Przejdź do treści

Europa dla Obywateli

Europa dla Obywateli„Europa dla Obywateli” to program wspierający budowanie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie integracji europejskiej. W kwietniu 2014 r. został on ostatecznie przyjęty przez Radę Europejską z budżetem wynoszącym niecałe 186 mln euro.

Program składa się z trzech komponentów:

1. Pamięć europejska – podnoszenie świadomości na temat wspólnej historii, wartości i celów Unii Europejskiej

W ramach tego komponentu wspierane będą działania zachęcające do refleksji na temat różnorodności kulturowej w Europie oraz wspólnych wartości. Finansowane będą projekty związane z tematyką reżimów totalitarnych i ich przyczyn oraz wspominające ofiary tych reżimów. Tematyka obejmuje również inne znaczące momenty historii Europy oraz promocję takich wartości, jak tolerancja, wzajemne zrozumienie oraz dialog międzykulturowy.

Maksymalna wartość grantu na projekt wynosi 100 000 euro, a maksymalny czas trwania projektu to 18 miesięcy.

Beneficjenci: władze lokalne i regionalne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia kulturalne, historyczne i edukacyjne, ośrodki badawcze.

2. Zaangażowanie demokratyczne i partycypacja obywateli - zaangażowanie społeczeństwa w działania na poziomie UE

W ramach tego komponentu wspierane będą działania mające na celu zwiększenie partycypacji obywateli, szczególnie w zakresie polityk unijnych oraz inicjatyw promujących takie wartości jak wzajemne zrozumienie, międzykulturowe uczenie się, solidarność, zaangażowanie społeczne i wolontariat.

Komponent ten zakłada trzy rodzaje działań:

  • Town twinning – projekty łączące mieszkańców miast, zachęcające do debaty na temat aktualnych zagadnień agendy europejskiej

Maksymalna wartość grantu na projekt: 25 000 euro

Czas trwania projektu: maks. 21 dni

Beneficjenci: miasta, organizacje pozarządowe reprezentujące władze lokalne z co najmniej dwóch krajów uczestniczących w programie.

  • Sieci miast – finansowanie dla władz lokalnych i stowarzyszeń współpracujących ze sobą w zakresie wybranej tematyki w długim okresie

Maksymalna wartość grantu na projekt: 150 000 euro

Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące

Beneficjenci: miasta, sieci miast, władze innych poziomów administracji, stowarzyszenia władz lokalnych, organizacje pozarządowe reprezentujące władze lokalne z co najmniej czterech krajów uczestniczących w programie.

  • projekty społeczeństwa obywatelskiego – projekty zrzeszające obywateli skupiające się na zagadnieniach bezpośrednio związanych z polityka unijną, np.: promujące zaangażowane społeczne, zbierające opinie, wolontariat.

Maksymalna wartość grantu na projekt: 150 000 euro

Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy

Beneficjenci: organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie.

3. Granty operacyjne – wsparcie finansowe na działalność organizacji pożytku publicznego, których stałe lub regularne działania pokrywają się z celami programu, zwłaszcza w zakresie zwiększania świadomości o historii i wartościach europejskich lub zachęcania do partycypacji obywatelskiej na poziomie UE.

  • Pamięć europejska – organizacje prowadzące działalność promującą pamięć o reżimach totalitarnych i ich ofiarach oraz związana z innymi znaczącymi momentami w nowożytnej historii Europy
  • Zaangażowanie demokratyczne i partycypacja obywateli – organizacje wspierające aktywność obywateli w UE zarówno na poziomie lokalnym, jak i w zakresie polityk unijnych.

Beneficjenci: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje prowadzące badania w zakresie polityk UE (think-tanki), platformy zrzeszające organizacje europejskie

Więcej informacji:

Strona programu

Nabory wniosków

Punkt Kontaktowy Programu Europa dla Obywateli w Polsce - Instytut Adama Mickiewicza

Autor: BIWW na podstawie eacea.ec.europa.eu