Programy 2014-2020

Biuro Wielkopolski w Brukseli

HORYZONT 2020 - Program ramowy w zakresie badan i innnowacji

ERASMUS + Program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

Europa dla Obywateli

COSME - Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP

KREATYWNA EUROPA - Program ramowy dla sektora kultury i sektora kreatywnego

Program LIFE

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Program "Sprawiedliwość" i "Prawa, równość i obywatelstwo"

Trzeci program w dziedzinie zdrowia

 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Interreg Europa

URBACT III

Program Interreg Europa Środkowa

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego

 

Możliwości finansowania projektów wg obszaru działalności UE