Przejdź do treści

URBACT III

urbactProgram URBACT III służy ułatwianiu i finansowaniu wymiany doświadczeń w zakresie identyfikacji, transferu i rozpowszechniania wiedzy i dobrych praktyk dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Budżet na lata 2014-2020 wynosi 74 mln euro, z czego ponad połowa będzie przeznaczona na działania związane z wymianą doświadczeń i wzajemnym uczeniem się miast połączonych w sieci. Pozostałe środki będą finansować takie działania, jak przygotowanie ekspertyz, wzmacnianie potencjału miast, działania związane z optymalizacją i rozpowszechnianiem rezultatów projektów.

Cele programu:

 • zwiększenie zdolności miast do wdrażania zrównoważonych polityk miejskich w sposób zintegrowany i partycypacyjny;
 • lepsze kształtowanie zrównoważonej polityki miejskiej;
 • lepsze wdrażanie zrównoważonej polityki miejskiej;
 • zapewnienie, iż decydenci oraz inne osoby zaangażowane w kształtowanie i wdrażanie polityki miejskiej mają dostęp do wiedzy i dzielą się doświadczeniami.

Program URBACT ma wzmacniać unijną politykę spójności w zakresie rozwoju obszarów miejskich. 70% budżetu przeznaczonego na sieci miast będzie przeznaczone na działania związane z następującymi dziedzinami (celami tematycznymi polityki spójności):

 • Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje;
 • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
 • Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
 • Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
 • Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Beneficjenci:

 • miasta,
 • regiony i państwa członkowskie w zakresie tematyki miejskiej,
 • wyższe uczelnie i ośrodki badawcze w zakresie tematyki miejskiej.

Więcej informacji:

http://www.urbact.pl/