Przejdź do treści

Uniwersytet z Francji poszukuje partnera do projektu dot. ekosystemów osadów miękkich w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Niech natura pomoże w działaniu: Odbudowa krajobrazów w celu sekwestracji dwutlenku węgla, adaptacji do zmian klimatu oraz wspierania różnorodności biologicznej (HORIZON-CL5-2022-D1-02-05)

Program finansowania: Horyzont Europa

Cele projektu:

- oszacowanie rzeczywistego wkładu międzypływowych ekosystemów osadów miękkich (tj. mułowisk, piaszczystych płycizn, trawy morskiej i słonych bagien) w sekwestrację dwutlenku węgla, adaptację do klimatu oraz wspieranie bioróżnorodności w różnych skalach czasowych i przestrzennych;

- oszacowanie strat w strategiach łagodzenia/adaptacji do zmian klimatu w przypadku dalszego zanikania ekosystemów osadów miękkich oraz przedstawienie korzyści, gdyby zostały one odtworzone/zrewitalizowane;

- wkład w uświadomienie społeczeństwu znaczenia ekosystemów osadów miękkich;

- współprojektowanie, współwdrażanie i współocenianie rozwiązań odtwarzania/odnawiania ekosystemów osadów miękkich wraz z reprezentantami nauk społecznych i przyrodniczych, obywatelami, interesariuszami, władzami lokalnymi i regionalnymi.

Informacje o poszukującym podmiocie:

Uniwersytet w Nantes (Kraj Loary, Francja) jest multidyscyplinarną instytucją szkolnictwa wyższego, której głównym celem jest podniesienie doskonałości naukowej oraz edukacji i szkoleń (poziom studiów magisterskich oraz doktoranckich) do standardów międzynarodowych. Uniwersytet w Nantes jest jednym z największych francuskich uniwersytetów, w którym kształci się ok. 37 000 studentów (w tym 4200 z zagranicy). Działalność badawcza prowadzona jest przez 54 akredytowane jednostki badawcze, wśród których znajduje się m.in. Obserwatorium Nauki o Wszechświecie, co daje możliwości stosowania interdyscyplinarnego podejścia do badań.  

Informacje o konsorcjum:

Interdyscyplinarne konsorcjum, które łączy nauki przyrodnicze oraz społeczne oferuje swoją wiedzę dotyczącą struktury, funkcjonowania oraz oddziaływania socjoekosystemów przybrzeżnych, ze szczególnym uwzględnieniem międzypływowych ekosystemów miękkich osadów. Proponowane ekspertyzy mogą dotyczyć: ekologii, biologii, ekofizjologii, ekotoksykologii, biochemii, biogeomorfologii, geografii, ekonomii, socjologii, psychologii z zastosowaniem różnych skali obserwacji w czasie i przestrzeni (archiwa, eksperymenty laboratoryjne, kampanie terenowe, teledetekcja oraz modelowanie).

Działając w pełnym europejskim obszarze od południowej Hiszpanii do północnej Danii, konsorcjum zapewni użytkownikom narzędzia do tworzenia wykazów usług wspierających międzypływowe ekosystemy miękkich osadów zarówno w Europie, jak i poza nią.

Poszukiwani partnerzy: prywatna firma specjalizująca się w rozwiązaniach opartych na zasobach przyrody (od metodologii do wdrażania).

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 13 listopada 2021 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu