Przejdź do treści

Lista projektów

Tureckie Stowarzyszenie Eksporterów Metalu i Minerałów poszukuje konsorcjum

Tureckie Stowarzyszenie Eksporterów Metalu i Minerałów (IMMIB) szuka konsorcjum, do którego  mogłoby dołączyć w celu wymiany dobrych praktyk.

IMMIB pragnie przystąpić się do istniejącego konsorcjum, aby podzielić się wiedzą nt. swoich rozwiązań w obszarze innowacji i badań oraz wsparcia MŚP. Stowarzyszenie jest zainteresowane współpracą w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie naborów wniosków:

 1. Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation (ICT-11-2017),
 2. Micro- and nanoelectronics technologies(ICT-31-2017),
 3. Startup Europe for Growth and Innovation Radar (ICT-32-2017).

Do głównych obszarów, w których IMMIB prowadzi swoją działalność oraz uczestniczy w projektach, należą:

 • przedsiębiorczość,
 • kształcenie zawodowe,
 • wzornictwo przemysłowe,
 • zielona gospodarka i rozwój zrównoważony,
 • gospodarka o obiegu zamkniętym,
 • odpowiedzialność społeczna biznesu,
 • konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw,
 • badania, rozwój i innowacje.

Działania stowarzyszenia, które mogą być przedmiotem wymiany dobrych praktyk:

 • badania i analizy,
 • gromadzenie i udostępnianie danych z sektora prywatnego i instytucji publicznych,
 • badania, rozwój i innowacje,
 • działania wspierające innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • działania wspierające przedsiębiorczość, kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka,
 • efektywne gospodarowanie zasobami, innowacje ekologiczne, technologie przyjazne środowisku,
 • zarządzanie mediami, publikacje w wielu językach, organizacja wydarzeń i szkoleń.

Stowarzyszenie liczy na współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi, uniwersytetami, izbami handlowymi i przemysłowymi, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami indywidualnymi.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 7 kwietnia.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe

Szwedzka gmina Skellefteå szuka partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Cel projektu to wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie:

 • wsparcia pracowników z działu kadr w podnoszeniu kompetencji i zdobywaniu umiejętności,
 • zwiększenia szans na rynku pracy uchodźców z niewystarczającym wykształceniem,
 • wsparcia procesu rekrutacyjnego opartego na potencjale kandydatów, a nie na doświadczeniu zawodowym.

Działania w ramach projektu:

 • współpraca z jednostkami kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • rozpowszechnienie procesu rekrutacji, który będzie uwzględniał sytuacje uchodźców,
 • wymiana wiedzy nt. sposobów oferowania zainteresowanym możliwości zdobycia kompetencji i umiejętności,
 • stworzenie wewnętrznych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Poszukiwani partnerzy to jednostki publiczne zajmujące się zasobami ludzkimi oraz procesem rekrutacji (pracownicy oraz działy).

Termin zgłoszeń mija 15 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Belgijskie przedsiębiorstwo szuka partnerów do współpracy dot. ekologicznych rozwiązań

Belgijskie przedsiębiorstwo społeczne Pro Natura zajmujące się projektowaniem i utrzymywaniem oraz pielęgnacją naturalnego krajobrazu, poszukuje do współpracy europejskich organizacji. Współpraca ma polegać na zaangażowaniu się we wspólny proces poszukiwania innowacyjnych usług i rynków, wymianie dobrych praktyk oraz stworzeniu nieformalnej sieci współpracy, a także możliwości udziału w istniejących już projektach.

Pro Natura poszukuje partnerów, którzy są aktywni w jednym z następujących obszarów tematycznych:

 • ekologiczne fasady na obszarach miejskich,
 • bioróżnorodność obszarów miejskich,
 • wykorzystanie  odpadów z biomasy,
 • ekologiczne usługi pogrzebowe,
 • ekologiczny plac zabaw dla dzieci,
 • bioróżnorodność na obszarach przemysłowych,
 • ogrody projektowane dla domów starości.

Poszukiwani partnerzy:

 • władze lokalne,
 • instytucje naukowe,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • jednostki zajmujące się podobną działalnością.

Ostateczny termin mija 15 kwietnia 2017 r.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Flamandzka organizacja szuka partnerów do projektu

Kind en Gezin, flamandzka organizacja rządowa, poszukuje partnerów w ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Edukacja - wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępu do przystępnych cenowo i bezpiecznych usług wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi (ECEC).

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do usług wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, aby rodzinom posiadającym małe dzieci zapewnić lepsze wsparcie. Organizacja chce wymieniać pomysły i dobre praktyki pozwalające na zwiększenie dostępności kompleksowych usług dla rodzin.

Projekt będzie realizowany na dwóch poziomach:
1. Poziom relacji rodzinnych i zawodowych:
• W jaki sposób można wspierać profesjonalistów w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami w rodzinach?
• W jaki sposób można zwiększyć ich kompetencje zawodowe?
• W jaki sposób można zwiększyć zaangażowanie rodzin zainteresowanych?

2. Poziom podmiotów stanowiących prawo:
• W jaki sposób możemy wspierać decydentów w poszukiwaniu wskaźników poprawy dostępności usług wczesnoedukacyjnych i opieki nad dziećmi?
• W jaki sposób podmioty stanowiące prawo mogą zagwarantować efektywność usług z uwzględnieniem dobra dzieci i ich rodzin.

W planie projektu jest odwiedzanie placówek wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi w krajach partnerskich. Poznanie ogólnej sytuacji w kraju będzie stanowić podstawę do dalszej dyskusji i wymiany doświadczeń. Efektem końcowym projektu ma być stworzenie informacji dostępnych dla ośrodków rodzinnych w Europie, która zawierać będzie przykładowe dobre praktyki, sugestie i rady profesjonalistów.

Poszukiwani partnerzy
to osoby mające doświadczenie w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, które pracują lub współpracują z ośrodkami działającymi w tym obszarze.

Zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy zgłosić do 20 marca.
Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Międzynarodowe konsorcjum szuka partnera do projektu

Międzynarodowe konsorcjum poszukuje partnera działającego w branży budowlanej lub inżynieryjnej do projektu w ramach programu pilotażowego Szybka ścieżka do innowacji (Fast Track to Innovation - FTI).

Program dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał oraz mają szansę na sukces po wprowadzeniu na rynek. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE oraz w krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

Cele projektu:

 • zmiana postrzegania nieruchomości w handlu nieruchomościami oraz przedstawienie nowych metod projektowania i konstrukcji,
 • dostarczenie nowych rozwiązań w dziedzinie technologii budownictwa modułowego poprzez połączenie różnych koncepcji.

Projekt finansowany jest w ramach programu na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020.

Poszukiwany partner to:

 • małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w branży budowlanej i inżynieryjnej, mające duże szanse na rozwój międzynarodowy,
 • firma budowlana zatrudniająca do 250 pracowników, której roczny obrót wynosi ponad 20 mln euro,
 • firma zatrudniająca inżynierów projektu, posiadająca minimum 20-30 pracowników, w której roczna wartość realizowanych projektów przekracza 20 mln euro,
 • firma inwestycyjna, która co roku inwestuje w budowę budynków mieszkalnych lub handlowych co najmniej 20 mln euro.

Czas trwania projektu to 30 miesięcy.

Obecnie zaangażowani partnerzy: HOSEKRA (Słowenia), Pininfarina Extra S.r.l. (Włochy), Agencja Okami UG (Niemcy), Instytut Józefa Stefana (Słowenia).

Ostateczny termin zgłoszeń to 31 marca 2017 r.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Uniwersytet z Hiszpanii szuka istniejącego konsorcjum w ramach programu Erasmus+

Katolicki Uniwersytet San Antonio UCAM w Murcji (Hiszpania) poszukuje konsorcjum, do którego mógłby się przyłączyć ramach programu Erasmus+ Działanie 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (nabór wniosków EACEA 04/2017).

Do głównych celów rozwojowych Katolickiego Uniwersytetu San Antonio w Murcia należy:

 • rozwój nauki, technologii i kultury oraz szkolenie badaczy przy pomocy nauczania wyższego, 
 • wsparcie rozwoju kulturalnego, społecznego i ekonomicznego społeczeństwa oraz stworzenie odpowiednich warunków do poprawy jakości życia i środowiska poprzez rozwijanie umiejętności studentów,
 • rozwijanie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 • promowanie relacji z innymi uczelniami i firmami w celu zapewnienia studentom możliwości rozwoju na arenie międzynarodowej,
 • promowanie edukacji integralnej,
 • zwiększenie możliwości uczniów w zakresie zdobycia pracy oraz promowanie bezpośredniej współpracy pomiędzy studentami a profesorami.

UCAM silnie wspiera kwestie zatrudnienia poprzez tworzenie kierunków studiów dostosowanych do wymogów rynku pracy. Uczelnia posiada też liczne programy stażowe w instytucjach i przedsiębiorstwach.

Termin zgłoszeń 1 kwietnia 2017 r.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Greckie centrum edukacyjne poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Centrum szkolenia ustawicznego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie ERGASIA EKPEDEFTIKI w Grecji  (The Vocational Training and Lifelong Learning Center) poszukuje partnerów oraz koordynatorów do projektów w ramach programu Erasmus + Działanie 2: Partnerstwo strategiczne.

Centrum planuje przeprowadzenie trzech projektów:

1. „Zapewnienie dostawy wody w celu ograniczenia zmian klimatu” (EWSuCCI)

Głównym celem EWSuCCI jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do wody dla mieszkańców w różnych regionach Europy. Celem jest przeprowadzenie bilansu wodnego.

Grupy docelowe projektu:

 • użytkownicy końcowi (dostawcy wody),
 • władze publiczne zajmujące się kwestiami gospodarki wodnej i planowania przestrzennego,
 • naukowcy specjalizujący się w obszarze gospodarki wodnej i zmian klimatu oraz planiści,
 • społeczność zainteresowana sytuacją klimatyczną.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • ministerstwa,
 • instytuty badawcze,
 • uniwersytety.

2. Rozprzestrzenianie się umiejętności i know-how w ramach oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej (SpEnSa).

Proponowany projekt ma na celu określenie kryteriów planowania stosowanych dla rozwiązań energooszczędnych zarówno w nowych, jak i starych budynkach.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • instytucje publiczne,
 • firmy budowlane,
 • inżynierowie.

3. Przedsiębiorczość u kobiet romskich (Power2ROMAwomen!).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na problem z zatrudnieniem wśród romskich kobiet. Konieczność ich integracji ze społeczeństwem oraz na rynku pracy od dawna jest podkreślana w UE. Główną barierą jest brak edukacji, dlatego projekt promuje szkolenia dla romskich kobiet, mające na celu pomóc im zdobyć umiejętności, aby mogły ubiegać się o pracę na równi z innymi obywatelami.

Projekt ma na celu:

 • zmotywowanie do samozatrudnienia i poszukiwania pracy przez romskie kobiety,
 • wzmocnienie dialogu społecznego,
 • zwiększenie umiejętności grupy docelowej projektu.

Poszukiwani partnerzy:

 • gminy,
 • instytuty i stowarzyszenia romskie,
 • organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków mija 29 marca 2017 r.

Kontakt:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Hiszpański instytut zajmujący się dziedzictwem kulturowym poszukuje europejskich partnerów

Hiszpański instytut zajmujący się niematerialnym dziedzictwem kulturowym (IPACIM) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu LIFE+ lub Kreatywna Europa. Tytuł projektu to „Wsparcie niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako siła napędowa dla zrównoważonego rozwoju obszarów chronionych”.

Szczegóły projektu:

Celem projektu jest promocja wpływu niematerialnego dziedzictwa kulturowego na zrównoważony rozwój zgodnie z konwencją UNESCO z 2003 r. o ochronie dziedzictwa kulturowego oraz celami ONZ dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Koordynatorzy projektu chcą podzielić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie identyfikacji oraz wykorzystania potencjału niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach obszarów chronionych i rezerwatów przyrody.

Projekt zakłada szkolenie z procesu oraz metodologii inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także wprowadzenie działań promujących zrównoważony rozwój, które będą angażować miejscową społeczność. Całokształt projektu zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych obszarów chronionych.

Poszukiwani partnerzy:

 • zarządcy obszarów chronionych,
 • instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo kulturowe lub obszary chronione.

Termin zgłoszeń potencjalnych partnerów nie został określony. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

 

Norweski powiat poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+

Rada powiatu Hordaland w Norwegii poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne - kształcenie i szkolenie zawodowe polegającego na rozwoju centrów miejskich dzięki włączeniu kształcenia i szkolenia zawodowego.

Celem projektu jest rozwój miast realizowany poprzez dzielenie się dobrymi praktykami nt. współpracy i zaangażowania placówek edukacyjnych.

Projekt opiera się na współpracy szkół z przedsiębiorstwami oraz jednostkami publicznymi.

Poszukiwani partnerzy:

 • szkoły zawodowe i ustawiczne,
 • organizacje kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • organizacje lokalne,
 • gminy i powiaty.

Termin zgłoszeń mija 6 marca.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

Ministerstwo edukacji w Hiszpanii poszukuje partnerów

Ministerstwo edukacji w Murcii (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ K2 polegającego na terapii mającej na celu rozwój emocjonalny oraz poznawczy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi.

Projekt ma na celu stworzenie programu, w ramach którego odbędą się warsztaty nt. terapii za pomocą sztuki. Terapie te powodują wzrost możliwości poznawczych i emocjonalnych u dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Warsztaty odbędą się we współpracy ze szkołami podstawowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi powiązanymi instytucjami.

Działania, które mają zostać podjęte w ramach projektu:

 • sesje terapeutyczne wykorzystujące sztukę,
 • symulacje warsztatów rodzinnych (dzieci z autyzmem oraz ich rodzice),
 • terapie w przestrzeni publicznej (takiej jak parki, biblioteki, szkoły lub muzea),
 • stworzenie platformy internetowej służącej do kontaktu między współpracującymi jednostkami,
 • spotkania z partnerami projektu na zasadzie wymiany międzynarodowej,
 • otwarcie wystawy pt. “Sztuka autystyczna”,
 • internetowa publikacja raportu sporządzonego na postawie projektu,
 • przygotowanie przewodnika nt. edukacji emocjonalnej u dzieci z zaburzeniami autystycznymi kierowanego do szkół
 • przygotowanie przewodnika nt. edukacji społecznej dla rodziców.

Poszukiwani partnerzy to podmioty prywatne lub publiczne posiadające programy terapii za pomocą sztuki dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi.

Termin zgłoszeń mija 1 marca

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

 

Norweski okręg Telemark poszukuje partnerów do współpracy

Okręg Telmark w Norwegii poszukuje europejskich partnerów, z którymi mógłby wymienić informacje i doświadczenia związane z rozwojem infrastruktury rowerowej. Działania te będą częścią 3 -letniego programu mającego na celu stworzenie z okręgu Telmark miejsca przyjaznego turystyce rowerowej w Norwegii.

Telemark chciałby skupić się przede wszystkim na dalszym rozwoju infrastruktury. Planuje zwiększenie ilości tras rowerowych, powstanie nowych miejsc noclegowych oraz wprowadzenie  oznakowania tras. W planie jest również rozwój współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami z branży turystycznej.

Poszukiwani partnerzy to miasta i powiaty, które mają podobne cele i doświadczenia  oraz posiadają strategię wspierającą rozwój infrastruktury rowerowej, zarówno tej przeznaczonej dla turystów, jak i dla mieszkańców.

Planowany czas trwania projektu 2017 – 2020 r.

 

Ostateczny termin zgłaszania się to 31 marca 2017 r.

Kontakt:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Polish primary school in Chodzież is looking for partner schools for an exchange

A primary school in Chodzież from Wielkopolska Region (Poland) is looking for partner schools from Greece, Italy, Spain, the United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland but also other European countries to start up a cultural and linguistic exchange with sport dimension. The school offers a big range of good practices in different forms of learning. Furthermore, a great emphasis is put on foreign languages, e.g. English, German and Spanish are taught in the school.            

The purposes of the project:

 • to help pupils in acquiring new various experiences which can influence positively on their life
 • to boost the pupil’s awareness of sport
 • to exchange ideas and gain knowledge on how to be an effective and qualified sportsmen
 • to practice foreign languages and help pupils to feel more confident in a multicultural environment

In the scope of project there will be a regular information exchange about the experience and progress.

Planned activities:

 • mutual visits
 • becoming familiar with different habits and customs
 • polishing up English, German and Spanish languages
 • cultural exchange
 • the development of  sport’s activities, lessons with high – qualified teachers
 • sightseeing  and the expansion of pupil’s knowledge about history and geography

More information can be found in the attached file.

All interested schools are requested to contact until 28 February 2017 Wielkopolska Region Brussels Office:
Agnieszka Wieczorek
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
www.wielkopolska.eu

Polish National Association of Anti-Mobbing „OSA” is looking for partners to organise a conference on human rights in the EU

National Association of Anti-Mobbing "OSA" - Consultation Point in Poznań is looking for partners to organise a conference on workers' rights in the EU with an emphasis on anti-discrimination and harassment in the workplace. Conference will be an opportunity to exchange experience, practical solutions, educational needs and legal issues in the area of anti-mobbing. Organisers will choose topics of lectures and workshops related to the anti-discrimination and harassment that will be included in the events’ agenda.

Place and time to be determined.
The proposed date is June/July 2017 with the duration of 3 days.
Venue: Poland (Wielkopolska) or Germany (Brandenburg).

Partners searched are individuals, institutions and organisations from all Member States of the EU:

 • NGOs dealing with anti-discrimination and harassment
 • trade unions
 • social activists dealing with human rights
 • lawyers and specialists in labor law
 • representatives of the national, regional or local level in the field of discrimination

Partners contribution:

 • presentation during the conference of their experience related to the prevention of discrimination and harassment
 • presentation of good practices
 • participation of high-level speakers dealing with anti-discrimination and harassment is very welcome

The financial contribution:

In case of establishing the cooperation there is a possibility to apply for funding from the European Union in order to hold a conference.

All interested partners are requested to contact until 31 March 2017 Wielkopolska Region Brussels Office:

Agnieszka Wieczorek

agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

www.wielkopolska.eu

Włoska organizacja szuka partnerów do współpracy w ramach programu Erasmus+

ECIPA, organizacja z Umbrii (Włochy) szuka partnerów do współpracy w ramach programu Erasmus+ działanie KA 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Tytuł projektu to „Atelier pracy – tam gdzie nauka staje się pracą”.

Cele projektu:

 • stworzenie „atelier pracy” odpowiadającego potrzebom w zakresie rzemiosła artystycznego i innowacji,
 • rozwój współpracy europejskiej w dziedzinie rzemiosła artystycznego i kreatywności,
 • ochrona i promocja rzemiosła artystycznego oraz jego renowacji,
 • rozwój i rozpowszechnienie nowych rozwiązań,
 • promocja współpracy, wzajemnego uczenia się, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży,
 • rozwinięcie współpracy.

Projekt zakłada stworzenie atelier, które będzie oferowało profesjonalne szkolenia i aktywności związane z pracą zawodową dla dorosłych i młodzieży. Pierwszym krokiem będzie ewaluacja umiejętności i kompetencji uczniów, a kolejnym skierowanie na odpowiednie szkolenie.

Poszukiwani partnerzy:

 • szkoły wyższe,
 • centra edukacyjne,
 • szkoły uzupełniające,
 • szkoły zawodowe,
 • organizacje pozarządowe i non-profit,
 • fundacje,
 • ośrodki badawcze,
 • jednostki działające na rzecz ludzi młodych, kultury i edukacji,
 • jednostki publiczne i prywatne,
 • przedsiębiorstwa oferujące szkolenia i doradztwo zawodowe.

Termin zgłoszeń mija 25 lutego.

Zainteresowane podmioty proszone są o kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email:
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpańska fundacja poszukuje partnerów – krótki termin zgłoszeń!

Hiszpańska fundacja Fundación Iniciativas El Gigante (Murcia) poszukuje partnerów do projektu pt. „Dzieci nas uczą” w ramach programu Prawa, równość i obywatelstwo: Granty na edukację i podnoszenie świadomości dziewcząt i chłopców nt. przemocy uwarunkowanej płcią, jako sposobu na zapobieganie na wczesnym etapie życia (nabór wniosków REC-VAW-AG-2016).

Celem projektu jest:

 • stworzenie programu, w którym dzieci przekażą dorosłym wartości takie jak szacunek, którego brak jest przesłanką do przemocy uwarunkowanej płcią,
 • opracowanie metodologii, dzięki której dzieci zdobędą szacunek.

Projekt zakłada:

 • szkolenie wolontariuszy, pracowników, nauczycieli, rodziców, organizacji i społeczności,
 • spotkania podmiotów zaangażowanych w projekt,
 • warsztaty, wykłady, prezentacje na temat projektu w celu rozpowszechnienia jego założeń,
 • kampanie edukacyjne w jednostkach edukacyjnych i stowarzyszeniach zawierające projekty polegające na przygotowaniu scenariuszy, nagraniach i edycji krótkich filmów nt. zapobiegania przemocy uwarunkowanej płcią,
 • zorganizowanie wirtualnej wystawy projektów wykonanych przez dzieci,
 • stworzenie biblioteki wideo z pracami uczestników.

Beneficjentami projektu będą dzieci w wieku 10-11 lat oraz wszyscy zaangażowani w projekt (wolontariusze, nauczyciele, rodzice).

Poszukiwani partnerzy:

 • miasta i gminy,
 • władze lokalne i regionalne,
 • organizacje pozarządowe,
 • szkoły,
 • inne organizacje zajmujące się opieką nad dziećmi.

Termin zgłoszeń do projektu mija 20 lutego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy kontakt z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Flamandzka federacja poszukuje partnerów – krótki termin zgłoszeń!

Groep maatwerk, federacja zrzeszająca przedsiębiorstwa społeczne, które oferują pracę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych we Flandrii (Belgia), poszukuje europejskich partnerów do projektu polegającego na tworzeniu stałych miejsc pracy dla osób z trudnościami w uczeniu się (PwLD - People with Learning Disabilities).

Poszukiwani partnerzy to instytucje oraz osoby z doświadczeniem w zakresie zatrudniania osób z trudnościami w uczeniu się. Groep maatwerk chce wymieniać doświadczenia i dobre praktyki z jednostkami działającymi w obszarze wsparcia dla osób z trudnościami w uczeniu się: władzami, pracodawcami oraz instytucjami edukacyjnymi.

Planowane działania oraz pytania, których poruszenie jest planowane w ramach projektu:

 1. Przeanalizowanie ogólnej sytuacji na rynku pracy osób z problemami w uczeniu się.
 2. Zbadanie roli władz publicznych w kwestii zatrudnianiu osób z problemami w uczeniu się (Czy takie osoby są zatrudniane w urzędach? Czy istnieją jakieś przepisy dotyczące tego obszaru?).
 3. Przedstawienie konkretnych przykładów działań w zakresie zatrudniania osób z problemami w uczeniu się.
 4. Jak najlepiej przygotować osoby z trudnościami w uczeniu się do podjęcia pracy w przyszłości?

Pierwsze spotkanie przygotowawcze zostanie przeprowadzone w drugiej połowie lutego przez komunikator Skype. Ostateczny kształt projektu opracowany zostanie najpóźniej do 15 marca 2017 r.

Termin zgłoszeń mija 15 lutego.

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

 

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Hiszpański uniwersytet szuka partnerów do projektu dot. odpowiedzialności społecznej w sporcie – krótki termin zgłoszeń!

Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) poszukuje partnerów do projektuSocial Responsability in European Sport” w ramach programu Erasmus+ Sport. Uczelnia planuje stworzenie i wymianę innowacyjnych rozwiązań w obszarze odpowiedzialności społecznej w sporcie. Projekt obejmuje utworzenie sieci, która umożliwi jej członkom rozwój, identyfikowanie, a także wymianę dobrych praktyk.

Cele projektu:

 • zapobieganie przemocy w sporcie oraz ochrona fizycznej i moralnej integralności sportowców;
 • stworzenie sieci, która będzie działać na rzecz stworzenia i wdrożenia rozwiązań w dziedzinie odpowiedzialności społecznej w sporcie.

Projekt jest oparty na innowacyjnych procesach edukacyjnych promujących grę fair play w zawodach sportowych. Zamierzeniem projektu jest upowszechnienie zasad odpowiedzialności społecznej głównie wśród młodych ludzi, ale mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby zaangażowane w działalność sportową.

Poszukiwani partnerzy to:

 • centra edukacyjne - podmioty zainteresowane opracowaniem i wdrażaniem polityki edukacyjnej opartej na zapobieganiu przemocy w sporcie;
 • uniwersytety
 • kluby  sportowe
 • samorządy lokalne

Czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Zainteresowane podmioty prosimy o szybki kontakt, ponieważ termin zgłaszania udziału w projekcie mija 15 lutego.

Kontakt:
Biuro Wielkopolski w Brukseli
e-mail: tomasz.czubak@wielkopolska.eu
tel. +48 61 278 53 96

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji poszukuje partnerów

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji (Hiszpania) poszukuje partnerów do udziału w projekcie Interreg Europe. Projekt ma na celu wymianę informacji na temat certyfikatu ECOLABEL w branży hotelarskiej.

Regionalne Ministerstwo Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Andaluzji w ramach projektu planuje wymianę doświadczeń i pozyskanie informacji dotyczących przyznawania ECOLABEL. W ramach projektu Ministerstwo chce podzielić się z partnerami wiedzą i doświadczeniem w zakresie EMAS (System Ekozarządzania i Audytu), który jest unijnym instrumentem ochrony środowiska oraz narzędziem tworzenia kultury zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią.

Certyfikat ECOLABEL jest przyznawany produktom, które w jak najmniejszym stopniu oddziałują negatywnie na środowisko naturalne. W przypadku branży hotelarskiej kryteria obejmują głównie efektywne i oszczędne zarządzanie wodą i energią, a także minimalizację ilości odpadów.

Poszukiwani partnerzy to władze lokalne odpowiedzialne za turystykę na danym obszarze.

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o kontakt do 20 lutego z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli

Partner search: “Social dimensions of sport” project from Wielkopolska Region – Poland

Polish organisation Wielkopolski National Park Microregions Municipalities Association (WNPMMA) is looking for partners for a project “Social dimensions of sport” within the framework of both Europe for Citizens Strand 2: Democratic Engagement and Civic Participation, Networks of towns and  Erasmus+ Sport, Collaborative partnerships.

Wielkopolski National Park Microregions Municipalities Association is a regional organisation of self-government  units. The Association consists of seven municipalities including urban, peri-urban and rural ones. Its main objective is to integrate different levels of self-government structure. The Association also serves as a platform for exchange of good practices and initiatives aimed to the development of  the Wielkopolska region in Poland.

“Social dimensions of sport” project aims to offer, on the basis of a series of 4-5 events organised in Wielkopolska, the possibility to exchange experiences between  people involved in everyday physical, leisure and sport activities. Representatives of 12 Member States have already been invited to participate. The events will consist of several workshops, meetings, workouts and competitions. A championship in selected sport disciplines is also being planned as a recapitulation of the project.

Partners type:

 • towns or municipalities
 • local or regional authorities
 • non-governmental organisations
 • sport clubs
 • other organisations dealing with sport, recreation and active leisure

Partners from EU Member States and from recognised candidates countries (Republic of Macedonia, Albania, Montenegro and Turkey) are all welcome to participate in the project. Partners should already have (or request in due time) a PIC number (Participant Identification Code) on the Participant Portal.

The project will start in July 2017.

Please find more information in the attached file.

All interested partners are requested to contact Mr Tomasz Czubak from Wielkopolska Region Brussels Office before 20th February 2017.

Contact person:

Tomasz Czubak

Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu

Tel.: +32 (0) 2 734 09 41

Author:  Wielkopolska Region Brussels Office

Belgijska organizacja szuka partnerów do projektu nt. zwalczania ubóstwa

Belgijska organizacja ArmenTekort walcząca z ubóstwem szuka europejskich partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+ dla dorosłych. Celem projektu jest ulepszenie metod i narzędzi e-learningowych, które przyczynią się do podniesienia poziomu życia osób żyjących poniżej granicy ubóstwa.

Pojekt zakłada współpracę w ramach koncepcji buddy-duo’s concept”, polegającej na łączeniu wolontariuszy z osobami z trudną sytuacją życiową. Wolontariusze przejdą szkolenie mające na celu zwiększyć ich umiejętności komunikacyjnych oraz kreatywności. Następnie stworzone zostaną dwuosobowe zespoły skłądające się z wolontariusza oraz osoby będącej w potrzebie, których celem będzie wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz więzi społecznych.

Cele projektu:

 • zwalczanie ubóstwa na szeroką skalę,
 • ulepszenie narzędzi, które mają służyć zwiększeniu poczucia własnej wartości,
 • ulepszenie modułów e-learningowych w dziedzinach umiejętności społecznych, komunikacyjnych i samowystarczalności.

Poszukiwani partnerzy:

Jednostki mające doświadczenie w działaniach na zasadzie “buddy concept” oraz zaznajomione z funkcjonowaniem narzędzi e-learningowych w zakresie komunikacji i umiejętności społecznych.

Zainteresowani partnerzy proszeni są o kontakt do 15 lutego z:

Biuro Wielkopolski w Brukseli
Email: agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli