Przejdź do treści

Lista projektów

CITY AS NEW HOPE - Modular and Adaptive Green Solutions for Integrated Urban Recovery

 

A consortium led by the Warsaw University of Technology is looking for partners for a project in the upcoming LIFE Programme call: LIFE-2022-SAP-CLIMA-CCM

Preferred partners: Spanish urban municipalities and an Italian university or a research organisation

Description of the project concept:

The project main aim is to help cities to protect the Earth's biosphere. It takes advantage of the specific properties of plants. Green, vertical constructions - stand-alone, as well as integrated with buildings - by using plants absorb more CO2 than they emit themselves, clean the air of dust and gas pollutants, positively ionize the air, and regulate its humidity. Thanks to reuse of rainwater, selected plants regenerate city air by transpiration and cool the air on hot days. Constructions of vertical greenery can be understood as a new habitat for spontaneously emerging species among the crops planted there - a modern alternative for active protection of the urban environment.

Czytaj więcej...

INNOVED grecka organizacja edukacyjna poszukuje partnerów do współpracy

 

INNOVED jest organizacją edukacyjną z Tesalii w Grecji, która koncentruje się na transferze wiedzy i innowacji w dziedzinie edukacji, uczeniu się przez całe życie i szkoleniach; aspektach przedsiębiorczości i zatrudnienia; nieformalnych metodach uczenia się i szkoleniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Celem INNOVED jest promowanie wiedzy, praktyk edukacyjnych i możliwości rozwoju kulturalnego i gospodarczego społeczności lokalnej i społeczeństwa.

Dokładniej rzecz ujmując, INNOVED ma na celu zachęcanie, wspieranie i promowanie ducha innowacji w różnych dziedzinach, takich jak:

- kształcenie i szkolenie,

- włączenie społeczne i dialog międzykulturowy,

- innowacyjne metody i praktyki związane z przedsiębiorczym nastawieniem,

- niepełnosprawność i wzmocnienie pozycji,

- nieformalne praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia.

Jego głównym obszarem działalności jest projektowanie specjalistycznych szkoleń, opracowywanie nowych metod uczenia się i profesjonalnie przygotowanych programów nauczania wspieranych przez szereg dobrze zintegrowanych procedur pilotażowych i metod oceny (jakości). 

INNOVED składa się z wielu doświadczonych członków, którzy w ciągu ostatnich lat aktywnie uczestniczyli w projektowaniu i realizacji różnych projektów europejskich skupiających się nie tylko na udanej realizacji celów projektów, ale także w wprowadzaniu wskaźników jakościowych.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z brussels.office@wielkopolska.eu

Propozycja współpracy z Uniwersytetem w Tesalii (Grecja).

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Tesalii w Grecji zamierza wzmocnić swoją współpracę zagraniczną i rozszerzyć grupą  partnerów, z którymi mógłby realizować projekty w ramach  programów UE.

Główną misją Uniwersytetu Tesalijskiego jest promowanie wiedzy naukowej poprzez badania i wkład w rozwój kulturalny i gospodarczy społeczności lokalnej i społeczeństwa. Uniwersytet ma na celu dostarczenie nowej konkretnej wiedzy, zmieniających się paradygmatów, wspomaganie społeczeństwa w jego rozwoju i stawianie czoła nowym wyzwaniom.

Więcej informacji na temat Uniwersytetu w Tesalii znajduje się tutaj.

Agencja Handlu i Inwestycji z Katalonii poszukuje partnerów do projektu dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, który składany będzie do programu Interreg Europa

Tytuł naboru: Tworzenie sieci zarządzania na rzecz przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym

Program finansowania: Interreg Europa

Cele projektu:

- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między regionami uczestniczącymi w projekcie, celem zdefiniowania zamkniętych ekosystemów, procesów decyzyjnych, a także ograniczeń i najlepszych praktyk w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym;

Czytaj więcej...

Szwedzkie jednostki działające na rzecz młodzieży poszukują partnerów do przygotowania wspólnej propozycji projektu dot. podnoszenia świadomości występowania przemocy

Podmioty poszukujące partnerów: Jednostka Urzędu Miasta Göteborga ds. młodzieży (Szwecja)  oraz miejskie ośrodki młodzieżowe (Göteborg, Szwecja)

 Tytuł naboru i jego numer referencyjny: Mobilność młodych pracowników (KA153-YOU)

Program finansowania: Erasmus +

Czytaj więcej...

Poszukiwani lider i partnerzy do projektu dot. edukacji w ramach programu Erasmus +

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Partnerstwa na rzecz doskonałości (ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA)

Program finansowania: Program Erasmus +

Informacje o poszukującym podmiocie: Kolegium Uniwersyteckie VIA (Jutlandia Środkowa Dania) współpracuje ze wszystkimi gminami, szkołami i nauczycielami z regionu zarówno w obszarze kształcenia nauczycieli, jak i w ramach licznych krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Kolegium Uniwersyteckie ściśle współpracuje również z fundacją LEGO, duńskim Związkiem Nauczycieli oraz duńskim Ministerstwem Dzieci i Edukacji. Każdego roku ok. 100 pracowników Kolegium uczestniczy w działaniach związanych z mobilnością, a średnio w ciągu roku ok. 700 studentów bierze udział w wymianach. Kolegium posiada akredytację jako koordynator konsorcjum mobilności dla nauczycieli, którzy odbywają staż zawodowy w regionie Jutlanii Środkowej.   

Czytaj więcej...

Poszukiwany koordynator projektu nt. mobilności w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu: Zrównoważona przyszłość dla Europy (nabór: HORIZON-CL2-TRANSFORMATIONS-2022-01-02)

Program: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Projekt będzie realizowany z regionalnej perspektywy na mobilność europejską w trzech etapach roboczych:

  1. Podejście odgórne – regionalna perspektywa makro:

Istniejące regionalne bazy danych zostaną wykorzystane do stworzenia wielowymiarowych klastrów mobilności na poziomie NUTS 3 (podregiony). Klastry te zostaną wyznaczone poprzez czynniki związane z warunkami regionalnymi (wiejskie i miejskie, o niskich i wysokich dochodach), rodzajem migracji (stała, tymczasowa, wahadłowa), poziomem umiejętności migrantów przyjeżdżających i wyjeżdzających, a także inne kryteria. Kompleksowość informacji zostanie zredukowana za pośrednictwem metod statystycznych (np. regresji, analizy czynnikowej, itp.).

Czytaj więcej...

Poszukiwani zainteresowani udziałem w projekcie dot. kultury w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Dziedzictwo kulturowe i sztuka Europy. Promowanie naszych wartości w kraju i za granicą (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Europejskie dziedzictwo i kultura charakteryzują się ogromną różnorodnością oraz potencjałem i mają wartości społeczne, często jednak nie są wykorzystywane pod kątem wzajemnej świadomości i synergii z właściwymi partnerami. Istnieje więc potrzeba opracowania procesu i ram, które pozwoliłyby na efektywne rozwiązane tej kwestii.

Czytaj więcej...

Centrum technologiczne budownictwa z Hiszpanii poszukuje partnerów do projektu, który będzie składany do programu Erasmus+

Tytuł projektu: Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych

Program finansowania: Program Erasmus + (Akcja kluczowa 2 na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych)

Informacje o projekcie: Inicjatywa ma stanowić przykład międzynarodowej współpracy, która zjednoczy ponadnarodową sieć organizacji działających w obszarach: edukacji osób dorosłych, transformacji energetycznej, kultury, a także renowacji budynków. Celem projektu będzie umożliwienie zaangażowanym w jego realizację podmiotom podniesienia jakości i znaczeniach działań poprzez internacjonalizację ich działań. Wartością dodaną projektu będzie także wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.  

Czytaj więcej...

Regionalna Izba Handlu z Umbrii (Włochy) poszukuje partnera do konsorcjum, które opracowuje projekt dot. ekosystemów turystycznych

Tytuł projektu: Odporne ekosystemy turystyczne na rzecz innowacji obiegowych

Program finansowania: Program na rzecz jednolitego rynku (SMP-COSME-2021-TOURSME)

Czytaj więcej...

Poszukiwane gminy do projektu dot. energii wiatrowej

Tytuł projektu i numer referencyjny: Energia wiatrowa w środowisku naturalnym i społecznym (HORIZON-CL5-2021-D3-02-05)

Program finansowania: Horyzont Europa

O projekcie: Celem projektu jest przygotowanie narzędzi modelowania oraz obiektywnych mierników oceny holistycznej dla realistycznej, szczegółowej analizy łącznych oddziaływań instalacji wiatrowych na środowisko i społeczności lokalne.

Czytaj więcej...

Zespół naukowców z fińskiej uczelni poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Nowy Europejski Bauhaus – kształtowanie bardziej ekologicznego i sprawiedliwego stylu życia w kreatywnych i włączających społeczeństwach za pośrednictwem architektury, wzornictwa i sztuki (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01)

Program finansowania: Horyzont Europa

Czytaj więcej...

Podmioty z Danii poszukują partnerów do współpracy przy projekcie dot. aktywności dla osób starszych

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Partnerstwa na małą skalę - Druga akcja kluczowa (KA2) Sport partnerstw ma małą skalę

Program finansowania: Erasmus +

Informacje o poszukujących podmiotach: Dwa duńskie podmioty SonoKids i Steincke Soundlab wspólnie opracowały SeniorForm, który jest nowym programem ćwiczeń w trybie online skierowanym dla seniorów, także tych przebywających w domach opieki. Program został przygotowany we współpracy z profesjonalistami.                                                                               SeniorForm składa się z serii ćwiczeń, które pokazywane są na wideo ze specjalnie skomponowaną ścieżką dźwiękową dostosowaną do grupy użytkowników. Program ułatwia użytkownikom zachować sprawność dzięki utrzymaniu dobrej kondycji. Wykonywanie ćwiczeń poprawia również samopoczucie.

Czytaj więcej...

Duński Szpital Uniwersytecki poszukuje możliwości przystąpienia do konsorcjum jako partner do projektu w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Rozwój nowych i skutecznych terapii dla rzadkich chorób (HLTH -2022- Disease-06-04- two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Ważne informacje: Pracownik naukowy Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborg (Dania) zajmuje się prowadzeniem badań w obszarze dziedzicznych zaburzeń endokrynologicznych i mitochondrialnych, analizując wyniki badań duńskich pacjentów, którzy posiadają mitochondrialny wariant genetyczny m.3243A>G (wiąże się on z heterogenicznymi fenotypami takimi jak m.in.: cukrzyca, upośledzenie słuchu, kardiomiopatie (choroby mięśnia sercowego) oraz udary mózgu. Wspominany naukowiec prowadzi multidyscyplinarne kliniczne i translacyjne badania nad interakcją genotyp-fenotyp oraz szlakami sygnałowymi w rzadkich mitochondrialnych i monogenetycznych zaburzeniach endokrynologicznych.

Uwaga!

Strona duńska chce przystąpić do konsorcjum jako członek. Konsorcjum projektowe powinno składać się z partnerów, których profile będą zróżnicowane, tak aby wnoszone przez nich wkłady uzupełniały się. Wkładem wniesionym przez stronę duńską do konsorcjum będzie umożliwienie prowadzenia badań klinicznych.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 19 stycznia 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Poszukiwani zainteresowani uczestnictwem w projekcie dot. przeciwdziałania rasizmu strukturalnego

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Wzmocnienie równości rasowej, etnicznej oraz religijnej (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08)

Program finansowania: Horyzont Europa

Czytaj więcej...

Władze regionalne z Włoch poszukują partnerów do naboru w ramach programu Interreg Europa Środkowa do projektu dot. ochrony bioróżnorodności

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Interreg Europa Środkowa – 1. nabór

Program finansowania: Interreg Europa Środkowa

Informacje o projekcie: Należy oczekiwać rekompensaty (płatności za usługi ekosystemowe) dla użytkowników usług ekosystemowych oraz podmiotów gospodarczych, które postępują w sposób zrównoważony i wywierają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. Oczekuje się, że takie rozwiązanie mogłoby stymulować procesy przekształcania intensywnego rolnictwa w bardziej zrównoważone modele oraz ponownego odkrywania tradycyjnych łańcuchów dostaw w nowoczesny sposób.

Czytaj więcej...

A French-Spanish-Polish consortium is looking for a leader/partner of the project to apply to a New European Bauhaus call

CALL: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts

TOPIC ID:                      HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10
Deadline model:            single-stage
Planned opening date:   20 January 2022
Deadline date:            20 April 2022 17:00:00 Brussels time

Project title: Modular and Adaptive Green Solutions for Integrated Urban Recovery

Brief project description
: A French-Spanish-Polish consortium is looking for a leader/partner of the project to apply to a New European Bauhaus call ( HORIZON EUROPE), related to the program: The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive societies through Architecture, Design and Arts possibly a municipality (bigger municipalities are ideal target but we consider the offer of smaller one as well), located in Europe and interested in developing innovative spatial green infrastructure but also SME’s, research centers etc.

Czytaj więcej...

Duńskie JST poszukują partnerów do projektu dot. zdrowia, który składany będzie do programu Horyzont Europa

Państwa europejskie stoją w obliczu rozwoju społecznego - wzrasta liczba ludności, jednakże jest coraz więcej mieszkańców Europy, którzy żyją dłużej pomimo chorób. Warto dodać, że wspominane choroby często są przewlekłe i/lub psychiczne. Występowanie chorób psychicznych i przewlekłych zazwyczaj następuje po sobie, co skutkuje tym, iż obywatele mają do pokonania więcej niż jedno wyzwanie w danym momencie. Rosnący stopień nierówności w zakresie zdrowia powoduje jednocześnie, że nie wszyscy mają do dyspozycji takie same środki, by móc poradzić sobie z tymi problemami. System opieki zdrowotnej oraz wysoki stopień specjalizacji w sektorze publicznym (np. opiece zdrowotnej) powoduje wysokie wymagania w stosunku do osób, które zobowiązane są do poruszania się w wyspecjalizowanych i złożonych systemach, by pozostawać w kontakcie z podmiotami z całego sektora publicznego.     

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Poprawa zdrowia psychicznego w Europie w dobie zmian (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01- 01-two-stage)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o projekcie: Założeniem projektu jest przyczynienie się do zwiększania równości w zdrowiu za pośrednictwem pracy nad sposobami zagwarantowania, by zmarginalizowani obywatele oraz osoby narażone na ryzyko, które cierpią na jedną lub więcej chorób przewlekłych, mogły korzystać z profilaktyki oraz zabiegów zwiększających ich indywidualne umiejętności w dziedzinie zdrowia. 

Czytaj więcej...

JST z Francji poszukuje partnerów zainteresowanych wspólnym aplikowaniem do projektu dot. tradycyjnego rzemiosła w ramach programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Tradycyjne rzemiosło dla przyszłości: nowe podejście (CL2-2022-HERITAGE-01-04)

Program finansowania: Horyzont Europa

Obecnych działaniach partnera poszukującego: Rada okręgu Hauts-de-Seine (departament Île-de-France, Francja) jest w trakcie przygotowań do powołania instytucji, która po raz pierwszy będzie łączyć działania w zakresie sztuki oraz projektowania. Kluczowym założeniem instytucji ma być zarówno wspieranie działań artystycznych, w celu ich zachowania, a także kwestionowanie know-how, które jest aktualnie zagrożone. Ponadto, instytucja ma koncentrować się na pobudzaniu badań nad nowymi materiałami i procesami. Prowadzona jest dyskusja nad metodami i zastosowaniem narzędzi cyfrowych jako części ewolucji działań artystycznych. Dzięki transdyscyplinarnemu podejściu, instytucja będzie miała szansę zająć miejsce w centrum współczesnych problemów cyfrowych i ekologicznych.

Czytaj więcej...

Niemiecka jednostka naukowa poszukuje partnerów do projektu dot. systemów elektroenergetycznych, który składany będzie do programu Horyzont Europa

Tytuł projektu i jego numer referencyjny: Niezawodność i odporność systemu elektroenergetycznego w fazie projektowania: Systemy i rozwiązania bazujące na liniach wysokiego napięcia prądu stałego (ang. High Voltage Direct Current, HVDC)

Program finansowania: Horyzont Europa

Informacje o poszukującym podmiocie

Katedra badawcza Inżynierii wysokich napięć, Inżynierii materiałów elektrycznych oraz Teorii Elektrodynamiki klasycznej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz (Żytawa, Saksonia) jest członkiem Instytutu Technologii Powierzchni i zajmuje się tematami badawczymi związanymi z materiałami, strukturami, powierzchnią oraz energią i środowiskiem.

Wkład, który partner z Saksonii może wnieść do projektu:

- przeprowadzanie badań dot. właściwości materiałów pod stałym napięciem – parametry dielektryczne, właściwości krótko- i długoterminowe z uwzględnieniem starzenia przy wielu zmiennych oraz właściwości powierzchniowych;

- przeprowadzenie badań dot. właściwości stałoprądowych interfejsów wewnętrznych – zachowanie krótko- i długoterminowe, w tym starzenie przy wielu zmiennych z włączeniem badań poszczególnych elementów;

- przeprowadzenia badań dot. reakcji powierzchni pod napięciem stałym – reakcja krótko- i długoterminowa z włączeniem starzenia przy wielu zmiennych oraz badania poszczególnych elementów;

- zarządzanie aktywami, narzędzia diagnostyczne – opatentowany algorytm oceny kondycji oraz indeks zdrowia.

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt przed 29 grudnia br. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu