Przejdź do treści

Lista projektów

Rada Hrabstwa Hertfordshire poszukuje partnerów do projektu dot. kompleksowego wsparcia młodzieży

Rada Hrabstwa Hertfordshire poszukuje partnerów do projektu "EurOnline One-Stop-Shop” w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego serwisu punktów kompleksowej obsługi interesanta, typu „załatw wszystko w 1 miejscu”.

Punkty będą świadczyć usługi dla młodych osób pochodzących z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Funkcjonowanie punktów będzie mieć na celu zniesienie barier, przed którymi stoją młodzi ludzie, poprzez wykorzystanie takich narzędzi, jak profesjonalne doradztwo i wsparcie oraz informacyjny portal internetowy.

Grupa docelowa: niepracujący i nieuczący się młodzi ludzie (NEETs), opuszczający ośrodki opieki, mający problemy z nauką, niepełnosprawni, nadużywający alkoholu lub narkotyków, mający problemy z prawem, imigranci.

Głównym tematem, w zakresie którego punkty będą udzielać wsparcia będzie zatrudnienie, jednak będą one również zajmować się takimi zagadnieniami, jak: edukacja i szkolenia, zdrowie psychiczne, zdrowie seksualne, ciążą, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu i narkotyków, zdrowie fizyczne, warunki mieszkaniowe, bezdomność, zasiłki itp.                                                                       

Projekt będzie wdrażany w trzech państwach europejskich, a wyniki uzyskane w każdym z nich zostaną porównane.

Zgłoszenia partnerów do projektu trwają do 16 lipca. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 28 sierpnia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu    

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów do projektu w zakresie etyki w badaniach

Uniwersytet Cypryjski poszukuje partnerów, aby złożyć wniosek projektowy w ramach programu Horyzont 2020 – „Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa – nabór wniosków do projektów służących wspieraniu metod zarządzania na rzecz rozwoju badań i innowacji”. Projekt będzie dotyczył zagdanienia etyki w badaniach i promowania ich integralności (GARRI-5-2014).

Informacje o naborze: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2405-garri-5-2014.html)

Głównym celem projektu „Zintegrowane ramy zarządzania: promowanie integralności badań” jest rozwinięcie systemu etyki w badaniach, co wsparłoby instytucje finansujące w stałej adaptacji ram zarządzania w zakresie badań i innowacji nastawionych na potrzeby społeczeństwa. Na drugim poziomie projektu, zaproponowana zostanie analiza, której celem będzie opracowanie wielopłaszczyznowych ram, które obejmą takie zagadnienia, jak prawo i zarządzanie, praktyka, technologie i edukacja, kontakty z partnerami społecznymi oraz zapewnią, że wyniki projektu będą odpowiadać zróżnicowanym potrzebom różnych partnerów społecznych i będą dostosowane do potrzeb społeczeństwa w długim okresie.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, MŚP, organizacje pozarządowe, organizacje wspierające sektor nauki.

Zgłoszenia partnerów zainteresowanych projektem trwają do 10 lipca. Termin składania wniosku do Komisji upływa 2 października.

Kontakt:         

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email:joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Trinity College Dublin szuka partnerów do projektu w programie Horyzont 2020

Trinity College Dublin szuka partnerów z Polski, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Serbii do współpracy w projekcie w zakresie programu Horyzont 2020 - działania „Teaming”, którego celem jest tworzenie lub wspieranie rozwoju centrów doskonałości poprzez współpracę partnerską pomiędzy wiodącymi ośrodkami badawczymi i ich słabszymi odpowiednikami.

Informacje o naborze: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-1.html#tab1

Poszukiwani partnerzy to administracja krajowa i regionalna zarządzająca środkami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych lub instytucje finansujące badania naukowe.

Projekt zakłada przygotowanie biznes planu dla centrum doskonałości, na co dostępne będzie finansowanie wynoszące 0,2-0,5 mln euro. Najwyżej ocenione biznes plany otrzymają dofinansowanie wynoszące 15-20 mln euro na rozpoczęcie działalności centrum.

Trinity College Dublin oferuje: pomoc w przygotowaniu wniosku projektowego, pomoc w opracowaniu wizji rozwoju centrum doskonałości zajmującego się zagadnieniami związanymi ze sztuką i naukami humanistycznymi, informacje dotyczące modelu rozwoju i biznes planu funkcjonującego w strukturach TCD, pomoc ekspercką, techniczną i program wymiany pracowników naukowych.

TCD oczekuje: zaangażowania instytucji zarządzających środkami Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych lub partnerów z nimi współpracujących, propozycje muszą uwzględniać potrzebę zaangażowania funduszy na funkcjonowanie centrum doskonałości w przyszłości, doświadczenie w realizacji projektów UE, zaangażowanie w rozwój w zakresie sztuki, nauk humanistycznych i tożsamości kulturowej.

Prosimy o szybki kontakt. Termin składania wniosków w programie upływ 17 września.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu   

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Centrum technologiczne z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektów w programie Horyzont 2020

Metalowo-Mechaniczne Centrum Technologiczne (CETEMET ) z Hiszpanii pilnie poszukuje partnerów do projektów w ramach programu „Horyzont 2020” w zakresie czterech dziedzin tematycznych:

- elektryczne pojazdy dwukołowe i ultralekkie koncepcje pojazdów (nabór GV-5-2014)

- lekkie i ciężarowe pojazdy hybrydowe (nabór GV-4-2014)

- produkcja na zamówienie części dla personalizowanych produktów (nabór FoF-10-2015)

- technologie i wyposażenie służące ponownemu wykorzystaniu produktów (nabór FoF-13-2015)

Centrum posiada bogate doświadczenie we współpracy w projektach tego typu. Wykorzystywane materiały są poddawane testom, a firma używa nowoczesnych metod skanowania 3D, aby poprawić design produktów.

Więcej informacji

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu                                                             

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki w Nikozji poszukuje partnerów do projektu

Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki oraz Uniwersytet w Nikozji chciałyby dołączyć do konsorcjum planującego realizację projektu na temat wpływu diety śródziemnomorskiej oraz indeksu glikemicznego na markery biochemiczne, które oddziaływują na procesy poznawcze i inne funkcje organizmu, w szczególności u osób starszych.

Planowany projekt byłby realizowany w ramach naboru Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów: „Działania przygotowawcze. Zdrowa dieta we wczesnych latach życia i w starzejącym się społeczeństwie”:

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/funding/call_health_diet_en.htm

Uniwersytet w Nikozji jest największym prywatnym uniwersytetem na Cyprze, który dzięki realizowanej w ostatnich latach strategii na rzecz badań chce odgrywać istotną rolę w dostarczaniu wysokiej jakości edukacji i badań naukowych. Od 2007 r. realizuje projekty finansowane ze środków krajowych i europejskich.

Cypryjski Instytut Neurologii i Genetyki jest prywatnym ośrodkiem akademickim świadczącym wysokiej jakości usługi jako laboratorium kliniczne i ośrodek badań w zakresie biomedycyny, neurologii, genetyki i innych powiązanych dziedzin.

Planowana długość projektu to 18 miesięcy.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, organizacje non-profit, MŚP, partnerzy regionalni oraz organizacje sektora prywatnego.

Prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 14 sierpnia br.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Stowarzyszenie Władz Lokalnych Regionu Goteborg poszukuje partnerów do współpracy w zakresie zintegrowanych strategii zatrudnienia

Stowarzyszenie Władz Lokalnych Regionu Goteborg zrzeszające 13 samorządów Zachodniej Szwecji poszukuje partnerów zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń w zakresie zintegrowanych strategii zatrudnienia.

Wymiana doświadczeń będzie częścią opracowywanego przez stowarzyszenie studium pt.: „Mellan Rum 2.0” mającego na celu stworzenie trwałych struktur współpracy samorządów i urzędów pracy, aby móc lepiej sprostać potrzebom osób bezrobotnych. Głównym założeniem projektu jest identyfikacja przeszkód strukturalnych utrudniających powrót na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.

Ta wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami z różnych krajów ma odpowiadać przede wszystkim na następujące pytania:

  • Jak zapewnić skuteczne wsparcie dla osób poszukujący pracy?
  • Jakie są doświadczenia związane z organizacjami współpracy zajmującymi się zagadnieniem długoterminowego bezrobocia?
  • Jak w różnych samorządach rozwiązany jest problem długotrwałego bezrobocia, który przekracza kompetencje poszczególnych urzędów/samorządów?

Zainteresowane samorządy prosimy o kontakt z:

Ulrica Furby, Gothenburg Region,

Email: ulrica.furby@grkom.se

Tel +46 766 45 33 13

 

Joanna Kubiak, Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sieć Euro-Folk-poszukiwanie partnerów do projektu w dziedzinie kultury

Włoski uniwersytet z Pizy poszukuje partnerów (władze lokalne) do współpracy przy projekcie Sieć miast Europy dla obywateli w ramach nowego okresu programowania 2014-2020- temat: Sieć Euro-Folk- folklor i tradycja: różnorodne źródła wspólnego spotkania.

Projekt ma na celu stworzenie sieci składającej się z przedstawicieli władz lokalnych, stowarzyszeń kulturalnych i społeczeństwa obywatelskiego, która poprzez muzykę ludową wzmocni współpracę oraz poszerzy wiedzę wśród społeczeństw o różnych kulturach. Projekt proponuje, aby zebrać najpopularniejsze tradycje z różnych krajów i podzielić się ich doświadczeniami oraz wiedzą oraz by zdać sobie sprawę z istnienia cech wspólnych pomiędzy ich wspólnymi europejskimi korzeniami.

Planowane działania:

Wymiana doświadczeń by promować obustronną wiedzę w Europie poprzez tradycję i folklor:

- 5 tematycznych spotkań trwających 2-3 dni w 5 różnych krajach europejskich (do ustalenia). Każde spotkanie będzie zorganizowane w następujący sposób: 1 konferencja tematyczna na temat tradycji i folkloru, 1 wydarzenie dotyczące muzyki ludowej i kultury. Co najmniej 7 międzynarodowych partnerów- 100 lokalnych uczestników i po 1-2 przedstawicieli partnerów projektu

-stworzenie interaktywnej strony internetowej- Facebook – Twitter - kwartalny biuletyn

- wspólne wytyczne (końcowa publikacja)

Partnerzy:

Gminy, powiaty, regiony, stowarzyszenia władz lokalnych, organizacje kulturalne i pozarządowe

Czas trwania projektu:

18 miesięcy

Budżet:

100,000-120,000 euro ryczałt

Wkład Unii Europejskiej do 100%

Ostateczny termin przewidywany na 1 września 2014.

Prosimy potencjalnych partnerów o zgłaszanie zainteresowania udziału w projekcie do 1 lipca 2014.

W sprawie jakichkolwiek pytań proszę bezpośrednio kontaktować się z:

Małgorzatą Syllą

e-mail: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Uniwersytet w Gandawie poszkuje partnerów do projektu dot. stworzenia pojazdu elektrycznego

Uniwersytet w Gandawie (Belgia) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru „Zielone pojazdy 2014: elektryczne pojazdy dwukołowe i nowe koncepcje ultralekkich pojazdów” w programie Horyzont 2020. Tytuł planowanego projektu to: „Ulbec – koncepcja ultralekkiego pojazdu na rzecz mobilności indywidualnej”.

Będzie on opierał się na poprzednim projekcie realizowanym przez ten uniwersytet, którego efektem był elektryczny pojazd jednoosobowy, przystosowany do użytku całorocznego. Ulbec ma być stworzony jako realna alternatywa dla samochodu, do wykorzystania na krótkich i średnich dystansach. Powinien być lekki (poniżej 100 kg), wystarczająco szybki, aby nadążać za ruchem ulicznym (70-80 km/h) i o wiele tańszy w eksploatacji niż tradycyjny samochód.

Projekt wymaga pracy w multidyscyplinarnym zespole, a jego celem jest opracowanie opartej na testach i badaniach rynkowych koncepcji produktu oraz przygotowanie modelu biznesowego.

Poszukiwani partnerzy to uczelnie, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa mające doświadczenie w zakresie projektowania, inżynierii, oświetlenia, bezpieczeństwa ultralekkich pojazdów oraz legislacji.

Zainteresowane podmioty są proszone o szybki kontakt, najpóźniej do 1 lipca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski chór poszukuje partnerów do współpracy w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Chór „Pueri Cantores" z Veneto (Włochy) poszukuje partnerów do projektu pt. „Muzyka i młodzież – nasza przyszłość", który ma być realizowany w ramach programu „Kreatywna Europa" (komponent Kultura, duże Projekty Współpracy Europejskiej, nabór: lipiec 2014).

Celem projektu jest stworzenie „Europejskiej Szkoły Chóralnej" i zapewnienie know-how dla zespołów chóralnych. Organizowane szkolenia będą przeznaczone dla dla dzieci i młodzieży w wieku 12-20 lat. Będą one obejmowały m.in. takie dziedziny, jak śpiew, oddychanie przeponą, poczucie rytmu, wyrażanie emocji ciałem. Uczestnicy projektu stworzą europejski chór młodzieżowy zapewniający rozwój uczniów poprzez eksperymenty wokalne oraz innowacyjne metody nauczania. Członkowie chóru przygotują również operę.

Poszukiwani partnerzy to 6 chórów z różnych państw UE, które są zainteresowane projektami edukacyjnymi.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański szpital poszukuje partnerów do projektu dot. zintegrowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi

Platforma Onkologii Szpitala Quirón Torrevieja (Hiszpania), we współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Murcji poszukuje partnerów do projektu w ramach programy „Horyzont 2020", naboru: PHC 24 – 2015: Projekty pilotażowe w zakresie spersonalizowanej medycyny.

Głównym celem tego projektu jest wdrożenie i dzielenie się wiedzą na temat zintegrowanego modelu opieki nad pacjentami onkologicznymi opracowanym przez Szpital Quirón. Model ten mógłby zostać powielony w instytucjach partnerskich, co pozwoliłoby na stworzenie europejskiej sieci spersonalizowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Wpływ nowego modelu i wyników leczenia będzie mierzony wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi.

Poszukiwani partnerzy:
• jednostki opieki klinicznej;
• firmy europejskie specjalizujące się w dziedzinie innowacyjnych technologii - badań omicznych stosowanych w onkologii;
• laboratoria specjalizujące się w badaniach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych wykonujące rutynowe monitorowanie leków przeciwnowotworowych;
• organizacje specjalizujące się w dziedzinie farmakometrii;
• organizacje będące europejskimi liderami w dziedzinie produkcji, rozwoju i komercjalizacji znaczników PET w onkologii;
• organizacje specjalizujące się w diagnostyce molekularnej.

Pierwszy termin składania wniosków upływa 14 października 2014 r. Potencjalni partnerzy są proszeni o jak najszybszy kontakt.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu dot. studenckiej platformy współpracy

W związku z naborem dotyczącym partnerstw na rzecz innowacji w ramach programu Erasmus + Izba Handlowo-Przemysłowa w Caen (Francja) poszukuje partnerów do projektu pt.: „KUIKUP".

Projekt ma na celu założenie platformy współpracy dla studentów z całego świata, aby mogli oni dzielić się informacjami na temat praktyk, staży, studiów zagranicznych, prac wakacyjnych itp. Jednym z założeń platformy byłaby również pomoc w przygotowaniu CV, które następnie ułatwiałyby studentom i absolwentom znalezienie staży i miejsc pracy odpowiadających ich profilom, umiejętnościom i potrzebom.

Poszukiwani partnerzy to uniwersytety, ośrodki badawcze, szkoły, stowarzyszenia itp. Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt, ponieważ termin składania wniosków upływa 30 kwietnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Instytut Studiów Globalnych w Genewie poszukuje partnerów do projektu dotyczącego modelu zarządzania w Europie

Instytut Studiów Globalnych Uniwersytetu w Genewie poszukuje partnerów do projektu dotyczącego modelu zarządzania w Europie w ramach programu „Horyzont 2020" lub innego programu UE.

Tematyka projektu będzie związana ze zmianą myślenia o legitymacji Unii Europejskiej, która mogłaby przyjąć model federacji wykraczający poza granica państw narodowych. Będzie on również obejmował kwestie związane z regionalizmem i tzw. Europą regionów.

W ramach projektu planowana jest organizacja dwóch warsztatów oraz wydarzenia prezentującego wyniki badań.

Poszukiwani partnerzy ośrodki badawcze, think tanki i samorządy regionalne.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska organizacja młodzieżowa poszukuje partnerów do projektu dot. promocji przedsiębiorczości

ASDE – organizacja młodzieżowa z Murcji (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu w ramach partnerstw strategicznych programu Erasmus + (akcja 2).

Cele projektu to:
• Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży
• Połączenie przedsiębiorczości z rozwojem obywatelstwa UE i odpowiedzialności społecznej
• Promocja innowacyjnych szkoleń dla młodzieży, upowszechniających takie umiejętności, jak kreatywność, przedsiębiorczość oraz umiejętności potrzebne w pracy, w tym współpracę w zespole.

Poszukiwani partnerzy to organizacje młodzieżowe oraz samorządy. Termin składania wniosków do koordynatora projektu upływa 10 kwietnia.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski uniwersytet poszukuje partnerów do projektów w dziedzinie medycyny

Uniwersytet w Udine znajdujący się we włoskim regionie Friuli-Wenecja Julijska poszukuje partnerów do projektów w dziedzinie medycyny. Projekty będą realizowane w ramach programu „Horyzont 2020”.

Tematyka poszczególnych projektów obejmuje takie zagadnienia, jak:

- zdrowie, starzenie się i choroby: czynniki determinujące, ryzyko i ścieżka choroby
- promocja zdrowia i zapobieganie chorobom
- nowe terapie
- innowacyjne metody leczenia a technologie
- promocja aktywnego starzenia się w zdrowiu
- zintegrowana opieka zdrowotna, skoncentrowana na pacjentach.

Poszukiwani partnerzy to uczelnie wyższe, szpitale, ośrodki badań oraz przedsiębiorstwa.
Lista i opis planowanych projektów znajdują się w załączniku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
joanna.kubiak@wielkopolska.eu   
Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska Regionalna Platforma Innowacji poszukuje partnerów do projektu dot. cyfryzacji atrakcji turystycznych

Opactwo w Fontevraud- jeden z największych kompleksów klasztornych na terenie Francji oraz Regionalna Platforma Innowacji Kraju Loary poszukują partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Celem projektu będzie stworzenie europejskiej sieci na rzecz innowacji i cyfryzacji atrakcji turystycznych. Obaj partnerzy mają już doświadczenie we wdrażaniu projektu innowacyjnego, opartego na wykorzystaniu nowych technologii w regionie. Obecnie chcą rozszerzyć współpracę o partnerów zagranicznych, aby m.in. wspólnie opracować strategie innowacji oraz wdrożyć system monitorowania.

Współfinansowanie z programu „Kreatywna Europa” wynosi 60% kosztów projektu, a maksymalna kwota dofinansowania to 200 000 euro. Wkład partnerów wynosi 25 000 euro, część wkładu może być również rozliczana na podstawie osobogodzin.

Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 5 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Region madrycki poszukuje partnerów do projektów dotyczących zdrowia i sportu

Departament Sportu Regionu Madryt poszukuje partnerów do projektów dotyczących zdrowia i sportu, zainteresowanych współpracą w ramach programu Erasmus+. Planowana współpraca dotyczy przede wszystkim działań „Współpraca partnerska w dziedzinie sportu" oraz „Wydarzenia sportowe nienastawione na zysk".
Departament jest częścią administracji regionalnej i jest szczególnie zainteresowany współpracą z organizacjami wspieranymi lub współpracującymi z innymi władzami regionalnymi. W projektach dotyczących współpracy partnerskiej beneficjentami mogą być również ośrodki edukacyjne, władze lokalne oraz stowarzyszenia sportowe.
Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 14 marca.
Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada Miasta Malaga poszukuje partnerów do projektów w zakresie kultury

Rada Miasta Malaga (Hiszpania) jest zainteresowana współpracą w charakterze partnera w projektach realizowanych w ramach programu „Kreatywna Europa”, podprogramu „Kultura”. Miasto jest najbardziej zainteresowane naborem wniosków dotyczących „Europejskich projektów współpracy” (EAC/S16/2013).

Malaga poszukuje przedstawicieli innych miast, organizacji oraz sieci zajmujących się kulturą, chcących wspólnie realizować projekty europejskie, przede wszystkim w następujących dziedzinach:

- sztuki plastyczne – sztuka miejska, programy wymiany artystów, przystosowanie sztuki do technologii cyfrowych;

- sztuka widowiskowa – teatr w przestrzeni miejskiej;

- muzyka – współpraca i wymiana w zakresie festiwali muzycznych, organizacja konferencji;

- młodzież i kultura – wymiana międzynarodowa i promocja młodych artystów;

- sztuka współczesna (we współpracy z Muzeum Sztuki Współczesnej CAC w Maladze).

Rada Miasta ma duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z programów UE, zarówno jako ich koordynator, jaki partner.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska firma poszukuje partnerów do projektu dot. mobilności

Francuska firma poszukuje partnerów do projektu, który ma być współfinansowany z programu Horyzont 2020, naboru MG.5.3-2014 dotyczącego rozwiązywana problemu zakorkowanych dróg na obszarach miejskich i w ich otoczeniu.

Firma Autocité Besançon planuje uruchomienie innowacyjnej usługi komunikacyjnej, opartej na połączeniu korzystania z transportu miejskiego oraz systemów umożliwiających wspólne dojazdy samochodami (car-sharing i car-pooling) z obszarów podmiejskich i wiejskich do miast.

Car-sharing i car-pooling, które polegają na dzieleniu samochodu przez kilka osób, w skuteczny sposób zmniejszają ilość pojazdów na drogach, których liczba stale rośnie w miastach. Są one również pro-ekologiczne i zdecydowanie tańsze niż samodzielne korzystanie z własnego samochodu.

Autocité Besançon poszukuje partnerów z innych krajów członkowskich UE, w tym potencjalnego koordynatora projektu.

Zainteresowane podmioty są proszone o jak najszybszy kontakt. Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej upływa 18 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka fundacja poszukuje partnerów do współpracy w zakresie kultury

Fundacja Gerlesborgsskolan – Szkoła Sztuk Pięknych oraz Centrum Kulturalne poszukuje partnerów z Europy zainteresowanych współpracą przy projektach realizowanych ze środków Unii Europejskiej mających na celu promocję współpracy w zakresie sztuki i kultury ze szczególnym naciskiem na sztukę nowoczesną, edukację, sztuki performatywne, muzykę, a w szerszej perspektywie także kształcenie artystyczne na szczeblu krajowym. Poprzez wymianę i współpracę międzynarodową projekty te przyczynią się do wyrównania poziomu na europejskiej scenie artystycznej i dodadzą jej atrakcyjności.

Fundacja poszukuje w szczególności partnerów, z którymi mogłaby nawiązać trwałą współpracę, aby wspólnie składać wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych z unijnych środków od 2014 r.

Cele naszych przyszłych projektów:

-          wymiana kulturalna, poszerzenie horyzontów uczestników;

-          dwustronna wymiana informacji i doświadczeń;

-          wyrównanie poziomu na europejskiej scenie artystycznej;

-          promocja młodych artystów, rozpowszechnienie ich prac;

-          rozwinięcie przyszłej międzynarodowej sieci zrzeszającej artystów i tym samym zwiększenie możliwości rozwoju ich kariery;

-          opracowanie i wymiana dobrych praktyk w zakresie metodologii kształcenia artystycznego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w celu promocji dostępu do sztuki współczesnej oraz wiedzy na jej temat;

-          opracowanie metodologii tworzenia programów dla małych organizacji kulturalnych;

-          rozwijanie wrażliwości estetycznej w dziedzinie sztuk wizualnych i muzyki;

-          opracowanie i wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i peryferyjnych.

Potencjalne działania przyczyniające się do realizacji celów szczegółowych:

-          wymiany szkolne;

-          wizyty studyjne (dla uczniów i nauczycieli);

-          wystawy objazdowe;

-          warsztaty, seminaria, dyskusje i think tanki (dotyczące aktualnie ważnych tematów);

-          program dla artystów-rezydentów;

-          działania dla dzieci i młodzieży: krótkie kursy, warsztaty weekendowe, obozy artystyczne;

-          wymiana i przekazywanie wiedzy pomiędzy instytucjami stosującymi nowe lub odmienne metody kształcenia artystycznego.

Fundacja Gerlesborgsskolan poszukuje partnerów do projektów realizowanych z udziałem szkół, władz lokalnych, przedsiębiorstw i organizacji promujących przyszłych artystów w ramach przyszłych programów unijnych Creative Europe, Erasmus+ itp. Naszymi partnerami mogą zostać szkoły artystyczne realizujące podobne programy czy organizacje zajmujące się kulturą i sztuką, które w przyszłości zamierzają pracować nad projektami międzynarodowymi. Partnerzy powinni dysponować doświadczeniem w zakresie tradycyjnych i/lub nowych technik artystycznych, jak również nowych mediów, sztuk performatywnych i muzyki współczesnej. Partnerzy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim.

Jesteśmy także zainteresowani współpracą z instytucjami kulturalnymi, które mają doświadczenie w opracowywaniu metod nauczania, wychowaniu estetycznym i organizowaniu wystaw objazdowych.

Instytucje zainteresowane powyższą propozycją prosimy o kontakt w sprawie szczegółów w terminie do 1 stycznia 2014 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Agencja 'Innova' z Węgier poszukuje partnerów do współpracy do projektu finansowanego z 'Funduszu Wyszehradzkiego'

Agencja Rozwoju Regionalnego i Innowacji „INNOVA” z Węgier poszukuje partnerów do projektu „V4 Startup Challenge”, który będzie finansowany w ramach programu Standardowych Grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Kluczowym aspektem tego projektu jest współudział Ukrainy, jako państwa należącego do inicjatywy „Partnerstwo Wschodnie”. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie konkursu na najlepszy pomysł w zakresie innowacyjnych rozwiązań w nowo powstałych firmach. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości w regionach państw grupy wyszehradzkiej oraz Ukrainy. Projekt będzie się składać z dwóch etapów: lokalnego/krajowego oraz międzynarodowego. Państwa te w ramach konkursu otoczą firmy opieką merytoryczną, a dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda finansowa o wartości 5000 euro.

Poszukiwani partnerzy to: instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, władze lokalne i regionalne, szkoły i uniwersytety.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 9 grudnia 2013.

Kontakt:         

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email:joanna.kubiak@wielkopolska.eu  

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli