Przejdź do treści

Lista projektów

Region Emilia-Romania poszukuje partnerów projektu dot. instrumentów finansowych

Region Emilia-Romania (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru ogłoszonego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, dotyczącego wsparcia w ramach wielu regionów w celu dokonania oceny potencjalnego wykorzystania instrumentów finansowych wspieranych przez EFRR, Fundusz Spójności, EFS i EFRROW zgodnie z przepisami tytułu IV rozporządzenia (UE) 1303/2013.

Celem projektu jest: zwiększenie wiedzy instytucji zarządzających i organów pośredniczących programów współfinansowanych z funduszy europejskich na temat możliwości wykorzystania instrumentów finansowych, ich konfiguracji i wdrażania, w odniesieniu do kwestii wspólnych dla co najmniej dwóch regionów, w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich.

Poszukiwani partnerzy: instytucje zarządzające/organy pośredniczące programów współfinansowanych z EFRR, EFS, FS oraz EFRROW

Konsorcjum projektowe musi się składać z co najmniej dwóch podmiotów z minimum dwóch krajów członkowskich.

Język roboczy projektu: język angielski

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija: 31/07/2015

Więcej informacji o projekcie: tutaj oraz tutaj.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska gmina poszukuje partnerów do projektu w ramach programu 'Kreatywna Europa'

Gmina Fiumefreddo (Sycylia) poszukuje partnerów do projektu pt. „Papirus jako materiał do projektowania mody” w ramach programu Kreatywna Europa (granty na mniejszą skalę).

Celem projektu jest: popularyzacja wśród europejskich artystów rękodzieła, sztuki, kultury i archeologii opartych na wykorzystaniu papirusu, a także dzielenie się wiedzą na temat papirusu jako materiału do projektowania mody.

Założenia te zostaną zrealizowane poprzez zorganizowanie tygodniowych warsztatów w mieście Fiumefreddo dla artystów biorących udział w projekcie. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z kulturą starożytnej cywilizacji greckiej i rzymskiej, poznać tradycyjne techniki ekstrakcji papieru z papirusu, nowe sposoby wytwarzania tkanin z papirusu oraz nauczyć się jak tworzyć kreacje haute couture korzystając z tego surowca.

Poszukiwani partnerzy: stowarzyszenia, organizacje publiczne lub prywatne, uniwersytety, muzea.

Język roboczy projektu: język angielski

Termin zgłoszeń: 20/07/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: październik 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto poszukuje partnerów od projektu w zakresie przystosowania atrakcji turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rada Miasta Jaén (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Turystyka dla wszystkich” w ramach naboru dotyczącego wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym oraz zwiększenia dostępu do turystyki osób ze szczególnymi potrzebami (COS-TOUR-2015-3-04), który zostanie złożony w programie COSME.

Celem projektu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia im dostępu do atrakcji turystycznych. Przystosowując środowisko turystyczne należy rozważyć dostosowanie infrastruktury dla różnych grup ze szczególnymi potrzebami. Wymagania niektórych użytkowników są tak odmienne, że nie możemy mówić tylko o panelach informacyjnych w alfabecie Braille'a lub rampach przy wejściach do budynków.

Osoby niepełnosprawne stanowią około 5,3% ludności prowincji Jaén i około 9,5% mieszkańców Andaluzji, z tego względu Rada Miasta Jaén jest szczególnie zaangażowana w poprawę warunków turystycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poszukiwani partnerzy: podmioty aktywne w dziedzinie dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych lub reprezentujące osoby o specjalnych potrzebach.

Konsorcjum projektowe musi składać się z minimum 5 partnerów z 4 różnych krajów, w tym:

 • dwóch MŚP – przedsiębiorstw przynależących do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
 • organu administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej
 • stowarzyszenia, federacji lub organizacji

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 30/06/2015

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska Agencja Polityki Rodzinnej poszukuje partnerów do projektu w zakresie walki z dyskryminacją

Agencja ds.Polityki Rodzinnej, Rodzicielstwa i Młodzieży prowincji Trydent (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Europa dla obywateli – 2.2 Partnerstwo Miast.

Celem projektu jest: utworzenie sieci samorządów lokalnych promujących ideę równych szans, wymianę doświadczeń, dyskusję i dzielenie się pomysłami w tym zakresie, jak również chętnych do wspierania badań oraz projektów pilotażowych dotyczących zwalczania przemocy i dyskryminacji na tle płci oraz udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji i polityce.

Celem projektu jest promowanie zintegrowanego społeczeństwa, wolnego od różnorodnych stereotypów i dyskryminacji za względu na płeć.

Główne zadania:

 1. Utworzenie sieci samorządów lokalnych;
 2. Ustalenie najlepszych praktyk i doświadczeń na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim w takich kwestiach jak: przemoc uwarunkowana płcią, równości szans na rynku pracy, udział kobiet w procesie podejmowania decyzji i polityce;
 3. Zorganizowanie sześciu spotkań w celu wymiany oraz omówienia doświadczeń i najlepszych praktyk, zaplanowania nowych projektów.

Poszukiwani partnerzy: władze lokalne i regionalne (minimalnie 4 partnerów z min. 4 państw)

Język roboczy projektu: język angielski

Budżet: 150.000,00 EUR

Termin zgłoszeń do projektu: 10/07/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 01/09/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Niemiecki operator portu śródlądowego poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w naborze 'Port of the Future' w ramach programu Horyzont 2020

Niemiecki operator portu śródlądowego spod Berlina poszukuje partnerów zainteresowanych udziałem w konkursie „The Port of the Future” w ramach programu Horyzont 2020 (planowana data publikacji konkursu to wrzesień 2015, termin składania wniosków przewidywany jest na 2016 rok).

Celem projektu ma być rozwój innowacyjnych technologii „Portu przyszłości”, mając na uwadze m.in. takie aspekty jak a) operacje w terminalu, b) efektywne zarządzanie pojemnością portu, c) zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat i działania w kierunku gospodarki obiegowej, d) integracja portu w przemysłowe i miejskie otoczenie, e) efektywne połączenia transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego.

Punkt wyjścia stanowi idea stworzenia na terenie portu platformy demonstracyjnej wirtualnej elektrowni, opartej na obecnych w okolicy odnawialnych źródłach energii (farma wiatrowa, wytwórnia biogazu, elektrownia wykorzystująca biomasę).

Poszukiwani partnerzy to przede wszystkim przedsiębiorstwa oraz uczelnie pracujące nad koncepcjami innowacyjnych wirtualnych elektrowni, a także inni partnerzy zainteresowani którymś z powyższych punktów samego konkursu.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Francuskie szkoły poszukują partnerów do projektu w zakresie mobilności kadry nauczycielskiej

Szkoły z regionu Burgundii (Francja) poszukują partnerów do współpracy w zakresie mobilności edukacyjnej w następujących dziedzinach: ceramika, kowalstwo artystyczne i sektor rolno-spożywczy.

Celem projektu jest realizacja programu mobilności dla kadry nauczycielskiej w roku 2016, a następnie mobilności dla uczniów (w ramach programu Erasmus +).

Poszukiwani partnerzy: szkoły kształcące w wyżej wymienionych kierunkach

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Konsorcjum ITACA z Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu turystycznego w ramach programu COSME

Konsorcjum ITACA z Umbrii (Włochy) poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym oraz różnicowania oferty turystycznej UE (COS-TOUR 2015-3-04) w programie COSME.

Celem projektu jest: różnicowanie oferty turystycznej poprzez wspieranie międzynarodowych produktów turystycznych, związanych ze sportem i wellness z uwzględnieniem kwestii środowiska.

Główne zadania:

 • poszerzanie wiedzy o środowisku naturalnym i różnorodności biologicznej oraz o ich ochronie,
 • promowanie ekoterapii do leczenia chorób.

Poszukiwani partnerzy: Podmioty aktywne w jednej z następujących dziedzin: sportu, wellness, dziedzictwa naturalnego, dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przemysłowego.

Konsorcjum projektowe musi składać się z minimum 5 partnerów z 4 różnych krajów, w tym:

 • dwóch MŚP – przedsiębiorstw przynależących do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
 • organu administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej
 • stowarzyszenia, federacji lub organizacji

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija: 30/06/2015

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoska Izba Handlowa poszukuje partnerów do projektu dot. otwartych danych w ramach programu Interreg Europe

Izba Handlowa w Padwie (Włochy) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Otwarta polityka, dostęp do danych i gospodarka cyfrowa. Usługi innowacyjne i MŚP - standaryzowana dostępność otwartych danych.” Projekt będzie realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE.

Cel projektu:

 • sprawdzanie statusu europejskiej agendy cyfrowej w zakresie przejrzystości i dostępności danych;
 • zbieranie informacji w zakresie najlepszych praktyk i doświadczeń, dotyczących korzystania z otwartych danych, aby wspierać wdrażanie innowacyjnych usług oraz rozwój lokalny;
 • analiza polityk dotyczących korzystania z otwartych danych publicznych (e-administracja) na rzecz wzrostu gospodarczego;
 • analiza istotnych kwestii związanych z otwartymi danymi w ramach e-administracji oraz działalności cyfrowych/innowacyjnych MŚP;
 • zaproponowanie właściwego modelu do realizacji idei publicznych otwartych danych w celu wsparcia wzrostu gospodarczego;
 • wspieranie realizacji propozycji projektów publikowanych przez instytucje publiczne, skierowanych do podmiotów prywatnych (MŚP).

Poszukiwani partnerzy: władze regionalne (jako główni dysponenci informacji sektora publicznego), izby handlowe i agencje rozwoju, parki technologiczne zorientowane na ICT mające możliwość zaangażowania MŚP.

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Ministerstwo Turystyki i Handlu z Andaluzji poszukuje partnerów do projektu turystycznego

Ministerstwo Turystyki i Handlu z Andaluzji poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru dotyczącego wspierania konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym oraz różnicowania oferty turystycznej UE (COS-TOUR 2015-3-04) w programie COSME.

Cel: Projekt ma na celu stworzenie europejskiej sieci szlaków turystycznych o nazwie Landscapes with flavour [Pejzaże ze smakiem]. W ostatnich latach turystyka kulinarna stała się niezwykle modna. Podróże połączone z unikalnym doświadczeniem, które umożliwiają spróbowanie, odkrycie i poznanie kulinarnego bogactwa regionu, są nieocenione. Ustalone trasy przewidywać będą nie tylko możliwość skosztowania potraw, ale także zwiedzanie okolicznych atrakcji związanych ze sztuką kulinarną. Turystów będzie się również zachęcać do udziału w targach i festiwalach.

Propozycja promowania kulinarnych szlaków w całej Europie wynika z sukcesu dotychczas utworzonych tras na terenie Hiszpanii.

Poszukiwani partnerzy: Podmioty aktywne w jednej z następujących dziedzin: sportu, wellness, dziedzictwa naturalnego, dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przemysłowego.

Konsorcjum projektowe musi składać się z minimum 5 partnerów z 4 różnych krajów, w tym:

 • dwóch MŚP – przedsiębiorstw przynależących do klasy małych i średnich przedsiębiorstw
 • organu administracji krajowej, regionalnej lub lokalnej
 • stowarzyszenia, federacji lub organizacji

Prosimy o szybkie zgłoszenia, ponieważ termin składania wniosków do Komisji Europejskiej mija 30/06/2015

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Greckie miasto poszukuje partnerów do projektu dot. świadczeń socjalnych

Miasto Fyli (region Attyka) poszukuje partnera do projektu Local Strategies for the Take-up of Social Rights [Lokalne rozwiązania problemu niekorzystania ze świadczeń społecznych] w ramach programu URBACT III.

Celem projektu jest stworzenie sieci miast, które współpracowałyby na rzecz promocji świadczeń społecznych wśród osób potrzebujących.

Znaczna liczba beneficjentów znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej nie dochodzi swoich praw społecznych. Istotne jest przeanalizowanie tego zjawiska na poziomie lokalnym i znalezienie rozwiązań w celu poprawy, a także przeciwdziałania rozwoju bieżącej sytuacji. Problem braku dostępu do świadczeń dotyczy wielu dziedzin, przede wszystkim takich jak zdrowie, żywność, mieszkanie, ale również zatrudnienia, edukacji, dostępu do transportu publicznego i energii. Ważne jest, aby spojrzeć na problem z perspektywy osób uprawnionych, ponieważ jedynie wówczas możliwe będzie ustalenie procedur pozwalających wprowadzić efektywne środki zaradcze. Projekt będzie koncentrować się na rewizji polityki stosowanej na poziomie lokalnym dotyczącej określonych społeczności, biorąc jednak pod uwagę ogół praw i usług, do których są one uprawnione.

Poszukiwani partnerzy: miasta

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń: 06/06/2015

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 16/06/2015

Budżet: 600.000 – 750.000 EUR

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie przedsiębiorstwo A-CING poszukuje partnerów do projektów w dziedzine 'Bezpieczne społeczeństwa' programu Horyzont 2020

Hiszpańskie przedsiębiorstwo A-CING (Aqua Consult Ingenieros) poszukuje partnerów do projektów w ramach naboru Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens [Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności oraz bezpieczeństwo Europy i jej mieszkańców] w programie Horyzont 2020.

Przedsiębiorstwo A-CING specjalizuje się w doradztwie inżynieryjnym na rzecz zaawansowanych technologii i nowoczesnych metod zarządzania wodą oraz teleinformatyką.

Firma A-CING jest w szczególności zainteresowana następującymi naborami:

The role of ICT in Critical Infrastructure Protection – rola ICT w ochronie infrastruktury krytycznej

Crisis management topic 6: Addressing standardisation opportunities in support of increasing disaster resilience – zarządzanie kryzysowe: standaryzacja mająca na celu wsparcie gotowości reakcji na wypadek klęsk żywiołowych

Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator - analysis and development of methods for assessing resilience – wskaźniki dot. ochrony infrastruktury krytycznej – analiza i opracowanie metodologii oceny w zakresie gotowości reakcji

Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under “smart meters” threats – ochrona infrastruktury krytycznej w zakresie inteligentnych sieci energetycznych oraz zwiększenie gotowości reakcji na zagrożenia wobec systemów inteligentnego opomiarowania

Communication technologies and interoperability topic 1: interoperable next generation of broadband radio communication system for public safety and security – system radiowej komunikacji szerokopasmowej nowej generacji na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Opisy poszczególnych naborów znajdują się w programie prac w programie Horyzont 2020 w dziedzinie „Bezpieczne społeczeństwa“.

Język roboczy projektów : język angielski

Termin zgłoszeń: 1-sza połowa sierpnia

Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 28 sierpnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Veria (Grecja) poszukuje partnerów do projektu nt. obniżenia poziomu zużycia energii w miastach

Miasto Veria (Grecja) poszukuje partnerów do projektu Towards Zero-Energy Cities [Działania na rzecz zerowego zużycia energii w miastach], który będzie realizowany w ramach programu Urbact III.

Celem projektu jest stworzenie sieci miast, które będą współpracować celem rozwoju akcji strategicznych na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł

Założenia projektu

Na poziomie miast:
A. Zdefiniowanie i eksploatacja istniejących źródeł energii odnawialnej biorąc pod uwagę jakość środowiska naturalnego, lokalne uwarunkowania oraz potrzeby mieszkańców
B. Zmniejszenie publicznego zużycia energii elektrycznej (np. oświetlenie uliczne)

W zakresie gospodarowania budynkami:
A. Zredukowanie zużycia energii
• Promocja urządzeń przyjaznych środowisku
• Zachęcenie twórców aplikacji ICT do lepszego gospodarowania energią
• Ulepszenie zużycia energii w instalacjach cieplnych budynków
• Zapewnienie odpowiedniej architektury budynku uwzględniającej proponowanie rozwiązania
• Promocja użycia materiałów izolacyjnych – materiałów ekologicznych, dostosowanych do cech klimatycznych regionu
B. Promocja produkcji energii z odnawialnych źródeł
• Zidentyfikowanie potencjalnych źródeł energii odnawialnej
• Zintegrowanie systemów energii odnawialnej z izolacją cieplną budynków
• Użytkowanie budynków jako generatorów energii

Zarządzanie:
A. Rozwijanie narzędzi dla wizualizacji wpływu monitorowania działań
B. Użycie systemów monitorujących zużycie energii
C. Analiza i wybór odpowiednich modeli finansowych
D. Usprawnienie strategii celem zachęcenia inwestorów
E. Promocja aktywnego i kreatywnego uczestnictwa mieszkańców w projekcie
F. Zorganizowanie kampanii informacyjnej

Poszukiwani partnerzy: europejskie miasta bądź regiony pragnące dzielić się doświadczeniami, bądź chętne do współpracy na rzecz redukcji zużycia energii i promocji energii odnawialnej

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 28 maja

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do projektu w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego

Hiszpańskie przedsiębiorstwo Answare-tech poszukuje partnerów do projektu w ramach naboru DIGITAL SECURITY: CYBERSECURITY, PRIVACY AND TRUST [Bezpieczeństwo w dobie cyfryzacji: bezpieczeństwo cyfrowe, prywatność i zaufanie] w programie Horyzont 2020.

Przedsiębiorstwo Answare-tech specjalizuje się w rozwoju wysoko zinformatyzowanych oprogramowań przy użyciu najnowszych technologii, takich jak system informacji geograficznej, rozszerzona rzeczywistość, czy techniki wizualizacyjne 3D. Wymienione rozwiązania znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie bezpieczeństwa, obserwacji ziemi czy przestrzeni kosmicznej.

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 1-sza połowa sierpnia

Termin zgłoszeń do Komisji Europejskiej: 28 sierpnia 2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Chorwackie miasto poszukuje partnerów do projektu w zakresie ochrony środowiska oraz efektywnego wykorzystywania zasobów

Miasto Varaždin (Chorwacja) poszukuje partnerów do projektu Environmental protection and resource efficiency [Ochrona środowiska oraz efektywne wykorzystywanie zasobów] realizowanego w ramach programu Urbact III Zrównoważone zarządzanie przestrzenią publiczną.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie sieci miast i partnerów w celu prowadzenia debaty, organizowania wspólnych przedsięwzięć oraz dzielenia się doświadczeniami z dziedziny ochrony środowiska, wykorzystywania zasobów oraz integracji społecznej.

Poszukiwani partnerzy: europejskie miasta pragnące dzielić się doświadczeniami bądź chętne do współpracy na rzecz modernizacji terenów (pod)miejskich, efektywnego zarządzania zasobami oraz integracji społecznej.

Język roboczy projektu : język angielski
Termin zgłoszeń do projektu: 25 maja

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańskie miasto Viladecans poszukuje partnerów do projektu dot. bezrobocia osób młodych

Miasto Viladecans (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Urbact III.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia oraz nabycie zawodowych umiejętności przez ludzi młodych o niskim poziomie wykształcenia lub nie posiadających żadnych kwalifikacji. Zamierzenia projektu zostaną zrealizowane dzięki nowoczesnej metodologii działań opartej na trzech elementach:

 • Wsparcie badawczo-rozwojowe (R&D): Współpraca instytutów badań, uniwersytetów, firm w celu zdefiniowania ram szkoleniowych.
 • Wsparcie firm w celu zdefiniowania niezbędnych kwalifikacji poszukiwanych u pracowników
 • Wsparcie miast poprzez znajomość lokalnego rynku pracy 

Poszukiwani partnerzy: miasta zmagające się z bezrobociem ludzi młodych, bądź mające doświadczenie w implementacji programów na rzecz promocji zatrudnienia u osób o niskim poziomie wykształcenia.

Język roboczy projektu : język angielski
Termin zgłoszeń do projektu: 22 maja

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Miasto Palermo (Włochy) poszukuje partnerów do projektu dot. transportu miejskiego

Miasto Palermo (Włochy) poszukuje partnerów do projektu TOLD – Transport Oriented Local Development [Rozwój miast w zakresie transportu] w ramach programu Urbact III. Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy miastami, które zmodernizowały, bądź są w trakcie realizacji inwestycji dążących do modernizacji lokalnego systemu transportu.

Poszukiwani partnerzy: miasta liczące od 250.000 do miliona mieszkańców.

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń: 30 maja
Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 16 czerwca

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Włoskie miasto Pordenone poszukuje partnerow do projektu w ramach programu Urbact III

Miasto Pordenone (Włochy) poszukuje partnerów do projektu realizowanego w ramach programu Urbact III.

Celem projektu jest :

 • zwiększenie wydajności świadczenia usług przez organy publiczne poprzez tworzenie platformy monitorującej, zbierającej i kontrolującej dane oraz informacje,
 • zwiększenie przejrzystości sektora publicznego oraz dostępu do danych i informacji przez obywateli.

Poszukiwani partnerzy: miasta liczące 50.000-100.000 mieszkańców

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń do projektu: 15 maja
Termin składania wniosków do Komisji Europejskiej: 16 czerwca

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański uniwersytet poszukuje partnerów do projektu dot. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

Uniwersytet Pablo de Olavide z Sewilli poszukuje partnerów do projektu pt.: „Ujednolicenie ram prawnych w celu zapobiegania przemocy wobec kobiet: stawianie fundamentów dla europejskiej strategii" w ramach programu Daphne naboru JUST/2014/RDAP/AG/HARM.

Przemoc wobec kobiet, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczy 35% kobiet na świecie. Ponieważ problem ten jest zróżnicowany w zależności od obowiązujących regulacji prawnych w danym kraju, projekt ten ma za zadanie wypracować europejską strategię na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet.

Poszukiwani partnerzy to podmioty zajmujące się zagadnieniami równouprawnienia, praw kobiet i ich roli w społeczeństwie, mający możliwość rozpowszechniania europejskiej strategii na rzecz praw kobiet, która zostanie opracowana w ramach projektu.

Język roboczy projektu : język angielski

Termin zgłoszeń: 15/05/2015

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański region poszukuje parterów do projektu nt. integracji społecznej Romów

Regionalne ministerstwo edukacji i kultury w Walencji (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu pt.: „Integracja społeczności romskiej poprzez sztukę, kulturę, turystykę oraz edukację” w ramach programu Horyzont2020.

Poszukiwani partnerzy powinni:

 • posiadać doświadczenie w koordynacji projektów unijnych w ramach FP5, FP6, FP7 lub Horyzont2020
 • posiadać doświadczenie w projektach związanych ze społecznością romską i ich znaczeniem w dziedzictwie kulturowym UE
 • mieć doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych (JRC)
 • preferowani partnerzy to uznane grupy badawcze lub wiodące uniwersytety w EU

Język roboczy projektu : język angielski

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Słowackie centrum doradcze poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020

Centrum doradcze Neulogy z Bratysławy poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Horyzont 2020, naboru wniosków INNOSUP-1-2015 [Projekty wspomagane przez klastry na rzecz nowych łańcuchów wartości].

Celem projektu jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem cybernetycznym oraz promocja wzrostu gospodarczego w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Założenia te zostaną zrealizowane poprzez:

 • Stworzenie środowiska do współpracy podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem cybernetycznym
 • Ułatwienie pracy nad wspólnymi projektami w celu przezwyciężenia obecnych problemów w przemyśle
 • Działanie jako organizacja lobbingowa reprezentująca interesy przemysłu 
 • Wspomaganie edukacji i dzielenia się wiedzą
 • Promowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenia innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zawiązywanie współpracy pomiędzy MŚP i inwestorami kapitałowymi

Poszukiwani partnerzy: partnerzy strategiczni z regionu Grupy Wyszehradzkiej: klastry, instytucje otoczenia biznesu, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje zrzeszające przedstawicieli przemysłu, platformy biznesowe, itp.

Język roboczy projektu : j. angielski

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu lub malgorzata.sylla@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli