Przejdź do treści

UE inwestuje w polską sieć badań naukowych

UE inwestuje w polską sieć badań naukowych fotoKomisja Europejska zatwierdziła 2 października inwestycję o wartości ponad 71 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na utworzenie sieci światłowodowej i zakup sprzętu badawczego, w celu pogłębienia współpracy między laboratoriami badawczymi w Polsce. Projekt ten ma wpłynąć na poprawę jakości badań akademickich. Chodzi również o zapewnienie ściślejszej współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim, co doprowadzi do większego rynkowego wykorzystywania wyników badań.

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: „Dzięki tym inwestycjom, polityka spójności pomoże Polsce stać się bardziej innowacyjną na konkurencyjnym rynku światowym. Jak pokazuje kryzys związany z koronawirusem, współpraca między ośrodkami badawczymi ma kluczowe znaczenie dla oferowania innowacyjnych rozwiązań w szybko zmieniającym się i pełnym wyzwań świecie.”

Czytaj więcej...

Ku europejskiemu obszarowi edukacji i lepszej edukacji cyfrowej

Ku europejskiemu obszarowi edukacji fotoKomisja Europejska przyjęła 30 września dwie inicjatywy, które zwiększą wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z koronawirusem i pomogą zbudować zieloną i cyfrową Europę. Przedstawiając wizję europejskiego obszaru edukacji, która ma urzeczywistnić się do 2025 r., Komisja zaproponowała nowe inicjatywy, większe inwestycje i ściślejszą współpracę państw członkowskich, aby pomóc wszystkim Europejczykom, niezależnie od ich wieku, w czerpaniu korzyści z bogatej oferty edukacyjnej i szkoleniowej w UE. Komisja przyjęła również nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, odzwierciedlający wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z koronawirusem, oraz plan na rzecz wysoce wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej, w którym nacisk położono na poszerzenie kompetencji cyfrowych na potrzeby transformacji cyfrowej.

komunikacie w sprawie europejskiego obszaru edukacji przedstawiono, w jaki sposób współpraca może jeszcze bardziej zwiększyć jakość, inkluzywność oraz cyfrowy i ekologiczny wymiar systemów edukacji państw członkowskich. Pokazano, w jaki sposób państwa członkowskie wspólnie mogą kształtować europejski obszar edukacji oparty na wolności uczniów i nauczycieli, którzy mogą uczyć się i pracować na całym kontynencie, oraz wolności instytucji, które mogą swobodnie współpracować w Europie i poza nią.

Czytaj więcej...

Polskie lotniska dostaną wsparcie

Polskie lotniska dostaną wsparcie fotoZgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 142 mln złotych (około 32 mln euro), który ma zrekompensować portom lotniczym straty poniesione w związku z pandemią COVID-19. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, 15 marca 2020 r. Polska zakazała wszelkich międzynarodowych i krajowych lotniczych usług pasażerskich na polskich lotniskach. Ograniczenia lotów były stopniowo znoszone od 1 czerwca 2020 r., ale niektóre ostrzeżenia dotyczące podróży, zakazy podróżowania i środki ograniczające obowiązywały do końca czerwca 2020 r. Spowodowało to znaczne straty operacyjne dla operatorów polskich portów lotniczych.

W ramach programu polskie władze będą mogły zrekompensować portom lotniczym straty w dochodach poniesione w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020 r. w wyniku wdrożonych przez Polskę środków ograniczających dotyczących międzynarodowych i krajowych lotniczych przewozów pasażerskich. Wsparcie będzie miało formę dotacji bezpośrednich.

Czytaj więcej...

Nowa europejska przestrzeń badawcza

Nowa europejska przestrzeń badawcza fotoKomisja Europejska przyjęła wczoraj komunikat dotyczący nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji. Nowa europejska przestrzeń badawcza będzie oparta na doskonałości i talentach oraz konkurencyjna i otwarta. Zapewni lepsze warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, przyspieszy transformację UE w kierunku neutralności klimatycznej i przywództwa cyfrowego, będzie wspierać odbudowę mającą na celu zniwelowanie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu wywołanego koronawirusem oraz zwiększy odporność Unii na przyszłe kryzysy.

Komisja określiła strategiczne cele i działania, które mają być realizowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Chodzi w nich o to, by inwestycje i reformy w dziedzinie badań naukowych i innowacji były traktowane priorytetowo, by ułatwić naukowcom w całej UE dostęp do warunków sprzyjających osiąganiu doskonałości oraz by ułatwiać wykorzystanie wyników badań naukowych na rynku i w gospodarce realnej. Ponadto komunikat będzie jeszcze bardziej promował mobilność naukowców, możliwości rozwijania umiejętności i kariery w UE, równouprawnienie płci, a także lepszy dostęp do poddawanych wzajemnej ocenie badań naukowych finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej...

Unia rynków kapitałowych: Komisja pobudzi europejskie rynki kapitałowe

Unia rynków kapitałowych fotoKomisja Europejska opublikowała 24 września nowy, ambitny plan działania na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych UE w nadchodzących latach. Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła na skutek pandemii koronawirusa. Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego.

Duże i zintegrowane rynki kapitałowe ułatwią odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości. Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy. Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Czytaj więcej...