Przejdź do treści

Program LIFE

lifeLIFE jest programem wspierającym ochronę środowiska w Europie. Jego odsłona na lata 2014-2020 to kontynuacja programu LIFE+ funkcjonującego w poprzednim okresie finansowania. Budżet programu wynosi 3,4 mld euro, a program został zreformowany, aby zwiększyć jego skuteczność, uprościć i uczynić bardziej elastycznym. Priorytety programu obejmują: obszary Natura 2000, wodę, odpady i powietrze .

Wyróżniono również dwa podprogramy:

1. Środowisko

  • Środowisko i efektywność wykorzystywania zasobów - innowacyjne rozwiązania dla lepszego wdrażania polityki w dziedzinie środowiska oraz integracja celów związanych z ochroną środowiska
  • Różnorodność biologiczna - opracowanie najlepszych praktyk służących powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług ekosystemowych
  • Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska i informacja - propagowanie wymiany wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na rzecz lepszego przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej.

2. Klimat

  • Łagodzenie zmiany klimatu – działania polegające na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych;
  • Przystosowanie do zmiany klimatu – zwiększanie zdolności adaptacyjnych do zmiany klimatu;
  • Zarządzanie działaniami w dziedzinie klimatu i informacja – działania w zakresie zwiększania świadomości, komunikacja, współpraca oraz rozpowszechnianie wiedzy

Beneficjentami programu może być administracja publiczna, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.

Więcej informacji:

Informacje o naborach wniosków

O programie

Autor: BIWW na podstawie ec.europa.eu