Przejdź do treści

Trzeci program w dziedzinie zdrowia

Jest to program unijny mający zmierzyć się z wyzwaniami w dziedzinie zdrowia w państwach członkowskich Unii Europejskiej jak m.in.: nierówności w zakresie opieki zdrowotnej między krajami, zagrożenie wynikające z możliwych epidemii, zbyt małe inwestycje państw członkowskich w służbę zdrowia spowodowane niedostatecznym wzrostem gospodarczym.

Posiada on 4 główne cele:

  1. Promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk promujących sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia – prowadzenie kampanii mających na celu zniechęcenie do zachowań zagrażających zdrowiu jak np. nadużywania alkoholu, palenia tytoniu, niezdrowych nawyków żywieniowych, kampania przeciw używaniu narkotyków itp.
  2. Ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi – rozszerzanie możliwości zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia w państwach członkowskich, zwiększanie współpracy między państwami.
  3. Zwiększanie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej – rozszerzanie innowacji w dziedzinie medycyny, e-Zdrowie, wolny przepływ specjalistów w dziedzinie medycyny itp.
  4. Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej – rozszerzanie możliwości leczenia rzadkich chorób, European Reference Networks – platforma umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy specjalistami w całej Unii itp.

Poza tym program ma realizować wiele wyspecjalizowanych i dodatkowych zadań. Jego ogólnym celem jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia wśród obywateli UE i zmniejszenie nierówności między państwami w tym zakresie, nadanie impulsu do wdrażania innowacji w tej dziedzinie i zwiększenie stabilności systemów opieki zdrowotnej. Program ma skupić się na współczesnych problemach zdrowia w państwach członkowskich UE, wspierać i rozwijać współpracę między państwami członkowskimi UE.

Beneficjenci

Oprócz państw członkowskich UE w programie „Zdrowie” mogą również brać udział państwa trzecie: kraje kandydujące do UE, przystępujące i potencjalni kandydaci, państwa członkowskie EFTA/EEA, państwa objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa oraz państwa powiązane z UE umowami bilateralnymi i multilateralnymi.

Program skierowany jest do władz publicznych, prywatnych przedsiębiorstw, organizacji publicznych, pozarządowych i międzynarodowych.

Budżet Trzeciego programu w dziedzinie zdrowia do 2020 r. wynosi 449,4 mln euro. Jest to znacznie więcej niż w poprzednich latach (program w latach 2003 – 2007 – 312 mln euro, program w latach 2008 – 2013 – 321,5 mln euro). Program jest realizowany poprzez roczne plany, które określają główne dziedziny i kryteria finansowania działań w ramach tego programu.

Projekty będą współfinansowane w wysokości 60%. W wypadku projektów wyższej użyteczności, wyjątkowo grant może zostać przyznany w wysokości 80% kosztów projektu. Zamówienia publiczne zostaną sfinansowane nawet w całości ze środków unijnych.

Program zdrowia realizuje Komisja Europejska wspólnie z Agencją Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (CHAFEA).

Więcej informacji