Przejdź do treści

Komisja Europejska opublikowała wspólne ramy kompetencji finansowych UE i OECD dla dzieci i młodzieży

27 września 2023 r. Komisja Europejska opublikowała wspólne ramy kompetencji finansowych UE i OECD dla dzieci i młodzieży. Ramy te...

Zaproszenie na wydarzenie: „Europa po wyborach – Polska zagłosowała”, 16 października 2023 r. godz. 13.00, Bruksela

  ZAPROSZENIE   Regiony partnerskie Wielkopolska i Hesja  serdecznie zapraszają na wydarzeniebędące częścią cyklu „Europa po wyborach” Polska zagłosowała poniedziałek, 16 października 2023 r.lekki lunch od...

90 mln euro w ramach 17 projektów wspierających zdrowe gleby

Komisja Europejska zainwestuje 90 mln euro w 17 nowych projektów badawczych realizujących misję UE: „pakt na rzecz zdrowych gleb w Europie”....

Aktualności

Regionalna Izba Handlu z Umbrii (Włochy) poszukuje partnera do konsorcjum, które opracowuje projekt dot. ekosystemów turystycznych

 

Tytuł projektu: Odporne ekosystemy turystyczne na rzecz innowacji obiegowych

Program finansowania: Program na rzecz jednolitego rynku (SMP-COSME-2021-TOURSME)

Cele projektu: Głównym celem naboru jest monitorowanie rezultatów osiąganych przez MŚP z branży turystycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju, przy równoległym zwiększaniu ich wiedzy, rozwoju oraz potencjału w dziedzinie zrównoważonych innowacji. Wśród celów projektu wyróżnia się przede wszystkim:

- wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw z sektora turystycznego w rozwijaniu ich umiejętności oraz zdolności w dziedzinie zrównoważonej turystyki, przy równoległym przygotowywaniu strategii zrównoważonego rozwoju zgodnych z potrzebami i priorytetami danego terytorium;

- rozwój potencjału, analiza łańcucha wartości oraz pomocy technicznej dla MŚP za pośrednictwem europejskich ram i narzędzi zrównoważonego rozwoju (ślad środowiskowy, system eko-zarządzania i audytu, oznakowanie ekologiczne UE);

- przygotowanie ram monitorowania w celu gromadzenia się i udostępniania danych dotyczących wyników MŚP w obszarze zrównoważonego rozwoju, które będą współdziałały z krajowymi systemami statystycznymi;

- promowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zrównoważonej turystyki, które mogą zapewnić przedsiębiorstwom oraz ośrodkom turystycznym większą odporność na zagrożenia, większą świadomość społeczną, gospodarczą, ekologiczną;

 - budowanie efektywnych mechanizmów wymiany najlepszych praktyk oraz rozpowszechniania możliwych do przekazania narzędzi oraz wiedzy między MŚP, także na szczeblu europejskim.

Jakie podmiot jest poszukiwany?

Poszukiwana jest organizacja zarządzająca obszarami turystycznymi na poziomie krajowym lub regionalnym. W ramach niniejszego naboru, powyższa organizacja rozumiana jest jako publiczny lub prywatny podmiot, który zarządza lokalną, regionalną lub krajową strategią turystyczną. Obowiązki organizacji mogą obejmować, ale nie ograniczają się do ponoszenia odpowiedzialności za lokalna ofertę turystyczną, planowanie/rozwój zrównoważonej turystyki oraz wpływ, jaki turystyka wywiera na dany obszar.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 26 lutego z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu