Przejdź do treści

Sprawozdanie dot. prognozy strategicznej: w kierunku bardziej odpornej Europy

 
 
 

prognozastrategicznaeuropyKomisja Europejska przyjęła dzisiaj swoje pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej, którego celem jest określenie pojawiających się wyzwań i szans, aby lepiej kierować strategicznymi wyborami Unii Europejskiej. Prognoza strategiczna zostanie później wykorzystana w głównych inicjatywach politycznych. Będzie ona stanowić podstawę dla Komisji podczas opracowywania polityk i przepisów, które wytrzymają próbę czasu i posłużą zarówno obecnym potrzebom, jak i długoterminowym aspiracjom obywateli europejskich. W sprawozdaniu z 2020 r. uzasadniono wykorzystanie prognozowania w procesie kształtowania polityki UE oraz wprowadzono kompleksową koncepcję odporności UE.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: „W tych trudnych czasach przywódcy polityczni muszą spoglądać daleko w przyszłość. W sprawozdaniu tym wskazano, jak duże znaczenie dla silnej i trwałej odbudowy ma odporność. Naszym celem jest kierowanie niezbędną transformacją w sposób zrównoważony, sprawiedliwy i demokratyczny”.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič, odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie, powiedział: „Pandemia nie tylko ukazała naszą podatność na zagrożenia, ale także stworzyła szanse, których UE nie może zignorować. Potwierdziła również potrzebę tego, by nasze strategie polityczne opierały się na faktach, były dostosowane do przyszłych wyzwań i koncentrowały się na odporności. Nie możemy oczekiwać, że przyszłość stanie się mniej uciążliwa – nowe tendencje i wstrząsy w dalszym ciągu będą miały wpływ na nasze życie. Pierwsze w historii sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej przygotowuje zatem grunt pod to, byśmy uczynili Europę bardziej odporną – poprzez wspieranie naszej otwartej strategicznej autonomii i budowanie sprawiedliwszej, neutralnej dla klimatu i cyfrowo niezależnej przyszłości”.

Czytaj więcej...

Nowy rok szkolny – więcej cyfrowości dzięki Funduszom Europejskim

Nowy rok szkolny fotoPo zakłóceniach w obszarze edukacji wywołanych pandemią COVID-19 w pierwszej połowie 2020 roku, dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny, a dzieci wracają do szkół. Jednocześnie Fundusze Europejskie zapewniają wsparcie dla tworzenia rozwiązań, które mogą wesprzeć edukację zdalną.

Powszechny dostęp do internetu

W ramach programu Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro środków z Unii Europejskiej będzie zaangażowanych w rozbudowę sieci szerokopasmowych. Powstanie blisko 106 tys. kilometrów nowych sieci internetowych. Dzięki już dofinansowanym przedsięwzięciom do 2023 r. w zasięgu szybkiego internetu znajdzie się około 2 miliony gospodarstw domowych. Natomiast szybki internet, powyżej 100 Mb/s, dotrze do ponad 11 tysięcy placówek oświatowych.

Wsparcie dla nauczania zdalnego

Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +” to odpowiedź na sytuację szkolnictwa wynikającą z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy był niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych z programu Polska Cyfrowa szkoły wyposażane są w taki sprzęt, który później udostępniają potrzebującym uczniom i nauczycielom. Po powrocie lekcji do szkół, sprzęt też tam trafi – będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.

Czytaj więcej...

Propozycja 11,2 mld euro wsparcia dla Polski w ramach instrumentu SURE

Propozycja 112 mld euro fotoKomisja Europejska przedstawiła Radzie UE wnioski dotyczące decyzji w sprawie przyznania 15 państwom członkowskim wsparcia finansowego w wysokości 81,4 mld euro w ramach instrumentu SURE. Instrument SURE to kluczowy element kompleksowej strategii UE na rzecz ochrony obywateli i łagodzenia dotkliwych skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa. Jest to jedno z trzech działań osłonowych uzgodnionych przez Radę Europejską w celu ochrony pracowników, przedsiębiorstw i krajów.

Po zatwierdzeniu tych wniosków przez Radę UE wsparcie finansowe zostanie przekazane państwom członkowskim w formie pożyczek udzielanych przez UE na korzystnych warunkach. Pożyczki te pomogą państwom członkowskim uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia. W szczególności pomogą im pokryć koszty bezpośrednio związane z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków, które państwa te wprowadziły w reakcji na pandemię koronawirusa, zwłaszcza w odniesieniu do osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Czytaj więcej...

Komisja Europejska podpisuje pierwszą umowę z AstraZeneca

Komisja Europejska podpisuje pierwszą umowę z AstraZeneca foto27 sierpnia, po jej formalnym podpisaniu między AstraZeneca a Komisją, weszła w życie pierwsza umowa, którą Komisja Europejska wynegocjowała z firmą farmaceutyczną w imieniu państw członkowskich UE. Umowa pozwoli wszystkim państwom członkowskim na zakup szczepionki przeciwko COVID-19 UE, a także na przekazanie jej w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub jej redystrybucję w innych krajach europejskich.

Dzięki umowie wszystkie państwa członkowskie będą mogły nabyć łącznie 300 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z możliwością zakupu kolejnych 100 mln dawek, które zostaną rozdzielone proporcjonalnie do liczby ludności.

Komisja nadal prowadzi rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi producentami szczepionek i pomyślnie zakończyła wstępne rozmowy z firmami: Sanofi-GSK – 31 lipca, Johnson & Johnson – 13 sierpnia, CureVac – 18 sierpnia i Moderna – 24 sierpnia.

Czytaj więcej...

Europejska inicjatywa obywatelska „Right to Cure”

Europejska inicjatywa obywatelska Right to Cure fotoKomisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right to Cure” (Prawo do terapii). Organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej wzywają Unię do „przedłożenia zdrowia publicznego nad prywatne zyski [oraz] zapewnienia, aby szczepionki oraz terapie zapobiegające rozprzestrzenianiu się i przeciwdziałające pandemii stały się światowym dobrem publicznym, nieodpłatnie dostępnym dla każdego”.

Europejska inicjatywa obywatelska wymienia następujące cele:

  1. zapewnienie, aby prawa własności intelektualnej, w tym patenty, nie ograniczały dostępności jakiejkolwiek opracowanej w przyszłości szczepionki lub terapii przeciw wirusowi COVID-19;
  2. zapewnienie, aby przepisy UE dotyczące danych i wyłączności rynkowej nie ograniczały bezpośredniej skuteczności wydawanych przez państwa członkowskie obowiązkowych licencji;
  3. wprowadzenie zobowiązania prawnego, wymagającego od beneficjentów funduszy UE dzielenia się wiedzą, własnością intelektualną bądź danymi lub zasobami patentowymi dotyczącymi technologii medycznych w kontekście COVID-19;
  4. wprowadzenie zobowiązania prawnego, wymagającego od beneficjentów funduszy UE zachowania przejrzystości w odniesieniu do wkładów publicznych, kosztów produkcji, jak również klauzul dotyczących dostępności i przystępności cenowej w połączeniu z licencjami niewyłącznymi.

Czytaj więcej...