Przejdź do treści

Lista projektów

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa"

Włoska gmina Abano Terme poszukuje partnerów do projektu w ramach programu „Kreatywna Europa”, granty na mniejszą skalę.

Projekt pt. „Po-etyczna piosenka” to innowacyjny, ponadnarodowy projekt, który zakłada połączenie elementów kultury ze zrównoważonym rozwojem. Jego celem jest podkreślenie ścisłego związku między poezją i muzyką. W ramach projektu planuje się zidentyfikowanie, zainteresowanie i udzielenia wsparcia utalentowanym artystom w dziedzinie muzyki poetyckiej reprezentującym podmioty uczestniczące w projekcie. Podstawami projektu są rozwój zawodowy oraz doświadczenie artystyczne.

„Pro-etyczna piosenka” zakłada realizację celów programu „Kreatywna Europa” poprzez:
-wspieranie potencjału sektora kultury na poziomie ponadnarodowym dzięki transferowi umiejętności między partnerami,
-rozwój umiejętności cyfrowych i innych form organizacji pracy,
-eksperymentowanie z nowymi formami współpracy, wkładu i modelu gospodarczego,
-wypracowanie oryginalnego podejścia w celu ulepszenia obsługi i zwiększenia frekwencji publiczności,
-promocję mobilności artystów,
-stworzenie „podróżującego” wydarzenia.

Projekt kierowany jest do organizacji non-profit, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, miast i regionów aktywnych w dziedzinie kultury, sztuki i środowiska.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu


Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Grecki uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dotyczącego równości płci wśród pracowników naukowych

Uniwersytet w Pireusie (Grecja) poszukuje partnerów do projektu w ramach Programu Horyzont 2020 - obszaru „Nauka z udziałem i na rzecz społeczeństwa” - naboru wniosków w zakresie promowania równości płci w badaniach i innowacjach – w temacie „Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci” (H2020-GERI-4-2015).

Projekt pt. „Geneza – Strategie równości płci w instytutach” ma na celu zlikwidowanie barier w stosunku do kobiet naukowców w zakresie rekrutacji, utrzymania stanowiska oraz rozwoju kariery zawodowej. Założeniem jest przeciwdziałanie nierówności płci w procesach decyzyjnych, a także podkreślanie wymiaru równości płci w programach badawczych.

Projekt kierowany jest do uniwersytetów oraz ośrodków badawczych.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 28 sierpnia 2015.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. zaangażowania społecznego i obywatelskiego w UE

Włoska organizacja Accademia d’Arti Discanto z Werony poszukuje partnerów do projektu „Kulturowe sieci miast na rzecz wsparcia współpracy w Europie” w ramach programu „Europa dla obywateli” .

Projekt ma na celu przybliżenie Unii Europejskiej obywatelom poprzez:

 • szerzenie wiedzy na temat Unii, jej historii, wartości i różnorodności
 • promowanie obywatelstwa europejskiego i zwiększenie zaangażowania obywateli w działania UE
 • promowanie zaangażowania społecznego i działalności w dziedzinie kultury, w tym w formie wolontariatu

Poszukiwani partnerzy to stowarzyszenia młodzieżowe i społeczne oraz organizacje działające w sektorze kultury i sztuki.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 10 sierpnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Francuska organizacja pozarządowa poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Francuska organizacja pozarządowa „Le petit monde” z Tours (region Centre-Val de Loire) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Zielona Guinguette” w ramach programu „Kreatywna Europa” (granty na mniejszą skalę).

„Zielona Guinguette” to innowacyjny i transnarodowy projekt łączący kulturę z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest stworzenie wydarzenia integrującego muzykę i taniec, który będzie odbywał się na mobilnej, samowystarczalnej energetycznie platformie. Wydarzenie będzie duplikowane w całej Europie.

Poszukiwani partnerzy to organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia działające w sektorach: kultury, sztuki i środowiska, a także miasta i samorządy regionalne.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 31 sierpnia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Uniwersytet w Sewilli poszukuje partnerów do projektu dotyczącego zwiększania atrakcyjności kariery naukowej dla młodych

Uniwersytet w Sewilli oraz Andaluzyjskie Stowarzyszenie Inżynierów poszukują partnerów do projektu dotyczącego zwiększania atrakcyjności kariery naukowej dla młodych. Projekt będzie składany w ramach programu Horyzont 2020 - naborze wniosków SEAC-2015-1.

Planowane działania obejmują promowanie atrakcyjności karier naukowych w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii oraz matematyki poprzez kampanię marketingową, forum angażujące różnorodne instytucje i organizacje edukacyjne oraz prowadzenie inicjatyw dla uczniów i nauczycieli szkół niższego szczebla.

Podmioty już zaangażowane w projekt to uniwersytety, instytuty badawcze, zrzeszenie studenckie i stowarzyszenie inżynierów.

Język roboczy projektu: język angielski

Zainteresowane podmioty prosimy o jak najszybsze zgłoszenia.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Sieć regionalna poszukuje partnerów do projektu dot. rolnictwa społecznego

Sieć regionów SERN (Sweden Emilia Romagna Network) poszukuje partnerów do projektu składanego w ramach programu Europa dla Obywateli (Komponent 2.2. Partnerstwo Miast) w temacie rolnictwo społeczne.

Celem projektu jest poznanie i zrozumienie jak działa rolnictwo społeczne na poziomie UE. Zapoznanie się z dostępnymi programami edukacyjnymi i projektami z dziedziny. Zadaniem projektu jest także zwiększenie roli stowarzyszeń i spółdzielni w promowaniu rolnictwa społecznego a dzięki temu także rozpropagowanie wśród rolników wiedzy o potencjalnych korzyściach jakie wynikają z tego rodzaju działalności oraz wykorzystywaniu terapii z udziałem zwierząt.

Więcej informacji o projekcie

Poszukiwani partnerzy: przedstawiciele władz lokalnych, wydziały rolnictwa i zdrowia w jednostkach administracji, organizacje pożytku publicznego i spółdzielnie, rolnicy.

Termin złożenia wniosku: 1 września 2015 (jeśli projekt otrzyma dofinansowanie będzie realizowany w terminie luty/marzec 2016 – luty 2018)

Język roboczy projektu: język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub Malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Wydział Polityki Społecznej z prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu dot. integracji Romów

Wydział Polityki Społecznej z autonomicznej prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego działań wspierających projekty dotyczące niedyskryminacji i integracji Romów (JUST/2014/RDIS/AG/DISC) w programie Prawa, równość i obywatelstwo 2014-2020.

Celem projektu jest: działanie na rzecz integracji Romów, poprzez wspieranie wdrażania krajowych strategii integracji Romów, a także zalecenia Rady w sprawie integracji Romów (Zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków integracji Romów w państwach członkowskich - 2013/C 378/01).

Możliwe działania w ramach projektu:

 • organizacja seminariów, konferencji, kampanii prasowych;
 • wymiana dobrych praktyk;
 • szkolenia profesjonalistów;
 • gromadzenie danych i sporządzanie ankiet;
 • prowadzenia badań naukowych lub innych działań naukowych w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji;
 • monitorowanie wdrażania prawodawstwa anty-dyskryminacyjnego.

Poszukiwani partnerzy: samorządy, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które chcą się zaangażować w działania na rzecz integracji Romów.

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 07/07/2015

Język roboczy projektu: język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Duńska organizacja poszukuje partnerów do projektu dot. dumpingu społecznego i integracji na rynku pracy

Oddział Duńskiej Konfederacji Związków Zawodowych w regionie Midt poszukuje partnerów do projektu dotyczącego dumpingu społecznego, integracji na rynku pracy i dialogu społecznego.

W ramach projektu będą podejmowane działania skierowane do konkretnych grup docelowych, utworzenie platformy edukacyjnej (w szczególności dot. przepisów unijnych o istotnym znaczeniu dla rynku pracy), wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji społecznej, jak również organizację konferencji i spotkań.

Poszukiwani partnerzy: związki zawodowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz inne zainteresowane podmioty publiczne i prywatne, które działają w zakresie zagadnień związanych z rynkiem pracy.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń: 30/09/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Litewski młodzieżowy klub siatkarski szuka partnerów do współpracy

Litewski Klub Sportowy dla Dzieci i Młodzieży “Drusportus” poszukuje partnerów do współpracy dla zespołu młodych siatkarzy (wiek: 16 lat i młodsi).

W ramach partnerstwa planuje się organizację:

 • międzynarodowych turniejów siatkarskich dla młodzieży;
 • 2-3 dniowych siatkarskich obozów szkoleniowych; 
 • meczy towarzyskich.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Region Emilia-Romania poszukuje partnerów projektu dot. instrumentów finansowych

Region Emilia-Romania (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru ogłoszonego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, dotyczącego wsparcia w ramach wielu regionów w celu dokonania oceny potencjalnego wykorzystania instrumentów finansowych wspieranych przez EFRR, Fundusz Spójności, EFS i EFRROW zgodnie z przepisami tytułu IV rozporządzenia (UE) 1303/2013.

Celem projektu jest: zwiększenie wiedzy instytucji zarządzających i organów pośredniczących programów współfinansowanych z funduszy europejskich na temat możliwości wykorzystania instrumentów finansowych, ich konfiguracji i wdrażania, w odniesieniu do kwestii wspólnych dla co najmniej dwóch regionów, w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich.

Poszukiwani partnerzy: instytucje zarządzające/organy pośredniczące programów współfinansowanych z EFRR, EFS, FS oraz EFRROW

Konsorcjum projektowe musi się składać z co najmniej dwóch podmiotów z minimum dwóch krajów członkowskich.

Język roboczy projektu: język angielski

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija: 31/07/2015

Więcej informacji o projekcie: tutaj oraz tutaj.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Gmina Fiumefreddo (Sycylia) poszukuje partnerów do projektu pt. „Papirus jako materiał do projektowania mody” w ramach programu Kreatywna Europa (granty na mniejszą skalę).

Celem projektu jest: popularyzacja wśród europejskich artystów rękodzieła, sztuki, kultury i archeologii opartych na wykorzystaniu papirusu, a także dzielenie się wiedzą na temat papirusu jako materiału do projektowania mody.

Założenia te zostaną zrealizowane poprzez zorganizowanie tygodniowych warsztatów w mieście Fiumefreddo dla artystów biorących udział w projekcie. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kulturą starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej, poznać tradycyjne techniki ekstrakcji papieru z papirusu, nowe sposoby wytwarzania tkanin z papirusu oraz nauczyć się jak tworzyć kreacje haute couture korzystając z tego surowca.

Poszukiwani partnerzy: stowarzyszenia, organizacje publiczne lub prywatne, uniwersytety, muzea.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń: 20/07/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: październik 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów od projektu w zakresie przystosowania atrakcji turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rada Miasta Jaén (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Turystyka dla wszystkich” w ramach naboru dotyczącego wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym oraz zwiększenia dostępu do turystyki osób ze szczególnymi potrzebami (COS-TOUR-2015-3-04), który zostanie złożony w programie COSME.

Celem projektu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia im dostępu do atrakcji turystycznych. Przystosowując środowisko turystyczne należy rozważyć dostosowanie infrastruktury dla różnych grup ze szczególnymi potrzebami. Wymagania niektórych użytkowników są tak odmienne, że nie możemy mówić tylko o panelach informacyjnych w alfabecie Braille'a lub rampach przy wejściach do budynków.

Osoby niepełnosprawne stanowią około 5,3% ludności prowincji Jaén i około 9,5% mieszkańców Andaluzji, z tego względu Rada Miasta Jaén jest szczególnie zaangażowana w poprawę warunków turystycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poszukiwani partnerzy: podmioty aktywne w dziedzinie dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych lub reprezentujące osoby o specjalnych potrzebach.

Konsorcjum projektowe musi składać się z minimum 5 partnerów z 4 różnych krajów, w tym:

 • dwóch MŚP – przedsiębiorstw przynależących do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
 • organu administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej
 • stowarzyszenia, federacji lub organizacji

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 30/06/2015

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska Agencja Polityki Rodzinnej poszukuje partnerów do projektu w zakresie walki z dyskryminacją

Agencja ds.Polityki Rodzinnej, Rodzicielstwa i Młodzieży prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla obywateli – 2.2 Partnerstwo Miast.

Celem projektu jest: utworzenie sieci samorządów lokalnych promujących ideę równych szans, wymianę doświadczeń, dyskusję i dzielenie się pomysłami w tym zakresie, jak również chętnych do wspierania badań oraz projektów pilotażowych dotyczących zwalczania przemocy i dyskryminacji na tle płci oraz udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji i polityce.

Celem projektu jest promowanie zintegrowanego społeczeństwa, wolnego od różnorodnych stereotypów i dyskryminacji za względu na płeć.

Główne zadania:

 1. Utworzenie sieci samorządów lokalnych;
 2. Ustalenie najlepszych praktyk i doświadczeń na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim w takich kwestiach jak: przemoc uwarunkowana płcią, równości szans na rynku pracy, udział kobiet w procesie podejmowania decyzji i polityce;
 3. Zorganizowanie sześciu spotkań w celu wymiany oraz omówienia doświadczeń i najlepszych praktyk, zaplanowania nowych projektów.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne i regionalne (minimalnie 4 partnerów z min. 4 państw)

Język roboczy projektu: język angielski

Budżet: 150.000,00 EUR

Termin zgłoszeń do projektu: 10/07/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 01/09/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Niemiecki operator portu śródlądowego poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w naborze 'Port of the Future' w ramach programu Horyzont 2020

Niemiecki operator portu śródlądowego spod Berlina poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w konkursie „The Port of the Future” w ramach programu Horyzont 2020 (planowana data publikacji konkursu to wrzesień 2015, termin składania wniosków przewidywany jest na 2016 rok).

Celem projektu ma być rozwój innowacyjnych technologii „Portu przyszłości”, mając na uwadze m.in. takie aspekty jak a) operacje w terminalu, b) efektywne zarządzanie pojemnością portu, c) zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat i działania w kierunku gospodarki obiegowej, d) integracja portu w przemysłowe i miejskie otoczenie, e) efektywne połączenia transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego.

Punkt wyjścia stanowi idea stworzenia na terenie portu platformy demonstracyjnej wirtualnej elektrowni, opartej na obecnych w okolicy odnawialnych źródłach energii (farma wiatrowa, wytwórnia biogazu, elektrownia wykorzystująca biomasę).

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz uczelnie pracujące nad koncepcjami innowacyjnych wirtualnych elektrowni, a także inni partnerzy zainteresowani którymś z powyższych punktów samego konkursu.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Francuskie szkoły poszukują partnerów do projektu w zakresie mobilności kadry nauczycielskiej

Szkoły z regionu Burgundii (Francja) poszukują partnerów do współpracy w zakresie mobilności edukacyjnej w następujących dziedzinach: ceramika, kowalstwo artystyczne i sektor rolno-spożywczy.

Celem projektu jest realizacja programu mobilności dla kadry nauczycielskiej w roku 2016, a następnie mobilności dla uczniów (w ramach programu Erasmus +).

Poszukiwani partnerzy: szkoły kształcące w wyżej wymienionych kierunkach

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Konsorcjum ITACA z Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu turystycznego w ramach programu COSME

Konsorcjum ITACA z Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym oraz różnicowania oferty turystycznej UE (COS-TOUR 2015-3-04) w programie COSME.

Celem projektu jest: różnicowanie oferty turystycznej poprzez wspieranie międzynarodowych produktów turystycznych, związanych ze sportem i wellness z uwzględnieniem kwestii środowiska.

Główne zadania:

 • poszerzanie wiedzy o środowisku naturalnym i różnorodności biologicznej oraz o ich ochronie,
 • promowanie ekoterapii do leczenia chorób.

Poszukiwani partnerzy: Podmioty aktywne w jednej z następujących dziedzin: sportu, wellness, dziedzictwa naturalnego, dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przemysłowego.

Konsorcjum projektowe musi składać się z minimum 5 partnerów z 4 różnych krajów, w tym:

 • dwóch MŚP – przedsiębiorstw przynależących do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
 • organu administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej
 • stowarzyszenia, federacji lub organizacji

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija: 30/06/2015

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu dot. otwartych danych w ramach programu Interreg Europe

Izba Handlowa w Padwie (Włochy) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Otwarta polityka, dostęp do danych i gospodarka cyfrowa. Usługi innowacyjne i MŚP - standaryzowana dostępność otwartych danych.” Projekt będzie realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE.

Cel projektu:

 • sprawdzanie statusu europejskiej agendy cyfrowej w zakresie przejrzystości i dostępności danych;
 • zbieranie informacji w zakresie najlepszych praktyk i doświadczeń, dotyczących korzystania z otwartych danych, aby wspierać wdrażanie innowacyjnych usług oraz rozwój lokalny;
 • analiza polityk dotyczących korzystania z otwartych danych publicznych (e-administracja) na rzecz wzrostu gospodarczego;
 • analiza istotnych kwestii związanych z otwartymi danymi w ramach e-administracji oraz działalności cyfrowych/innowacyjnych MŚP;
 • zaproponowanie właściwego modelu do realizacji idei publicznych otwartych danych w celu wsparcia wzrostu gospodarczego;
 • wspieranie realizacji propozycji projektów publikowanych przez instytucje publiczne, skierowanych do podmiotów prywatnych (MŚP).

Poszukiwani partnerzy: władze regionalne (jako główni dysponenci informacji sektora publicznego), izby handlowe i agencje rozwoju, parki technologiczne zorientowane na ICT mające możliwość zaangażowania MŚP.

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Ministerstwo Turystyki i Handlu z Andaluzji poszukuje partnerów do projektu turystycznego

Ministerstwo Turystyki i Handlu z Andaluzji poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym oraz różnicowania oferty turystycznej UE (COS-TOUR 2015-3-04) w programie COSME.

Cel: Projekt ma na celu stworzenie europejskiej sieci szlaków turystycznych o nazwie Landscapes with flavour [Pejzaże ze smakiem]. W ostatnich latach turystyka kulinarna stała się niezwykle modna. Podróże połączone z unikalnym doświadczeniem, które umożliwiają spróbowanie, odkrycie i poznanie kulinarnego bogactwa regionu, są nieocenione. Ustalone trasy przewidywać będą nie tylko możliwość skosztowania potraw, ale także zwiedzanie okolicznych atrakcji związanych ze sztuką kulinarną. Turystów będzie się również zachęcać do udziału w targach i festiwalach.

Propozycja promowania kulinarnych szlaków w całej Europie wynika z sukcesu dotychczas utworzonych tras na terenie Hiszpanii.

Poszukiwani partnerzy: Podmioty aktywne w jednej z następujących dziedzin: sportu, wellness, dziedzictwa naturalnego, dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przemysłowego.

Konsorcjum projektowe musi składać się z minimum 5 partnerów z 4 różnych krajów, w tym:

 • dwóch MŚP – przedsiębiorstw przynależących do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
 • organu administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej
 • stowarzyszenia, federacji lub organizacji

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 30/06/2015

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Greckie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. świadczeń socjalnych

Miasto Fyli (region Attyka) poszukuje partnera do projektu Local Strategies for the Take-up of Social Rights [Lokalne rozwiązania problemu niekorzystania ze świadczeń społecznych] w ramach programu URBACT III.

Celem projektu jest stworzenie sieci miast, które współpracowałyby na rzecz promocji świadczeń społecznych wśród osób potrzebujących.

Znaczna liczba beneficjentów znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej nie dochodzi swoich praw społecznych. Istotne jest przeanalizowanie tego zjawiska na poziomie lokalnym i znalezienie rozwiązań w celu poprawy, a także przeciwdziałania rozwoju bieżącej sytuacji. Problem braku dostępu do świadczeń dotyczy wielu dziedzin, przede wszystkim takich jak zdrowie, żywność, mieszkanie, ale również zatrudnienia, edukacji, dostępu do transportu publicznego i energii. Ważne jest, aby spojrzeć na problem z perspektywy osób uprawnionych, ponieważ jedynie wówczas możliwe będzie ustalenie procedur pozwalających wprowadzić efektywne środki zaradcze. Projekt będzie koncentrować się na rewizji polityki stosowanej na poziomie lokalnym dotyczącej określonych społeczności, biorąc jednak pod uwagę ogół praw i usług, do których są one uprawnione.

Poszukiwani partnerzy: miasta

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń: 06/06/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 16/06/2015

Budżet: 600.000 – 750.000 EUR

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie przedsiębiorstwo A-CING poszukuje partnerów do projektów w dziedzine 'Bezpieczne społeczeństwa' programu Horyzont 2020

Hiszpańskie przedsiębiorstwo A-CING (Aqua Consult Ingenieros) poszukuje partnerów do projektów w ramach naboru Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens [Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności oraz bezpieczeństwo Europy i jej mieszkańców] w programie Horyzont 2020.

Przedsiębiorstwo A-CING specjalizuje się w doradztwie inżynieryjnym na rzecz zaawansowanych technologii i nowoczesnych metod zarządzania wodą oraz teleinformatyką.

Firma A-CING jest w szczególności zainteresowana następującymi naborami:

The role of ICT in Critical Infrastructure Protection – rola ICT w ochronie infrastruktury krytycznej

Crisis management topic 6: Addressing standardisation opportunities in support of increasing disaster resilience – zarządzanie kryzysowe: standaryzacja mająca na celu wsparcie gotowości reakcji na wypadek klęsk żywiołowych

Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of methods for assessing resilience – wskaźniki dot. ochrony infrastruktury krytycznej – analiza i opracowanie metodologii oceny w zakresie gotowości reakcji

Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under “smart meters” threats – ochrona infrastruktury krytycznej w zakresie inteligentnych sieci energetycznych oraz zwiększenie gotowości reakcji na zagrożenia wobec systemów inteligentnego opomiarowania

Communication technologies and interoperability topic 1: interoperable next generation of broadband radio communication system for public safety and security – system radiowej komunikacji szerokopasmowej nowej generacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Opisy poszczególnych naborów znajdują się w programie prac w programie Horyzont 2020 w dziedzinie „Bezpieczne społeczeństwa“.

Język roboczy projektów : język angielski

Termin zgłoszeń: 1-sza połowa sierpnia

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 28 sierpnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli