Przejdź do treści

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. roli dóbr kultury w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Projekt Współpracy Europejskiej (CREA-CULT-2021-COOP-2)

Program finansowania: Kreatywna Europa

Informacje o współpracy w ramach projektu: szwedzka gmina Örebro i firma konsultingowa Coompanion Mälardalen (Szwecja) przygotowują wieloletni wniosek do programu Kreatywna Europa dotyczący planowania w dziedzinie kultury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Planowanie kulturowe stanowi interdyscyplinarne podejście, które uwzględnia perspektywę kulturową w ramach planowania rozwoju społeczności, staje się coraz istotniejsze dla planowania zrównoważonego społeczeństwa. Planowanie kulturowe obejmuje całościowe spojrzenie zarówno na materialne, jak i niematerialne zasoby oraz wartości kulturowe.

W skład konsorcjum projektowego wchodzą zarówno podmioty z sektora publicznego, jak i gospodarki społecznej z różnych europejskich państw. Obecny skład konsorcjum to:  szwedzka firma konsultingowa Coompanion Örebro (lider projektu), szwedzka gmina Örebro, portugalska gmina Torres Vedras, Fundacja Wspólnoty Mesyny (Włochy), Europejska Sieć Miast i Regionów Gospodarki Społecznej (Belgia) oraz Duński Instytut Kultury.

Dlaczego perspektywa wiejska potrzebna jest w planowaniu kulturowym?

W świetle danych EU Science Hub znaczną część terytorium Unii Europejskiej stanowią obszary wiejskie, z których wiele stoi przed poważnymi wyzwaniami zarówno środowiskowymi, jak i społeczno-gospodarczymi. Sposoby gospodarowania w rolnictwie oddziałują na środowisko wiejskie, ale z drugiej strony rolnictwo i leśnictwo generuje dobra publiczne, z uwzględnieniem szczególnych korzyści środowiskowych takich jak: różnorodność biologiczna oraz ochrona przed klęskami żywiołowymi. Obszary wiejskie stają się coraz bardziej zróżnicowane i w coraz większym stopniu są one zależne od drugorzędnych i  trzeciorzędnych sektorów gospodarki.

W dostępnych badaniach wskazuje się, że zarządzający polityką kulturalną od wielu lat zajmują się przede wszystkim wielkimi miastami i rozwojem urbanistycznym. Z uwagi na fakt, iż duża część mieszkańców UE nie zamieszkuje głównych obszarów metropolitalnych, to celem Unii Europejskiej jest osiągnięcie bardziej zrównoważonego rozwoju terytorialnego, więc w nadchodzących latach należy skupić się na obszarach wiejskich i podmiejskich. 

Cele i założenie projektu:

Założeniem proponowanego projektu bazującego na międzynarodowej wymianie doświadczeń, jest zebranie i rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej planowania kulturowego, sprawdzenie oraz rozwinięcie sposobów planowania kulturowego w rozwoju obszarów wiejskich, a także przedstawienie, w jaki sposób planowanie kulturowe może mieć lepsze oddziaływanie w krajowych aspektach planowania.

W ramach projektu zakłada się realizację trzech celów:

- pogłębienie wiedzy na temat planowania kulturowego jako sposobu na rozwój obszarów wiejskich w planowaniu lokalnym, miejskim oraz regionalnym;

- szersze wykorzystanie planowania kulturowego jako rzeczywistego instrumentu w lokalnym/gminnym oraz regionalnym planowaniu rozwoju obszarów wiejskich;

- zwiększenie międzynarodowej wymiany doświadczeń w tym obszarze.   

Czas trwania projektu: 2-3 lata

Poszukiwani partnerzy: podmioty z sektora publicznego lub społeczeństwa obywatelskiego z Europy Środkowej lub Wschodniej. Zainteresowane podmioty powinny posiadać doświadczenie w zakresie sektora kultury i sektora kreatywnego.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 27 lipca br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu