Przejdź do treści

Wielkopolska po raz kolejny w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast

Communicating Science foto14 października odbyło się wydarzenie „Communicating Science #EngageAudience” (Komunikacja naukowa #ZaangażowaćOdbiorców), współorganizowane przez Biuro Wielkopolski w Brukseli w ramach trwającego obecnie Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast #EURegionsWeek. Wielkopolskę reprezentował dr Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Sesja miała formę wirtualnej debaty w języku angielskim i została przygotowana przez międzynarodowe konsorcjum „Regiony dla otwartej nauki”, którego partnerami oprócz Wielkopolski były: Kraj Południowomorawski (Czechy), Murcja (Hiszpania), Slawonia, Barania i Srem (Chorwacja), Carini (Włochy) oraz Nikozja (Cypr). Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata badań, nauki i innowacji z ww. regionów i miast, a główne przemówienie wygłosiła Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji (DG RTD) Komisji Europejskiej, Signe Ratso. Warsztat zgromadził ponad 60 odbiorców na platformie Zoom. Debatę można było także śledzić na żywo w serwisie YouTube.

„Komunikacja naukowa ma zasadnicze znaczenie dla zbliżania obywateli i badaczy w celu sprostania wyzwaniom środowiskowym, społecznym i gospodarczym” – mówiła Signe Ratso w swoim otwierającym wystąpieniu, wskazując przy tym na ważną rolę jaką regiony mają do odegrania w tym procesie. Nawiązała do opublikowanego przez Komisję Europejską dwa tygodnie temu (30 września) komunikatu dotyczącego nowej europejskiej przestrzeni badawczej, która traktuje obywateli jako współtwórców i stawia ich wraz z lokalnymi społecznościami i społeczeństwem obywatelskim w swoim centrum. Przedstawicielka Komisji Europejskiej podkreśliła, że pandemia COVID-19 jeszcze silniej zaznaczyła wagę komunikacji naukowej. Przedstawiła także w jaki sposób programy Horyzont 2020 i nadchodzący Horyzont Europa wspierają komunikację naukową.

Czytaj więcej...

Przedłużenie i rozszerzenie tymczasowych ram pomocy państwa

Przedłużenie i rozszerzenie tymczasowych ram pomocy państwa fotoKomisja Europejska podjęła wczoraj decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania i rozszerzeniu zakresu tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020 r., aby wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii koronawirusa. Okres obowiązywania wszystkich sekcji tymczasowych ram zostaje przedłużony o sześć miesięcy, tj. do 30 czerwca 2021 r., a przypadku sekcji umożliwiającej wsparcie w postaci dokapitalizowania zostaje on przedłużony o trzy miesiące, tj. do 30 września 2021 r.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, stwierdziła: Tymczasowe ramy prawne wspierają państwa członkowskie w działaniach, które mają zaradzić skutkom kryzysu. Obecnie przedłużamy okres obowiązywania tych tymczasowych przepisów, aby wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw, a jednocześnie chronić jednolity rynek UE. Wprowadzamy również nowy środek, aby państwa członkowskie mogły udzielić przedsiębiorstwom, które borykają się ze znacznym spadkiem obrotów, wsparcia na opłacenie części niepokrytych kosztów stałych. Ponadto wprowadzamy nowe możliwości, z jakich państwo może skorzystać, aby wyjść ze struktur dokapitalizowanych przedsiębiorstw przy zachowaniu swojego udziału w tych przedsiębiorstwach na wcześniejszym poziomie, a także przy ograniczeniu zakłóceń konkurencji.

Czytaj więcej...

Tablica danych nt. COVID-19 – reakcja na kryzys w ramach polityki spójności

 
 
 
 
 

tablicadanychcovidnineteenKomisja Europejska ogłosiła dziś wstępne wyniki inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+).

Dzięki uelastycznieniu polityki spójności, od początku kryzysu za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności UE uruchomiła środki o wartości ponad 13 mld euro na inwestycje w celu przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa. Fundusze UE pomogły społecznościom krajowym, regionalnym i lokalnym przeciwdziałać negatywnym społeczno-ekonomicznych skutkom pandemii koronawirusa.

Sektorowi ochrony zdrowia przydzielono ogółem 4,1 mld euro na zakup niezbędnych urządzeń i środków ochrony indywidualnej w celu ratowania życia. Aby wesprzeć gospodarkę – zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – w dostosowywaniu się do kryzysu, uruchomiono 8,4 mld euro w formie dotacji, pożyczek i zindywidualizowanych instrumentów finansowych. Ponadto za pośrednictwem EFS przekazano około 1,4 mld euro na bezpośrednią pomoc ludziom i ochronę miejsc pracy.

Czytaj więcej...

Publikacja pierwszej edycji barometru regionalnego i lokalnego UE

Publikacja pierwszej edycji barometru foto12 października światło dzienne ujrzała pierwsza edycja dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE, opracowanego przez Europejski Komitet Regionów (KR). Celem tego sprawozdania jest pokazanie stanu regionów i miast, gmin i obszarów wiejskich Unii Europejskiej każdego roku w październiku. Tym razem skoncentrowało się ono na skutkach pandemii COVID-19.

W publikacji zaalarmowano, że pandemia koronawirusa uderza w dochody władz szczebla niższego niż krajowy. We Włoszech, Niemczech i Francji ich straty w 2020 r. mogą wynieść 30 mld EUR. Kryzys pogłębia również nierówności społeczne i gospodarcze między samorządami UE. Barometr ostrzega, że kryzys COVID-19 grozi powstaniem straconego pokolenia młodych ludzi, i podkreśla poważne dysproporcje między regionalnymi systemami opieki zdrowotnej. Pogłębiająca się przepaść między obszarami wiejskimi i miejskimi również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla spójności UE.

Przedstawiając wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE w swoim przemówieniu, Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonii Środkowej w Grecji, powiedział: Jeśli mamy właściwie reagować, musimy rozumieć, czego potrzebują nasi obywateleTylko mierząc tętno naszych społeczności, dowiemy się, jak skuteczna jest UE w terenie i co musi uczynić, aby pomóc swoim regionom, miastom i wsiom. Nasze sprawozdanie potwierdza, że pandemia dotknęła nas wszystkich. Ponad 90% regionów i gmin UE spodziewa się gwałtownego spadku dochodów.

Czytaj więcej...

Obligacje społeczne w ramach SURE

Obligacje społeczne w ramach SURE fotoKomisja Europejska ogłosiła wczoraj, że najbliższa emisja obligacji SURE o wartości do 100 mld euro odbędzie się w formie obligacji społecznych. W tym celu Komisja przyjęła ramy dotyczące obligacji społecznych, które poddane zostały niezależnej ocenie. Ramy te mają zagwarantować inwestorom nabywającym te obligacje, że zaangażowane środki przyczynią się do osiągnięcia prawdziwie społecznego celu.

Przed zapowiedzią Komisji, Rada UE wyraziła zgodę na przyznanie 16 państwom członkowskim, w tym Polsce, wsparcia finansowego w ramach instrumentu SURE na ochronę miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Nie tylko inwestujemy miliardy euro w celu ratowania miejsc pracy w Europie i zmniejszenia społecznych skutków pandemii koronawirusa, ale czynimy to także poprzez emisję obligacji społecznych. W ten sposób inwestorzy będą mogli wziąć udział w naszych wysiłkach, a kwota nawet 100 mld euro pomoże utrzymać zatrudnienie w państwach członkowskich.

Czytaj więcej...