włączenia ich w opracowanie oraz realizację działań objętych Instrumentem na rzecz odbudowy i zwiększania odporności.

W 2021 r. grupa kontynuowała współpracę dzieląc się na 3 grupy robocze:

GR1 ds. wspólnego wydarzenia

GR2 – wymiana informacji nt. wdrażania instrumentów w ramach planu odbudowy dla Europy (Instrument Odbudowy i Zwiększania Odporności, REACT-EU)

GR3 ds. konferencji w sprawie przyszłości Europy

W prace Regionów na rzecz odbudowy z ramienia BIWW zaangażowane były p.o. dyrektor Małgorzata Sylla oraz Joanna Kubiak. Brały one udział w pracach grup roboczych 1 i 2. Uczestniczyły we wspólnych spotkaniach członków inicjatywy, które odbyły się w dniach 22 stycznia, 12 lutego, 26 marca i 22 października. Ponadto, wzięły udział w wydarzeniu online Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) Europejskiego Komitetu Regionów na temat zaangażowania samorządów w krajowe plany odbudowy. Wydarzenie odbyło się 22 stycznia, a jednym z prelegentów był przedstawiciel grupy Regiony na rzecz odbudowy w UE.

GR1 zorganizowała wydarzenie online pt.: „Europejskie regiony jako siła napędowa odbudowy w UE”, które odbyło się 18 marca. Wydarzenie zostało opisane na str. 3. Spotkania robocze tej grupy odbyły się w dniach 1 i 11 lutego oraz 8 marca. W drugiej połowie 2021 r. GR1 spotkała się 29 października w celu przygotowania wspólnego wydarzenia planowanego na 2 grudnia. Konferencja została poświęcona wdrażaniu krajowych planów odbudowy.

GR2 współpracowała w zakresie wymiany informacji na temat wdrażania planu odbudowy dla Europy w poszczególnych krajach. W tym celu przygotowano ankietę w sprawie opracowania wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i inicjatywy REACT-EU. Odpowiedź na ankietę w imieniu województwa wielkopolskiego została przygotowana przy wsparciu DPR. Grupa ta monitorowała również proces opracowywania krajowych planów odbudowy. Spotkania robocze tej grupy odbyły się w dniach 1 i 25 lutego, 10 i 30 marca, 26 maja oraz 7 czerwca. W drugiej połowie roku grupa spotkała się 9 listopada. W trakcie spotkania członkowie grupy podzielili się doświadczeniami w zakresie wdrażania krajowych planów odbudowy oraz dyskutowali na temat synergii i komplementarności między planami a funduszami polityki spójności. Grupa pracuje nad kolejną ankietą, która ma pokazać powyższe aspekty w regionach partnerskich. GR2 monitoruje również prace grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. monitorowania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). W tej kwestii BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z biurem posła do Parlamentu Europejskiego J. Olbrychtem. W efekcie tej współpracy BIWW przekazał listę tematów, nad którymi pracowali europosłowie, a także zaproponował nawiązanie współpracy z grupą ds. monitorowania RRF. W tej sprawie odbyły się dwa spotkania z koordynatorami GR2 w dniu 15 i 19 listopada, podczas których M. Sylla przekazała szczegółowe informacje.

W związku z inauguracją Konferencji w sprawie przyszłości Europy, GR3 przygotowała pismo prezentujące stanowisko regionów w sprawie konferencji. Zostało ono podpisane przez przedstawicieli politycznych wszystkich członków inicjatywy. Pismo podkreśla, że regiony mają kluczową rolę do odegrania w tej inicjatywie, ponieważ jej celem jest odzyskanie zaufania obywateli do Unii Europejskiej, a samorządy to poziom najbliższym obywatelom. List został przekazany do współprzewodniczących Zarządu Konferencji w sprawie przyszłości Europy (z kopią do ich członków Zarządu):

- Guya Verhofstadta, posła do Parlamentu Europejskiego

- Any Pauli Zacarias, portugalskiej sekretarz stanu ds. UE reprezentującej Radę UE

- Dubravki Šuicy, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej

W dniu 22 czerwca 2021 r. regiony otrzymały odpowiedź od współprzewodniczących konferencji, w której zaproponowano zmianę regulaminu inicjatywy tak, aby zwiększyć liczbę przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych na sesji plenarnej konferencji.

Obecnie w inicjatywę jest zaangażowanych 31 regionów europejskich z 10 krajów:

Hiszpania: Katalonia, Walencja, Kraj Basków, Baleary

Finlandia: Wyspy Alandzkie, Region Uusimaa/Helsinki

Francja: Nowa Akwitania, Oksytania, Owernia- Rodan- Alpy, Region Południowy (Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże)

Niemcy: Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Hesja

Belgia: Flandria i Walonia

Chorwacja: Varazdin, Bjelovar-Bilogora, Krapina-Zagorje, Koprivnica-Križevci, Medjimurje

Włochy: Emilia-Romania, Lazio, Bolzano/Południowy Tyrol, Lombardia

Austria: Dolna Austria, Tyrol, Vorarlberg, Karyntia, Burgenland

Polska: Wielkopolska

Słowacja: Bratysława

Dodatkowo, 9 marca 2021 r. przedstawiciele Katalonii, Nowej Akwitanii, Dolnej Austrii i Wielkopolski spotkali się z Pierlugim Bodą - członkiem gabinetu przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów (KR), Thomasem Wobbenem- dyrektorem Dyrektoriatu ds. legislacyjnych w KR- oraz Nilsem Bruneletem z Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) w KR. Celem spotkania była dyskusja na temat sformalizowania współpracy między grupą europejskich regionów na rzecz odbudowy oraz KR. Przedstawiciele grupy przedstawili bieżące kwestie związane ze strukturą grupy, jej członkami oraz podejmowanymi działaniami. Podczas spotkania poruszono również temat badania przeprowadzonego przez KR i CEMR na temat zaangażowania europejskich samorządów w przygotowywanie krajowych planów odbudowy zwracając uwagę na niekompletność zawartych w badaniu informacji jak i brak uwzględnienia perspektywy wszystkich szczebli europejskich samorządów. Wielkopolskę w spotkaniu reprezentowała p.o. dyrektor M. Sylla.

IV. Współpraca z wielkopolskimi uczelniami i jednostkami naukowo-badawczymi

W kontekście rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego, w ocenie BIWW, na szczególne uwzględnienie zasługuje polityka badawczo-innowacyjna Unii Europejskiej. W tym zakresie ważne jest podejmowanie działań mających na celu wspieranie wielkopolskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych w ich działalności międzynarodowej przy wykorzystaniu polityk, instrumentów i mechanizmów dostępnych na poziomie unijnym. Kluczowym narzędziem jest nowy ramowy program na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa.

Z analizy opublikowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w marcu 2021 r. wynika, że beneficjentom z Polski zostało przyznane dofinansowanie wynoszące zaledwie 1,3 % całej puli środków finansowych poprzedniego programu ramowego Horyzont 2020. Świadczy to o istnieniu dużego potencjału pozostającego do wykorzystania. Należy również zauważyć, że wkład Polski do budżetu H2020 wynosi 3,23%.

W projektach programu H2020 uczestniczyło 15 podmiotów z Wielkopolski, a 5 z nich koordynowało 1 lub więcej projektów. Uzyskali oni 6,36% dofinansowania dla Polski, realizując 6,62% projektów w stosunku do liczby projektów realizowanych przez podmioty krajowe, koordynując niecałe 5% z nich.

W związku z tym, BIWW prowadzi zintensyfikowane działania na rzecz zwiększenia udziału wielkopolskich jednostek naukowych i badawczych w inicjatywach Komisji Europejskiej, w szczególności maksymalizacji wykorzystania szans na udział w naborach w ramach nowego programu. Wśród podjętych przez BIWW w 2021 r. działań było, poza bieżącą działalnością informacyjną, zacieśnienie współpracy z władzami uczelni oraz współorganizacja warsztatów nt. programu Horyzont Europa (więcej informacji str. 5-6).

W kwestiach merytorycznych i organizacyjnych BIWW współpracuje z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Poznaniu (RPK), Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli (więcej informacji na temat współpracy str. 21), radcą ds. badań naukowych Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz biurem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli (więcej na temat współpracy str. 21-22). Pracownicy BIWW uczestniczyli w regularnych spotkaniach informacyjnych nt. negocjacji i wdrażania programu Horyzont Europa organizowanych przez biuro NCBR w Brukseli.

1. Bieżąca działalność informacyjna

BIWW na bieżąco przekazuje parterom regionalnym w tym uniwersytetom, jednostkom-naukowo-badawczym i przedsiębiorcom informacje o aktualnych naborach, poszukiwaniu partnerów do projektów w ramach programów unijnych, a także konferencjach i spotkaniach dotyczących zagadnień w zakresie badań i innowacji. W ramach swojej działalności BIWW zainicjował ścisłą współpracę z władzami wielkopolskich uczelni w celu przekazywania informacji o programie Horyzont Europa, możliwościach uzyskania od BIWW wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, możliwościach współpracy z podmiotami z innych krajów czy promocji działalności uniwersyteckiej na arenie międzynarodowej.

Przedstawiciele wielkopolskich uczelni, którzy wyrazili zainteresowanie działaniami w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji ERRIN otrzymują również regularne informacje na temat realizowanych przez sieć przedsięwzięć i pojawiających się możliwości przystępowania do projektów.

W maju 2021 r. przedstawiciel BIWW nawiązał kontakt z p.o. dyrektora Biura Wsparcia Projektów UAM, aby w pełni włączyć to biuro do kanałów informacyjnych BIWW związanych z tematyką badań i innowacji.

2. Współpraca z Politechniką Poznańską

W 2020 r. na prośbę dr. inż. K. Walasa (Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki) BIWW pomógł w znalezieniu partnerów do projektu w ramach jednego z naborów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu pt.: „Zielone lotniska i porty jako multimodalne węzły dla zrównoważonej i inteligentnej mobilności” w programie Horyzont 2020. BIWW przy wsparciu sieci ERRIN pomógł w znalezieniu kompletu partnerów do projektu oraz miał swój wkład w procesie przygotowania wniosku projektowego.

W wyniku zgłoszenia Politechniki Poznańskiej przez BIWW jako jednego z potencjalnych partnerów do konsorcjum tworzonego przez sieć ERRIN, przedstawiciele poznańskiej uczelni nawiązali kontakt z innymi instytucjami zainteresowanymi tym naborem i podjęli decyzję o koordynowaniu projektu, który otrzymał nazwę „Green Connected Airport” (GREEN-GO). Termin składania projektu do Komisji Europejskiej mijał 26 stycznia 2021 r. Sprawę koordynowała J. Kubiak.

W maju Komisja Europejska ogłosiła wyniki naboru. Pomimo bardzo dobrej punktacji projekt nie uzyskał finansowania ze względu na ograniczony budżet naboru. Mając jednak doświadczenie dobrej współpracy przy opracowaniu tego wniosku projektowego, K. Walas postanowił kontynuować współpracę z partnerami, którzy współtworzyli ten projekt, przy tworzeniu wniosków projektowych w nowym programie Horyzont Europa.

Za pośrednictwem BIWW K. Walas wziął udział w webinarium „ERRIN dla małopolskich firm i instytucji” organizowanym przez przedstawicielstwo woj. małopolskiego w Brukseli. Na spotkaniu, które odbyło się 26 czerwca 2021 r. przedstawił swoje doświadczenia związane z projektem GREEN-GO, przedstawiając słuchaczom zalety współpracy zarówno z biurami regionalnymi na przykładzie BIWW oraz z siecią ERRIN w kontekście wnioskowania o dofinansowanie projektów unijnych.

3. Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

17 czerwca 2021 r. p.o. dyrektor BIWW M. Sylla i J. Kubiak spotkały się z Rektorem UP Krzysztofem Szoszkiewiczem oraz Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Piotrem Golińskim. W spotkaniu uczestniczyła również p. Katarzyna Trzeciak, kierownik Działu Projektów UP. Podczas spotkania przedstawicielki BIWW omówiły działalność Biura oraz perspektywy współpracy i wsparcia dla uczelni, a także opowiedziały o możliwościach związanych z członkostwem w sieci ERRIN. Tematem spotkania były również możliwości związane z realizacją projektów finansowanych z programów UE, w tym przede wszystkim Horyzontu Europa oraz staże studenckie w Brukseli.

4. Współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

P.o. dyrektor BIWW M. Sylla w ramach swoich obowiązków związanych z koordynacją polskiej delegacji, 5 lipca 2021 r. udzieliła wywiadu dr. Igorowi Kseniczowi z Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Wywiad został przeprowadzony w ramach projektu „Ku modelowi polskiej paradyplomacji” Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest ocena mechanizmu wymiary samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej w latach 2012-20, która w przyszłości posłuży za punkt wyjścia dla opracowania modelu polskiej paradyplomacji.

W kwietniu 2021 r. M. Raptis przekazała Wydziałowi Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM informację dotyczącą konkursu w ramach programu Youth4Regions. Program powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, aby umożliwić studentom dziennikarstwa i jego absolwentom poznawanie działań Unii Europejskiej mających na celu wzmacnianie spójności gospodarczej oraz społecznej poprzez zmniejszanie różnic w poziomach rozwoju pomiędzy regionami UE. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej Wydziału.

W maju 2021 r. J. Kubiak nawiązała kontakt z Sekcją Wsparcia Realizacji Grantów UAM, aby włączyć tą jednostkę uczelni w kanały informacyjne BIWW ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dla uczelni związanych z naszym członkostwem w sieci ERRIN.

W związku z zaangażowaniem BIWW w inicjatywę sieci ERRIN związaną z organizacją warsztatu dotyczącego przedstawienia pomysłów na projekty do programu Erasmus+, pracownik BIWW nawiązał kontakt z prof. UAM dr. hab. Tomaszem Brańką, który pełni funkcję pełnomocnika ds. programu Erasmus + na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor T. Brańka dołączył do grona organizatorów warsztatu oraz wspólnie z pracownikiem BIWW wziął udział w ocenie przesłanych pomysłów na projekty. W trakcie przygotowywania wydarzenia, pracownik BIWW pozostawał w kontakcie z prof. UAM dr. hab. T. Brańką. Sprawą zajmowała się M. Raptis. (więcej info. o warsztacie str. 28)

5. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu

W maju 2021 r. BIWW nawiązał kontakt z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, aby przedstawić możliwości dla uczelni związane z członkostwem lub współpracą ze Wspólnotą Wiedzy i Innowacji w zakresie zdrowia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT Health). 21 maja 2021 r. BIWW zorganizowało spotkanie z prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Michałem Nowickim oraz przedstawicielem EIT Health M. Gurdałą.

Ponadto, 6 maja J. Kubiak z BIWW spotkała się z przedstawicielem EIT Health, aby omówić możliwości zaangażowania podmiotów z woj. wielkopolskiego w tę Wspólnotę Wiedzy i Innowacji.

6. Współpraca z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

W listopadzie 2021 r. J. Kubiak i M. Raptis uczestniczyły w spotkaniu roboczym z dr. inż. Jakubem Frankowskim, kierownikiem Katedry Biogospodarki w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Podczas spotkania przybliżony został profil działalności BIWW w obszarze nauki, a także kwestie związane z unijnym programem ramowym na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa. Ponadto, przedstawicielki BIWW omówiły funkcjonowanie sieci ERRIN oraz grup roboczych, w prace których zaangażowana jest Wielkopolska.

7. Uniwersytet Warszawski

BIWW w maju 2021 r. wypełnił ankietę nt. aktywności biur regionalnych w Brukseli na prośbę studentów Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w ramach przedmiotu “Polityka zagraniczna samorządu terytorialnego” realizowali badanie na temat funkcjonowania biur przedstawicielskich polskich regionów w Brukseli.

8. Kolegium Europejskie w Brugii

W maju 2021 r. grupa polskich studentów zwróciła się do BIWW z prośbą o wsparcie organizacji Dni Polskich w Kolegium Europejskim w Brugii. BIWW przekazało na tą okazję materiały promocyjne. Dni Polskie odbyły się 10 czerwca. Po wydarzeniu pojawił się post na portalu społecznościowym Twitter z podziękowaniami dla BIWW i innych podmiotów, które wsparły Dni Polskie. Tweet ten był następnie wielokrotnie rozpowszechniany, m.in. przez Instytut Polski w Brukseli.

V. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi oraz polskimi biurami regionalnymi i innymi podmiotami

1. Współpraca z Ambasadą RP w Królestwie Belgii, Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej i Stałym Przedstawicielstwem RP przy NATO

17 czerwca 2021 r. pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Celem spotkania dla biur regionalnych było przekazanie aktualnych informacji na temat prac i agendy w obszarze polityki spójności. Ponieważ poszczególne biura miały możliwość zaproponowania zagadnień na spotkanie, p.o. dyrektor BIWW M. Sylla skontaktowała się z wicedyrektorem DPR w tej sprawie. W efekcie, woj. wielkopolskie zaproponowało szereg pytań, do których przedstawicielki SP odniosły się w trakcie spotkania.

Ponadto, radczyni ds. badań naukowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE Agata Janaszczyk uczestniczyła w regularnych spotkaniach organizowanych przez biuro NCBR w Brukseli, podczas których przedstawiała stan negocjacji programu Horyzont Europa (więcej o spotkaniach NCBR na str. 21-22).

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE poleciło przedstawicielowi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, aby skontaktował się z BIWW w celu rozpoznania możliwości wsparcia promocji projektu „Zefir” wśród europejskich samorządów. Twórcy narzędzia chcieli dotrzeć zarówno do gmin i miast europejskich w potrzebie transformacji, lokalnych instytucji państw członkowskich odpowiedników naszego NFOŚiGW, jak i do instytucji na poziomie europejskim.

W wyniku tego kontaktu 1 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zespołu IDEA z Narodowego Centrum Badań Jądrowych odpowiedzialnymi za projekt. Z inicjatywy p.o. dyrektor BIWW M. Sylli w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele NCBR w Brukseli. Zefir został opracowany w ramach Konsorcjum Naukowego w skład którego poza Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (jako lider) wchodzi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych - Zespół IDEA - Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych. ZEFIR jest narzędziem do planowania zielonej transformacji energetycznej na poziomie samorządowym. System został pilotażowo wdrożony w gminie Żywiec, która obecnie finalizuje organizowanie środków finansowych na zrealizowanie planów inwestycyjnych, wynikających z narzędzia Zefir. Kolejną gminą, gdzie w tej chwili trwa wdrażanie narzędzia to gmina Zawiercie. Konsorcjum planuje rozpowszechnienie narzędzia na inne gminy w Polsce i za granicą.

Ponadto, pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w ramach webinariów z serii „Kawa z ekspertem” organizowanych przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Dotyczyły one: celów, założeń i korzyści strategii „Od pola do stołu”, przełożenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu na rolnictwo i obszary wiejskie oraz funduszy unijnych na lata 2021-2027 dla Polski.

W związku z organizacją przez społeczność Sojuszu Północnoatlantyckiego tradycyjnego przedsięwzięcia charytatywnego pod nazwą NATO Charity Bazaar, Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE gen. broni Janusz Adamczak zwrócił się do BIWW z prośbą o przekazanie na loterią fantową materiałów promocyjnych. BIWW przekazał wybrane przedmioty promujące Wielkopolskę.

20 października 2021 r. M. Sylla wzięła udział w spotkaniu przedstawicielstw polskich regionów w Brukseli z kierownictwem Ambasady RP w Królestwie Belgii: Pawłem Majkutem, Chargé d’Affaires a.i oraz Miłoszem Łabędziem, Kierownikiem Referatu Polityczno-Ekonomicznego. Celem spotkania było omówienie wspólnych przedsięwzięć na 2022 rok.

2. Współpraca z polskimi biurami regionalnymi w Brukseli

P.o. dyrektor M. Sylla regularnie współpracowała z polskimi biurami regionalnymi w ramach działalności w charakterze koordynatorki polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów.

BIWW oraz Biuro Przedstawicielskie Województwa Lubuskiego w Brukseli wspólnie zorganizowały w czerwcu 2021 r. dwa warsztaty poświęcone grantom ERC i MSCA dla naukowców (więcej informacji str. 5-6). 13 kwietnia 2021 r. M. Sylla zorganizowała spotkanie przygotowawcze do tych warsztatów z przedstawicielką Biura Województwa Lubuskiego w Brukseli J. Suchecką. Pozostałymi współorganizatorami były: biura NCBR w Brukseli oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu. Organizatorzy pozostawali w bieżącym kontakcie do czasu wydarzeń.

W styczniu 2021 r. przedstawicielka województwa małopolskiego zwróciła się do BIWW z prośbą o przedstawienie przykładów podmiotów z Wielkopolski, które skorzystały ze wsparcia udzielonego przez Europejską Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji, celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów. BIWW przekazał zainteresowanej stronie potrzebne informacje w tym przedmiocie.

Również w ramach współpracy z biurem regionalnym woj. małopolskiego w Brukseli, BIWW zaproponowało uczestnictwo dr. inż. K. Walasa z Politechniki Poznańskiej w webinarium „ERRIN dla małopolskich firm i instytucji”, które odbyło się 26 czerwca 2021 r. Ponadto, 18 listopada 2021 r. J. Kubiak spotkała się z przedstawicielami Departamentu Gospodarki z województwa małopolskiego, aby przedstawić im dotychczasowe działania i przyszłe plany grupy roboczej inteligentne specjalizacje działającej w ramach sieci ERRIN.

We wrześniu 2021 r. przedstawicielka województwa warmińsko-mazurskiego w Brukseli przekazała p.o. dyrektor BIWW propozycję dotyczącą współpracy z flamandzką telewizją TV Eclips, celem promocji turystycznej województwa. Założeniem przedsięwzięcia było zorganizowanie wizyty belgijskich dziennikarzy w kilku polskich regionach, w tym Wielkopolsce, aby nagrać program turystyczno-kulinarny. W związku z koniecznością wniesienie wysokiego wkładu finansowego ze strony województwa oraz z niską rozpoznawalnością stacji telewizyjnej, Wielkopolska nie dołączyła do inicjatywy.

3. Współpraca z Biurem Promocji Nauki PAN

12 marca 2021 r. Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli zorganizowało spotkanie z cyklu „Dyskusje o Horyzoncie w Biurze PolSCA”, które dotyczyło inicjatywy JPI Urban Europe. Tematem spotkania była kwestia transformacji obszarów miejskich w bardziej zrównoważone, odporne i przyjazne do życia miejsca. Omówiono na nim działanie inicjatywy JPI Urban Europe oraz założenia i możliwości współpracy w ramach nowego Partnerstwa Europejskiego „Transformacja obszarów miejskich dla zrównoważonej przyszłości” (DUT). W spotkaniu wziął udział p. Cezary Mazurek, dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, z którym p.o. dyrektor BIWW M. Sylla nawiązała kontakt przed spotkaniem. Ponadto, na zaproszenie BIWW w spotkaniu uczestniczył również Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. 21 kwietnia 2021 r. pracownik BIWW wziął udział w webinarium dotyczącym tematyki dziedzictwa kulturowego w czasach cyfryzacji.

W związku z zapytaniem z regionu, pracownik BIWW nawiązał kontakt z Biurem Promocji Nauki PAN w Brukseli, aby uzyskać informacje dotyczące właściwej jednostki odpowiedzialnej w UE odpowiedzialnej za koordynację spraw związanych z paszportem covidowym. Udzielenie pełnej odpowiedzi wiązało się z dodatkową koniecznością nawiązania kontaktu z następującymi podmiotami: Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dyrekcją Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Społecznej, Europejską Agencją Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA) oraz centralnym punktem kontaktowym Europe Direct Contact Center.

Uzyskane informacje zostały przekazane zainteresowanej stronie (więcej str. 50).

4. Współpraca z Biurem NCBR w Brukseli

Misją Biura NCBR w Brukseli, które działa w partnerstwie z Biurem Business&Science Poland, jest wspieranie polskich naukowców i przedsiębiorców w efektywnym kształtowaniu europejskiej agendy, a także w programowaniu i wydatkowaniu środków unijnych na naukę, badania i rozwój oraz inwestycje.

Biuro NCBR w Brukseli zorganizowało w 2021 r. cykl spotkań online nt. przyszłego programu na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa (2021-2027) dla przedstawicieli biur regionalnych. Pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach w następujących dniach: 19 stycznia, 16 lutego, 10 i 30 marca, 12 maja i 22 września oraz 1 grudnia. Po spotkaniach zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski. Z kolei 20 października 2021 r. pracownicy BIWW wzięli udział w spotkaniu z udziałem dyrektora generalnego ds. badań naukowych i innowacji Komisji Europejskiej Jean-Eric Paquet, który przedstawił znaczenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej dla przemysłu, społeczeństwa oraz edukacji. 10 grudnia 2021 r. zespół BIWW uczestniczył w spotkaniu z udziałem Michaeli Magas, członkini okrągłego stołu wysokiego szczebla Nowego Europejskiego Bauhausu powołanego i działającego przy Komisji Europejskiej nt. Nowego Europejskiego Bauhausu będącego interdyscyplinarną i eksperymentalną inicjatywą KE, która łączy innowacje i technologie ze światem kultury oraz sztuki.

Przedstawicielki BIWW uczestniczyły również w wydarzeniu NCBR poświęconemu prezentacji polskiego systemu finansowania B+I oraz nieformalnym rozmowom w gronie polskich i zagranicznych ekspertów w obszarze badań i innowacji. Spotkanie obyło się 9 listopada 2021 r.

Ponadto pracownicy BIWW uczestniczyli w webinariach NCBR organizowanych dla szerszego grona odbiorców. Dotyczyły one wspólnot wiedzy i innowacji (KICs) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (15 stycznia) oraz planowania strategicznego programu Horyzont Europa (8 kwietnia).

Z inicjatywy p.o. dyrektor M. Sylli przedstawiciele NCBR i BIWW współpracowali również w kwestii wsparcia projektu ZEFIR (więcej na str. 19-20). 1 lutego 2021 r. przedstawiciele obu biur uczestniczyli w spotkaniu z autorami projektu, a 11 lutego odbyło się spotkanie w sprawie możliwości rozpowszechnienia projektu. Z ramienia BIWW wzięły w nim udział p.o. dyrektora M. Sylla oraz J. Kubiak.

Dyrektor Biura NCBR w Brukseli Ewa Kocińska-Lange przekazywała też BIWW informacje na temat możliwości przystępowania do partnerstw w programie Horyzont Europa (szczególnie dot. czystego wodoru) i współpracy z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT).

VI. Współpraca w ramach europejskich sieci tematycznych

1. Współpraca z Koalicją Europejskich Regionów Rolniczych - AgriRegions

W 2018 r. województwo wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem nieformalnej sieci „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”, która składa się obecnie z 16 regionów z siedmiu państw członkowskich UE: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Rumunii i Polski. Koalicja wypracowała wspólne stanowisko dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

(WPR), w którym podkreślona jest kluczowa rola regionów w kształtowaniu tej polityki. Regiony wchodzące w skład Koalicji podejmowały działania, aby jej stanowisko odzwierciedlone zostało w unijnym procesie decyzyjnym.

W pierwszej połowie 2021 r. trwały negocjacje trójstronne rozporządzeń w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. W lutym 2021 r. Koalicja opublikowała stanowisko w sprawie zarządzania i roli regionów w przyszłej WPR, a także przesłała pismo do Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa ws. komplementarności WPR z Europejskim Zielonym Ładem. Pismo uzyskało odpowiedź od komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego. W kwietniu 2021 r. Koalicja AgriRegions, wspólne z innymi sieciami regionalnymi zajmującymi się kwestiami rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich – Stowarzyszeniem Europejskich Regionów na rzecz Produktów Regionalnych (AREPO), Zgromadzeniem Europejskich Regionów Ogrodniczych (AREFLH) oraz Euromontaną – Stowarzyszeniem obszarów górskich, przesłała pismo do parlamentarnego zespołu negocjującego przyszłość WPR przypominając podstawowe postulaty samorządów. Przy okazji poszczególnych rund negocjacyjnych wysyłane były również notatki prasowe podkreślające stanowisko regionów Koalicji.

25 czerwca 2021 r. zespoły negocjacyjne reprezentujące trzy instytucje UE osiągnęły ostateczne porozumienie dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Podsumowuje ono ponad 3-letni proces legislacyjny, który rozpoczął się publikacją propozycji Komisji Europejskiej w maju 2018 r. Porozumienie uwzględniało prawie wszystkie postulaty, które przedstawiała Koalicja Agriregions. Dotyczyły one:

Regionalnych instytucji zarządzających

Regionalnych komitetów monitorujących

Elementów planu strategicznego ustanowionych na poziomie regionalnym

Wykreślenia przepisu dot. poziomu krajowego jako jedynego, który może bezpośrednio kontaktować się z Komisją Europejską

Zaangażowania organów regionalnych w opracowanie i wrażanie planu strategicznego

Pozostał jednak zapis, o którego wykreślenie postulowała Koalicja, odnoszący się do przepisów konstytucyjnych i instytucjonalnych w kwestii możliwości ustanowienia regionalnych instytucji zarządzających (art. 110 rozporządzenia w sprawie krajowych planów strategicznych).

W ramach aktywności Koalicji w 2021 r. odbył się szereg spotkań z udziałem BIWW:

19 stycznia – spotkanie dotyczyło aktualnego stanu negocjacji ws. WPR, publikacji listy potencjalnych praktyk rolnych, które mogą być wspierane w ramach ekoprogramów oraz zaleceń dla państw członkowskich, które odnoszą się m.in. do partnerstwa z samorządami

16 lutego – spotkanie z przedstawicielem prezydencji portugalskiej, który reprezentował Radę w negocjacjach trójstronnych WPR

22 marca – spotkanie na temat negocjacji trójstronnych oraz długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich

4 maja – spotkanie dotyczące negocjacji trójstronnych i przygotowujące reprezentację Koalicji na wydarzeniu ENRD na temat roli regionów i innych podmiotów w planach strategicznych WPR. Pracownik BIWW wziął udział w wydarzeniu ENRD (10 maja).

7 lipca – podsumowanie negocjacji WPR i dyskusja nt. przyszłości Koalicji

8 października – wymiana informacji nt. przygotowań krajowych planów strategicznych w poszczególnych krajach

18 listopada – przygotowanie wydarzenia z udziałem przedstawicieli politycznych regionów zaangażowanych w Koalicję oraz spotkania z Nicolą de Virgilio z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG Agri) Komisji Europejskiej na temat pakietu „Gotowi na 55” w kontekście polityki rolnej

17 grudnia – spotkania robocze dotyczące organizacji posiedzenia Koalicji, które odbędzie się 2 lutego 2022 r.

BIWW i Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR) na bieżąco współpracują w zakresie działań prowadzonych przez Koalicję. Wszystkie informacje dot. aktualnej działalności Koalicji były przekazywane przez BIWW Departamentowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ponadto pracownik BIWW udzielał wsparcia DR tłumacząc dokumenty z j. angielskiego na j. polski. BIWW konsultował sprawy merytoryczne związane z poszczególnymi stanowiskami Wielkopolski z DR, a następnie przedstawiał je na spotkaniach Koalicji. Oprócz negocjacji przyszłej WPR oraz spraw bieżących Koalicji, było to również przygotowania odpowiedzi na zapytania z poszczególnych regionów. W 2021 r. dotyczyły one podziału środków w poszczególnych państwach członkowskich w ramach I-go filaru WPR (pytanie z Emilii- Romanii) oraz wsparcia dla rolników w Polsce w kontekście Afrykańskiego Pomoru Świn (pytanie z Bawarii). Ponadto, BIWW konsultował z DOW kwestię oceny racjonalności wydatkowanych środków w ramach PROW (pytanie z Nowej Akwitanii).

W styczniu 2021 r. Dyrektor BWM Anna Markiewicz zwróciła się do BIWW z prośbą o wsparcie merytoryczne do planowanego spotkania pomiędzy Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim a Przewodniczącą Rady Okręgu Sibiu z Rumunii Pani Danielą CÎMPEAN. Region Sibiu przystąpił do Koalicji w 2020 r. dzięki pośrednictwu województwa wielkopolskiego. Celem spotkania było omówienie przyszłych możliwości współpracy między instytucjami obu regionów, także w ramach Koalicji. BIWW przesłał propozycje tematów w kontekście działań Koalicji.

Za sprawy Koalicji AgriRegions w BIWW odpowiedzialna jest J. Kubiak.

2. Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN

1 listopada 2016 r. Województwo Wielkopolskie zostało oficjalnym członkiem Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ERRIN. Jest to kluczowa organizacja działająca

w Brukseli, która zajmuje się tą tematyką. Sieć tworzy około 120 podmiotów z całej Europy. Działalność ERRIN-u koncentruje się m.in. na wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i innowacji oraz nawiązywaniu międzynarodowych partnerstw projektowych. Sieć pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami instytucji UE, aktywnie angażując się w konsultacje, debaty i unijne inicjatywy badawczo-innowacyjne reprezentując interesy swoich członków.

ERRIN podzielony jest na 13 grup roboczych, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania dla członków bądź wydarzenia związane z daną tematyką. W 2021 r. Wielkopolska, zgodnie z zainteresowaniem wyrażonym przez podmioty z regionu, brała udział w pracach następujących 4 grup: Inteligentne specjalizacje, Biogospodarka, Nauka i edukacja dla społeczeństwa (wcześniej: Otwarta nauka) oraz Inwestycje i innowacje. BIWW uczestniczył również w wybranych spotkaniach grupy roboczej ds. polityki unijnej, gdy dotyczyły one ważnych zagadnień z wielkopolskiego punktu widzenia.

Aktywność BIWW w Europejskiej Sieci Regionów na rzecz Badań i Innowacji ma szeroki zakres, który obejmuje wiele aspektów jej działalności. Pracownicy BIWW pozostają w bieżącym kontakcie oraz regularnie współpracują z sekretariatem ERRIN np. przy rozpowszechnianiu informacji o poszukiwaniu przez wielkopolskie podmioty partnerów do projektów finansowanych z funduszy unijnych. Biorą też udział w spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez sieć oraz przekazują do regionu najważniejsze informacje dotyczące działań ERRIN-u oraz inicjatyw UE w obszarze badań i innowacji.

W 2021 r. były to następujące działania:

Opracowanie wniosku projektu Green Connected Airport (GREEN-GO) przez Politechnikę Poznańska we współpracy z partnerami z sieci ERRIN

Udział w dialogu z Komisją Europejską na temat planu wdrożenia Misji ds. przystosowania do zmiany klimatu (8 marca), w którym uczestniczyła J. Kubiak z ramienia BIWW wspólnie z Anną Hadyńską z DPR. Na spotkaniu obie przedstawicielki UMWW wypowiadały się na temat propozycji dla misji z wielkopolskiej perspektywy. Wzięły również udział w wewnętrznym spotkaniu przygotowawczym do dialogu zorganizowanym przez sieć ERRIN, które odbyło się 1 marca 2021 r.

Zaangażowanie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w projekt Be.Cultour, którego ERRIN jest partnerem. WOT został przyjęty do grupy organizacji współpracujących w projekcie. 21 kwietnia 2021 r. p.o. dyrektor M. Sylla oraz J. Kubiak spotkały się z dyrektorem Arturem Krysztofiakiem oraz pracownikami WOT, aby przedstawić nabór na partnerów współpracujących z projektem. BIWW wsparł również WOT w opracowaniu wniosku. J. Kubiak wzięła udział w spotkaniu organizacji współpracujących, które odbyło się 26 października 2021 r.

W marcu 2021 r. BIWW przekazywał p. Maciejowi Sytkowi, Prezesowi Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie informacje o możliwościach uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym przyszłości współpracy regionów węglowych oraz prezentacji

strategii wodorowej we Wschodniej Wielkopolsce podczas spotkania grupy roboczej ds. energii

Przekazanie informacji do Departamentu Zdrowia na temat naboru na partnerów współpracujących w projekcie CHERRIES dotyczącym badań i innowacji w kontekście regionalnych ekosystemów zdrowia. BIWW współpracował następnie z przedstawicielem DZ w przygotowaniu wniosku w ramach tego naboru. 27 października 2021 r. pracownicy BIWW i DZ spotkali się z przedstawicielami projektu.

Udział w pracach nad organizacją drugiej edycji warsztatu poświęconego przedstawieniu pomysłów na projekty do programu Erasmus + (więcej na str.28)

BIWW zaangażował się również w prace grupy zadaniowej ERRIN ds. niewykorzystanego potencjału badawczo-innowacyjnego regionów z Europy Środkowo-Wschodniej. 28 października 2021 r. odbyło się spotkanie grupy, w którym udział wzięła J. Kubiak.

W listopadzie 2021 r. BIWW wzięło udział w konsultacjach priorytetów ERRIN na 2022 r. włączając w ten proces wybrane departamenty UMWW oraz inne podmioty z województwa. W efekcie tych wewnątrzregionalnych konsultacji do sieci przesłano zbiorczą listę propozycji w następujących klastrach tematycznych: gospodarka niskowęglowa, zdrowie, zasoby naturalne i żywność, kultura i sektor kreatywny, zagadnienia przekrojowe (cyfryzacja, innowacje i inwestycje, nauka i edukacja, inteligentne specjalizacje. W konsultacjach tych wzięły udział następujące departamenty UMWW: DPR, DRG, DŚ, DR oraz Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. 25 listopada odbyły się warsztaty strategiczne z udziałem koordynatorów wybranych grup roboczych, których celem było omówienie propozycji priorytetów. W warsztatach brała udział J. Kubiak.

Pod koniec 2021 r. J. Kubiak została również wybrana na członka zarządu sieci ERRIN na okres 3 lat. Zarząd sieci składa się z przedstawicieli regionów członkowskich i jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie rocznych planów prac oraz kierunkowanie działalności grup roboczych ERRIN. Ponadto, podejmuje decyzje o zaangażowaniu sieci w projekty strategiczne i partnerstwa.

Zgromadzenia Ogólne

22 czerwca 2021 r. odbyło się wiosenne Zgromadzenie Ogólne (Annual Meeting) sieci. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie online i podzielono je na dwie części. Pierwsza część wydarzenia została poświęcona sprawom formalnym, m.in. audytowi finansowemu. Druga część była wydarzeniem z okazji 20-lecia sieci, w którym udział wzięło wielu przedstawicieli instytucji UE, którzy współpracowali z ERRIN w ostatnich dwóch dekadach. W spotkaniu udział z ramienia BIWW brała J. Kubiak.

9 grudnia 2021 r. odbyło się jesienne Zgromadzenia Ogólne, które stanowiło podsumowanie aktywności sieci w 2021 r. oraz aktualnej polityki B+R. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy BIWW.

Spotkania grup roboczych

W 2021 r. J. Kubiak oraz M. Raptis wzięły udział w następujących spotkaniach poszczególnych grup roboczych:

1) Inteligentne specjalizacje: 17 maja (nowe możliwości współpracy międzyregionalnej w RIS3), 13 grudnia (międzyregionalny instrument innowacyjno-inwestycyjny I3)

2) Inwestycje i innowacje: 3 marca (Europejska Rada Innowacji), 9 czerwca (wspólne inicjatywy klastrowe i Europejskie ekosystemy innowacji)

3) Nauka i edukacja dla społeczeństwa: 26 kwietnia (rola uniwersytetów i regionów we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju), 19 listopada (COST – Europejska współpraca w dziedzinie nauki i technologii)

4) Biogospodarka: 24 lutego (misja HE nt. gleby i żywności), 29 kwietnia (klaster 6 programu HE), 8 czerwca (organiczne materiały budowlane), 20 października (marnotrawstwo żywności) i 10 listopada (misja Horyzontu „Soil Deal for Europe”)

5) Polityka unijna: 19 stycznia (Europejska Przestrzeń Badawcza), 22 kwietnia (partnerstwa HE), 25 maja (synergie pomiędzy programami i funduszami), 14 października (misje w Horyzoncie Europa) i 9 listopada (Huby Europejskiej Przestrzeni Badawczej)

6) Energia i Klimat: 28 września (misja dot. adaptacji do zmian klimatu)

Po spotkaniach zostały sporządzone notatki informacyjne podsumowujące najważniejsze kwestie poruszane w trakcie dyskusji. Materiały te zostały następnie rozesłane do zainteresowanych poszczególnymi tematami grup odbiorców z Wielkopolski.

Koordynacja grupy roboczej Inteligentne specjalizacje (S3)

W styczniu 2021 r. Joanna Kubiak z BIWW została jednym z 4 koordynatorów grupy roboczej ds. inteligentnych specjalizacji. Na początku roku odbyły się trzy spotkania koordynatorów z dyrektor ERRIN oraz pracownikami sekretariatu sieci mające na celu przygotowanie rocznego planu prac grupy (7 i 29 stycznia oraz 22 lutego). Po opracowaniu planu koordynatorzy skupili się na organizacji pierwszego spotkania, które dotyczyło nowych możliwości współpracy międzyregionalnej w ramach inteligentnych specjalizacji. Spotkanie odbyło się 17 maja.

Ponadto, ERRIN zgłosił swoją kandydaturę do grupy eksperckiej wspierającej Komisję Europejską we wdrażaniu nowego międzyregionalnego instrumentu innowacyjno- inwestycyjnego (I3). W maju 2021 r. sieć otrzymała informację o przyjęciu do grupy, w której ERRIN będzie reprezentowany przez jednego z koordynatorów grupy roboczej ds. S3 przy wsparciu pozostałych koordynatorów. Pierwsze spotkanie grupy eksperckiej I3 odbyło się 15 czerwca, a wewnętrzne spotkanie przygotowawcze koordynatorów i sekretariatu ERRIN odbyło się 11 czerwca. W drugiej połowie czerwca 2021 r. koordynatorzy analizowali dwa dokumenty: Plan prac instrumentu I3 oraz dokument ramowy, do których uwagi zostały następnie przesłane do Komisji. 8 września 2021 r. odbyło się

spotkanie koordynatorów z dyrektor ERRIN nt. dotychczasowych prac w kontekście S3 oraz planowania kolejnego wydarzenia, które ma dotyczyć inteligentnych specjalizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (S4).

25 marca 2021 r. odbyło się spotkanie okrągłego stołu nt. ekosystemów innowacji dla koordynatorów wszystkich grup roboczych ERRIN. J. Kubiak wzięła również udział w naborze dodatkowego współkoordynatora grupy roboczej. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbyły się 8 i 16 listopada. J. Kubiak wzięła także udział w spotkaniu strategicznym koordynatorów wszystkich grup roboczych mającym na celu uzgodnienie planu prac sieci na 2022 rok. Ponadto, J. Kubiak uczestniczyła w wewnętrznym spotkaniu grupy roboczej ds. inteligentnych specjalizacji, które odbyło się 7 grudnia.

BIWW pozostaje w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych z S3. 11 lutego 2021 r. J. Kubiak spotkała się z naczelnikiem wydziału rozwoju gospodarczego Elizabeth Dudą, aby przedstawić kwestie związane z koordynacją grupy roboczej S3. W dniach 15 i 18 lutego 2021 r. p.o. dyrektor M. Sylla oraz pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniach na temat obszarów inteligentnych specjalizacji w Wielkopolsce organizowanych przez DRG. 1 czerwca 2021 r. J. Kubiak spotkała się z E. Dudą oraz M. Ptaszyńskim, naczelnikiem wydziału Wielkopolska 2050, aby przedstawić unijne inicjatywy wodorowe.

18 listopada 2021 r. J. Kubiak spotkała się z przedstawicielami Departamentu Gospodarki z województwa małopolskiego, aby przedstawić im dotychczasowe działania i przyszłe plany tej grupy roboczej.

Aktywność w ramach grupy roboczej Nauka i edukacja dla społeczeństwa – uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem drugiej edycji warsztatu poświęconego przedstawieniu pomysłów na projekty do programu Erasmus +

Z inicjatywy grupy roboczej Nauka i edukacja dla społeczeństwa, 7 grudnia 2021 r. odbyła się druga edycja warsztatu dedykowanego zaprezentowaniu oraz rozwojowi pomysłów na projekty do programu Erasmus +. Tegorocznym tematem wydarzenia jest wspieranie doskonałości w kształceniu oraz szkoleniach na rzecz dwojakiej transformacji (transformacja cyfrowa i transformacja ekologiczna). Inicjatywa stanowić będzie okazję dla uczestników do nawiązania współpracy z instytucjami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz podmiotami związanymi ze szkolnictwem wyższym i szkoleniami, w zakresie tworzenia konsorcjów projektowych oraz przygotowywania zgłoszeń konkursowych do naborów przeprowadzanych w ramach Akcji 2 programu Erasmus + dot. wyższej edukacji i innowacji szkoleniowych.

BIWW włączyło się aktywnie w przygotowywania wydarzenia będąc członkiem zespołu organizującego. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 21 września 2021 r., podczas którego pracownik BIWW wyraził gotowość zaangażowania się do podgrupy oceniającej przesłane pomysły na projekty. Za pośrednictwem BIWW do inicjatywy został zaproszony prof. UAM dr hab. T. Brańka (pełnomocnik ds. programu Erasmus + na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), który wsparł swoim doświadczeniem i wiedzą podgrupę oceniającą.

Kolejne spotkanie w sprawie organizacji warsztatu zostało przeprowadzone 22 października 2021 r., w trakcie którego dyskutowano m.in. na temat agendy i potencjalnych mówców z instytucji UE związanych z programem Erasmus + oraz jego beneficjentów. Ostatnie spotkanie grupy ds. organizacji warsztatu odbyło się 1 grudnia 2021 r.

Sprawą tą zajmowała się M. Raptis.

BIWW prowadził działania promocyjne w mediach społecznościowych i stronie internetowej, celem zachęcenia do uczestnictwa w wydarzeniu.

3. Europejska Platforma Regionów Podmiejskich PURPLE

Zgromadzenia Ogólne

28 czerwca 2021 r. odbyło się 34. Zgromadzenie Ogólne sieci PURPLE w formie online, w którym jako przedstawicielka Województwa Wielkopolskiego uczestniczyła dr Grażyna Łyczkowska (zastępca dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego), zaś BIWW reprezentowała J. Kubiak. Wydarzenie obejmowało prezentację aktualnej działalności oraz omówienie przyszłych planów sieci, w tym wydarzenia z okazji Europejskiego Roku Kolei oraz warsztatu w zakresie zarządzania na obszarach miejskich i wiejskich w ramach projektu H2020 ROBUST, którego sieć jest partnerem.

Spotkania grupy lobbingowej

BIWW jest zaangażowane w prace grupy lobbingowej PURPLE, która składa się z pracowników brukselskich przedstawicielstw regionów członkowskich. Grupa lobbingowa omawia inicjatywy i projekty, w które sieć mogłaby się zaangażować, a także monitoruje rozwój polityk unijnych w zakresie tematycznym, którym sieć się zajmuje. Przygotowuje również odpowiedzi na konsultacje publiczne organizowane przez instytucje unijne. W 2021 r. dotyczyły one następujących tematów: Europejskiej Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności, Rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów i leśnictwa, 8-go sprawozdania na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Omawiano także dwa wydarzenia: dotyczące Europejskiego Roku Kolei 2021 oraz zarządzania na obszarach miejsko-wiejskich. J. Kubiak uczestniczyła w spotkaniach grupy lobbingowej, które odbywały się w następujących terminach: 2 i 24 lutego, 2 marca, 8 kwietnia, 18 czerwca, 12 lipca, 7 października oraz 16 grudnia.

Ponadto 22 października 2021 r. BIWW zorganizowało spotkanie pomiędzy sekretarzem generalnym PURPLE, a konsultantami Komisji Europejskiej koordynującymi Platformę Inteligentnych Specjalizacji (S3P). Spotkanie dotyczyło działań partnerstw S3P w aspekcie terytorialnym, w szczególności odnoszących się do wspierania synergii pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi.

BIWW utrzymuje bieżący kontakt z przedstawicielami sieci PURPLE oraz WBPP, a także przekazuje informacje nt. możliwości projektowych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Sprawami związanymi z członkostwem w sieci PURPLE zajmuje się J. Kubiak.

VII. Współpraca z instytucjami Unii Europejskiej

1. Współpraca z Parlamentem Europejskim (PE)

BIWW współpracuje z biurami posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie organizacji wspólnych inicjatyw lub spotkań z przedstawicielami różnych środowisk z Wielkopolski, działalności BIWW i możliwości nawiązania współpracy.

16 marca 2021 r. odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, którego gościem był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas wysłuchania na temat wdrażania instrumentów UE mających na celu walkę z pandemią koronawirusa i minimalizowanie jej skutków gospodarczych i społecznych, Marszałek przedstawił europosłom wielkopolskie doświadczenia w tym zakresie. Marszałek Woźniak odniósł się do wykorzystania środków z inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa – CRII i CRII+ oraz instrumentu REACT-EU, a także opracowania Krajowego Planu Odbudowy. P.o. dyrektor BIWW M. Sylla współpracowała z dyrektorem biura europosła Younousa Omarjee w związku z udziałem Pana Marszałka w tym wysłuchaniu.

Pracownicy BIWW uczestniczyli ponadto w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez europosłów i pracowników PE : 2 lutego J. Kubiak wzięła udział w wydarzeniu Panelu w sprawie Przyszłości Nauki i Technologii PE na temat synergii pomiędzy programem Horyzont Europa a polityką regionalną. Z kolei 8 listopada pracownik BIWW uczestniczył w spotkaniu z udziałem posła do PE Jana Olbrycht nt. funduszy unijnych na lata 2021-2027 dla Polski.

BIWW współpracował również z posłami do PE w ramach swojego udziału w Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych. Parlamentarny zespół negocjacyjny wspierał postulaty Koalicji i pozostawał z nią w kontakcie podczas negocjacji trójstronnych.

23 lutego 2021 r. p.o. dyrektor M. Sylla oraz J. Kubiak uczestniczyły również w spotkaniu z przedstawicielami Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) dotyczącego możliwości współpracy z samorządami z całej UE.

BIWW pozostaje w bieżącym kontakcie z biurem posła do PE Jana Olbrychta, który jest członkiem grupy roboczej Parlamentu ds. monitorowania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Na zaproszenie BIWW, poseł Olbrycht uczestniczył również dwukrotnie w posiedzeniu polskiej delegacji do KR (więcej na str. 36) oraz w inauguracji programu operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski”, która odbyła się 30 września.

Na prośbę koordynatora rumuńskiej delegacji do KR M. Sylla pośredniczyła w nawiązaniu kontaktu pomiędzy posłem do PE z Wielkopolski Zdzisławem Krasnodębskim oraz Robertem Negoiţą, członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. Nawiązanie kontaktu miało na celu rozpoczęcie współpracy w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, ponieważ obaj politycy byli sprawozdawcami dokumentów na ten temat w swoich instytucjach.

W ramach współpracy z biurem posła do Parlamentu Europejskiego A. Jarubasa, BIWW przekazało do członków polskiej delegacji w KR zaproszenie na organizowane przez europosła wydarzenie dot. łączenia dekarbonizacji z gospodarką o obiegu zamkniętym zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.

2. Współpraca z Komisją Europejską (KE)

Dyrektor i pracownicy BIWW uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczących obszarów zgodnych z priorytetami Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

26 lutego 2021 r. p.o dyrektor BIWW Małgorzata Sylla spotkała się z Ruth Reichstein z KE oraz Marin Feffer Montserrat ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej na sesji informacyjnej dot. nowej inicjatywy KE „Nowy europejski Bauhaus”. Podczas spotkania przedstawiono samą inicjatywę oraz możliwości zaangażowania się w nią przez regiony.

W kwietniu 2021 r. M. Sylla kontaktowała się z Dyrekcją Generalną ds. Środowiska na prośbę Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) skupiającej około 50 instalacji z całej Polski. Prezes RIPOK zwrócił się do BIWW z prośbą o wsparcie w znalezieniu mówcy na ich webinarium na temat modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym. W efekcie podjętych przez BIWW działań 25 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie członków Rady z doradcą ds. gospodarki o obiegu zamkniętym z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska.

P.o. dyrektor M. Sylla oraz M. Raptis kontaktowały się z Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcją Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Społecznej oraz Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej na prośbę poznańskiej firmy zajmującej się tworzeniem i projektowaniem systemów informatycznych. Prośba dotyczyła udzielenia pomocy w zakresie zidentyfikowania właściwej jednostki odpowiedzialnej w UE za koordynację spraw związanych z paszportem covidowym. BIWW udało się ustalić jednostkę odpowiedzialną. Informacje na ten temat zostały przekazane wielkopolskiej firmie. (więcej str. 50)

Przedstawiciel BIWW skontaktował się z Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, aby uzyskać informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy CHRODIS. Uzyskane informacje zostały przekazane Głównemu Punktowi Informacyjnego Funduszy Europejskich, który jest częścią Departamentu Polityki Regionalnej. (więcej str. 43).

M. Sylla podjęła działania w celu nawiązania kontaktu z p. Markiem Teplanskym, szefem wydziału ds. rozwoju miejskiego i regionalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej, aby zaprosić go w imieniu UM Poznania do uczestnictwa w Forum Rozwoju Miast w charakterze prelegenta.

M. Sylla zaprosiła również dwóch przedstawicieli KE do udziału w posiedzeniu polskiej delegacji do KR w charakterze prelegentów. Byli to: Jolanta Świątkowska – główny negocjator programów operacyjnych 2021-2027 i Mirosław Dybowski - ekspert ds. transportu z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Przedstawili oni temat negocjacji Umowy Partnerstwa oraz możliwości wspierania inwestycji drogowych i opieki zdrowotnej w ramach polityki spójności.

BIWW uczestniczyło w dwóch spotkaniach online zorganizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) dla przedstawicielstw regionalnych w Brukseli:

- 11 marca – spotkanie na temat instrumentów finansowych w przyszłej polityce spójności

- 16 maja – doroczne spotkanie z Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Pracownicy BIWW uczestniczyli także w spotkaniach organizowanych przez KE w zakresie przygotowań do nowego programu na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa oraz roli regionów w opracowanie i wdrażanie krajowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej. BIWW wziął również udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami KE w ramach grup roboczych sieci ERRIN i webinariów z serii „Kawa z ekspertem” organizowanych przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Dotyczyły one Europejskiego Zielonego Ładu, zielonej transformacji, gospodarki o obiegu zamkniętym, programu Horyzont Europa, europejskiego programu na rzecz umiejętności, Europejskiego Instrumentu Odbudowy, nowej strategii przemysłowej UE oraz funduszy unijnych na lata 2021-2027 dla Polski. W dniach 23 i 24 czerwca 2021 r. zespół BIWW uczestniczył również w Europejskich Dniach Badań i Innowacji (EU R&I Days), podczas których zaprezentowano pierwsze nabory w programie Horyzont Europa. Przedstawiciele Komisji Europejskiej byli również prelegentami na wydarzeniach współorganizowanych przez BIWW (więcej na str. 4-5).

BIWW brał również udział w opracowaniu odpowiedzi na konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w ramach prac grupy lobbingowej sieci PURPLE.

VIII. Działalność Biura związana z aktywnością Marszałka M. Woźniaka w Europejskim Komitecie Regionów

P.o. dyrektor BIWW M. Sylla zajmowała się przygotowaniem informacji dla Marszałka Marka Woźniaka (członka KR) na posiedzenia i współpracą w ramach Europejskiego Komitetu Regionów. Na spotkania przygotowywane są materiały merytoryczne, podsumowania spotkań, informacje prasowe. Dokumenty przygotowywane są we współpracy z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, grupą EPL w KR oraz departamentami UMWW merytorycznie odpowiadającymi za dane tematy.

P.o. dyrektor BIWW pozostawała w bieżącym kontakcie z przedstawicielami Europejskiego Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego oraz UMWW.

Ponadto, na prośbę Biura Rzecznika UMWW, p.o. dyrektor BIWW wraz z Joanną Kubiak opracowały odpowiedzi na wybrane pytania do wywiadu dla magazynu „Drzewo Franciszka”, o którego udzielnie został poproszony Pan Marszałek M. Woźniak jako członek Europejskiego Komitetu Regionów. Pytania dotyczyły m.in. polityki ekologicznej, Europejskiego Zielonego Ładu, roli samorządów w odbudowie Europy z udziałem obywateli oraz możliwości zaangażowania się organizacji pozarządowych w działania KR.

BIWW regularnie przygotowuje sprawozdania z udziału Pana Marszałka M. Woźniaka w wybranych spotkaniach Europejskiego Komitetu Regionów dla Referatu ds. Obsługi Posiedzeń Zarządu w Departamencie Organizacyjnym i Kadr, który zajmuje się sporządzaniem sprawozdań z działalności członków Zarządu WW.

1. Sesje plenarne i posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak w ramach swoich aktywności w Europejskim Komitecie Regionów (KR) wziął udział w sesjach plenarnych i posiedzeniach Prezydium, które odbyły się w dniach 3-5 lutego, 17-19 marca, 5-7 maja, 30 czerwca-1 lipca, 1-2 grudnia.

Ponadto w dniach 11-14 października odbyła się również sesja plenarna, która miała miejsce jednocześnie z Europejskim Tygodniem Regionów i Miast- największym dorocznym wydarzeniem dla europejskich samorządów.

W trakcie pierwszej sesji plenarnej europejscy samorządowcy dyskutowali m. in. na temat odbudowy sektorów kultury i kreatywnego, europejskiej przestrzeni badawczej, wieloletniego budżetu unijnego i nowej puli środków (Fundusz Next Generation) przeznaczonej na odbudowę gospodarki europejskiej po pandemii. Debaty dotyczyły również kampanii szczepień przeciwko COVID-19, a także priorytetów portugalskiej prezydencji, która rozpoczęła się 1 stycznia 2021 r. Gośćmi sesji byli: Komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, Maryia Gabriel oraz Elisa Ferreira, Komisarz ds. spójności i reform, która mówiła na temat nowych programów polityki spójności i ich synergii z instrumentami mającymi na celu odbudowę Europy.

Pandemia, odbudowa gospodarcza, demokracja, handel, a także finansowanie fali renowacji w regionach, miastach i wsiach to tematy marcowej 143. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Gośćmi posiedzenia byli m.in. Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, Valdis Dombroskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom, Kadri Simson, komisarz ds. energii oraz Ylva Johansson, komisarz ds. wewnętrznych.

Podczas trzeciej sesji plenarnej w 2021 r. członkowie KR dyskutowali z premierem Portugalii na temat trwającej prezydencji portugalskiej w Radzie UE ze szczególnym uwzględnieniem szczytu społecznego, który odbył się w Porto w dniach 7-8 czerwca. Gościem sesji plenarnej był również przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli. Wziął on udział w debacie na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy, która została zainaugurowana

w Dniu Europy 9 maja. Z europejskimi samorządowcami debatował również Herman van Rompuy, były przewodniczący Rady Europejskiej, który pełni funkcję szefa grupy wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej.

Czerwcowo-lipcowa sesja była pierwszą od rozpoczęcia pandemii, która odbyła się w formie hybrydowej, dzięki czemu uczestnicy mieli możliwość wzięcia w niej udziału na miejscu lub zdalnie. W trakcie sesji odbyły się cztery debaty poświęcone lepszemu stanowienia prawa, programowi prac Komisji Europejskiej na 2022 r., wartościom europejskim, przyszłości Europy i działaniom na rzecz demokracji. Wzięli w niej udział: Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie, komisarz ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová oraz trzej posłowie do PE, którzy są przedstawicielami zarządu konferencji w sprawie przyszłości Europy: Guy Verhofstadt, Manfred Weber i Iratxe García Pérez.

Październikowa sesja plenarna została oficjalnie rozpoczęta w dniu 11 października wraz z otwarciem Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, który jest największym wydarzeniem w Europie dla europejskich samorządów. Podczas sesji plenarnej KR jego przewodniczący A. Tzizikostas przedstawił Doroczny barometr regionalny i lokalny UE. Barometr zawiera przegląd najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoją regiony i miasta w całej Unii, i pomaga ugruntować decyzje UE w sprawie strategii politycznych. Wskazuje też Europejskiemu Komitetowi Regionów kierunki realizacji jego priorytetów politycznych na lata 2020–2025. Tegoroczny barometr UE obejmuje pierwszy w historii sondaż „Politycy lokalni UE i przyszłość Europy”, przeprowadzony wśród polityków lokalnych i regionalnych z każdego z 27 państw członkowskich UE.

Grudniowa sesja plenarna była 6. i ostatnią sesją w 2021 r. Jej gościem honorowym był Emmanuel Macron, Prezydent Francji, która od stycznia 2022 r. przejęła prezydencję w Radzie UE. Kluczowymi tematami, o których debatowali europejscy samorządowcy podczas posiedzenia, były Europejski Rok Młodzieży, wyeliminowanie bezdomności w UE oraz zwalczanie dezinformacji w celu wzmocnienia demokracji. Ponadto członkowie KR zwrócili uwagę na ważne z perspektywy władz lokalnych i regionalnych kwestie związane z trwającym kryzysem uchodźczym, wdrażaniem polityki spójności czy roli energii jądrowej w przechodzeniu na czystą energię.

Przed rozpoczęciem sesji plenarnych odbyły się posiedzenia Prezydium KR: 2 lutego, 16 marca, 28 maja, 29 czerwca, 24 września, 11 października. 30 listopada odbyło się ostatnie spotkanie Prezydium KR w ramach przygotowań do grudniowej sesji plenarnej.

2 lutego odbyło się pierwsze w 2021 roku posiedzenie Prezydium KR, podczas którego miały miejsce dwie debaty. Pierwsza dotyczyła Wieloletnich Ram Finansowych i planu odbudowy – wspólnych wysiłków na rzecz skutecznego wdrożenia inwestycji na rzecz zrównoważonej gospodarki lokalnej i miejsc pracy, a druga debata skoncentrowała się wokół kwestii związanych z podpisaniem umowy o handlu i współpracy UE–Zjednoczone Królestwo. Gośćmi spotkania byli: Johann Van Overtveldt (BE/EKR), przewodniczący Komisji Budżetowej

Parlamentu Europejskiego oraz Clara Martinez Alberola, szef Grupy Zadaniowej ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem z Komisji Europejskiej.

16 marca odbyło się posiedzenie Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów. Członkowie Prezydium spotkali się z Evą Maydell (BG/EPL), przewodniczącą Międzynarodowego Ruchu Europejskiego i posłanką do Parlamentu Europejskiego, z którą odbyli debatę na temat działań informacyjnych, demokracji i konferencji w sprawie przyszłości Europy.

28 maja Marszałek Województwa Wielkopolskiego M. Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (KR), które odbyło się w trybie wirtualnym i zastąpiło posiedzenie wyjazdowe na Azorach.

Posiedzenie otworzyli przewodniczący Regionu Autonomicznego Azorów José Manuela Bolieiro oraz przewodniczący portugalskiej delegacji krajowej KR-u Fernand Medina, burmistrz Lizbony w związku z trwającą obecnie prezydencją portugalską w Radzie UE. Podczas spotkania odbyła się sesja inauguracyjna z udziałem Apostolosa Tzitzikostasa, Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, Ana Abrunhosa portugalskiego ministra ds. spójności terytorialnej oraz Younousa Omarjee, Posła do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego.

Następnie odbyły się dwie debaty poświęcone realizacji Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w celu zaspokojenia krótkoterminowych potrzeb i długoterminowych celów transformacji ekologicznej i cyfrowej w ścisłej współpracy z europejskimi miastami i regionami oraz skutecznego promowania spójności terytorialnej na rzecz odbudowy oraz ekologicznej i cyfrowej transformacji, zwłaszcza w regionach najbardziej oddalonych.

Podczas posiedzenia Prezydium KR jego członkowie przyjęli również deklarację z Azorów w sprawie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w ramach partnerstwa strategicznego z władzami lokalnymi i regionalnymi.

29 czerwca przy okazji czerwcowo/lipcowej sesji plenarnej odbyło się posiedzenie Prezydium, którego jednym z głównych tematów było przedstawienie priorytetów słoweńskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej, które zaprezentował Gašper Dovžan, sekretarz stanu do spraw europejskich.

24 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium KR w Lipicy. Spotkanie miało format hybrydowy. W jego trakcie miały miejsce dwie debaty na temat kluczowej roli miast i regionów w odbudowie UE oraz zapewnienia synergii między polityką spójności a RRF poprzez wzmocnienie partnerstwa z władzami lokalnymi i regionalnymi.

11 października przy okazji październikowej sesji plenarnej odbyło się posiedzenie Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, podczas którego członkowie dyskutowali m.in na temat działań prowadzonych przez KR w zakresie Konferencji nt. przyszłości Europy tj. organizacji konferencji, seminariów, współpracy z grupą wysokiego szczebla ds. demokracji,

przygotowywania dialogów lokalnych oraz utworzenia sieci regionalnych i lokalnych polityków.

30 listopada przed grudniową sesją plenarną odbyło się posiedzenie Prezydium KR, podczas którego dyskutowano m.in. na temat działań KR dotyczących zaangażowania się w Europejski Rok Młodzieży 2022.

2. Posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – COTER

Marszałek Marek Woźniak jest członkiem komisji COTER. Jej posiedzenia w 2021 r. odbyły się w dniach: 26 lutego, 23 kwietnia, 22 czerwca, 28 października i 10 grudnia.

Podczas spotkania komisji, które odbyło się 26 lutego, wiele uwagi poświęcono Zrównoważonej i Inteligentnej Strategii Mobilności, która została omówiona w kontekście dwóch opracowywanych opinii – dotyczących bezpieczeństwa lotnisk regionalnych oraz samej strategii. Europejscy samorządowcy dyskutowali również o doświadczeniach i lekcjach wyniesionych z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Marszałek M. Woźniak apelował podczas posiedzenia o pomoc bezzwrotną dla lotnisk regionalnych w kontekście debaty nad opinią przygotowywaną przez członka polskiej delegacji, Marszałka Woj. Podkarpackiego W. Ortyla. W kwietniowym i czerwcowym posiedzeniach Marszałek Woźniak nie brał udziału.

Na posiedzeniu komisji w dniu 28 października dyskutowano na temat bezemisyjnego transportu drogowego i infrastruktury paliw alternatywnych w kontekście opracowywanej opinii na ten temat. Ponadto, podczas spotkania komisji dyskutowano na temat aspektu równości płci w funduszach strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywanych programów operacyjnych. Członkowie komisji debatowali również na temat konieczności uwzględnienia elementu spójności we wszystkich kluczowych politykach i inicjatywach UE. Temat ten jest z jednym z priorytetów Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025.

10 grudnia podczas posiedzenia komisji debatowano na temat transformacji sektora motoryzacyjnego, stosunków pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem po brexicie oraz podsumowano działania przeprowadzone w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Ponadto, w ramach zaangażowania Marszałka Woźniaka w prace Komisji COTER, BIWW zapewnił wypełnienie ankiet: na temat wdrażania inicjatyw inwestycyjnych CRII i CRII+ w odpowiedzi na koronawirusa oraz oceny wpływu KR na inne instytucje unijne i ich decyzje oraz przygotowywanych w ramach KR opinii. Biuro współpracowało w tych kwestiach z DPR.

3. Posiedzenia polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

Marszałek Marek Woźniak przewodniczył obradom polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, które odbyły się w 15 marca oraz 25 czerwca.

Podczas pierwszego posiedzenia w 2021 r. polscy samorządowcy spotkali się z posłem do Parlamentu Europejskiego, Janem Olbrychtem, który przedstawił stan bieżących negocjacji unijnego budżetu, a także dodatkowych instrumentów i programów tj. REACT EU oraz

Instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności (RRF) i związanym z nim Krajowym Planem Odbudowy w kontekście polskich samorządów.

Drugie posiedzenie było kolejną okazją do debaty z Janem Olbrychtem, a także Jolantą Świątkowską – głównym negocjatorem programów operacyjnych 2021-2027 i Mirosławem Dybowskim - ekspertem ds. transportu z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej. Przedstawili oni temat negocjacji Umowy Partnerstwa oraz możliwości wspierania inwestycji drogowych i opieki zdrowotnej w ramach polityki spójności.

Oba spotkania zostały zorganizowane przez BIWW.

4. Posiedzenia grupy EPL i Prezydium EPL w KR

3 lutego odbyło się posiedzenie Europejskiej Grupy Ludowej (EPL), które organizowane jest przed każdą sesją plenarną Europejskiego Komitetu Regionów. Oprócz bieżących spraw związanych z przygotowaniami do sesji, w trakcie spotkania odbyła się debata z Janem Olbrychtem, posłem do Parlamentu Europejskiego oraz współsprawozdawcą opinii nt. wieloletnich ram finansowych 2021-2027. Dyskusja dotyczyła głównie procesu negocjacji wieloletnich ram finansowych oraz możliwości wykorzystania funduszy w ramach Next Generation EU.

16 marca odbyło się posiedzenie grupy Europejskiej Partii Ludowej, której członkiem jest Marszałek M. Woźniak. Spotkanie miało miejsce w ramach przygotowań do 143. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR).

Gościem spotkania była m.in. Magdalena Adamowicz, posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz wdowa po tragicznie zmarłym prezydencie Gdańska-Pawle Adamowiczu, która przedstawiła idee Nagrody im. Pawła Adamowicza. Nagroda powstała z inicjatywy Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN) we współpracy z Europejskim Komitetem Regionów. Jej celem jest uhonorowanie tych, którzy walczą o wolność i solidarność, a także przeciwko nietolerancji, opresji i ksenofobii. Członkowie grupy EPL dyskutowali również z Rui Rio, przewodniczącym Partii Socjaldemokratycznej oraz byłym burmistrzem miasta Porto.

23 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy Europejskiej Partii Ludowej, które miało formę Dialogu Lokalnego pt. „Odbudowa po pandemii na poziomie lokalnym i regionalnym”. Konferencja podzielona została na kilka części tematycznych poświęconych m.in. regionom i miastom wdrażającym plany odbudowy: wyzwania i możliwości na rzecz lepszej przyszłości w Europie, budowie lokalnej i regionalnej, zielonej, cyfrowej i odpornej gospodarki. Ostatni panel poświęcony został przedstawieniu Deklaracji Europejskiej Partii Ludowej „Odbudowa dzięki mocniejszemu europejskiemu domowi demokracji”, w której członkowie grupy apelują o pełne zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie krajowych planów odbudowy i przyznania im aktywnej roli w całym procesie. Marszałek Woźniak był jednym z sygnatariuszy deklaracji. Wśród mówców, oprócz członków grupy EPL w KR, znaleźli się m.in.: Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji oraz Mairead McGuinness, komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych.

27 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium Grupy EPL w KR. W trakcie spotkania dyskutowano na tematy dotyczące m.in.: Konferencji w sprawie przyszłości Europy i konieczności zaangażowania się w nią europejskich samorządowców poprzez organizację dialogów obywatelskich i wypracowywanie konkretnych rozwiązań w celu zwiększenia instytucjonalnej roli KR w procesie decyzyjnym; projektu „Kopciuszek”, który pokazuje konieczność zwiększenia zasobów kadrowych i finansowych w celu zwiększenia instytucjonalnej roli KR, rewizji statutu Grupy EPL oraz relacji między EPL a Partią Fidesza.

4 maja w ramach przygotowań do majowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej (EPL). Gościem spotkania był Manfred Weber, szef Grupy EPL w Parlamencie Europejskim. Głównymi tematami były: konieczność ponownego podkreślenia wagi wielopoziomowego zarządzania, która jest konieczna w celu osiągnięcia celów politycznych Grupy EPL; zwiększenia roli Grupy EPL w KR w strukturach Europejskiej Partii Ludowej w związku z faktem, iż europejscy samorządowcy będący członkami KR mają bezpośredni mandat wyborczy i są najbliżej obywateli w związku z tym powinni być w odpowiedni sposób reprezentowani; nierównej roli samorządów w tworzeniu krajowych planów odbudowy w poszczególnych krajach czy konieczności wdrażania celów Europejskiego Zielonego Ładu w najbliższych 10 latach.

25 czerwca Marszałek Woj. Wielkopolskiego M. Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium Grupy EPL w KR. Podczas posiedzenia omówiono bieżące kwestie ważne z punktu widzenia Grupy dot. m.in. wyników wyborów regionalnych i lokalnych w Chorwacji, Finlandii, Hiszpanii oraz Niemczech, a także wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Cyprze. Ponadto przewodniczący słoweńskiej delegacji w KR wypowiedział się nt. przygotowań do słoweńskiej prezydencji, która od 1 lipca br. objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia omówiono również kwestie związane z rozpoczętą 9 maja konferencją do spraw przyszłości Europy, która jest inicjatywą 3 instytucji europejskich i będzie realizowana wspólnie z parlamentami krajowymi oraz Europejskim Komitetem Regionów. Członkowie Prezydium dyskutowali również na temat projektu „Kopciuszek” wspierającego kierownictwo polityczne i administracyjne w KR. W trakcie spotkania przedstawiono także najważniejsze tematy i debaty omawiane na sesji plenarnej KR, która odbyła się w dniach 30.06-1.07.

28 czerwca odbyło się posiedzenie grupy EPL. Było ono częścią przygotowań do sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Gościem spotkania był Janes Janša, Premier Słowenii, który przedstawił priorytety prezydencji słoweńskiej w Radzie UE, która rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do końca 2021 roku.

7 października odbyło się posiedzenie Prezydium grupy EPL, które było przygotowaniem do posiedzenia grupy oraz październikowej sesji plenarnej.

11 października podczas posiedzenia grupy EPL jej członkowie spotkali się z Hermanem Van Rompoyem, przewodniczącym grupy wysokiego szczebla KR ds. demokracji europejskiej, z którym dyskutowali na temat przyszłości Europy. 29 listopada odbyło się posiedzenie Prezydium grupy EPL będące przygotowaniem do grudniowego posiedzenia Prezydium KR oraz sesji plenarnej.

 1 grudnia odbyło się posiedzenie grupy EPL w ramach przygotowań do grudniowej sesji plenarnej. Gościem spotkania była Roberta Metsola, Pierwsza Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego oraz kandydatka EPL w wyborach na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

5. Inne spotkania

16 marca – udział Marszałka Woźniaka w wysłuchaniu Komisji REGI PE

16 marca odbyło się spotkanie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, którego gościem był Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas wysłuchania na temat wdrażania instrumentów UE mających na celu walkę z pandemią koronawirusa i minimalizowanie jej skutków gospodarczych i społecznych, Marszałek przedstawił europosłom wielkopolskie doświadczenia w tym zakresie. Marszałek Woźniak odniósł się do wykorzystania środków z inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa – CRII i CRII+ oraz instrumentu REACT-EU, a także opracowania Krajowego Planu Odbudowy. P.o. dyrektor BIWW M. Sylla współpracowała z dyrektorem biura europosła Younousa Omarjee w związku z udziałem Pana Marszałka w tym wysłuchaniu.

17 marca – Spotkanie szefów delegacji krajowych z przewodniczącym KR

17 marca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego jako przewodniczący polskiej delegacji wziął udział w spotkaniu przewodniczących delegacji krajowych w Europejskim Komitecie Regionów z Przewodniczącym KR A. Tzizikostasem. Szefowie delegacji dyskutowali m.in. na temat pandemii i odbudowy Europy, wdrażania budżetu UE na szczeblu lokalnym i regionalnym, zielonego ładu, klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz demokracji. W trakcie spotkania M. Woźniak wypowiedział się na temat odbudowy gospodarczej UE, która nie jest możliwa bez udziału regionów, które powinny być nie tylko pełnoprawnymi współuczestnikami tworzenia krajowych planów odbudowy, ale również mieć wpływ na sposób wydatkowania środków finansowych na rzecz odbudowy. To regiony bezpośrednio borykają się ze skutkami pandemii, która dotknęła gospodarkę, życie społeczne i opiekę zdrowotną i najlepiej znają potrzeby oraz problemy na swoich terytoriach.

6. Koordynacja prac polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów

Koordynatorkami polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów są dyrektor BIWW I. Gorczyca1 oraz p.o. dyrektor M. Sylla.

Na zadania związane z koordynacją prac polskiej delegacji składają się:

1 W 2021 r. dyrektor BIWW przebywała na urlopach: macierzyńskim oraz wychowawczym

a) przygotowanie planów prac delegacji i programów posiedzeń oraz organizacja spotkań polskiej delegacji;

b) przygotowanie priorytetów prac delegacji na lata 2020-2025;

Priorytety prac polskiej delegacji na lata 2020-2025 przygotowane zostały przez pracowników BIWW i objęły przede wszystkim: przyszłość polityki spójności po 2020 r.; budżet unijny – wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027; Wspólną Politykę Rolną i rozwój obszarów wiejskich po 2020 r.; Europejski Zielony Ład, politykę badawczą; pobudzenie innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; demokrację oraz wartości europejskie, transformację cyfrową.

c) koordynacja aktywności członków i zastępców delegacji;

Działania koordynatorek delegacji obejmują również wsparcie merytoryczne dla wszystkich członków polskiej delegacji i ich zastępców, obsługę zastępstw na posiedzeniach oraz koordynację udziału członków delegacji w konferencjach i seminariach organizowanych przez Europejski Komitet Regionów poza zwykłym planem prac.

Koordynatorki na co dzień współpracują z administracją KR, polskimi stowarzyszeniami samorządowymi, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz innymi jednostkami. Zajmują się również przygotowywaniem informacji prasowych dotyczących aktywności przedstawicieli Województwa Wielkopolskiego. Na bieżąco współpracują także z Dyrektoriatem ds. Komunikacji, Prasy i Imprez Europejskiego Komitetu Regionów w celu organizacji wspólnych wydarzeń politycznych i promocyjnych.

W 2021 r. M. Sylla zaangażowała się w prace nad opinią „Przyszłość regionalnych portów lotniczych-możliwości i wyzwania”, której sprawozdawcą był Marszałek Woj. Podkarpackiego Władysław Ortyl. Koordynowała udział w pisemnych konsultacjach w ramach przygotowań do opinii, w które zaangażowany był Departament Transportu UMWW oraz zgłoszenie 4 poprawek przez Marszałka M. Woźniaka. Zbierała również poparcie dla poprawek ze strony członków KR z Polski i innych krajów. Pośredniczyła również w zbieraniu poparcia członków polskiej delegacji dla poprawek zgłoszonych przez Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Prezydent Łodzi Hannę Zdanowską.

d) uczestnictwo w spotkaniach koordynatorów delegacji krajowych KR;

Przed każdą sesją plenarną oraz podczas posiedzeń wyjazdowych Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów odbywają się spotkania koordynatorów wszystkich 27 delegacji narodowych z administracją KR, mające na celu omówienie spraw bieżących i przekazanie ich członkom delegacji narodowych. P.o. dyrektor BIWW M. Sylla uczestniczyła w spotkaniach koordynatorów delegacji narodowych, które odbyły się w dniach: 28 stycznia, 11 marca, 29 kwietnia, 28 maja, 23 czerwca, 16 września, 7 października i 25 listopada.

Ponadto, BIWW przygotował odpowiedź na zapytanie ze strony koordynatora rumuńskiej prezydencji dotyczące obszarów metropolitalnych w Polsce. Odpowiedź opracowała J. Kubiak.

BIWW odpowiedziało również na zapytanie otrzymane od koordynatora włoskiej delegacji w KR dotyczące struktury kontroli wydatkowania środków unijnych w polskich samorządach. Odpowiedź została opracowana przy wsparciu DPR.

Na prośbę koordynatora austriackiej delegacji, BIWW przygotowało i przekazało informacje dot. czynnego i biernego prawa wyborczego w Polsce dla obywateli UE mieszkających w Polsce nieposiadających obywatelstwa polskiego. Odpowiedź dot. wyborów regionalnych i krajowych.

e) monitoring i wsparcie w związku z uzupełnieniem składu do polskiej delegacji KR;

M. Sylla pozostawała w kontakcie z Wydziałem Spraw Instytucjonalnych i Prawnych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej oraz Europejskim Komitetem Regionów w sprawie uzupełnienia składu polskiej delegacji. 18 lutego 2021 r. Adam Banaszak, radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołany został na zastępcę członka w KR i tym samym polska delegacja uzyskała pełen skład tj. 21 członków i 21 zastępców członków.

f) działalność informacyjna

P.o. dyrektor BIWW regularnie udziela informacji dotyczących posiedzeń Europejskiego Komitetu Regionów i wspiera członków polskiej delegacji w ich działalności w ramach KR. W tym zakresie pozostaje w kontakcie z członkami delegacji, ich asystentami i biurami regionalnymi w Brukseli.

M. Sylla przygotowywała sprawozdanie dla ZWRP dotyczącego działalności jego członków w Europejskim Komitecie Regionów. W tym zakresie zbierała również informacje od poszczególnych członków polskiej delegacji.

P.o. dyrektor BIWW została poproszona o wkład w przygotowywany na zlecenie Europejskiego Komitetu Regionów raport pt. „Władze lokalne i regionalne a krajowe plany odbudowy”. 18 maja odbył się wywiad z przedstawicielem firmy t33, w którym udział wziął Wicedyrektor DPR M. Kurzawski. W spotkaniu uczestniczyły również p.o. dyrektor BIWW M. Sylla oraz J. Kubiak. Raport został zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) w czerwcu i jest dostępny na stronie internetowej KR.

Ponadto, p.o. dyrektor BIWW M. Sylla w ramach swoich obowiązków związanych z koordynacją polskiej delegacji, 5 lipca udzieliła wywiadu dr Igorowi Kseniczowi z Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Wywiad został udzielony w ramach projektu „Ku modelowi polskiej paradyplomacji” Narodowego Centrum Nauki. Celem projektu jest ocena mechanizmu wymiary samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej w latach 2012-20, która w przyszłości posłuży za punkt wyjścia dla opracowania modelu polskiej paradyplomacji.

M. Sylla przygotowała również zestaw informacji do rozprawy doktorskiej na temat polskich przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów. Doktorant zwrócił się do koordynatorki polskiej delegacji o informacje dotyczące funkcji pełnionych przez przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, którzy są członkami polskiej delegacji w latach 2004-2020 oraz ich zaangażowanie w poszczególne gremia i inicjatywy KR.

10 listopada M. Sylla spotkała się z Michaelem Jansenem z Sekretariatu Generalnego w KR na temat możliwości promocji w Polsce inicjatywy KR dot. sieci lokalnych i regionalnych polityków.

Na prośbę Posła do Parlamentu Europejskiego oraz byłego członka KR A. Jarubasa, M. Sylla przekazała członkom polskiej delegacji w KR zaproszenie na wydarzenie dot. łączenia dekarbonizacji z gospodarką o obiegu zamkniętym zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii.

IX. Spotkania i prezentacje dla grup z Wielkopolski i zagranicy

BIWW w ramach swojej działalności organizuje spotkania i przygotowuje prezentacje, zgodnie z potrzebami płynącymi od partnerów z regionu. Ich uczestnikami są samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy, pracownicy naukowi, studenci i inne grupy społeczne. Celem spotkań jest nie tylko przedstawienie działalności BIWW, ale również – zwłaszcza w przypadku grup z Wielkopolski – przybliżenie struktur Unii Europejskiej oraz najważniejszych tematów europejskiej agendy oraz zaprezentowanie możliwości realizacji projektów w ramach programów unijnych.

17 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w trakcie którego p.o. dyrektor BIWW M. Sylla i J. Kubiak przedstawiły funkcjonowanie BIWW oraz omówiły możliwości współpracy, promocji i wsparcia dla uczelni w środowisku międzynarodowym, a także zaprezentowały możliwości związane z członkostwem w sieci ERRIN (więcej informacji na str.17 ).

14 września 2021 r. M. Sylla oraz J. Kubiak spotkały się z przedstawicielkami Europe Direct Ostrów Wielkopolski w celu omówienia możliwości współpracy z BIWW (więcej informacji na str. 51-52)

24 listopada 2021 r. J. Kubiak i M. Raptis w trakcie spotkania roboczego z dr. inż. Jakubem Frankowskim, kierownikiem Katedry Biogospodarki w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich omówiły profil działalności BIWW w obszarze nauki, a także kwestie związane z unijnym programem ramowym na rzecz badań i innowacji Horyzont Europa (więcej informacji str.18).

X. Współpraca z UMWW

1. Zarząd oraz Sejmik Województwa Wielkopolskiego

BIWW koordynuje udział Marszałka Marka Woźniaka w pracach Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie pełni on funkcję przewodniczącego polskiej delegacji, członka Prezydium

Europejskiego Komitetu Regionów oraz Prezydium Europejskiej Partii Ludowej (więcej informacji na str. 32-38).

BIWW pozostawał również za pośrednictwem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kontakcie z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim w kontekście prac w ramach Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych (AgriRegions) (więcej informacji na str. 22-24).

BIWW pośredniczy również w zaangażowaniu Wicemarszałka W. Jankowiaka w Europejską Sieć Regionów Podmiejskich (PURPLE). Więcej informacji na str. 28-29.

W październiku 2021 r. BIWW przekazywał również informacje p. Jackowi Bogusławskiemu, członkowi Zarządu WW na temat filaru regionalnego partnerstwa na rzecz czystego wodoru (CHP).

11 stycznia 2021 r. p.o. dyrektor BIWW M. Sylla przedstawiła sprawozdanie z działalności BIWW w 2020 r. podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Komisja RR i WM).

17 maja 2021 r. M. Sylla ponownie wzięła udział w posiedzeniu Komisji RR i WM w związku z prezentacją Raportu o stanie województwa wielkopolskiego za 2020 r.

15 kwietnia 2021 r. M. Sylla uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w związku z przedstawianą informacją na temat kosztów funkcjonowania BIWW w 2020 r.

W listopadzie 2021 r. p. o dyrektora BIWW kontaktowała się z p. Maciejem Sytkiem, Pełnomocnikiem Zarządu WW ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej w sprawie zaproszenia do udziału w seminarium Platformy Sprawiedliwej Transformacji, które odbyło się w dniach 15-17 listopada. BIWW przekazało zaproszenia na dwie sesje – dotyczącą synergii pomiędzy inteligentnymi specjalizacjami i Funduszem Sprawiedliwej Transformacji oraz sesję wysokiego szczebla z Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. P. M. Sytek wziął udział wspólnie z przedstawicielami innych regionów europejskich w sesji kończącej 2-dniowy cykl spotkań Platformy.

2. Departamenty i Biura UMWW

Departament Polityki Regionalnej (DPR)

BIWW współpracuje na bieżąco z Departamentem Polityki Regionalnej w związku z trwającymi negocjacjami dot. przyszłości unijnej polityki spójności po 2020 r. oraz Planu Odbudowy dla Europy. BIWW przekazuje regularnie do DPR informacje na wyżej wymienione tematy. W ramach współpracy DPR udzielił BIWW wsparcia w zakresie wypełniania ankiety w sprawie opracowania wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) i inicjatywy REACT-EU opracowanej w ramach grupy Regionów na rzecz odbudowy w UE, a także ankiety Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów na temat wdrażania inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa (CRII i CRII+).

BIWW konsultował się z DPR ws. kwestii merytorycznych, w tym kwestii demarkacji środków pomiędzy REACT-EU i RRF (pytanie z Nowej Akwitanii), dystrybucji środków REACT-EU w Polsce, a także taksonomii (pytania z Emilii-Romanii).

Dzięki zaangażowaniu BIWW w sieć ERRIN, 8 marca 2021 r. J. Kubiak z BIWW oraz A. Hadyńska z DPR wzięły udział w dialogu z Komisją Europejską na temat planu wdrożenia Misji ds. przystosowania do zmiany klimatu (8 marca). Na spotkaniu obie przedstawicielki UMWW wypowiadały się na temat propozycji dla misji z wielkopolskiej perspektywy. Wzięły również udział w wewnętrznym spotkaniu przygotowawczym do dialogu zorganizowanym przez sieć ERRIN, które odbyło się 1 marca 2021 r.

18 maja 2021 r., w wyniku pośrednictwa BIWW, Wicedyrektor DPR M. Kurzawski wziął udział w wywiadzie z przedstawicielem firmy t33, która opracowywała badanie dla KR dotyczące zaangażowania samorządów w opracowanie Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyły również p.o. dyrektor BIWW M. Sylla oraz J. Kubiak. Raport, w ramach przygotowań którego zorganizowano wywiad został zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) w czerwcu i jest dostępny na stronie internetowej KR.

17 czerwca 2021 r. pracownicy BIWW uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Polityki Regionalnej i Spójności Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Celem spotkania dla biur regionalnych było przekazanie aktualnych informacji na temat prac i agendy w obszarze polityki spójności. Na prośbę BIWW, DPR przesłało listę najistotniejszych z wielkopolskiej perspektywy zagadnień, które zostały następnie poruszone podczas spotkania.

Na prośbę BIWW, DPR ustosunkowało się również do zapytania jak wygląda struktura kontroli wydatkowania środków unijnych w polskich samorządach, otrzymanej od koordynatora włoskiej delegacji w KR.

Na prośbę DPR BIWW zaprosił posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta na inaugurację programu operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski”, która odbyła się 30 września 2021 r.

Na prośbę Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który jest częścią Departamentu Polityki Regionalnej, BIWW skontaktował się z Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, aby uzyskać informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach inicjatywy CHRODIS. Uzyskane informacje zostały przekazane stronie zainteresowanej.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DR)

BIWW było w stałym kontakcie z DR w związku z pracami „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”. BIWW konsultowało z Departamentem Rolnictwa poszczególne postulaty Koalicji, stanowiska Wielkopolski, a także wkład regionu w opracowywane dokumenty (więcej informacji na temat prac Koalicji na str. 22-24). Ponadto J. Kubiak, odpowiedzialna za sprawy związane z siecią, udzielała wsparcia DR tłumacząc dokumenty z j. angielskiego na j. polski.

W trakcie pierwszej połowy 2021 r. trwały negocjacje trójstronne pomiędzy instytucjami UE w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Były one wnikliwie monitorowane przez Koalicje i omawiane na spotkaniach roboczych. Bieżące informacje na ten temat były przekazywane do DR, a wszelkie stanowiska konsultowane. Po zakończeniu negocjacji BIWW przekazał do DR ostateczne ustalenia ze szczególnym uwzględnieniem kwestii regionalnych.

Na prośbę Stowarzyszenia Europejskich Regionów na rzecz Produktów Regionalnych (AREPO) p.o. dyrektor BIWW M. Sylla zorganizowała spotkanie z przedstawicielem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, w której aktywny jest DR. Spotkanie odbyło się 5 maja 2021 r. W jego następstwie przedstawicielka AREPO w Brukseli, zauważając komplementarność działań obu sieci, zaproponowała współpracę obu sieci, jak również zapytała o ewentualne zainteresowanie członkostwem ze strony województwa wielkopolskiego. Zapytanie to zostało przekazane do DR.

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

BIWW udzielało BWM informacji na temat prac „Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych”. Na prośbę dyrektor BWM zaproponowane zostały również tematy do planowanego spotkania pomiędzy Wicemarszałkiem K. Grabowskim a Przewodniczącą Rady Okręgu Sibiu z Rumunii Pani Danielą CÎMPEAN (więcej str. 24) związane z działalnością Koalicji.

Oba biura współpracowały również w sprawie inicjatywy ECIPES. Marszałek Marek Woźniak otrzymał email od mołdawskiej organizacji pozarządowej IDEP (Institute for Development and Expertise of the Project) z prośbą o wsparcie inicjatywy. Jej celem było przesunięcie 40 mln euro pomocy unijnej dla Mołdawii, które nie zostały wypłacone ze względu na brak realizacji reform przez rząd centralny, do innych mołdawskich beneficjentów. BIWW oraz BWM w ramach swoich kompetencji tematycznych zbadało sprawę oraz zgromadziło niezbędne informacje rekomendując Panu Marszałkowi nieangażowanie się we wspieranie prośby z mołdawskiej organizacji.

BWM i BIWW wspólnie analizowały możliwość współpracy z Brandenburgią w zakresie organizacji dialogów obywatelskich będących elementem Konferencji ws. Przyszłości Europy. Inicjatywa powstała w wyniku współpracy Europejskiego Komitetu Regionów oraz Fundacji Bertelsmanna i została zainaugurowana 12 maja 2021 r. W spotkaniu wzięła udział M. Sylla. Ze względu na zbyt krótki czas niepozwalający na odpowiednie przygotowanie tych wydarzeń, nie podjęto decyzji o zaangażowaniu się w tą inicjatywę.

W ramach realizacji oceny współpracy międzynarodowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ostatnich latach oraz rekomendacji dla nowych priorytetów współpracy zagranicznej województwa, BIWW na prośbę BWM wzięło udział w ankiecie nt. współpracy międzynarodowej w konkretnych obszarach merytorycznych z perspektywy prowadzących ją departamentów i biur UMWW z uwzględnieniem aktywności i potrzeb instytucji podległych.

BIWW przekazał również BWM zdjęcia do nowego folderu prezentującego Wielkopolskę w wersji angielskiej i niemieckiej.

Departament Gospodarki (DRG)

BIWW pozostaje w kontakcie z Departamentem Gospodarki w kwestiach związanych z członkostwem województwa wielkopolskiego w Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN). W 2021 r. współpraca w tym zakresie przyjęła następujące formy:

 przekazywanie DRG informacji ze spotkań wybranych grup roboczych sieci ERRIN ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które mogą być interesujące dla Departamentu lub przedsiębiorstw współpracujących z DRG w ramach strategii inteligentnych specjalizacji;

 współpraca w kontekście koordynacji grupy roboczej ERRIN z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Gospodarczego Elizabeth Dudą. W tym kontekście odbyły się dwa spotkania: 10 lutego i 1 czerwca.

 przekazywanie do Wydziału Wielkopolska 2050 informacji na temat unijnych inicjatyw wodorowych, w tym dotyczących filaru regionalnego partnerstwa na rzecz czystego wodoru. 25 października dyrektor oraz pracownik BIWW spotkały się z koordynatorami tej inicjatywy, aby pozyskać informacje dla DRG.

 Przekazanie dyrektor B. Łozińskiej zaproszenia dla przedstawiciela województwa wielkopolskiego do udziału w charakterze prelegenta w sesji dotyczącej synergii pomiędzy inteligentnymi specjalizacjami a Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, która odbyła się w ramach seminarium Platformy Sprawiedliwej Transformacji w dniu 17 listopada 2021 r. BIWW otrzymało zaproszenie w związku z koordynacją prac grupy roboczej ERRIN ds. IS. Ostatecznie zaproszenie zostało przekazane do p. M. Sytka, Prezesa Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, który wziął udział w sesji podsumowującej całe seminarium.

Ponadto, w lutym 2021 r. w konsultacji z DRG BIWW przygotował odpowiedź na zapytanie otrzymane z przedstawicielstwa z Hesji na temat strategii regionalnych w zakresie cyfryzacji.

W maju BIWW konsultował z DRG ewentualne zainteresowanie w regionie kwestią oznaczeń geograficznych dla produktów rzemieślniczych. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie takich oznaczeń i wiosną trwały konsultacje w tej sprawie, a Komitet Regionów opracowywał opinię na ten temat.

Na prośbę partnerów z Nowej Akwitanii BIWW przekazał DRG informacje nt. Geo Days – corocznego wydarzenia francuskiego klastra Pole AVENIA, który specjalizuje się w technologiach geotermalnych, wodorowych, gazowych i przemyśle wydobywczym. Wydarzenie odbędzie się online i składa się z konferencji i spotkań B2B.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (DOW)

P.o. dyrektor BIWW była w kontakcie z dyrektor DOW w kwestii ewentualnego przyjazdu Lokalnej Grupy Działania z Wielkopolski na obchody Dnia św. Marcina w Brukseli. Ze względu na obostrzenia pandemiczne podjęto decyzję o odroczeniu wizyty.

We wrześniu 2021 r. DOW przekazał do BIWW odpowiedź na pytanie dotyczące oceny racjonalności wydatkowania środków w ramach PROW, które BIWW otrzymał z Nowej Akwitanii w związku z zaangażowaniem w prace Koalicji AgriRegions.

Departament Zdrowia

W maju 2021 r. BIWW nawiązało kontakt z DZ po otrzymaniu informacji ze Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w zakresie zdrowia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT Health) o poszukiwaniu regionów zainteresowanych współpracą w projekcie Saphire. Dotyczy on spersonalizowanej opieki zdrowia i finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020. W wyniku zainteresowania BIWW umówił spotkanie pomiędzy przedstawicielem EIT Health a DZ, które odbyło się 23 czerwca 2021 r. Następnie BIWW wsparł DZ w wypełnianiu ankiety do celów projektów. Sprawą zajmowała się J. Kubiak.

W lipcu 2021 r. BIWW przekazał do DZ informacje na temat pierwszych naborów w unijnym programie w zakresie zdrowia.

W październiku 2021 r. BIWW przekazał również do DZ informację o projekcie CHERRIES dotyczącym badań i innowacji w kontekście regionalnych ekosystemów zdrowia. BIWW współpracował następnie z przedstawicielem DZ w przygotowaniu wniosku w ramach tego naboru. 27 października 2021 r. pracownicy BIWW i DZ spotkali się z przedstawicielami projektu.

Departament Sportu i Turystyki oraz Wielkopolska Organizacja Turystyczna

W kwietniu p.o. dyrektor BIWW przekazał do dyrektora DS informację o możliwości współpracy w ramach projektu „Ponad turystyką kulturową” (Be.Cultour), którego partnerem jest sieć ERRIN. Projekt jest finansowany z programu Horyzont 2020 i w jego ramach poszukiwano 12 samorządów zaangażowanych w kształtowanie przyszłości turystyki kulturalnej, których przedstawiciele będą mieli możliwość skorzystania z w pełni finansowanego programu wzajemnego uczenia się realizowanego w ramach projektu. DS zadecydował o przekazaniu informacji do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, której dyrektor, wspólnie z p.o. dyrektor BIWW oraz A. Kaleniewiczem z Departamentu Sportu i Turystyki, wziął udział w spotkaniu informacyjnym ERRIN, które odbyło się 13 kwietnia 2021 r. Następnie WOT, w konsultacji z BIWW opracował wniosek o włączenie Wielkopolski do grupy samorządów współpracujących w ramach projektu, który został pozytywnie rozpatrzony. 26 października 2021 r. przedstawiciel BIWW wziął udział w spotkaniu projektowym.

We wrześniu 2021 r. p.o. dyrektor BIWW przekazała do Tomasza Wiktora, dyrektora DS propozycję od brukselskiego przedstawicielstwa województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącą organizacji wizyty dziennikarzy flamandzkiej telewizji TV Eclips w Wielkopolsce, celem zrealizowania programu turystyczno-kulinarnego. W związku koniecznością wniesienia wysokiego wkładu finansowego ze strony województwa oraz z niską rozpoznawalnością stacji telewizyjnej, Wielkopolska nie dołączyła do projektu. (więcej informacji str.21).

Departament Kultury

BIWW nawiązał kontakt z Departamentem Kultury w celu rozpowszechnienia informacji o otwartym zaproszeniu do składania wniosków do projektu „Digitraining – budowanie zdolności administracyjnej w zakresie umiejętności cyfrowych i audiowizualnych na rzecz dziedzictwa kulturowego sprzyjającego włączeniu” w ramach programu Kreatywna Europa skierowanego do muzeów i instytucji kulturalnych. W wyniku tego działania Departament Kultury przekazał informację o możliwości zaangażowania się w projekt do wielkopolskich muzeów będących jego jednostkami podległymi.

W ramach współpracy z Departamentem Kultury, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie nawiązało kontakt z BIWW na temat możliwości współpracy i pomocy przy wsparciu projektu polegającym na realizacji wystawy okolicznościowej związanej z 1000 rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego przewidzianej na rok 2025. Wystawa prezentować ma europejskie regalia wczesnośredniowieczne. Z uwagi na brak możliwości zgromadzenia takich eksponatów w jednym miejscu planowana jest prezentacja ich cyfrowych kopii w formacie 3D.

BIWW przesyłał również do DK informacje na temat wydarzeń dotyczących sektora kultury.

Departament Transportu

W ramach konsultacji przeprowadzanych w Europejskim Komitecie Regionów w związku z przygotowywaną w ramach Komisji COTER (Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) opinią dotyczącą przyszłości lotnisk regionalnych, na prośbę Marszałka M. Woźniaka członka tej komisji, Departament Transportu wypełnił ankietę dotyczącą regionalnych lotnisk, a w szczególności ich znaczenia, głównych wyzwań, które pojawiły się w okresie kryzysu wywołanego wirusem COVID-19 i sposobów radzenia sobie z nimi; wskazania w jaki sposób polityka spójności powinna zapewnić dalszy rozwój infrastruktury na rzecz bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a także stosowania innowacyjnych technologii i cyfryzacji w regionalnych portach lotniczych, wspierając jednocześnie ich wkład w realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu; za pomocą jakiego rodzaju współfinansowanych przez UE inwestycji w perspektywie finansowej na lata 2021-27 lub innego wsparcia UE/krajowego, regionalne porty lotnicze mogą być w stanie skutecznie zrealizować cele dekarbonizacji określone w Europejskim Zielonym Ładzie; w jaki sposób władze lokalne i regionalne mogą wspierać porty lotnicze, a także jak te ostatnie mogą się przyczynić do ożywienia gospodarczego i rozwoju UE po kryzysie COVID-19.

Departament Transportu zwrócił się do BIWW z prośbą o wsparcie i rozpoznanie możliwości zorganizowania w siedzibie BIWW konferencji kończącej projekt RegiaMobil w ramach programu Interreg Europa Środkowa. Wydarzenie zostało zaplanowane na 19 maja 2022 r. z udziałem fizycznym, jeśli rozwój sytuacji pandemicznej na to pozwoli.

BIWW przekazywało również do DT informacje na temat wydarzeń dotyczących tematyki transportowej.

Departament Edukacji

W lipcu 2021 r. BIWW otrzymało zapytanie z sieci ERRIN dotyczące zainteresowania podmiotu z Wielkopolski opracowaniem wniosku projektowego w programie Erasmus+. Projekt ma dotyczyć szkoleń na temat rozwiązań opartych o przyrodę (ang. nature based solutions, NBS). P.o. dyrektor BIWW przekazała informację dyrektor DE, a DE skontaktował się z Politechniką Poznańską Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z całej Wielkopolski w sprawie projektu. 13 lipca 2021 r. p.o. dyrektor BIWW M. Sylla oraz J. Kubiak spotkały się z koordynatorkami projektu TITYRE, a 14 lipca 2021 r. z p. Martą Maj z DE, aby przekazać jej komplet informacji nt. projektu i oczekiwań wobec potencjalnych partnerów.

3. Jednostki podległe

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (WBPP)

BIWW wspólnie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego zaangażowane jest w prace w ramach Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. Przekazuje informacje nt. możliwości projektowych, konsultacji oraz inicjatyw unijnych interesujących z punktu widzenia Wielkopolski. Pracownik BIWW jest członkiem grupy lobbingowej sieci (więcej informacji na str. 28-29).

Na prośbę wicedyrektor WBPP pracownik BIWW J. Kubiak przygotowała informację o zakresie działań grupy lobbingowej za okres II. połowa 2020- I. połowa 2021 na potrzeby sprawozdania dla Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej Sejmiku WW.

Z inicjatywy BIWW, 14 września 2021 r. odbyło się wspólne spotkanie z przedstawicielkami Europe Direct - Ostrów Wielkopolski, które przesłało do obu instytucji zaproszenie do współpracy. W spotkaniu uczestniczyły p.o. dyrektor BIWW M. Sylla, J. Kubiak oraz dyrektor i wicedyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego (więcej informacji na str. 51-52).

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzięki pośrednictwu BIWW Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przystąpił do projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2020 (AMIF).

Wielkopolska otrzymała zaproszenie od Zgromadzenia Regionów Europy (AER) do przystąpienia do projektu w ramach zaproszenia do składania wniosków AMIF. AER - lider projektu utworzył konsorcjum którego partnerzy są zainteresowani opracowaniem strategii integracji międzykulturowej w celu poprawy włączenia społeczno-gospodarczego migrantów i poczucia przynależności do europejskich społeczności lokalnych. Projekt zostanie opracowany zgodnie z kompetencjami i konkretnymi potrzebami poszczególnych partnerów, eliminując główne luki i wyzwania związane z integracją międzykulturową. Strategia integracji międzykulturowej powinna zostać opracowana w drodze procesu partycypacyjnego, z udziałem kluczowych zainteresowanych stron i różnych szczebli administracji; przy wsparciu i pomocy eksperta, regiony ustanowią system międzykulturowy obejmujący główne cele, działania i ramy czasowe. Po opracowaniu strategii integracji międzykulturowej, regiony wdrożą je w praktyce.

BIWW przekazywało również do ROPS informacje na temat wydarzeń dotyczących tematyki społecznej oraz konsultacji.

XI. Współpraca z biznesem

BIWW udziela przedsiębiorcom z Wielkopolski:

 informacji nt. finansowania projektów w ramach unijnych programów 2021-2027;

 pomocy w poszukiwaniu europejskich partnerów biznesowych i projektowych;

 wsparcia w zakresie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE;

 wsparcia w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań na forum UE;

 informacji o zmianach prawa i rozwoju polityk unijnych dot. poszczególnych sektorów gospodarki.

Przedstawiciele wielkopolskiego środowiska biznesu uczelni, którzy wyrazili zainteresowanie działaniami w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji ERRIN otrzymują również regularne informacje na temat realizowanych przez sieć przedsięwzięć i pojawiających się możliwości przystępowania do projektów.

Ponadto, p.o. dyrektor M. Sylla kontaktowała się z przedstawicielstwami Brandenburgii, Hesji i Saksonii w sprawie firmy BASE Pharma z Wielkopolski. Jest to firma biotechnologiczna, która posiada zakład farmaceutyczny w Niemczech i poszukuje niemieckich instytucji wspierających pozyskiwanie środków unijnych na dofinasowanie zakładu oraz realizację projektów farmaceutycznych R&D.

W styczniu BIWW otrzymał zapytanie z wielkopolskiej firmy świadczącej usługi budowlane dotyczące formalności, które należy spełnić, aby móc świadczyć usługi w Belgii. Pracownik

BIWW konsultował tę sprawę z władzami belgijskimi i przekazał informacje stronie zainteresowanej.

W sierpniu 2021 r. BIWW otrzymał prośbę od poznańskiej firmy zajmującej się tworzeniem i projektowaniem systemów informatycznych dotyczącą pomocy w zidentyfikowaniu właściwej jednostki odpowiedzialnej w UE za koordynację spraw związanych z paszportem covidowym. Udzielenie pełnej odpowiedzi wiązało się z koniecznością nawiązania kontaktu z następującymi podmiotami: Dyrekcją Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Dyrekcją Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji Społecznej, Europejską Agencją Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HADEA), centralnym punktem kontaktowym Europe Direct Contact Center oraz Biurem Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Uzyskane informacje zostały przekazane stronie zainteresowanej.

BIWW współpracuje również z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz przekazuje informacje Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

XII. Wsparcie BIWW dla innych podmiotów z Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem JST

Wsparcie dla podmiotów z regionu

BIWW udzielał również kilku podmiotom z Wielkopolski wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych projektów finansowanych z funduszy unijnych. BIWW na podstawie informacji przesłanych przez organizacje z regionu opracował i rozesłał do zagranicznych podmiotów newslettery informacyjne, które dotyczyły poszukiwania partnerów.

Współpraca z Urzędem Miasta w Poznaniu

24 lutego 2021 r. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania zwrócił się do BIWW z prośbą o wsparcie koncepcyjne oraz pomoc we wskazaniu i nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi prelegentami na Forum Rozwoju Miast. BIWW zaproponowało Kate Raworth – autorkę koncepcji ekonomii obwarzanka oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej (DG Regio). Obie propozycje zostały ujęte w programie Forum. Sprawą zajmowały się p.o. dyrektor M. Sylla oraz J. Kubiak.

Dzięki BIWW Michał Łakomski, dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa, Pełnomocnik Prezydenta ds. Smart City wziął udział w spotkaniu dot. JPI Urban Europe zorganizowanym przez Biuro PolSCA w dniu 12 marca (więcej na str. 21).

P.o. dyrektor BIWW przekazała również przedstawicielom UM Poznania informacje o możliwości zaangażowania się w Misję Horyzontu Europa dot. neutralnych klimatycznie

inteligentnych miast oraz poszukiwaniu partnerów do projektu związanego z otwartymi innowacjami w kontekście tej misji.

Współpraca z RIPOK Związek Pracodawców

W maju 2021 r. do BIWW zwrócił się prezes Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Związek Pracodawców (RIPOK Związek Pracodawców), Piotr Szewczyk z prośbą o wsparcie w znalezieniu mówcy na cykliczne spotkanie członków Rady na temat trendów w polityce i strategiach UE w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu i Fit for 55 oraz przełożeniem ich na kierunki, cele i realne działania w zakresie gospodarki odpadami. BIWW znalazło prelegenta - William Neale z Dyrekcji Generalne Komisji Europejskiej ds. Środowiska - nawiązało kontakt oraz doprowadziło do spotkania, które odbyło się 25 listopada 2021 r.

Urząd Miasta Piły

Urząd Miasta Piły zwrócił się do BIWW z prośbą o pomoc w ustaleniu kontaktu z Komisją Europejską (KE) w celu zdobycia dodatkowych informacji w ramach realizowanego z parterami z Armenii projektu EuropeAid nt. Władze lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonych miast 2020. BIWW przekazało adres do kontaktu w KE oraz informacje dot. projektu.

Wielkopolska Izba Gospodarcza z Gniezna

30 sierpnia 2021 r. M. Sylla oraz J. Kubiak spotkały się z przedstawicielką Wielkopolskiej Izby Gospodarczej z Gniezna w celu omówienia możliwości współpracy w zakresie prowadzonych przez BIWW działań. W efekcie tego spotkania jeden z członków Izby-Polska Grupa Wodorowa skontaktował się z BIWW z prośbą o wsparcie w pozyskaniu informacji na temat możliwości pozyskiwania bezpośrednio funduszy z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. BIWW skontaktował się w tej sprawie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu i Warszawie oraz Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, a otrzymane informacje przekazał do Polskiej Grupy Wodorowej.

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

8 października 2021 r. M. Sylla oraz J. Kubiak odbyły spotkanie z Michałem Bogackim, dyrektorem Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Celem spotkania było omówienie przekazanych wcześniej przez BIWW możliwości w ramach istniejących programów unijnych na sfinansowanie projektu (wystawa regaliów królewskich), które Muzeum planuje zrealizować z okazji 1000 rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego.

Współpraca z Punktem Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Ostrów Wielkopolski

Europe Direct Ostrów Wielkopolski prowadzony jest przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Zajmuje się on: informowaniem o instytucjach, prawie oraz programach UE, udostępnianiem bezpłatnych publikacji, jak również umożliwia dostęp do unijnych serwisów informacyjnych. 14 września 2021 r. M. Sylla oraz J. Kubiak spotkały się

z przedstawicielkami Europe Direct Ostrów Wielkopolski w celu omówienia możliwości współpracy z BIWW. W spotkaniu udział wzięły również dyrektor i wicedyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, które przedstawiły działalność w sieci PURPLE. W efekcie spotkania BIWW umieściło na swojej stronie w zakładce Wielkopolska w sieciach UE informację na temat Punktu kontaktowego w Ostrowie Wielkopolskim, a także przesłało informacje na temat aktywności grupy lobbingowej sieci PURPLE, w której BIWW uczestniczy.

Współpraca z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

We wrześniu 2021 r. pracownik BIWW opublikował na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych informację o trwającym konkursie o nagrody EU Health Award 2021 w dwóch obszarach: Zdrowia psychicznego oraz Profilaktyki raka. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem I LO w Gnieźnie, które zwróciło się do BIWW z prośbą o wsparcie techniczne. Pracownik BIWW udzielił w tym zakresie potrzebnych informacji.

XIII. Działalność informacyjna

1. Strona internetowa

BIWW prowadzi stronę internetową www.wielkopolska.eu, na której umieszczane są najważniejsze informacje dotyczące aktualności na temat polityk, programów i prawa UE, zwłaszcza w zakresie rozwoju regionalnego, najważniejszych wydarzeń na szczeblu UE, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli województwa wielkopolskiego na forum unijnym. Strona stanowi główny kanał komunikacyjny między Biurem a podmiotami z Wielkopolski. Publikowane na stronie artykuły są notatkami prasowymi BIWW lub pochodzą z innych źródeł: m.in. EURACTIV, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i jego Przedstawicielstwa w Polsce oraz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE czy z Biura PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Strona prowadzona jest również w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

W 2021 r. na stronie internetowej BIWW ukazały się 313 artykuły i informacje. Za działalność informacyjną w BIWW w 2021 r. odpowiedzialna była M. Raptis.

2. Cykl informacyjny na temat programu Erasmus +

W 2021 r. obowiązywać zaczęła nowa perspektywa finansowa, która wprowadziła zmiany i nowości do programów unijnych, w związku z czym BIWW rozpoczął cykl informacyjny „Poznaj Erasmus +”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie w wielu obszarach.

Celem cyklu było popularyzowanie możliwości oferowanych przez program Erasmus +, z których korzystać mogą obywatele UE w każdym wieku. BIWW za pośrednictwem newslettera i mediów społecznościowych informował o nowościach, konkursach

i inicjatywach przewidzianych w zakresie Erasmusa + w nowej perspektywy. W ramach cyklu opublikowanych zostało łącznie 7 informacji.

3. Artykuły związane z wydarzeniami w Unii Europejskiej

W 2021 r. w ramach działalności informacyjnej pracownicy BIWW publikowali na stronie internetowej artykuły poświęcone aktualnym wydarzeniom w Unii Europejskiej. Opublikowane teksty dotyczyły: ciekawostek oraz sukcesów związanych z 17-leciem Polski w UE, roli i pozycji kobiet w integracji europejskiej na przestrzeni lat i obecnie oraz Święta Dnia Europy w 2021 r.

4. Przekazywanie informacji dotyczących poszukiwań partnerów do projektów

Informacje na temat poszukiwania partnerów do projektów są publikowane na stronie internetowej BIWW zależnie od zgłoszeń otrzymywanych elektronicznie od partnerów zagranicznych oraz od aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Informacje o poszukiwaniu partnerów do projektów są bezpośrednio przesyłane do jednostek administracji samorządowej, środowisk nauki, kultury i biznesu, członków polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów, organizacji pozarządowych oraz polskich i zagranicznych regionów za pomocą elektronicznego biuletynu BIWW.

W 2021 r. BIWW opublikował na swojej stronie internetowej lub przesłał w formie newsletterów 32 ogłoszenia dot. poszukiwań partnerów. Na ogłoszenia otrzymano 54 odpowiedzi, w tym 43 ze strony podmiotów z Wielkopolski oraz od 11 organizacji zagranicznych.

Oprócz przekazywania informacji na temat poszukiwań partnerów do projektów, BIWW umieszcza również na swojej stronie informacje na temat nowych zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską, na podstawie których partnerzy w województwie mogą opracować własne projekty.

Koordynacją publikacji zaproszeń i kontaktami z ewentualnymi beneficjentami projektów zajmowała się M. Raptis.

5. Newslettery

BIWW wysyła również sprofilowane elektroniczne biuletyny informacyjne skierowane do konkretnych grup odbiorców podzielonych na 27 kategorie tematyczne np.: jednostki administracji publicznej, środowiska: naukowe, kultury, biznesu. Biuletyny zawierają wybrane i najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. W 2021 r. za pomocą elektronicznego biuletynu informacyjnego rozesłano 364 informacje.

6. Media społecznościowe

Od 2017 r. BIWW posiada własne konto na serwisie społecznościowym Twitter. Konto dostępne jest pod adresem @WielkopolskaBXL. BIWW zamieszcza na nim na bieżąco informacje dotyczące najnowszych i najważniejszych wydarzeń, które mają miejsce na forum europejskim, uwzględniając przy tym aktywność oraz udział przedstawicieli Wielkopolski. W 2021 r. na portalu Twitter BIWW opublikował 326 postów. W tym okresie profil śledziło 215 osób.

Ponadto BIWW zarządza dwoma profilami na portalu społecznościowym Facebook: „Biuro Wielkopolski w Brukseli” oraz „Klub Wielkopolan w Brukseli”.

Profil „Biuro Wielkopolski w Brukseli” kierowany jest do instytucji, organizacji i mieszkańców województwa. Publikowane na nim artykuły dotyczą wybranych, najważniejszych informacji dotyczących wydarzeń odbywających się na forum europejskim, istotnych aspektów związanych z politykami, programami i inicjatywami unijnymi, naborów wniosków do programów unijnych, działalności BIWW oraz aktywności przedstawicieli regionu w Brukseli. Informacje zamieszczane na stronie oraz publikowane na profilu facebookowym „Biuro Wielkopolski w Brukseli” są zróżnicowane tematycznie. W 2021 r. pojawiło się 349 informacji. Liczba sympatyków profilu to 812 osób.

Profil „Klub Wielkopolan w Brukseli” jest skierowany do Wielkopolan i sympatyków Wielkopolski mieszkających w Belgii, np. pracowników instytucji unijnych, placówek dyplomatycznych i innych instytucji mających siedzibę w Brukseli. Na profilu publikowane są informacje nt. wydarzeń organizowanych przez BIWW w Brukseli, inicjatyw związanych z Wielkopolską, działalności przedstawicieli województwa na forum europejskim, a także aktualności z regionu. Profil ma na celu promocję Wielkopolski. W 2021 r. pojawiły się 56 informacji. Profil polubiło 310 osób.

Ponadto, od 18 marca br. na profilu „Klub Wielkopolan w Brukseli” raz w tygodniu publikowane są krótkie informacje dotyczące zmian, które zachodzą w regionie dzięki środkom finansowym z Unii Europejskiej.

Działalność informacyjna BIWW w 2021 r. objęła również publikowanie informacji związanych z kryzysem COVID-19 na stronie www.wielkopolska.eu w specjalnej zakładce. W 2021 r. opublikowano 25 informacji.

Przygot. Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

1. Wydarzenie online „Europejskie regiony jako siła napędowa odbudowy w UE”
18 marca 2021 r. BIWW, jako przedstawicielstwo jednego z 31 regionów z 10 krajów europejskich, był współorganizatorem wydarzenia pt.: „Europejskie regiony jako siła napędowa odbudowy w UE”. Przy tej okazji przedstawiono inicjatywę, której celem jest wzmocnienie roli regionów europejskich w procesie decyzyjnym UE związanym z odbudową po pandemii COVID-19. Gośćmi wydarzenia byli: Céline Gauer, szefowa Grupy Zadaniowej ds. Odbudowy i Odporności Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej oraz Przewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, Johan Van Overtveldt.
C. Gauer zaznaczyła, że „regiony i władze lokalne są bliższe obywatelom, dlatego odgrywają one zasadniczą rolę w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów odbudowy”. Według niej istnieją trzy aspekty projektu, w których regiony mogą być pomocne. Jest to identyfikowanie projektów w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji oraz spraw społecznych, usunięcie wąskich gardeł inwestycyjnych oraz znajomość konkretnych projektów, które wymagają wsparcia. Wyjaśniła jednak, że Komisja Europejska może „tylko zachęcać państwa członkowskie do angażowania regionów w opracowywanie planów”. Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego dodał, że „im bardziej angażuje się regiony w krajowe plany odbudowy, tym bardziej władze krajowe otrzymują skuteczną odpowiedź na wyzwania pandemiczne”.

ROK 2020

 
 
 
 
 
 

Czytaj więcej...

ROK 2019

 

Czytaj więcej...

ROK 2018

Czytaj więcej...

ROK 2017

Czytaj więcej...

ROK 2016

Czytaj więcej...

ROK 2015

Czytaj więcej...

ROK 2014

Czytaj więcej...

ROK 2013

Czytaj więcej...

ROK 2012

Czytaj więcej...