Przejdź do treści

Lista projektów

Miasto Southampton poszukuje partnerów do projektu w ramach programu PROGRESS

Rada Miejska Southampton jest zainteresowana dołączeniem do konsorcjum projektowego w ramach programu PROGRESS. Wspiera on rozwój i koordynację politylki UE w pięciu obszarach : zatrudnienie, włączenie społeczne i opieka socjalna, warunki pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji, równouprawnienie mężczyzn i kobiet.

Miasto Southampton jest zainteresowane projektem w ramach naboru wniosków pt.: „Podnoszenie umiejętności na rzecz wzrostu i zatrudnienia”. Celem projektu jest zachęcenie do inicjowania nowych form partnerstwa pomiędzy podmiotami sektora publicznego i prywatnego na rynku pracy (MŚP, izbami gospodarczymi, służbami zatrudnienia, przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi oraz podmiotami zajmującymi się analizą rynku pracy), aby przeciwdziałać niedoborowi oraz niedopasowaniu kwalifikacji pracowników do zapotrzebowań rynku pracy.

Projekt kierowany jest do organów administracji regionalnej i lokalnej, służb zatrudnienia, wyspecjalizowanych instytucji, uniwersytetów, instytutów badawczych, stowarzyszeń pracowników i pracodawców oraz organizacji pozarządowych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 stycznia 2014.

Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email:
joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Oprac.
Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska Agencja ds. Ochrony Środowiska poszukuje partnerów do współpracy

Andaluzyjska Agencja ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pragnie wymienić sie doświadczeniami w zakresie tworzenia zrównoważonych miast.
Współpraca ma dotyczyć przede wszystkim kwestii oszczędzania energii, mobilności miejskiej oraz gospodarki odpadami.
Wymiana doświadczeń będzie częścią programu „Zrównoważone miasto" (Sustainable City), w którym bierze udział ponad 290 andaluzyjskich gmin. Program ten zawiera zasady i cele Andaluzyjskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Jest to inicjatywa, która zachęca podmioty lokalne do współpracy międzyregionalnej w celu budowania miast przyjaznych mieszkańcom. Odpowiada ona na pojawiające się miejskie potrzeby.
Projekt kierowany jest do władz lokalnych i regionalnych (gminy, powiaty, województwa).
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut badawczy z Niemiec poszukuje partnerów do projektu dot. zapobiegania ubóstwa

Instytut Badań nad Rodziną (Institute for Family-Focused Research) ze Stuttgartu (Badenia –Wirtembergia) poszukuje partnerów do projektu badawczego mającego na celu opracowanie strategii zapobiegania ubóstwa w wybranych regionach Unii Europejskiej.
Celem projektu ma być współpraca na poziomie lokalnym i regionalnym, która poprzez wymianę doświadczeń danych regionów zaowocuje nowymi strategiami zapobiegania ubóstwa w regionach europejskich objętych współpracą. Partnerzy projektu mają skupić się na rozpoznawaniu oznak ubóstwa, ustaleniu szerokiej definicji zarówno ubóstwa, jak i zamożności na podstawie kryteriów materialnych, wymianie doświadczeń (oceny, zakresu podejmowanych działań, osiągnięć). Ważym elementem jest zbliżenie podejścia regionalnego w sprawozdawczości ubóstwa oraz zamożności.
Projekt kierowany jest do władz lokalnych i regionalnych (gminy, powiaty, województwa), instytutów naukowych oraz wszelkich organizacji regionalnych.
Przewidywany termin realizacji projektu to rok 2015-2016.
Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Lokalna Grupa Działania z Rumunii poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Leader'

Lokalna Grupa Działania „Colinele Tutovei" z Rumunii poszukuje partnerów do projektu transnarodowego w ramach programu LEADER.
Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat metod pracy oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi. W jego ramach zorganizowane zostaną spotkania biznesowe i konsultingowe dla podmiotów aktywnych na terenie Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie. Partnerzy projektu stworzą również bazy danych z obszarów współpracy, które zostaną udostępnione MŚP i organizacjom pozarządowym.
Poszukiwani partnerzy to Lokalne Grupy Działania z innych państw członkowskich UE.
Termin zgłaszania zainteresowania projektem upływa z dniem 22 listopada 2013.
Kontakt
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Andaluzyjska agencja ds. środowiska i gospodarki wodnej szuka partnerów do projektu w ramach prog. URBACT

Agencja ds. środowiska i gospodarki wodnej w Andaluzji (Hiszpania) poszukuje partnerów do realizacji projektu o nazwie „Recapacicla” w ramach programu URBACT II.

Celem projektu jest informowanie, zaangażowanie oraz edukowanie społeczności naukowej o spadku wytwarzania wszystkich rodzajów odpadów (w szczególności opakowań i szkła), jak również o dobrych praktykach związanych z ich właściwym segregacją. Projekt ma też na celu promocję recyklingu wśród najmłodszych, a także wzmocnienie społecznej debaty na temat oddziaływania konsumpcji na środowisko naturalne.

Poszukiwani partnerzy to: władze miejskie i regionalne, uniwersytety i ośrodki badawcze.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 30 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Inspektorat Policji Rumuńskiej poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Inspektorat Policji z okręgu Buzău (Rumunia)  poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego przeciwdziałania przemocy wśród dzieci w szkołach.

Celem projektu jest promowanie nieagresywnej postawy wśród dzieci oraz zapobieganie i zwalczanie przemocy w szkołach.

Główne działania obejmują:
- spotkania z uczniami, rodzicami, nauczycielami, policjantami oraz ekspertami,
- szkolenia dla nauczycieli i policjantów,
- pracę w grupach z uczniami,
- wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami,
- stworzenie interaktywnej strony internetowej zwiększającej świadomość społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w szkołach.

Poszukiwani partnerzy to:  instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów dot. przemocy wśród dzieci.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 24 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska sieć bibliotek poszukuje partnerów do projektu dot. roli bibliotek w aktywizacji społecznej obywateli

Sieć bibliotek Herning (Dania) szuka partnerów do projektu dotyczącego „żywej demokracji” oraz roli bibliotek w aktywizacji obywateli.

Celem projektu jest:
- stworzenie forum do dyskusji dla obywateli i aktywnego ośrodka debat, dialogu oraz nauki;
- rozwój metod i programów badawczych w zakresie masowego wsparcia edukacji obywatelskiej i rozwoju zdolności cyfrowych;
- zmiana sposobu postrzegania bibliotek oraz rewitalizacja ich roli, jako instytucji demokratycznych i edukacyjnych.

Grupa docelowa projektu: młodzież w wieku 17-25.

Poszukiwani partnerzy to: biblioteki i inne instytucje z państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz krajów bałtyckich, które już miały kontakt z tematyką młodzieży i demokracji. Organizacje, które realizowały lub planują realizację podobnych projektów i chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, zorganizować wizytę studyjną oraz wziąć udział w warsztatach i konferencjach. Potencjalni partnerzy muszą wziąć pod uwagę konieczność dofinansowania projektu.

Koordynator projektu planuje złożyć wnioski projektowe w programie „Młodzież” oraz „Europa dla Obywateli”. Językiem roboczym projektu będzie jęz. angielski.

Zainteresowanych partnerów prosimy o jak najszybszy kontakt - najpóźniej do 15 grudnia 2013 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Stowarzyszenie „Hegalak” z Kraju Basków poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju tras turystycznych

Stowarzyszenie „Hegalak” z Kraju Basków (Hiszpania) poszukuje partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach naboru wniosków „Projektowanie, wdrażanie, promocja i marketing dostępności tras turystycznych”(102/G/ENT/PPA/13/511).

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=8111

Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki m.in. poprzez dostosowanie produktów i usług turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności tras i obiektów turystycznych.

Poszukiwani partnerzy to: przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje lub instytucje
z sektora turystyki.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 22 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuskie liceum poligraficzne poszukuje szkół partnerskich

Zawodowe liceum komunikacji i przemysłu graficznego „Vercingétorix" z Romagnat (Owernia, Francja) chciałoby nawiązać stałą współpracę z inną europejską placówką w celu organizacji wymian edukacyjnych oraz zawodowych (staże i szkolenia). Celem takich wymian jest poprawa umiejętności technicznych i językowych wśród uczniów.

Uczniowie z liceum „Vercingétorix", którzy byliby objęci wymianą, przystąpią do egzaminu zawodowego za 3 lata. Przed uzyskaniem dyplomu muszą doskonalić swoje umiejętności zawodowe podczas odbywających się corocznie 4-tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach z branży poligraficznej.

Poszukiwani partnerzy to: szkoły średnie o profilu zawodowym, specjalizujące się w komunikacji i przemyśle graficznym (poligrafia).

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut z hiszpańskiej Nawarry poszukuje partnerów do projektu w ramch programu Daphne III

Instytut ds. rodziny oraz równości płci w Nawarze (Hiszpania) chciałby przystąpić do konsorcjum planującego realizację projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka (JUST/2013/DAP/AG DAPHNE III: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/call_2013_dap_ag_en.pdf ).

Celem projektu jest walka z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, młodzieży i kobiet (w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie, przemocy w szkole) oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.

Obszary szczególnego zainteresowania:
- 2.2.7. Zwiększenie świadomości o przemocy wobec kobiet (wpływ przemocy na dyskwalifikację i wykluczenie);
- 2.2.6. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet poprzez projekty dążące do świadomościowych i behawioralnych zmian w kontekście seksualności;
- 2.2.3. Dzieci jako ofiary i/lub świadkowie przemocy w relacjach intymnych (stosowanie i skutki wczesnej terapii u młodych ofiar).

Poszukiwani partnerzy to: wszystkie grupy zajmujące się zjawiskiem przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 22 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Peterborough poszukuje partnerów do projektu dot. ekologicznych sposobów podróżowania

Miasto Peterborough (Wielka Brytania) szuka partnerów do projektu dotyczącego promocji ekologicznych sposobów podróżowania.

Celem projektu jest zmiana nawyków podróżowania wśród mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na:
- redukcję emisji CO2 poprzez zmniejszenie ilości wycieczek samochodowych;
- zwiększenie wykorzystania ekologicznych środków transportu np. wspólnego korzystania z samochodu przez wiele osób (car sharing);
- walka z otyłością i zwiększenie aktywnego sposobu podróżowania poprzez akcje informacyjne;
- zmniejszenie barier finansowych powstrzymujących przed wyborem bardziej aktywnych środków podróży.

Obszary, w których Miasto Peterborough jest szczególnie zainteresowane realizacją projektów:
- zmniejszenie liczby dzieci podróżujących do szkoły samochodami – współpraca rodziców ze szkołami w tym zakresie;
- wsparcie w pokonywaniu barier, które powstrzymują osoby niepełnosprawne przed stosowaniem bardziej aktywnych form podróżowania.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje doświadczone w pracy nad projektami finansowanymi przez UE, a szczególnie podmioty, które posiadają doświadczenie w osiąganiu powyższych celów.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do końca października 2013 r.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Peterborough poszukuje partnerów do projektów dot. zdrowego stylu życia

Miasto Peterborough (Wielka Brytania) chciałoby nawiązać współpracę z organizacjami mającymi doświadczenie w realizacji projektów unijnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz planowania wspólnych działań projektowych w zakresie zdrowego trybu życia.

Przykładowe obszary potencjalnych projektów:
- zwiększenie mobilności osób starszych poprzez aktywność fizyczną;
- zapewnienie osobom starszym odpowiedniej wiedzy dot. utrzymywania ciepła podczas zimowych miesięcy, a także dbałości o dobry ogólny stan zdrowia;
- zapobieganie paleniu papierosów, nadużywania alkoholu i narkotyków;
- zmniejszenie liczby „stałych pacjentów” trafiających do szpitali w związku z urazami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje doświadczone w pracy nad projektami finansowanymi przez UE, a szczególnie podmioty, których działalność jest związania z powyższymi zagadnieniami.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do końca października 2013 r.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Fundacja Ruffini poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Fundacja Ruffini (Włochy) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w szkołach .

Celem projektu jest przeciwdziałanie znęcaniu się nad słabszymi, zwiększenie zdolności dzieci do akceptacji drugiego człowieka i umiejętność brania na siebie odpowiedzialności.

Główne działania obejmują:
- uczniowie (w wieku 5-8 lat) – praca w grupach (na poziomie klasy) mająca na celu zwrócenie uwagi na znaczenie przyjaznej atmosfery w klasie, otwartość na różnorodność oraz dążenie do zrozumienia i wywołania reakcji w przypadku zastraszania czy agresji.
- dorośli (rodzice, nauczyciele, inni pracownicy) – szkolenia, kształcenie na odległość, spotkania mające na celu zwiększenie świadomości dot. tej tematyki.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje non-profit, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, przedszkola i instytucje edukacyjne (dotyczy placówek dla dzieci w wieku 5 do 8 lat).

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 15 października 2013.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Manchester poszukuje partnerów do projektu w ramach prog. Daphne III

Miasto Greater Manchester (Wielka Brytania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Daphne III - „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka” .

Celem projektu jest zapobieganie dalszej przemocy poprzez zmianę postaw i zachowań.

Główne działania obejmują analizę istniejącej literatury, programów i modeli walki z przemocą, a także tworzenie nowych modeli i ich testowanie.

Poszukiwani partnerzy to: organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, środowisko akademickie, instytucje badawcze.

Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 8 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska Agencja poszukuje partnerów do projektu dot. ochrony różnorodności genetycznej

Hiszpańska Agencja Rolnictwa i Rybołówstwa z regionu Andaluzja szuka partnerów do projektu „Działanie przygotowawcze: unijne zasoby genetyczne roślin i zwierząt”.

Celem projektu jest udział w badaniach z zakresu rozwoju strategii ochrony różnorodności genetycznej w UE.

Główne działania obejmują:

  • Przeprowadzenie kompleksowego opisu i analizy techniki genetycznej związanej z zasobami w UE,
  • Stworzenie praktycznych zaleceń opartych na analizie innych przypadków oraz wywiadów z odpowiednimi podmiotami zaangażowanymi w ochronę i zrównoważone korzystanie z agro-różnorodności biologicznej.

Poszukiwani partnerzy to: wydziały uniwersytetów, instytucje badawczo –rozwojowe, środowisko akademickie.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w projekcie upływa 10 października 2013.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Nabór dla miast do projektu w zakresie transportu miejskiego

Do 30 września 2013 r. miasta europejskie mogą brać udział w naborze ramach projektu „The European SOLUTIONS” dotyczącego innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w transporcie miejskim na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

Czytaj więcej...

Instytut Turystyki z Murcji poszukuje partnerów do projektu dot. rozwoju turystyki

Hiszpański Instytut Turystyki z regionu Murcja szuka partnerów do projektu pt. ‘’Ułatwienie turystyki ponadnarodowej w Europie poza sezonem wakacyjnym poprzez rozwój turystyki społecznej” w ramach programu ITEST.

Czytaj więcej...

Francuska szkoła średnia poszukuje partnerów do projektu dot. szkoleń zawodowych

Liceum zawodowe Robert d'Arbrissel poszukuje partnerów do projektu „Usługi wspierające ludzi w ich lokalnym środowisku" w ramach programu Leonardo da Vinci Mobility i działania "Wstępne Kształcenie Zawodowe".

Czytaj więcej...

Włoski region Veneto poszukuje partnerów do projektu dot. równouprawnienia płci

Włoski region Veneto poszukuje partnerów do projektu, który będzie wdrażany w ramach unijnego programu PROGRESS – naboru „Równouprawnienie płci w procesie podejmowania decyzji gospodarczych".

Czytaj więcej...

Miasto Bilbao poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Daphne III

Dyrekcja Równości, Współpracy i Obywatelstwa Rady Miasta Bilbao (Kraj Basków, Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt. „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrony ofiar i grup ryzyka” w ramach programu DAPHNE III.

Czytaj więcej...