Przejdź do treści

Lista projektów

Miasto Veria (Grecja) poszukuje partnerów do projektu nt. obniżenia poziomu zużycia energii w miastach

Miasto Veria (Grecja) poszukuje partnerów do projektu Towards Zero-Energy Cities [Działania na rzecz zerowego zużycia energii w miastach], który będzie realizowany w ramach programu Urbact III.

Celem projektu jest stworzenie sieci miast, które będą współpracować celem rozwoju akcji strategicznych na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł

Założenia projektu

Na poziomie miast:
A. Zdefiniowanie i eksploatacja istniejących źródeł energii odnawialnej biorąc pod uwagę jakość środowiska naturalnego, lokalne uwarunkowania oraz potrzeby mieszkańców
B. Zmniejszenie publicznego zużycia energii elektrycznej (np. oświetlenie uliczne)

W zakresie gospodarowania budynkami:
A. Zredukowanie zużycia energii
• Promocja urządzeń przyjaznych środowisku
• Zachęcenie twórców aplikacji ICT do lepszego gospodarowania energią
• Ulepszenie zużycia energii w instalacjach cieplnych budynków
• Zapewnienie odpowiedniej architektury budynku uwzględniającej proponowanie rozwiązania
• Promocja użycia materiałów izolacyjnych – materiałów ekologicznych, dostosowanych do cech klimatycznych regionu
B. Promocja produkcji energii z odnawialnych źródeł
• Zidentyfikowanie potencjalnych źródeł energii odnawialnej
• Zintegrowanie systemów energii odnawialnej z izolacją cieplną budynków
• Użytkowanie budynków jako generatorów energii

Zarządzanie:
A. Rozwijanie narzędzi dla wizualizacji wpływu monitorowania działań
B. Użycie systemów monitorujących zużycie energii
C. Analiza i wybór odpowiednich modeli finansowych
D. Usprawnienie strategii celem zachęcenia inwestorów
E. Promocja aktywnego i kreatywnego uczestnictwa mieszkańców w projekcie
F. Zorganizowanie kampanii informacyjnej

Poszukiwani partnerzy: europejskie miasta bądź regiony pragnące dzielić się doświadczeniami, bądź chętne do współpracy na rzecz redukcji zużycia energii i promocji energii odnawialnej

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 28 maja

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego

Hiszpańskie przedsiębiorstwo Answare-tech poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST [Bezpieczeństwo w dobie cyfryzacji: bezpieczeństwo cyfrowe, prywatność i zaufanie] w programie Horyzont 2020.

Przedsiębiorstwo Answare-tech specjalizuje się w rozwoju wysoko zinformatyzowanych oprogramowań przy użyciu najnowszych technologii, takich jak system informacji geograficznej, rozszerzona rzeczywistość, czy techniki wizualizacyjne 3D. Wymienione rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, obserwacji ziemi czy przestrzeni kosmicznej.

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 1-sza połowa sierpnia

Termin zgłoszeń do Komisji Europejskiej: 28 sierpnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Chorwackie miasto poszukuje partnerów do projektu w zakresie ochrony środowiska oraz efektywnego wykorzystywania zasobów

Miasto Varaždin (Chorwacja) poszukuje partnerów do projektu Environmental protection and resource efficiency [Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystywanie zasobów] realizowanego w ramach programu Urbact III Zrównoważone zarządzanie przestrzenią publiczną.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie sieci miast i partnerów w celu prowadzenia debaty, organizowania wspólnych przedsięwzięć oraz dzielenia się doświadczeniami z dziedziny ochrony środowiska, wykorzystywania zasobów oraz integracji społecznej.

Poszukiwani partnerzy: europejskie miasta pragnące dzielić się doświadczeniami bądź chętne do współpracy na rzecz modernizacji terenów (pod)miejskich, efektywnego zarządzania zasobami oraz integracji społecznej.

Język roboczy projektu : język angielski
Termin zgłoszeń do projektu: 25 maja

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto Viladecans poszukuje partnerów do projektu dot. bezrobocia osób młodych

Miasto Viladecans (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Urbact III.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia oraz nabycie zawodowych umiejętności przez ludzi młodych o niskim poziomie wykształcenia lub nie posiadających żadnych kwalifikacji. Zamierzenia projektu zostaną zrealizowane dzięki nowoczesnej metodologii działań opartej na trzech elementach:

 • Wsparcie badawczo-rozwojowe (R&D): Współpraca instytutów badań, uniwersytetów, firm w celu zdefiniowania ram szkoleniowych.
 • Wsparcie firm w celu zdefiniowania niezbędnych kwalifikacji poszukiwanych u pracowników
 • Wsparcie miast poprzez znajomość lokalnego rynku pracy 

Poszukiwani partnerzy: miasta zmagające się z bezrobociem ludzi młodych, bądź mające doświadczenie w implementacji programów na rzecz promocji zatrudnienia u osób o niskim poziomie wykształcenia.

Język roboczy projektu : język angielski
Termin zgłoszeń do projektu: 22 maja

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Palermo (Włochy) poszukuje partnerów do projektu dot. transportu miejskiego

Miasto Palermo (Włochy) poszukuje partnerów do projektu TOLD – Transport Oriented Local Development [Rozwój miast w zakresie transportu] w ramach programu Urbact III. Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy miastami, które zmodernizowały, bądź są w trakcie realizacji inwestycji dążących do modernizacji lokalnego systemu transportu.

Poszukiwani partnerzy: miasta liczące od 250.000 do miliona mieszkańców.

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń: 30 maja
Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 16 czerwca

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto Pordenone poszukuje partnerow do projektu w ramach programu Urbact III

Miasto Pordenone (Włochy) poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Urbact III.

Celem projektu jest :

 • zwiększenie wydajności świadczenia usług przez organy publiczne poprzez tworzenie platformy monitorującej, zbierającej i kontrolującej dane oraz informacje,
 • zwiększenie przejrzystości sektora publicznego oraz dostępu do danych i informacji przez obywateli.

Poszukiwani partnerzy: miasta liczące 50.000-100.000 mieszkańców

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 15 maja
Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 16 czerwca

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Uniwersytet Pablo de Olavide z Sewilli poszukuje partnerów do projektu pt.: „Ujednolicenie ram prawnych w celu zapobiegania przemocy wobec kobiet: stawianie fundamentów dla europejskiej strategii" w ramach programu Daphne naboru JUST/2014/RDAP/AG/HARM.

Przemoc wobec kobiet, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczy 35% kobiet na świecie. Ponieważ problem ten jest zróżnicowany w zależności od obowiązujących regulacji prawnych w danym kraju, projekt ten ma za zadanie wypracować europejską strategię na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet.

Poszukiwani partnerzy to podmioty zajmujące się zagadnieniami równouprawnienia, praw kobiet i ich roli w społeczeństwie, mający możliwość rozpowszechniania europejskiej strategii na rzecz praw kobiet, która zostanie opracowana w ramach projektu.

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń: 15/05/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje parterów do projektu nt. integracji społecznej Romów

Regionalne ministerstwo edukacji i kultury w Walencji (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Integracja społeczności romskiej poprzez sztukę, kulturę, turystykę oraz edukację” w ramach programu Horyzont2020.

Poszukiwani partnerzy powinni:

 • posiadać doświadczenie w koordynacji projektów unijnych w ramach FP5, FP6, FP7 lub Horyzont2020
 • posiadać doświadczenie w projektach związanych ze społecznością romską i ich znaczeniem w dziedzictwie kulturowym UE
 • mieć doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych (JRC)
 • preferowani partnerzy to uznane grupy badawcze lub wiodące uniwersytety w EU

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Słowackie centrum doradcze poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Centrum doradcze Neulogy z Bratysławy poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020, naboru wniosków INNOSUP-1-2015 [Projekty wspomagane przez klastry na rzecz nowych łańcuchów wartości].

Celem projektu jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem cybernetycznym oraz promocja wzrostu gospodarczego w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Założenia te zostaną zrealizowane poprzez:

 • Stworzenie środowiska do współpracy podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym
 • Ułatwienie pracy nad wspólnymi projektami w celu przezwyciężenia obecnych problemów w przemyśle
 • Działanie jako organizacja lobbingowa reprezentująca interesy przemysłu 
 • Wspomaganie edukacji i dzielenia się wiedzą
 • Promowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenia innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zawiązywanie współpracy pomiędzy MŚP i inwestorami kapitałowymi

Poszukiwani partnerzy: partnerzy strategiczni z regionu Grupy Wyszehradzkiej: klastry, instytucje otoczenia biznesu, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje zrzeszające przedstawicieli przemysłu, platformy biznesowe, itp.

Język roboczy projektu : j. angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Aglomeracja Tuluzy poszukuje partnerów do projektu w zakresie wymiany młodzieży

Aglomeracja Tuluzy (Francja) poszukuje partnerów do projektu International Summer Jobs Exchange (Międzynarodowa wymiana w zakresie prac sezonowych), którego celem jest nawiązanie współpracy między miastami poprzez miesięczną wymianę młodzieży w okresie letnim.

Zobowiązania miasta Tuluzy:

 • Rekrutacja uczestników w wieku 18-30 lat z miast partnerskich
 • Zapewnienie uczestnikom stażu w administracji i minimalnego wynagrodzenia na terenie Francji (1125euro netto/miesiąc przy uwzględnieniu 35-godzinnego tygodnia pracy)
 • Zagwarantowanie powitania na lotnisku 
 • Rezerwacja zakwaterowania, ubezpieczenie, transport

Zobowiązania miast partnerskich:

 • Rekrutacja uczestników projektu w wieku 18 -30 lat z Tuluzy
 • Zapewnienie stażu w administracji samorządu lokalnego lub regionalnego
 • Zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia na terenie kraju goszczącego
 • Powitanie uczestników oraz pomoc w znalezieniu zakwaterowania, ubezpieczeniu, transporcie

Poszukiwani partnerzy: miasta bądź regiony europejskie mające od 200.000 do 700.000 mieszkańców
Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet z Hertfordshire poszukuje partnerów do projektu w zakresie sportu

Uniwersytet z Hertfordshire (Wielka Brytania) poszukuje partnerów do projektu finansowanego z programu Erasmus + Sport.

InterFE Games jest dorocznym wydarzeniem sportowym skierowanym do młodzieży w wieku 16-19 lat. Organizacja sportowa z Uniwersytetu z Hertfordshire pragnie dołożyć wszelkich starań, aby rozpowszechnić to wydarzenie na arenie europejskiej, dzięki czemu studenci z krajów UE będą mogli aktywnie w nie zaangażować. Zawody nie są kierowane do zawodowych sportowców, ale do młodzieży, która ma niewielkie doświadczenie w sporcie. W wydarzeniu wezmą udział zarówno uczniowie, jak i pracownicy jednostek oświatowych.

Poszukiwani są partnerzy do projektu, którego głównym celem jest:

 • rozpowszechnienie wydarzenia sportowego Hertfordshire InterFE Games na skalę europejską
 • planowanie, organizowanie oraz zapewnienie licznych warsztatów tematycznych, z podkreśleniem znaczenia sportu w życiu człowieka
 • tworzenie platformy na rzecz dzielenia się doświadczeniami na temat wpływu sportu w przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Język roboczy projektu : język angielski
Termin zgłoszeń do projektu: koniec kwietnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Rada Hrabstwa Suffolk poszukuje partnerów do projektu w ramach Erasmus+Sport

Rada Hrabstwa Suffolk (Wielka Brytania) poszukuje partnerów do projektu "Sport w edukacji przedszkolnej" finansowanego z programu Erasmus + Sport.

W ramach partnerstwa projektowego planowane jest wypracowanie innowacyjnych działań w celu promocji i podkreślenia znaczenia aktywności fizycznej w edukacji przedszkolnej (0-5 lat).

Celem projektu jest zidentyfikowanie, przetestowanie oraz pilotowanie działań, które pokażą, jak wspólne podejście wpływa na ulepszenie procesów legislacyjnych, inwestycji oraz decyzji władz lokalnych odnoszących się do wspierania aktywności fizycznej wśród dzieci.

Język roboczy projektu:  angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 14 kwietnia 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu lub joanna.kubiak@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Chorwacka żupania poszukuje partnerów do projektu "Młodzież na rzecz nauki i współpracy"

Żupania bielowarsko - bilogorska (Chorwacja) poszukuje partnerów do projektu Youth for knowledge and cooperation (Młodzież na rzecz nauki i współpracy) finansowanego z programu Erasmus + KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Żupania planuje włączyć w projekt Młodzieżową Radę.

Głównym celem projektu jest:

 • zachęcanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez polityczno - społeczne zaangażowanie na szczeblu samorządowym, krajowym, europejskim i światowym
 • umożliwienie młodym ludziom wyrażania opinii i wpływania na proces decyzyjny w przypadkach bezpośrednio ich dotyczących
 • promocja przedsiębiorczości w tym również społecznej

W ramach projektu planuje się zrealizowanie następujących działań:

 • spotkanie organizacyjne
 • stworzenie platformy online umożliwiającej wymianę informacji, wiedzy oraz współpracę
 • organizacja 3-4 konferencji, których celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie „Jak wzmocnić rolę młodych ludzi i ich zaangażowanie w proces społeczno - polityczny i ekonomiczny będący wkładem w rozwój społeczności lokalnej i Unii Europejskiej?”
 • wymiana młodzieży
 • przygotowanie i wydanie publikacji zawierającej wyniki projektu: analiza problemu oraz wypracowane rozwiązanie
 • konferencja zamykająca projekt w Brukseli

Poszukiwani partnerzy: szkoły, stowarzyszenia, instytuty, organy administracji samorządowej oraz inne organizacje

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 10 kwietnia 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu lub joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli 

Włoska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. wędkarstwa miejskiego w ramach programu Erasmus+ Sport

Włoska organizacja Nuova Dimensione SCS z regionu Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu Street Fishing, Street Culture (S.Fi.S.C.) [Wędkarstwo uliczne, kultura uliczna] organizowanego w ramach programu Eramus+ Sport.

Wędkarstwo uliczne przywędrowało do Europy z Ameryki Północnej. Jest to dyscyplina uważana za połączenie sportu i wędkarstwa, najczęściej przy użyciu niewielkiego sprzętu, odbywająca się na terenach zurbanizowanych.

Poszukiwani są czterej partnerzy (jeden na kraj) do projektu, którego głównym celem jest:

 • zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej
 • promowanie wolontariatu na rzecz sportu
 • zapewnienie równych szans w sporcie
 • lepsza orientacja młodzieży na terenie miast 
 • lepsze rozeznanie się młodzieży w obrębie jezior i rzek w pobliżu ich miejsca zamieszkania
 • kreowanie zachowań przejawiających troskę o środowisko naturalne
 • zachęcanie do obcowania z naturą
 • promocja zdrowego odżywiania się i integracji społecznej 

Wyżej wymienionych założenia zostaną zrealizowane poprzez:

 • warsztaty edukacyjne i wydarzenia
 • aktywność fizyczną związaną z wędkarstwem ulicznym
 • wymianę wiedzy i doświadczeń 

Grupa docelowa: młodzież mieszkająca w miastach z dostępem do jeziora lub rzeki

Poszukiwani partnerzy: stowarzyszenia zajmujące się wędkarstwem ulicznym, organizacje zajmujące się kształceniem i pracą z młodzieżą

Trwanie projektu: 24 miesiące

Proponowany budżet: 625.000 Euro, z czego maksymalnie 80% będzie dofinansowane ze środków unijnych

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu : 15 kwietnia 2015r.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Klub górski z Chorwacji poszukuje partnerów do projektu

Klub górski "Pusti duh" (Lepoglava, Chorwacja) poszukuje partnerów do projektu The call of the mountains [Góry wzywają!] organizowanego w ramach inicjatywy 'Lepoglava – Europejskie Miasto Sportu 2015' i finansowanego z programu Europa dla Obywateli lub Erasmus +.

Poszukiwani są czterej partnerzy do projektu, którego głównym celem jest:

 • zachęcanie młodych ludzi do wspinaczki górskiej i pieszych wycieczek
 • szerzenie etyki i kultury wspinaczki górskiej
 • kreowanie zachowań przejawiających troskę o środowisko naturalne
 • zachęcanie do obcowania z naturą
 • szerzenie informacji na temat udzielania pierwszej pomocy
 • instruowanie na temat użytkowania ekwipunku technicznego
 • nauka orientacji w terenie 
 • dostarczenie informacji na temat radzenia sobie nocą w górach
 • promocja zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, integracji społecznej 

Wyżej wymienionych założenia zostaną zrealizowane poprzez:

 • programy edukacyjne
 • aktywność fizyczną związaną ze wspinaczką górską
 • wymianę wiedzy i doświadczeń

Grupa docelowa: projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, ale także do pozostałych grup wiekowych, członków klubów górskich, służb ratownictwa górskiego i innych powiązanych organizacji.
Poszukiwani partnerzy: kluby górskie i wspinaczkowe, organizacje i instytucje turystyczne

Trwanie projektu: 3 lata, od 01.01.2016 do 31.12.2018.
Proponowany budżet: 400,000 Euro
Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: koniec kwietnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielski uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. stworzenia gry pozwalającej na redukcję zużycia energii

Uniwersytet Anglia Ruskin z Wielkiej Brytanii poszukuje partera do projektu Consumer engagement for sustainable energy [Zaangażowanie konsumenckie na rzecz zrównoważonej energii] w ramach programu Horyzont 2020.

Celem projektu jest redukcja zużycia energii poprzez stworzenie interaktywnej gry monitorującej pobór prądu, dzięki której użytkownicy będą mogli bardziej świadomie podejmować decyzję związane z zakupem i eksploatacją urządzeń domowych.

Czynny udział w grze powinien oferować użytkownikom około 10 procent oszczędności na zużyciu energii, a także przyczynić się do zmian przyzwyczajeń pozwalających na redukcję konsumpcji energii.

Poszukiwany jest PARTNER spoza terytorium Wielkiej Brytanii spełniający poniższe kryteria:
• doświadczenie w pisaniu instrukcji do gier oraz instrukcji obsługi w celu zmaksymalizowania zaangażowania użytkowników
• doświadczenie w budowaniu strategii
• doświadczenie na polu interakcji pomiędzy użytkownikami a grą, a także w ramach grup pilotażowych
• doświadczenie w rozpowszechnianiu projektu

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłaszanie wniosków: 31 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański uniwersytet poszukuje partnerów do projektu w zakresie metagenomów

Wydział Informacji i Komunikacji Inżynieryjnej z Uniwersytetu w Murcii (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu META-AGRI Metagenomics as innovation driver [Metagenomy jako czynnik innowacyjny] w ramach programu Horyzont 2020, naboru BIOTEC-6-2015.

Celem projektu jest rozwój skutecznych technologii bioinformatycznych pozwalających na innowacje oparte na metagenomach. Planowane działania to m.in. otrzymanie narzędzi bioinformatycznych pozwalających na skuteczną analizę metagenomiczną w dziedzinie roślin rolniczych, umożliwiających skuteczną integrację danych i metadanych oraz porównywanie metagenomów.

Poszukiwani partnerzy : uniwersytety, instytuty badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa mające doświadczenie w badaniu bądź stosowaniu technik z zakresu metagenomiki w biotechnologii roślin, bioinformatyki, statystyki, pozyskiwania danych, tworzenia modeli komputerowych, analizy danych, biotechnologii.

Budżet projektu : 28,840,000 €

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 26 marca 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Angielska gmina poszukuje partnerów do projektu edukacyjnego

Brytyjska gmina Oldham z hrabstwa Greater Manchester poszukuje partnerów do projektu ASPIRE Aligning School Partnerships for Innovation and Research in Excellence [Partnerstwa szkół na rzecz badań i innowacji] w ramach programu Erasmus + KA2 Partnerstwa Strategiczne.

Projekt ma za zadanie rozwój, dzielenie się oraz wdrożenie innowacyjnych praktyk pomiędzy szkołami w celu zwiększenia szans na zatrudnienie młodzieży.

Założenie projektu ASPIRE:

- zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu oraz dzielenie się nimi w ramach partnerstwa edukacyjnego

- rozwój, współpraca oraz przekazywanie strategii rozwojowych mających na celu ulepszenie jakości kształcenia i przygotowanie ludzi młodych do wejścia na rynek pracy

- dzielenie się skutecznymi technikami rozwoju pomiędzy partnerami projektu

Poszukiwani partnerzy: szkoły i inne instytucje edukacyjne

Język roboczy projektu: język angielski

Prosimy o szybki kontakt ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 31 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli


Angielski samorząd poszukuje partnerów do projektu w zakresie pobudzania kreatywności w szkołach

Hrabstwo Kent z Wielkiej Brytanii poszukuje partnerów do projektu Creative curriculums (boosting the creativity of teaching) [Kreatywne programy nauczania (pobudzanie kreatywności w szkołach)] w ramach programu Erasmus +.

Celem projektu jest wsparcie szkół podstawowych i gimnazjów w rozwijaniu kreatywnego programu podnoszącego standardy nauczania.

Poszukiwani partnerzy: szkoły

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłaszanie wniosków: 6 marca 2015

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu w zakresie sportu

Włoska gmina Correggio z regionu Emilia-Romania poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus Plus – Sport.

Celem projektu jest :

 • integracja młodych ludzi (wywodzących się z odmiennych krajów, kultur oraz tradycji) poprzez sport
 • promocja sportu jako narzędzia integracji społecznej oraz elementu przeciwdziałania przemocy i rasizmowi
 • zachęcanie do aktywnego wysiłku fizycznego
 • usprawnienie współpracy i wymiany praktyk pomiędzy gminami europejskimi biorącymi udział w projekcie

Grupa docelowa: młodzież w wieku 8-14 lat

Budżet : maks. 500.000 Euro, dofinansowanie UE - do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Język roboczy: język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: koniec marca

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli