Przejdź do treści

COSME - Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP

Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (COSME)

cosmeCOSME jest kontynuacją Programu na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji EIP, który w latach 2007-2013 stanowił jeden z podprogramów Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP). Jego budżet wynosi 2,3 mld euro.

Głównym celem programu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w następujących dziedzinach:

1. ułatwienie dostępu do finansowania i stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości za pomocą dwóch instrumentów:

 • instrument gwarancji pożyczek – finansujący gwarancje i regwarancje bankowe w celu wsparcia instytucji finansowych (banków, firm leasingowych itp.) i umożliwienia im udzielania większej ilości pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom. Instrument ten obejmuje również zabezpieczenie portfeli dłużnych MŚP.
 • instrument kapitałowy na rzecz wzrostu – inwestujący w fundusze typu venture capital oraz mezzanine, które zapewniają wsparcie w fazie rozwoju i poszerzania działalności MŚP, w szczególności dla firm prowadzących działalność zagraniczną.

2. poprawa dostępu do rynków w UE oraz poza Unią za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, która oferuje firmom następujące usługi:

 • pomoc w znalezieniu partnera biznesowego za granicą – w UE i na całym świecie
 • wsparcie we wchodzeniu przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne
 • doradztwo w zakresie dostępu do finansowania w UE
 • wsparcie w zakresie transferu innowacji i technologii
 • informacja na temat prawodawstwa UE oraz możliwości uczestnictwa w programach unijnych
 • pozyskiwanie opinii MŚP na temat prawodawstwa UE

COSME finansuje również darmowe narzędzia biznesowe dla MŚP do zarządzania prawami własności intelektualnej w zakresie wymiany handlowej z krajami trzecimi. W tym celu uruchomiono specjalne helpdeski dla MŚP prowadzących lub planujących poszerzyć działalność o takie kraje jak Chiny, kraje Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz kraje Ameryki Środkowej i Południowej (Mercosur).

3. wsparcie przedsiębiorstw - podnoszenie zrównoważonej konkurencyjności w sektorze MŚP, promowanie kultury przedsiębiorczości, edukacja w zakresie przedsiębiorczości – działania w ramach „Planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.”, w tym:

 • wymiany nauczycieli i osób prowadzących szkolenia w zakresie przedsiębiorczości
 • specjalne programy szkoleń dla osób młodych, kobiet-przedsiębiorców oraz przedsiębiorców-seniorów.

4. polepszenie warunków tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw – zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, identyfikacja i wymiana dobrych praktyk pomiędzy administracjami krajowymi w UE, narzędzia analityczne, działania sektorowe (np. w zakresie turystyki).

 • Program działań na rzecz zmniejszania obciążeń administracyjnych w UE
 • Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości oraz lokalne, regionalne i krajowe inicjatywy na rzecz wymiany dobrych praktyk

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy (zwłaszcza MŚP) oraz administracja publiczna w zakresie celów 3 i 4. Finansowanie dla przedsiębiorstw jest również dostępne w ramach innych programów UE, przede wszystkim „Horyzont 2020”.

Więcej informacji:

Strona programu COSME

Dostęp do finansowania

Informacje o naborach wniosków

Autor: BIWW na podstawie ec.europa.eu