Przejdź do treści

Lista projektów

Włoska organizacja pozarządowa szuka partnera do projektu dot. zaangażowania społecznego młodzieży

Gruppi di solidarieta’ internazionale Italia poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+/KA2. Jego głównym celem jest promowanie dialogu radnych regionalnych z młodzieżą.

Projekt ten będzie polegał na współpracy pomiędzy szkołami z różnych krajów, organizacji warsztatów szkoleniowych oraz organizacji spotkań z lokalnymi politykami.

Oferta skierowana jest do: stowarzyszeń wolontariackich, organizacji pozarządowych, szkół średnich i wyższych.

Termin zgłoszeń do projektu upływa 5 marca.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja pozarządowa poszukuje partnera do projektu dot. zapobiegania przemocy

Włoska organizacja pozarządowa „Gruppi di solidarieta’ internazionale Italia” poszukuje partnera do swojego projektu międzynarodowego pt.: „Zapobieganie zastraszaniu”, realizowanego w ramach programu „Prawo, równość i obywatelstwo”.

Projekt będzie dotyczył metod zapobiegania zastraszaniu w szkołach i więzieniach. Zakłada on szeroką współpracę między partnerami projektu oraz mediami, która zaowocuje wielką kampanią międzynarodową, warsztatami przygotowawczymi, wydaniem manifestu przeciwko zastraszaniu i organizacji konferencji.

Program skierowany jest do uniwersytetów, liceów, władz lokalnych, regionalnych i organizacji pozarządowych.

Językiem roboczym programu będzie j.angielski.

Dofinansowanie UE: maks. 80%

Kwota grantu: 75 000 – 300 000 euro.

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 15 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska szkoła językowa poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej w zakresie nauki j. angielskiego

Escuela Oficial de Idiomas w Las Palmas de Gran Canaria poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest polepszanie kompetencji językowych w j.angielskim poprzez poznawanie historii, kultury i sztuki w swoich miastach.

Projekt będzie realizowany za pomocą:

- wymiany studenckiej między partnerami projektu,
- zwiedzania muzeów i galerii sztuki,
- używania strategii wizualnego myślenia w celu rozszerzaniu słownictwa i jego płynności
- interaktywnej debaty za pomocą bloga.

Projekt skierowany jest do instytucji nauczających języków obcych.

Językiem roboczym projektu będzie język angielski.

Termin zgłoszenia partnerów mija 15 lutego.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Urząd gminy Katania szuka partnera w ramach projektu dot. tworzenia szlaków kulturowych

Urząd Gminy Katania szuka partnera w ramach programu „Kreatywna Europa” do projektu „Mappe/Urban Routes” [Mapy/szlaki miejskie]. Jest to interdyscyplinarny projekt polegający na wymianie artystycznej i kulturowej.

Jego celem jest stworzenie ścieżek kulturowych, które połączą dziedzictwo miasta i miejsca kulturalne graniczące z obszarami o innym charakterze. Miasta partnerskie będą zaangażowane w tworzenie wirtualnych tras przez wykorzystanie nowych technologii.

Celem projektu jest:

- promocja spotkań, dialogów i wymiana doświadczeń między artystami z różnych państw europejskich, którego celem jest stworzenie oryginalnych i wielodyscyplinarnych prac artystycznych i produkcji.

- wymiana doświadczenia między młodymi artystami z całej Europy i uznanych artystów zarówno z Europy i z całego świata

- ułatwienie dostępu do kultury, edukacji i szkoleń

- tworzenie w miastach partnerskich miejsc dla eksperymentów i warsztatów artystycznych. Muzea, dziedzictwa kulturalne, budynki historyczne miast partnerskich będą waloryzowane i łączone z podobnymi dobrami kulturalnymi z projektów miast partnerskich. Nowa technologia cyfrowa będzie używana do tworzenia tych połączeń między miastami.

- uwrażliwienie osób odpowiedzialnych za sztukę i za procesy integracji kultury, społeczeństwa i środowiska na nowe metody dialogu w celu rozwoju aktywnego społeczeństwa.

- promocja kreacji kulturalnej, artystycznej i ekspresywnej na szczeblu lokalnym i europejskim przez zwiększenie jego jakości. Po za tym, celem projektu jest wykorzystywanie nowych technologii, jako narzędzia ułatwiającego dostęp publiczności do kultury i sztuki.

Projekt kierowany jest do muzeów oraz do instytucji zarządzających muzeami.

Termin składania zgłoszeń mija 28.02.2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie samorządy poszukują partnera do projektu badawczo-środowiskowego dot. lasów

Baskijskie samorządy lokalne oraz władze regionalne Kraju Basków (Hiszpania) poszukują partnera do projektu badawczo-środowiskowego „IFFOREST", który ma być realizowany w ramach programu Horyzont 2020. Celem projektu jest efektywne zarządzanie dużymi obszarami leśnymi, mające na względzie ochronę zasobów naturalnych i różnorodne zastosowanie ekonomiczne lasów.

Projekt jest skierowany do prywatnych i publicznych właścicieli lasów, osób zarządzających obszarami leśnymi, administracji środowiskowej, uniwersytetów, technologów i innych organizacji prywatnych i publicznych powiązanych z zrównoważonym zarządzaniem lasami.

Budżet: 15 000 000 euro

Prosimy o szybki kontakt. Termin partnerów składania wniosków projektowych mija 3 lutego.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Gothenburg (Szwecja) poszukuje partnera do projektu dot. integracji między młodszym i starszym pokoleniem za pomocą teleinformatyki

Miasto Gothenburg poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, którego celem jest zmniejszenie wskaźnika przedwczesnego kończenia nauki szkolnej wśród młodych osób oraz zaangażowanie osób starszych w zdobywanie wiedzy poprzez teleinformatykę.

Projekt ma zostać realizowany poprzez:

- sprawdzenie, jak teleinformatyka może zostać wykorzystana jako narzędzie pedagogiczne do łączenia starszych mieszkańców z młodzieżą, u której występuje ryzyko porzucenia nauki w wczesnym wieku

- przetestowanie przewodników po teleinformatyce w celu zainteresowania nią uczniów w szkołach średnich (odpowiednikach polskich gimnazjów) oraz umożliwienia starszym mieszkańcom możliwości zdobywania wiedzy

-   sprawdzenie jak teleinformatyka i relacje z starszymi mieszkańcami może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka zbyt wczesnego porzucenia nauki w wczesnym wieku.

Początkowy etap projektu ma na celu przygotowanie uczestników projektu do korzystania z sprzętu teleinformatycznego. W kluczowym etapie, dzieci zostaną zapoznane i przygotowane do nauczania starszych ludzi teleinformatyki (to mogą być sesje grupowe, ale również 1 na 1 ze wsparciem).

Poszukiwani partnerzy to:

- miasta (w tym samorządy, gdzie pewien odsetek mieszkańców to imigranci)

- organizacje zajmujące się problemem patologii społecznych,

- szkoły,

- uniwersytety

Termin wysyłania zgłoszeń mija 31.01.2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzka szkoła poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej

Szwedzka szkoła Kilbergsskolan w Bollnäs poszukuje partnera do wymiany międzynarodowej nauczycieli i uczniów w ramach programu Erasmus+ (mobilność edukacyjna). Współpraca miałaby w pierwszym etapie obejmować 3-5 dniową wymianę nauczycieli, a przy dłuższej współpracy, również uczniów.

Obszary zainteresowania:

- nauczanie matematyki i nauk ścisłych,
- uczniowie z problemami z nauką,
- wypoczynek – co uczniowie robią po za szkołą,
- nauka pisania i czytania.

Oferta skierowana jest do szkół podstawowych i podmiotów zajmującymi się problemami pedagogicznymi.

Termin składania zgłoszeń mija 28 stycznia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska szkoła poszukuje partnerów do projektu dot. współpracy międzynarodowej organizacji społeczeństwa obywatelskiego

DOF Herning Aftenskole szuka partnerów do projektu pt.: „Działając lokalnie we współpracy z siecią międzynarodową” w ramach programu „Europa dla obywateli”.

Celem projektu jest:

- łączenie wolontariuszy na poziomie europejskim z jednego kraju między organizacją lub stowarzyszeniem w drugim kraju

- wniesienie europejskiego aspektu do aktywności do stowarzyszeń społeczeństw obywatelskich dając im dostęp do sieci wolontariuszy i doradców z innych państw członkowskich UE

- promowanie szerzenia tożsamości europejskiej wśród stowarzyszeń i wolontariuszy

- pokazywanie, że nowoczesne technologie internetowe pozwalają na bezpośrednie połączenia z małymi organizacjami działającymi po za stolicami państw bez pomocy ogólnokrajowych organizacji patronackich.

DOF Herning Aftenskole szuka od 4 do 5 organizacji partnerskich, które reprezentują różne poglądy. Mogą to być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje zajmujące się ochroną środowiska itp. Wśród nich powinny znaleźć się organizacje z nowych i starych państw członkowskich UE.

Termin zgłoszenia partnerów mija 25 stycznia.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Szwedzkie miasto poszukuje partnerów do projektu poświęconego usługom w zakresie opieki nad osobami starszymi

Miasto Helsingborg poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie w ramach programu „Europa dla Obywateli” . Projekt ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy o tym, jak rozwijać usługi opieki nad osobami starszymi w domu.

Przykładowe pytania, które będą sobie stawiać uczestnicy projektu to:

 • Jakie usługi są już dostępne i jakie usługi mogą być oferowane w przyszłości dla osób starszych?
 • W jaki sposób zaangażować obywateli?
 • Jakie dotychczasowe metody mogą zostać wykorzystane w opracowywaniu nowych usług?
 • Jak stworzyć trwałą współpracę z podobnymi gminami europejskimi w tej dziedzinie?
 • Jak możemy zorganizować współpracę wszystkich pracowników domu opieki, aby zapewnić lepsze świadczenia?

Helsingborg poszukuje partnerów mających doświadczenie w zakresie usług opieki domowej i mogących przedstawić metody oraz przykłady rozwiązań związanych z opieką nad seniorami.

Prosimy o zgłoszenia partnerów do 15 stycznia 2015 r. Termin składania wniosków projektowych do Komisji Europejskiej mija 1 marca 2015 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w BrukseliWłoska sieć reprezentująca MŚP szuka partnerów do projektu w dziedzinie turystyki seniorów

Projekt ma być realizowany w ramach programu COSME (COS-TFLOWS-2014-3-15) – naboru pt.: „Ułatwianie podróżowania osobom starszym oraz młodzieży poza sezonem turystycznym”. Jego celem jest zidentyfikowanie problemów oraz ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają podróżowanie osób starszych (powyżej 65 r.ż.) oraz zaprojektowanie pakietu rozwiązań, w postaci zajęć i usług turystycznych. Projekt ma odpowiadać na potrzeby grupy docelowej, jaką są ludzie starsi. Ponadto, projekt ma na celu wesprzeć „przedłużenie” sezonu turystycznego, a co za tym idzie przyczynić się do podwyższenia konkurencyjności MŚP działających w sektorze turystycznym; a także wzmocnić poczucie obywatelstwa europejskiego.

Poszukiwani partnerzy:

 • Władze regionalne, lokalne lub krajowe
 • Organizacje międzynarodowe
 • Stowarzyszenia seniorów
 • Uniwersytety
 • Instytucje oraz ośrodki badawcze i szkoleniowe
 • Biura podróży
 • Organizacje non-profit
 • Izby handlowo- przemysłowe
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze turystyki
 • Prywatne podmioty działające w sektorze turystyki

Zgłoszenia parterów są przyjmowane do 16 grudnia 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska agencja badawcza szuka partnerów do projektu pt. 'Młodzież jako czynnik pobudzający zmiany społeczne'

Agenzia Umbria Ricerche z Włoch poszukuje parterów do projektu „Młode pokolenie w innowacyjnej zrównoważonej Europie, sprzyjającej włączeniu społecznemu. Młodzież jako czynnik pobudzający zmiany społeczne”. Projekt ma być realizowany w ramach programu Horyzont 2020 - Młode społeczeństwo – 2015.

Cele projektu:

 • Zbadanie poglądów starszego pokolenia (powyżej 50 r.ż) oraz pokolenia, które doświadczyło kryzysu wchodząc na rynek pracy (18-35 lat), w kontekście porządku publicznego, organizacji życia gospodarczego, społecznego i prywatnego
 • Zbadanie gotowości ludzi młodych, do bycia czynnikiem przyczyniającym się do transformacji społecznej oraz zwiększania świadomości związanej z ekologią

Poszukiwani partnerzy:

 • Uniwersytety
 • Agencje badawcze
 • Agencje rozwoju regionalnego

Termin zgłaszania się kandydatów: 20 grudnia 2014

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska agencja badawcza szuka partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 dot. uczenia się przez całe życie

Agenzia Umbria Ricerche z Włoch poszukuje parterów do projektu, którego celem jest zbadanie sytuacji życiowej młodego pokolenia (18-30 lat) w kontekście wykształcenia i zatrudnienia. Wyniki badania mają zostać przekazane do struktur UE, aby służyły opracowaniu lepszych polityk unijnych.

Poszukiwani partnerzy:

 • uniwersytety
 • ośrodki badawcze
 • biura pośrednictwa pracy
 • ośrodki szkoleniowe
 • agencje rozwoju regionalnego

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 20 grudnia 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Czeskie miasteczko Cecelice szuka partnerów do projektów dot. rozwoju gmin

Władze miejscowości Cecelice szukają partnerów do projektów w ramach następujących programów:

 • Horyzont 2020
 • Europa dla Obywateli
 • URBACT
 • Civitas Cities
 • Program dla Europy Środkowej

Władze Cecelic chcą stworzyć partnerstwo z innymi gminami, aby przyczynić się do poprawy warunków życia na ich terenie. Głównym planem rozwoju miasteczka jest wybudowanie oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacyjnego. Dalsze plany natomiast, obejmują renowację ulic, chodników, zabytków oraz budowy placu zabaw i ścieżek rowerowych prowadzących do stacji kolejowej mieszczącej się w sąsiedniej wsi.

Poszukiwani partnerzy to gminy, które stoją przed podobnymi wyzwaniami oraz realizują lub planują realizację podobnych zadań.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie firmy poszukują partnerów do projektu w zakresie turystyki senioralnej

Włoskie firmy poszukują partnerów do projektu w ramach programu COSME, którego celem jest stworzenie produktu turystycznego dla seniorów.

Celem projektu jest utworzenie przynajmniej jednego produktu turystycznego dla osób w wieku 55-70 lat. Podczas projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • badanie ponadnarodowego wymiaru turystyki poza sezonem
 • utworzenie systemu wskaźników w celu przetestowania produktu turystycznego dla seniorów
 • uzyskanie wyników badań na temat produktu turystycznego poprzez zastosowanie systemu wskaźników
 • informacje i szkolenia dla operatorów wycieczek zajmujących się organizacją wycieczek turystycznych dla seniorów

Poszukiwani partnerzy:

 • władze krajowe, lokalne i regionalne
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje młodzieży i seniorów
 • uniwersytety
 • ośrodki badawcze
 • biura podróży
 • organizacje non-profit
 • NGO
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • izby rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe

Termin zgłaszania się partnerów projektowych: 9 grudnia 2014

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. podnoszenia świadomości prawnej młodzieży

Law Centres Network - sieć centrów udzielających pomocy prawnej na terenie Wielkiej Brytanii, poszukuje partnerów do projektu dotyczącego podnoszenia świadomości w zakresie działania systemu prawa. Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat dostępu do porad prawnych oraz możliwości korzystania z praw w obrębie własnego systemu prawnego. W ramach projektu zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty prowadzone m.in. przez prawników.

Tematem przewodnim warsztatów będzie kwestia prawa do wypowiadania się w trakcie postępowania sądowego (art. 12 „Konwencji o prawach dziecka”).

Projekt będzie finansowany w ramach naboru DG Justice Komisji Europejskiej: JUST/2014/JPPI/AG/CHIL – Międzynarodowe projekty dotyczące praw dziecka w postępowaniu sądowym.

Zainteresowanych partnerów prosimy o szybki kontakt.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie turystyki seniorów

Władze regionalne Andaluzji poszukują partnerów do projektu w ramach programu COSME w zakresie podróżowania osób starszych po Europie, poza sezonem turystycznym (nabór: COS-TFLOWS-2014-3-15).

Projekt ma na celu utworzyć „pakiet turystyczny” promujący aktywne starzenie się, zdrowe odżywianie, wypoczynek przyjazny środowisku oraz adekwatne do wieku sposoby wypoczynku.

Szczegółowe cele projektu to:

 • podnoszenie świadomości obywatelskiej w Europie
 • stworzenie diety adekwatnej do wieku i trybu życia
 • promowanie aktywności fizycznej.

Poszukiwani partnerzy to instytucje publiczne, organizacje i stowarzyszenia senioralne oraz organizacje świadczące usługi turystyczne.

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 15 stycznia 2015.

Kontakt:

Joanna Kubiak

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie centrum kształcenia ustawicznego szuka partnerów do projektu dot. mobilnych aplikacji edukacyjnych

Centrum kształcenia ustawicznego z Hiszpanii, poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, sektora ‘Edukacja dorosłych’. Celem projektu jest stworzenie mobilnych aplikacji edukacyjnych.

Główne zadania projektowe to:

 • stworzenie aplikacji, które pozwolą na naukę różnych przedmiotów szkolnych
 • szerokie zastosowanie aplikacji, możliwość korzystania z niej również poza szkołą
 • możliwość współpracy z uczniami z innych państw
 • wzmocnienie podstawowych umiejętności uczniów.

Poszukiwani partnerzy to centra edukacji dla dorosłych, gdzie uczniowie są w wieku powyżej 18 roku życia. Językiem roboczym projektu będzie jęz. angielski lub hiszpański.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2014 roku.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie centrum kształcenia ustawicznego szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Centrum kształcenia ustawicznego z Wysp Kanaryjskich (Hiszpania) szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, sektora ‘Edukacja dorosłych’, w zakresie nauki języków obcych oraz podnoszenia motywacji uczniów.

Główne cele projektu:

 • oferowanie uczniom możliwości wzbogacania ich doświadczeń związanych z nauką
 • wymiana dobrych praktyk z nauczycielami oraz trenerami z różnych instytucji europejskich
 • badanie nowych przedmiotów oraz skutecznych metod kształcenia dorosłych
 • opracowanie nowych materiałów dydaktycznych

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim szkoły prowadzące kursy dla dorosłych (uczniowie powyżej 18 roku życia). Językiem roboczym projektu będzie język angielski lub hiszpański.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoski samorząd poszukuje partnerów do projektu w dziedzinie turystyki

Władze samorządowe miasta Narni we Włoszech szukają partnerów do projektu w ramach programu COSME w zakresie łatwiejszego podróżowania po Europie poza sezonem turystycznym (nabór wniosków 2014 COS-TFLOWS-2014-3-15) .

Celem projektu jest przeanalizowanie, zaplanowanie i zweryfikowanie nowych, międzynarodowych, kierunków wyjazdów turystycznych studentów.

Poszukiwani partnerzy:

 • Władze publiczne (każdego szczebla) oraz ich stowarzyszenia na poziomie europejskim, międzynarodowym, narodowym, regionalnym i lokalnym
 • Organizacje międzynarodowe
 • Organizacje/stowarzyszenia/ federacje młodzieży
 • Uniwersytety
 • Ośrodki badań
 • Agencje podróży i biura podróży oraz ich partnerzy
 • Organizacje non-profit (prywatne i publiczne), NGO, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, fundacje, think-tank’i, polityki związane z młodzieżą oraz wszelkie inne organizacje których może dotyczyć ten projekt
 • Izby gospodarcze, przemysłowe oraz rzemieślnicze i ich stowarzyszenia
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa związane z sektorem turystyki, przede wszystkim związane z: zakwaterowaniem, rezerwowaniem, cateringiem, agencje podróży, biura podróży, biura organizujące czas wolny (wydarzenia kulturalne, aktywność sportowa), transportem turystów itd.
 • Inne publiczne lub prywatne jednostki czynnie działające w dziedzinach związanych z turystyką i politykami skierowanymi do młodzieży

Zainteresowanych partnerów prosimy o kontakt do 24 listopada 2014.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Cypryjski uniwerystet poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Prawa, równość i obywatelstwo'

Uniwersytet Neapolis w Pafos na Cyprze jest zainteresowany uczestnictwem w projekcie w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo”, naboru "Granty na działania - wspieranie projektów ponadnarodowych w dziedzinie wsparcia dzieci, które są ofiarami zastraszania w szkołach, w ośrodkach opieki i innych instytucjach" (JUST/2014/RDAP/AG/BULL). Uczelnia jest liderem w zakresie badań naukowych w dziedzinie prawa i edukacji prawnej na Cyprze.

Poszukiwani partnerzy to organu publiczne, uniwersytety i ośrodki badawcze, MŚP oraz inne organizacje.

Termin składania wniosków: marzec 2015.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli