Polityka spójności i zrównoważony transport tematami sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem Marszałka Marka Woźniaka

28-01-22
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcie MW 3 flagi 002„Zielony Ład, polityka spójności i Fundusz Odbudowy, który pozwoli przywrócić właściwe potencjały po kryzysie wywołanym przez COVID-19, a także migracje i azyl to trzy ważne kwestie z polskiego punktu widzenia” - mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Apostolosa Tsitsikostasa z szefami delegacji krajowych. Spotkanie przewodniczących na temat priorytetów europejskich samorządów w 2022 roku odbyło się 24 stycznia i rozpoczęło tydzień sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów i towarzyszących jej posiedzeń.

Marszałek odniósł się do szczególnie trudnej sytuacji na polskiej granicy wschodniej oraz potencjalnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. „W tle tych wydarzeń pojawia się zasadniczy problem migrantów i uchodźców wspieranych przez społeczeństwo polskie, ale niestety wykorzystywanych również jako narzędzie agresji w wojnie hybrydowej. Nie należy w żadnej sposób uchybiać prawom człowieka tych osób i to staramy się robić po demokratycznej stronie w Polsce”- podkreślał M. Woźniak.

komisarz FerreiraWażnym punktem sesji plenarnej była debata wysokiego szczebla na temat wdrażania polityki spójności. Jej pierwszym gościem była unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Elisa Ferreira. Zwróciła ona uwagę na wyjątkowy czas dla tej polityki, ponieważ z jednej strony nadal wdrażane są fundusze na lata 2014-2020, a z drugiej trwają negocjacje umów partnerstwa i programów operacyjnych na kolejne siedem lat. Podkreśliła, że wszystkie programy muszą zostać przyjęte w bieżącym roku, aby uniknąć utraty części środków. Komisarz wymieniła również największe wyzwania stojące obecnie przed polityką spójności, w tym odpowiednie ukierunkowanie programów na zieloną i cyfrową transformację oraz maksymalizację synergii pomiędzy funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a innymi programami i politykami UE. W tym kontekście zwróciła szczególną uwagę na odbudowę po pandemii COVID-19, długoterminową wizję dla obszarów wiejskich, a także sprawiedliwą transformację regionów węglowych. E. Ferreira podkreśliła także dobrą współpracę pomiędzy Komisją Europejską a Europejskim Komitetem Regionów, której przykładem jest podpisany podczas tej sesji plenarnej wspólny plan działania w zakresie polityki spójności. Gościem debaty była również Wiceprzewodnicząca Europejskiego Banku Inwestycyjnego Liliana Pawłowa – instytucji, która w najbliższych latach zwiększy finansowanie w obszarze polityki spójności.  

adina zdjęcie Przyszłość transportu była tematem kolejnej dyskusji z udziałem komisarz UE Adiny Vălean, w której skupiono się na kwestiach transformacji tego sektora. Europejski Zielony Ład zakłada jego większe zrównoważenie m.in. poprzez ograniczenie do 2050 r. 90 % emisji pochodzących z transportu. Europejscy samorządowcy poparli proponowane przez Komisję Europejską zmiany, podkreślając jednocześnie konieczność zapewnienia sprawiedliwego podejścia wspierającego każdy region, miasto i wieś. Unijna komisarz podczas dyskusji z członkami KR wyraziła nadzieję, iż do 2030 r. na drogach UE pojawi się co najmniej 30 mln samochodów elektrycznych, w porównaniu z około 1 milionem obecnie, co wymaga odpowiedniej infrastruktury paliw alternatywnych. Konieczne będzie zagwarantowanie odpowiedniej liczby stacji ładowania i tankowania, aby sprostać temu zapotrzebowaniu i zachęcić jeszcze więcej osób i przedsiębiorstw do przejścia na pojazdy elektryczne lub wodorowe ogniwa paliwowe.

Reker HenriettePodczas sesji plenarnej odbyło się również wręczenie nagrody im. Pawła Adamowicza, byłego prezydenta Gdańska zamordowanego w styczniu 2019 r. podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Laureatką nagrody została prezydentka miasta Kolonii Henriette Reker, która została wyróżniona za poświęcenie oraz pracę na rzecz wolności, solidarności i równości.  „Przemoc nigdy nie była i nigdy nie będzie rozwiązaniem. Zawsze będzie to pierwszy krok w złym kierunku. Dlatego musimy bronić pokoju, otwartego dialogu i jedności”- mówiła podczas ceremonii H. Reker, która w 2015 r. sama doświadczyła przemocy w reakcji na jej działania dla migrantów i ich integracji. Nagroda została ustanowiona przez miasto Gdańsk, Międzynarodową Sieć Miast Schronienia (ICORN) oraz Europejski Komitet Regionów, którego nieżyjący prezydent był członkiem. Przyznawana jest politykom, urzędnikom oraz obywatelom, którzy walczą o demokrację stawiając czoła przemocy i nienawiści.

M. Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w ramach spotkań towarzyszących sesji plenarnej, w dniu 21 stycznia br. przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji w KR. Gościem spotkania był Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, który przedstawił bieżące kwestie związane z polskim krajowym planem odbudowy, który nie został jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską, podobnie jak plan bułgarski, szwedzki i węgierski. Podczas dyskusji poruszono także temat negocjacji umowy partnerstwa funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Ponadto, w ramach przygotowań do sesji plenarnej M. Woźniak wziął udział w posiedzeniu Prezydium grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL), którego jest członkiem oraz spotkaniu całej grupy EPL. Marszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył również w posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, podczas którego przedstawiono 18-miesięczny program działań tzw. trio prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, tj. obecnie trwającej prezydencji francuskiej i następujących po niej prezydencji czeskiej i szwedzkiej.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli