Przejdź do treści

Interreg Europa

Interreg Europe banner2Następca programu INTERREG IVC. Jest programem współpracy międzyregionalnej na lata 2014-2020 obejmujący wszystkie kraje członkowskie UE oraz Norwegię i Szwajcarię. Wspiera wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk dotyczących skutecznego kształtowania oraz wdrażania polityk i programów regionalnych. Jego głównym celem jest zwiększenie oddziaływania polityki spójności poprzez ulepszenie jej instrumentów (funduszy strukturalnych) wdrażanych w poszczególnych regionach UE. Budżet programu wynosi 359 mln euro.

Interreg Europe dzieli się na 4 cele tematyczne:

  • wspieranie badań, technologii i innowacji,
  • podnoszenie konkurencyjności MŚP,
  • przechodzenie na gospodarkę nisko-emisyjną oraz ochrona środowiska
  • wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

Istnieją 2 rodzaje działań :        

projekty współpracy międzyregionalnej (budżet: 322,4 mln euro) - polegają na współpracy instytucji publicznych z różnych krajów europejskich przez 3 do 5 lat dotyczącej wybranego kierunku polityki regionalnej. W ich ramach opracowany zostanie plan działań dla każdego z partnerów projektu, którego celem jest zapewnienie, że zidentyfikowane rozwiązania będą wprowadzane w życie.

Ich realizacja została podzielona na 2 etapy - pierwszy, trwający od roku do 3 lat, jest etapem wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, który kończy się opracowaniem planu działań dla każdego uczestniczącego regionu. Drugi etap trwa 2 lata i polega na monitorowaniu procesu wdrażania planu i może obejmować realizację działań pilotażowych.

Podstawowym beneficjentem programu Interreg Europa są instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów polityki spójności. W programie mogą uczestniczyć też inne podmioty, jednak będą musiały uzyskać list potwierdzający wsparcie odpowiedniej instytucji.

platformy wymiany wiedzy w zakresie polityk regionalnych i europejskich (budżet: 15,3 mln euro) – ich głównym celem jest zwiększenie efektywności polityk lokalnych i regionalnych. Są przestrzenią do ustawicznej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie czterech celów tematycznych programu Interreg Europe. Są narzędziem dla instytucji z całej UE, które mogą za ich pomocą znaleźć rozwiązania, aby w lepszy sposób wdrażać i zarządzać polityką samorządową.Program zakłada powstanie 4 platform - po 1 dla każdego celu tematycznego.

Dofinansowanie projektów: 85% dla instytucji publicznych, 75% dla prywatnych organizacji non-profit.

Więcej informacji:

Strona programu Interreg Europe

Facebook - Twitter

www.changing-regions.eu