Przejdź do treści

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

EaSIJego celem jest wsparcie zatrudnienia, polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej. Ma on między innymi służyć zapewnieniu odpowiedniej opieki społecznej, przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz polepszaniu warunków pracy. EaSI łączy trzy dotychczasowe programy: Progress, EURES i Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress. 

Program dzieli się na trzy osie priorytetowe:

1. PROGRESS – modernizacja w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej, obejmująca trzy sekcje tematyczne:

  • Zatrudnienie, w tym walka z bezrobociem osób młodych
  • Opieka społeczna i włączenie społeczne, w tym redukcja oraz zapobiegania ubóstwu
  • Warunki pracy

Działania w ramach osi PROGRESS będą skupiać się na opracowywaniu i rozpowszechnianiu analiz społecznych, wymianie wiedzy i informacji, a także zapewnieniu wsparcia finansowego w zakresie innowacji społecznych i rynku pracy. Oś ta będzie również wspierać finansowo działalność różnorodnych organizacji, aby zwiększyć ich możliwości promocji i wspierania instrumentów i polityk UE w zakresie polityki społecznej.

Beneficjentami w ramach tej osi mogą być przede wszystkim władze lokalne, regionalne i krajowe, urzędy pracy i urzędy statystyczne, organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające partnerów społecznych, szkoły wyższe i ośrodki badawcze, media.

2. EURES - mobilność zawodowa w UE. Jej celem jest wsparcie Europejskiej Sieci Mobilności Zawodowej (EURES), która zapewnia informacje, doradztwo oraz usługi rekrutacyjne dla pracodawców oraz osób poszukujących pracy.

Sekcje tematyczne osi EURES to:

  • Transparentność ofert pracy, aplikacji o pracę oraz informacji z nimi związanych
  • Rozwój usług na rzecz rekrutacji pracowników
  • Partnerstwa transgraniczne

Beneficjentami w ramach tej osi mogą być przede wszystkim władze lokalne, regionalne i krajowe, urzędy pracy, organizacje zrzeszające partnerów społecznych.

3. Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna

Celem tej osi programu jest zwiększenie dostępności do mikrokredytów i mikropożyczek dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które chcą założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą oraz dla mikroprzedsiębiorstw. Wspierane działania to również zwiększenie zdolności instytucjonalnej instytucji oferujących mikrokredyty oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych poprzez ułatwienie dostępu do finansowania.

Finansowanie nie będzie jednak dostępne bezpośrednio dla przedsiębiorców lub przedsiębiorców społecznych. Ma ono na celu wsparcie instytucji udzielających mikrokredyty oraz inwestujących w przedsiębiorstwa społeczne, aby zwiększyć ich zdolność pożyczkową.

Do 2016 r. będzie również funkcjonował instrument mikrofinansowy Progress.

EaSI stanowi czwarty filar inicjatywy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego. Trzy pozostałe to Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Najbardziej Potrzebującym oraz Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. Budżet programu wynosi prawie 920 mln euro.

Więcej informacji

Informacja o naborach wniosków

Autor: BIWW na postawie ec.europa.eu